E-Newsletter - November 03, 2023


Morning Service 9:15 a.m.

Divine Liturgy 10:00 a.m.

 

Eighth Sunday of the Exaltation

Ը. Կիրակի Վերացման Ս. Խաչի Celebrant: Father Hrant Kevorkian, Pastor

EVENTS AT ST. SARKIS CHURCH

St. Sarkis Armenian Apostolic Church welcomes Harper Ann Lar Eberitzsch, who was baptized on October 29, 2023.

Harper is the Daughter of Dylan & Jennifer Eberitzsch, granddaughter of Victor & Patti Avakian, and Roy & (Kim Eberitzsch) Lenore Mardon

We congratulate Harper and her family on this happy occasion.

May God Bless her and keep her in His care always.

EVENTS AT ST. SARKIS CHURCH

2023 St. Sarkis Church Bazaar Volunteers

This year's St. Sarkis Church Bazaar is being held November 4-5, 2023. Thank you for taking time to help out the church.


Click Here to Volunteer for the Bazaar

It is our norm to hold a raffle during the annual bazaar to benefit our church. This year, after seeing the devastating news of Artsakh, and having over 100,000 displaced Armenians, we would like to dedicate the proceeds of our Grand Raffle to the Artsakh Armenians.

As a first project, we have ordered over 500 pairs of winter boots to be distributed to the displaced Armenians.

We will sell 300 tickets for $100 each, and the prizes are as follows: first prize $3000, second prize $2000, and third prize $1000. The raffle will be drawn on November 5, 2023 at 2:30pm.

Tickets can be purchased by calling the church office at 313-336-6200, through this online link CLICK HERE, or by approaching any BOT and/or NRA delegate member.

Let's Read the Bible! Readings of the week.

  • Monday, November 6: Sts. Stephen Patriarch of Rome, and the Priests, and the Deacons, and the faithful Wisdom 5:1-8; Amos 3:12-15; Ephesians 3:1-10; John 10:11-16
  • Tuesday, November 7: Sts. Aquiphsimeus the Bishop, Joseph the Priest, Ayethalus the Deacon, and Plato the Martyr Proverbs 8:12-21; Nahum 2:1-7; 1 Timothy 5:17-21; Luke 9:23-27
  • Wednesday, November 8:  Ephesians 1:15-2:3; Luke 8:22-25
  • Thursday, November 9: Sts. Metrophanes and Alexander, patriarchs, and Paul the Confessor, and the scribes Marcian and Marturius Wisdom 6:22-26; Zechariah 12:6-10; Hebrews 13:7-9; Matthew 4:23-25
  • Friday, November 10: Ephesians 2:4-22; Luke 8:40-48 
  • Saturday, November 11: The Holy Archangels Gabriel and Michael and all the Heavenly Hosts Genesis 18:33-19:2; Job 38:4-7; Isaiah 6:1-7; Ezekiel 1:1-20; Hebrews 1:6-14; Matthew 18:10-14

SUNDAY BIBLE READINGS

Bible Readings for November 05, 2023


THE EPISTLE OF ST. PAUL TO THE EPHESIANS (1.1-14)

Paul, an apostle of Christ Jesus by the will of God, To the saints in Ephesus, the faithful in Christ Jesus: Grace and peace to you from God our Father and the Lord Jesus Christ.

Praise be to the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us in the heavenly realms with every spiritual blessing in Christ. For he chose us in him before the creation of the world to be holy and blameless in his sight. In love he predestined us to be adopted as his sons through Jesus Christ, in accordance with his pleasure and will- to the praise of his glorious grace, which he has freely given us in the One he loves. In him we have redemption through his blood, the forgiveness of sins, in accordance with the riches of God's grace that he lavished on us with all wisdom and understanding. And he made known to us the mystery of his will according to his good pleasure, which he purposed in Christ, to be put into effect when the times will have reached their fulfillment-to bring all things in heaven and on earth together under one head, even Christ.

In him we were also chosen, having been predestined according to the plan of him who works out everything in conformity with the purpose of his will, in order that we, who were the first to hope in Christ, might be for the praise of his glory. And you also were included in Christ when you heard the word of truth, the gospel of your salvation. Having believed, you were marked in him with a seal, the promised Holy Spirit, who is a deposit guaranteeing our inheritance until the redemption of those who are God's possession-to the praise of his glory.

  

ՊՕՂՈՍ ԱՌԱՔԵԱԼԻ ՆԱՄԱԿԸ ԵՓԵՍԱՑԻՆԵՐՈՒՆ (1.1-14)

Ես, Պօղոս, Աստուծոյ կամքով Յիսուս Քրիստոսի առաքեալը, կը գրեմ Եփեսոս բնակող եղբայրներուդ, Յիսուս Քրիստոսի հաւատացողներուդ: Թող Աստուած մեր Հայրը եւ Տէր Յիսուս Քրիստոս շնորհք եւ խաղաղութիւն պարգեւեն ձեզի:

  

Օրհնեալ է Աստուած, մեր Տիրոջ Յիսուս Քրիստոսի Հայրը, որ Քրիստոսով մեզ օրհնեց երկինքի մէջ ամէն տեսակի հոգեւոր օրհնութեամբ: Անիկա աշխարհի գոյութենէն իսկ առաջ մեզ ընտրած էր՝ Քրիստոսի միջոցաւ իրեն պատկանելու համար որպէս սուրբ եւ անարատ ժողովուրդ, եւ իր սիրով մեզ նախասահմանեց Յիսուս Քրիստոսի ձեռքով իր որդիները ըլլալու, որովհետեւ ա՛յդ էր իր կամքը եւ ծրագիրը:

 

Ուստի գովենք զինք այն փառքին համար որ մեզի շնորհեց իր սիրելի Որդիին միջոցաւ: Արդարեւ, անո՛վ փրկուեցանք եւ անոր արիւնով մեր մեղքերուն թողութիւն գտանք: Ո՜րքան մեծ է իր շնորհքը որ առատօրէն տուաւ մեզի՝ ամենայն իմաստութեամբ եւ գիտութեամբ: Որովհետեւ իր կամքին համաձայն մեզի յայտնեց շատ կանուխէն պատրաստ իր ծրագիրը, որ Քրիստոսով պիտի իրագործուի: Եւ այդ ծրագիրը սա է, որ երբ ժամանակները իրենց լրումին հասնին, Քրիստոս իրմով պիտի բովանդակէ ամէն ինչ որ կայ երկինքի մէջ եւ երկրի վրայ:

 

Աստուած, որ Քրիստոսով ամէն ինչ կը յաջողեցնէ ըստ իր առաջադրած ծրագրին եւ կամքին, առաջուց հրաւիրեց մեզ՝ իր ժողովուրդը ըլլալու եւ իր փառքը գովերգելու. մենք, որ Քրիստոսի յուսացողներուն առաջիններէն եղանք: Դուք ալ, երբ լսեցիք ճշմարիտ քարոզութիւնը, այսինքն Աւետարանը որ ձեզի փրկութիւն բերաւ, հաւատացիք Քրիստոսի եւ խոստացուած Սուրբ Հոգիով կնքուեցաք: Եւ Սուրբ Հոգին գրաւական է՝ թէ պիտի ժառանգենք Աստուծոյ խոստումը, եւ որպէս իր կողմէ փրկուած ժողովուրդ՝ իր փառքը գովերգենք:

  

 THE GOSPEL OF JESUS CHRIST ACCORDING TO LUKE (8:17-21)

For nothing is hidden that will not be disclosed, nor is anything secret that will not become known and come to light. Then pay attention to how you listen, for to those who have, more will be given, and from those who do not have, even what they seem to have will be taken away."

Then his mother and his brothers came to him, but they could not reach him because of the crowd. And he was told, "Your mother and your brothers are standing outside, wanting to see you." But he said to them, "My mother and my brothers are those who hear the word of God and do it."

  

ՅԻՍՈՒՍ ՔՐԻՍՏՈՍԻ ԱՒԵՏԱՐԱՆԸ ԸՍՏ ՂՈՒԿԱՍՈՒ (8:17-21)

Մեր Տէրը Յիսուս Քրիստոս Կ՚ըսէ.-

«Չկայ ծածուկ բան մը որ չյայտնուի եւ կամ գաղտնի բան՝ որ չգիտցուի եւ երեւան չգայ: Ուրեմն ուշադիր եղէք թէ ինչպէս կ՚ընդունիք այս խօսքերը, որովհետեւ ունեցողին պիտի տրուի, իսկ չունեցողէն պիտի առնուի նոյնիսկ այն՝ ինչ որ կը կարծէ թէ ունի: Յիսուսի մայրն ու եղբայրները իրեն եկան, բայց խուռն բազմութեան պատճառով չկրցան իրեն մօտենալ:

Լուր տուին իրեն, ըսելով. Մայրդ եւ եղբայրներդ դուրսն են եւ կ՚ուզեն քեզ տեսնել: Յիսուս ըսաւ. Մայրս եւ եղբայրներս ասոնք են, որոնք Աստուծոյ խօսքը կը լսեն եւ կը գործադրեն:

REQUIEM REQUESTS

In memory of: Christine Kazarian, 7 days

Requested by: Der Hrant and The Board of Trustees


In memory: Sirvart Kilaghbian, 40 days; Serop & Alice Ghazourian; Garabed Ghazourian

Requested by: Sarkis & Silva Karadolian and family; Margo, Maria, Tina, Shant & Alex Nishanian 


In memory: Serop & Alice Ghazourian, Setrag Ghazourian

Requested by: Margo, Maria, Tina, Shant & Alex Nishanian 


In memory of: Don Diran Arslanian

Requested by: Carolyn, Anto, Tamar and Francesca Arslanian; Dawn, Adi, Soseh Asadoorian; Lyle, Nicole, Luke and Leo Dadian; Paulette Apkarian; Richie & Alexandra Apkarian and family; Kristen Vosbikian and family


In memory of: Kelly Yakmalian, 7 years; Frances Yakmalian, 4 years

Requested by: Dr. Karen Yakmalian


In memory of: Nash Sogoian and Martha Sogoian

Requested by: Mark & Eleanor Evarian; Amit & Katherine Sachdev, Aurora, Ari and Nishan; Mark & Mary Evarian and Nathan Nishan; Chris & Lauren Evarian-Bloetscher and Nick Vartan; Sonia & Bob Tacoma; Christina, Blake & MacKenzie Bean; Bobby & Ashley Tacoma


In memory of: Alice and Sirop Ghazourian, Nishan and Nevart Andonian, Sarkis and Lucine Dayian, Joseph and Victoria Dilanian

Requested by: Zaven and Mary Andonian, Nishan and Mayle Andonian and Lily, Serj and Nanor Andonian and Zaven and Aren, Viken and Nora Minessian and Hagop and Arman


In memory of: Rene Ketchejian, 15 Years; Jake Ketchejian, 27 Years; Annie Ketchejian, 46 Years; Lillian Ketchejian, 36 Years; 

Requested by: Rose Kehetian


ANNOUNCEMENTS

All Available For You Online...
Do you want to request a Requiem Service for your departed loved ones? Do you have a Baptism to schedule? or a Wedding? or do you want to become a member of the Church?
All requests are easy today by using our online forms. Visit our website www.saintsarkis.org, go to the services tab, and you will be able to fill out any form you need online, or click on of the options on the right.
Requiem Form
Baptism Form
Wedding Form
Membership Form
Online Donations

For your convenience, St. Sarkis Armenian Apostolic Church is now accepting online credit card donations using PayPal which is an easy and secure way to make your donations. To make a donation, please Click Here.

General Donation
Monthly Offering
In Lieu Of Flower Donation
Membership Dues

COMMUNITY EVENTS

Stay Connected:
St. Sarkis Armenian Apostolic Church
19300 Ford Road, Dearborn, MI 48128
Phone:313-336-6200
Facebook  Twitter  Instagram