E-Newsletter - November 10, 2023


Morning Service 9:15 a.m.

Divine Liturgy 10:00 a.m.

 

Ninth Sunday of the Exaltation

Թ. Կիրակի Վերացման Ս. Խաչի Celebrant: Father Hrant Kevorkian, Pastor

EVENTS AT ST. SARKIS CHURCH

Let's Read the Bible! Readings of the week.

  • Monday, November 13: Meletius Bishop of Antioch, and Minas the Egyptian, and the other Meletius, and Buras the Priest, and Sennen the Deacon Wisdom 4:7-15; Isaiah 12:1-6; 1 John 5:1-6; Luke 9:23-27
  • Tuesday, November 14: Demetrius the Martyr and Basil the Priest Proverbs 15:33-16:7; Hosea 14:9-10; Titus 3:3-8; Mark 13:9-13
  • Wednesday, November 15: Ephesians 6:1-9; Luke 9:10-17
  • Thursday, November 16: Gurias, Samonas, Abibas the Deacon, Romanus the monk, the confessing youth, and Hesychius the soldier Proverbs 28:10-18; Baruch 3:31-4:4; 2 Timothy 1:6-12; Matthew 19:27-29
  • Friday, November 17: Ephesians 6:13-24; Luke 9:37-44  
  • Saturday, November 18: The Holy Apostles Andrew and Philip Wisdom 9:13-10:2; Jeremiah 16: 16-19; Acts 8:26-40; John 1:35-51

SUNDAY BIBLE READINGS

Bible Readings for November 12, 2023THE EPISTLE OF ST. PAUL TO THE EPHESIANS (5:15-33)

Look carefully then how you walk, not as unwise men but as wise, making the most of the time, because the days are evil. Therefore do not be foolish, but understand what the will of the Lord is. And do not get drunk with wine, for that is debauchery; but be filled with the Spirit, addressing one another in psalms and hymns and spiritual songs, singing and making melody to the Lord with all your heart, always and for everything giving thanks in the name of our Lord Jesus Christ to God the Father.

 

Be subject to one another out of reverence for Christ. Wives, be subject to your husbands, as to the Lord. For the husband is the head of the wife as Christ is the head of the church and gave himself up for her, that he might sanctify her, having cleaned her by the washing of water with the word, that he might present the church to himself in splendor, without spot or wrinkle or any such thing, that she might be holy and without blemish. Even so husbands should love their wives as their own bodies. He who loves his wife loves himself. For no man ever hates his own flesh, but nourishes and cherishes it, as Christ does the church, because we are members of his body. “For this reason a man shall leave his father and mother and be joined to his wife, and the two shall become one.” This is a great mystery, and I mean in reference to Christ and the church; however, let each one of you love his wife as himself, and let the wife see that she respects her husband.

  

ՊՕՂՈՍ ԱՌԱՔԵԱԼԻ ՆԱՄԱԿԸ ԵՓԵՍԱՑԻՆԵՐՈՒՆ (5:15-33)

Հետեւաբար ձեր ապրելակերպին ուշադրութիւն ըրէք: Մի՛ ապրիք անմտօրէն, այլ՝ իմաստուններու պէս: Օգտագործեցէ՛ք ժամանակը, որովհետեւ այս օրերը չար են: Ուստի անմտութիւն մի՛ ընէք. հասկցէք թէ ի՛նչ կ’ուզէ Տէրը ձեզմէ: Գերին մի՛ դառնաք գինիին, որ անառակութեան կը տանի. այլ մասնաւորաբար Սուրբ Հոգիով լեցուեցէք, իրարու հետ սաղմոսներով, օրհնութիւններով եւ հոգեւոր երգերով խօսեցէք, եւ ձեր սիրտերուն մէջ միշտ երգեցէք ու սաղմոս ըսէք Տիրոջ, ամէն բանի համար միշտ շնորհակալութիւն յայտնելով Հօր Աստուծոյ, մեր Տիրոջ Յիսուս Քրիստոսի անունով:

Քրիստոսի հանդէպ ձեր պատկառանքը արտայայտեցէք՝ իրարու հնազանդելով:

Կինե՛ր, հնազանդեցէ՛ք ձեր ամուսիններուն, ինչպէս Տիրոջ պիտի հնազանդէիք. որովհետեւ ամուսին մը իր կնոջ գլուխն է, այնպէս՝ ինչպէս Քրիստոս գլուխն է եկեղեցիին, իր մարմինին, որուն Փրկիչն է ինք: Հետեւաբար, ինչպէս եկեղեցին Քրիստոսի կը հնազանդի, այնպէս ալ կիները ամէն բանի մէջ իրենց ամուսիններուն թող հնազանդին:

Այրե՛ր, սիրեցէ՛ք ձեր կիները այնպէս՝ ինչպէս Քրիստոս սիրեց եկեղեցին եւ իր կեանքը տուաւ անոր համար, որպէսզի ջուրի լուացումով զայն մաքրէ եւ իր խօսքով սրբէ, այնպէս մը՝ որ եկեղեցին իրեն ներկայանայ ամբողջական փառքով, առանց ոեւէ արատի կամ խորշոմի կամ ուրիշ թերութեան, այլ՝ ըլլայ սուրբ եւ անարատ: Ճիշդ նոյն ձեւով, ամուսիններ պարտին իրենց կիները սիրել որպէս իրենց մարմինը. որովհետեւ իր կինը սիրողը իր սեփական մարմինը սիրած կ’ըլլայ, եւ չկայ մէկը որ իր մարմինը անտեսէ. ամէն մարդ ալ կը սնուցանէ եւ կը խնամէ իր մարմինը, ինչպէս Քրիստոս կը սնուցանէ եւ կը խնամէ եկեղեցին՝ իր մարմինը, որուն անդամներն ենք բոլորս, անոր մարմինէն ու ոսկորներէն: Սուրբ գիրքին մէջ գրուած է. «Ահա այս պատճառով այրը պիտի թողու իր հայրն ու մայրը եւ իր կնոջ միանայ, եւ երկուքը մէկ մարմին պիտի ըլլան»: Աստուծոյ ծրագրին կապուած կարեւոր ճշմարտութիւն մըն է ասիկա, որ ըստ իս՝ Քրիստոսի եւ եկեղեցիին կը վերաբերի: Բայց նոյնը կը վերաբերի նաեւ ձեզմէ իւրաքանչիւրին, որովհետեւ իւրաքանչիւր այր պէտք է իր կինը սիրէ իր անձին պէս, եւ ամէն կին պէտք է յարգէ իր ամուսինը:

  

 THE GOSPEL OF JESUS CHRIST ACCORDING TO LUKE (8:49-57)

While he was still speaking, a man from the ruler’s house came and said, “Your daughter is dead; do not trouble the Teacher anymore. But Jesus on hearing this answered him, “Do not fear; only believe, and she shall be well.” And when he came to the house, he permitted no one to enter with him except Peter and John and James, and the father and mother of the child. And all were weeping and bewailing her; but he said, “Do not weep; for she is not dead but sleeping.” And they laughed at him, knowing that she was dead. But taking her by the hand he called, saying, “Child, arise.” And her spirit returned, and she get up at once; and he directed that something should be given her to eat. And her parents were amazed; but he charged them to tell no one what had happened.

  

ՅԻՍՈՒՍ ՔՐԻՍՏՈՍԻ ԱՒԵՏԱՐԱՆԸ ԸՍՏ ՂՈՒԿԱՍՈՒ (8:49-57)

Մինչ Յիսուս կը խօսէր, ժողովրդապետին տունէն մէկը եկաւ եւ անոր ըսաւ.

– Աղջիկդ մեռաւ, այլեւս մի՛ յոգնեցներ Վարդապետը:

Յիսուս ասիկա լսելով, ըսաւ ժողովրդապետին.

– Մի՛ վախնար, միայն հաւատա՛ եւ աղջիկդ պիտի ապրի:

Երբ Յիսուս ժողովրդապետին տունը հասաւ, չձգեց որ ոեւէ մէկը ներս մտնէ՝ բացի Պետրոսէն, Յակոբոսէն, Յովհաննէսէն եւ աղջկան հօրմէն ու մօրմէն: Ներս գտնուողները բոլորն ալ կու լային ու կ’ողբային: Յիսուս ըսաւ անոնց.

– Մի՛ լաք, աղջիկը մեռած չէ, այլ կը քնանայ:

Անոնք զինք կը ծաղրէին, որովհետեւ գիտէին որ աղջիկը մեռած է: Յիսուս բոլորն ալ դուրս հանեց, ապա բռնեց աղջկան ձեռքէն եւ բարձրաձայն ըսաւ.

– Աղջի՛կս, ոտքի՛ ել:

Անմիջապէս անոր հոգին վերադարձաւ եւ ոտքի կանգնեցաւ: Ապա Յիսուս հրամայեց որ ուտելիք տան աղջկան, մինչ ծնողները ապշահար եղած էին: Յիսուս անոնց պատուիրեց որ պատահածին մասին ոեւէ մէկուն բան չըսեն:

REQUIEM REQUESTS

In memory of: All Armenian-American Fallen Service Members and Veterans of Military Service

Requested by: The Armenian American Veterans of Greater Detroit 


In memory of: John Cristiano, US Army, World War II, Joe Cristiano, US Army, World War II, Tony Cristiano, US Army, World War II, Frank Cristiano, US Army, World War II, Jim Cristiano, US Army, World War II, Donald Stevenson, US Navy, Michael Stevenson, US Marines

Requested by: Danny Cristiano and family


In memory of: Bedros Manoog Tanealian, 2LT, Killed in Action October 2, 1952, Korean War, Movses Movsesian, US Army, World War II, Manuel Cook, US Marines, Korean War, Charles Sarkesian, US Army, World War I, Sarkis Kashigian, French Army, World War I,Bedros Peter Movsesian, US Coast Guard, George Kishigian, US Army, World War II, Michael K. Buda, US Army, World War II, Melvin Giveins, US Navy, World War II, George Yousoufian, US Army, Korean War, Arthur Aprahamian, US Army, World War II, Dr. Andrew Nersesian, US Navy, World War II, Albert Sarkisian, US Army, World War II, Richard Maloian, US Navy, World War II, Peter Sirian, US Army, World War II, George Gurganian, US Army, Korean War, Edward B. Korkoian, US Army, World War II, Aram Asadoorian, US Army, World War II, Ernie Asadoorian, US Marines, World War II, Manuel Jamian, US Marines, World War II

Requested by Colonel and Mrs. Gregory and Karen Movsesian


In memory of:  Barkey Aranosian, Navy; Varkas Aranosian, Army; Ara (Harry) Shooshanian, Army; Charlie Shooshanian, Navy

Requested by:  Diana and Martin Shoushanian

ANNOUNCEMENTS

All Available For You Online...
Do you want to request a Requiem Service for your departed loved ones? Do you have a Baptism to schedule? or a Wedding? or do you want to become a member of the Church?
All requests are easy today by using our online forms. Visit our website www.saintsarkis.org, go to the services tab, and you will be able to fill out any form you need online, or click on of the options on the right.
Requiem Form
Baptism Form
Wedding Form
Membership Form
Online Donations

For your convenience, St. Sarkis Armenian Apostolic Church is now accepting online credit card donations using PayPal which is an easy and secure way to make your donations. To make a donation, please Click Here.

General Donation
Monthly Offering
In Lieu Of Flower Donation
Membership Dues

COMMUNITY EVENTS

Stay Connected:
St. Sarkis Armenian Apostolic Church
19300 Ford Road, Dearborn, MI 48128
Phone:313-336-6200
Facebook  Twitter  Instagram