E-Newsletter - November 13, 2020
Our Church doors are officially open!
You may join us for worship LIVE-STREAMED on Facebook, for a limited time.

You do not need to have a facebook account to be able to watch. You can have access to our facebook page through our website www.saintsarkis.org by scrolling down to the events section and clicking on the facebook LIVE link. Send us a message if you have any questions.

Sunday Morning Service: 9:15 am
Sunday Divine Liturgy: 10:00 am
Wednesday Evening Service: 6:30 pm

Fr. Hrant Kevorkian, Pastor
PRAY
Join us for our Vespers Service every Wednesday at 6:30pm. You may attend in person or watch the live stream at facebook.com/stsarkischurch
DONATE
It is imperative for the survival of our homeland to have a strong financial backing. For those who are willing and able to give, please click go to
If you would like to purchase the needed medical supplies to be shipped to Artsakh, go to bit.ly/artsakhaid
If you are a medical professional and would like to help with important medical support projects please contact..
Nayiri Karapetian (847)707-1016 nursenayiri@yahoo.com
Dzovinar Hatsakordzian (248)225-4523 dzov9@hotmail.com
ADVOCATE
Contacting your elected officials is extremely important in fighting for the Armenian Cause abroad. Do it daily so our voice can be heard.
Ask your congressman/senators to sanction Azerbaijan & Turkey for their war crimes. Pressure your representatives for U.S. re-engagement in the OSCE Minsk Group Co-Chair process.Go to anca.org/osce 
Go to anca.org/call and anca.org/alert daily
to call and email your representatives.
SUPPORT YOUR CHURCH
WITH YOUR WEEKLY OFFERING

These are challenging times for all of us. The church is committed to supporting you in your spiritual and material needs, but it is a group effort. If you are able, please consider continuing to contribute to the church so that she can continue in her mission. Your Sunday offerings, collection plate and candle donations can all be done online or by mailing a check to the church.
Let's Read the Bible! Readings of the week.
  • Monday, November 16: Colossians 1:1-11; Luke 11:14-23 
  • Tuesday, November 17: Colossians 1:12-23; Luke 11:27-33
  • Wednesday, November 18: Colossians 1:24-2:7; Luke 11:33-42
  • Thursday, November 19: Colossians 3:15-4:4; Luke 11:49-54
  • Friday, November 20: Colossians 4:5-18; Luke 12:1-12
  • Saturday, November 21: Presentation of the Holy Mother of God to the Temple Song of Songs 1:1-11; Proverbs 11:30-12:4; Isaiah 52:7-10; Zechariah 2:10-13; Malachi 3:1-2; 2 Corinthians 6:16-7:1; Luke 1:39-56
SUNDAY BIBLE READINGS
Bible Readings for Sunday, November 15, 2020
Tenth Sunday of the Exaltation of the Holy Cross
Ժ. ԿԻՐԱԿԻ ԽԱՉՎԵՐԱՑԷՆ ԵՏՔ

Philippians 1:1-11 
Paul and Timothy, servants of Christ Jesus,
To all the saints in Christ Jesus who are in Philippi, with the bishops and deacons:
Grace to you and peace from God our Father and the Lord Jesus Christ.
I thank my God every time I remember you, constantly praying with joy in every one of my prayers for all of you, because of your sharing in the gospel from the first day until now. I am confident of this, that the one who began a good work among you will bring it to completion by the day of Jesus Christ. It is right for me to think this way about all of you, because you hold me in your heart, for all of you share in God’s grace with me, both in my imprisonment and in the defense and confirmation of the gospel. For God is my witness, how I long for all of you with the compassion of Christ Jesus. And this is my prayer, that your love may overflow more and more with knowledge and full insight to help you to determine what is best, so that in the day of Christ you may be pure and blameless, having produced the harvest of righteousness that comes through Jesus Christ for the glory and praise of God.

Luke 9:43-50 
While everyone was amazed at all that he was doing, he said to his disciples, “Let these words sink into your ears: The Son of Man is going to be betrayed into human hands.” But they did not understand this saying; its meaning was concealed from them, so that they could not perceive it. And they were afraid to ask him about this saying.
 
An argument arose among them as to which one of them was the greatest. But Jesus, aware of their inner thoughts, took a little child and put it by his side, and said to them, “Whoever welcomes this child in my name welcomes me, and whoever welcomes me welcomes the one who sent me; for the least among all of you is the greatest.”
 
John answered, “Master, we saw someone casting out demons in your name, and we tried to stop him, because he does not follow with us.” But Jesus said to him, “Do not stop him; for whoever is not against you is for you.”
ԱՒԵՏԱՐԱՆ ԸՍՏ ՂՈՒԿԱՍՈՒ 9:44-50
Լաւ մտիկ ըրէք եւ մի՛ մոռնաք ասիկա. Մարդու Որդին պիտի մատնուի մարդոց ձեռքը:
Սակայն աշակերտները չհասկցան խօսքին իմաստը, որովհետեւ Աստուած իրենցմէ ծածկած էր՝ որպէսզի չհասկնան: Միւս կողմէ ալ, կը վախնային իրեն հարցնելու այս մասին:
Աշակերտները սկսան վիճաբանիլ թէ իրենցմէ ո՞վ է մեծը: Յիսուս գիտնալով անոնց մտածումը, մանուկ մը առաւ եւ իր քով կանգնեցնելով՝ ըսաւ.
Ով որ ընդունի այս մանուկը իմ անունովս՝ զիս ընդունած կ’ըլլայ, եւ ով որ զիս կ’ընդունի՝ ընդունած կ’ըլլայ զիս ղրկողը: Որովհետեւ ով որ ձեր բոլորին մէջ փոքրիկն է, ան է մեծը:
Յովհաննէս ըսաւ.
Վարդապե՛տ, մէկը տեսանք որ քու անունովդ չար ոգիներ կը հանէր եւ մենք արգիլեցինք իրեն, որովհետեւ մեզի հետ չի շրջիր:
Յիսուս ըսաւ.
Արգելք մի՛ ըլլաք իրեն. որովհետեւ ան որ հակառակ չէ ձեզի, կը նշանակէ թէ ձեր կողմն:
 
ԹՈՒՂԹ ՓԻԼԻՊՊԵՑԻՆԵՐՈՒՆ 1:1-11
Պօղոս եւ Տիմոթէոս՝ Քրիստոս Յիսուսի ծառաներս, կը գրենք ձեզի՝ Քրիստոս Յիսուսի միացած բոլոր հաւատացեալներուդ, որ Փիլիպպէի կողմերը կը բնակիք, ինչպէս նաեւ եպիսկոպոսներուն ու սարկաւագներուն:
Թող Աստուած մեր Հայրը եւ Տէրը՝ Յիսուս Քրիստոս, շնորհք եւ խաղաղութիւն պարգեւեն ձեզի:
Ամէն անգամ որ ձեզ յիշեմ, գոհութիւն կը յայտնեմ իմ Աստուծոյս: Ամէն անգամ որ ձեր բոլորին համար կ’աղօթեմ, ուրախութեամբ կ’աղօթեմ, որովհետեւ առաջին օրէն մինչեւ հիմա ձեր մասնակցութիւնը բերիք աւետարանչութեան գործին: Եւ վստահ եմ, թէ Աստուած, որ այդ բարի գործը սկսաւ ձեր մէջ, զայն իր կատարումին պիտի հասցնէ մինչեւ Քրիստոս Յիսուսի օրը գայ: Իրաւունք կը համարեմ այսպէս խորհիլ ձեր բոլորին մասին, եւ ձեզ սրտիս մէջ ունիմ, որովհետեւ բոլորդ ալ մասնակից եղաք ինծի վիճակուած շնորհքին, ըլլա՛յ բանտարկութեանս ընթացքին, ըլլա՛յ երբ ազատ վիճակով Աւետարանը կը պաշտպանէի ու կը հաստատէի: Միայն Աստուած գիտէ՝ թէ որքա՜ն կարօտցած եմ ձեզ, Քրիստոս Յիսուսի գորովովը:
Իմ աղօթքս է, որ ձեր սէրը աւելի եւ աւելի աճի աստուածգիտութեամբ եւ կատարեալ դատողութեամբ, որպէսզի կարենաք լաւը ընտրել եւ Քրիստոս իր գալստեան օրը ձեզ գտնէ մաքուր եւ ամբասիր, եւ Յիսուս Քրիստոսի միջոցաւ արդար գործերով հարստացած՝ պատճառ ըլլաք որ Աստուած փառաւորուի եւ գովուի:
LITURGICAL CALENDAR
THE HOLY APOSTLES ANDREW AND PHILIP
The word apostle refers to the special inner circle of Jesus’ disciples, chosen by Jesus to accompany Him during His ministry, to learn from Him, follow His instructions and continue his work.
 
This Saturday, November 14, the Armenian Church celebrates two Holy Apostles, Andrew and Philip. Andrew was a Galilean fisherman and the first-called of the followers of Christ, along with his brother Simon, who was later called Peter. Philip was from Bethsaida and after he had been called to be an apostle he brought in Nathanael (later called Bartholomew).

PAREGENTAN OF THE FAST OF ADVENT
This Sunday, November 15, is the Eve (Paregentan) of the Fast of Advent (Hisnag). This is a weeklong fast (Monday to Friday) leading up to the first Sunday of Advent, which is next Sunday, November 22.

Advent is the period that guides us to the birth and baptism of Christ. It begins fifty days before January 6. Advent is intended to be a solemn and quiet time for prayer, reflection, and meditation in preparation for the mystery of the incarnation.
 
Traditionally the entire fifty-day period of Advent was a period of fasting. Now there are three weeklong fasts during Advent (along with the regular fasting days of Wednesday and Friday). The three week-long fasts are known as: The Fast of Advent (Hisnagats Bahk); The Fast of St. James (Sourp Hagopah Bahk); and the Fast of the Nativity (Dznuntyan Bahk).
NEWS AT ST. SARKIS CHURCH
BAZAAR KICK-OFF NOVEMBER 8 KEBOB DINNERS
The first weekend of the St. Sarkis Church Drive-Thru Bazaar was a great success. The ARS prepared and distributed hundreds of delicious kebob dinners to the community. All proceeds from the kebob dinners will be allocated to Artsakh through ARS's humanitarian efforts. The AYF graciously volunteered to direct traffic and sold some cool items. Proceeds of some of these items are to benefit Artsakh. Click here to snag your own Recognize Artsakh lawn sign! Great job everyone and see you on November 15!
RALLY TO STAND WITH ARTSAKH
On Thursday, November 12, 2020 Father Hrant delivered a message and led the crowd in prayer during the Rally to Stand with Artsakh, which took place at the memorial on the church grounds, organized by the AYF and Homenetmen.
HOKEHANKISD
In memory of: ALL FALLEN HEROS OF ARMENIA & ARTSAKH DEFENDING OUR HOMELAND. ESPECIALLY THE FOLLOWING HOMENETMENAGAN BROTHERS.
Y. KEVORK HADJIAN. Y. KRIKOR GHAZARIANY. Y. HAYK DERIKLYAN. Y. ARDAG ISHKHANIAN. Y. ARDAG MARDIROSIAN. Y. ERIC KALSDIAN. Y. ARMEN ARUSTAMYAN.
Requested by: Father Hrant Kevorkian & the Board of Trustees. Homenetmen of Detroit.
 
In memory of: AGHAJON BEDROSIAN. SHENORIG BEDROSIAN. VIRGINIA BEDROSIAN. SIDNEY BEDROSIAN. ROSE BEDROSIAN. ARA BEDROSIAN
Requested by: John Arpajian. Lisa Arpajian.
 
In memory of: ABRAHAM APIGIAN. JOHN DEMERJIAN. BOB KESSEL. TOM HAROIAN. GUS HAROIAN.
Requested by: Alice Demerjian
 
In memory of: SOGHOMON POSIGIAN
Requested by: Sam and Maro Posigian.
 
In memory of: ALICE SHERBANOW
Requested by: Mark & Eleanor Evarian & Family 

In memory of: ASADOUR MALKAJIAN
Requested by: Hovhannes & Sona Malkajian and family. Vartan & Ani Vartanian & Family.
EVENTS AT ST. SARKIS CHURCH
SHOP YOUR HOLIDAY GIFTS NOW
FROM THE ARMENIAN STORE.
Check back often. New items added daily.
Thank you for your continued support!!
SPECIAL ANNOUNCEMENTS
All Available For You Online...
Do you want to request a Requiem Service for your departed loved ones? Do you have a Baptism to schedule? or a Wedding? or do you want to become a member of the Church?
All requests are easy today by using our online forms. Visit our website www.saintsarkis.org, go to the services tab, and you will be able to fill out any form you need online, or click on of the options on the right.
Online Donations

For your convenience, St. Sarkis Armenian Apostolic Church is now accepting online credit card donations using PayPal which is an easy and secure way to make your donations. To make a donation, please Click Here.

COMMUNITY EVENTS / ANNOUNCEMENTS
Stay Connected:
St. Sarkis Armenian Apostolic Church
19300 Ford Road, Dearborn, MI 48128
Phone:313-336-6200