E-Newsletter - November 17, 2023


Morning Service 9:15 a.m.

Divine Liturgy 10:00 a.m.

 

Tenth Sunday of the Exaltation

Ժ. Կիրակի Վերացման Ս. Խաչի Celebrant: Father Hrant Kevorkian, Pastor

NEWS FROM ST. SARKIS CHURCH

St. Sarkis Armenian Apostolic Church welcomes Olivia Charlotte Zarr, who was baptized on November 12, 2023.

Olivia is the Daughter of Steven & Sara Zarr, granddaughter of Niki & Jack & Niki Gasparian, Robert & Martin Johansen.

We congratulate Olivia and her family on this happy occasion.

May God Bless her and keep her in His care always.

St. Sarkis Armenian Apostolic Church welcomes Sylvia Everett Ani Goulet, who was baptized on November 12, 2023.

Sylvia is the Daughter of Marc & Kristina Goulet, granddaughter of Bryant & Cathy Goulet, Dave & Donna Hurst.

We congratulate Sylvia and her family on this happy occasion.

May God Bless her and keep her in His care always.

EVENTS AT ST. SARKIS CHURCH

Let's Read the Bible! Readings of the week.

  • Monday, November 20:  Colossians 1:1-11; Luke 11:14-23
  • Tuesday, November 21: Presentation of the Holy Mother of God: Song of Songs 1:1-11; Proverbs 11:30-12:4; Isaiah 52:7-10; Zechariah 2:10-13; Malachi 3:1-2; 2 Corinthians 6:16-7:1; Luke 1:39-56 Colossians 1:12-23; Luke 11:27-33
  • Wednesday, November 22:  Colossians 1:24-2:7; Luke 11:33-42
  • Thursday, November 23:  Colossians 3:15-4:4; Luke 11:49-54
  • Friday, November 24: Colossians 4:5-18; Luke 12:1-12
  • Saturday, November 25: Sts. Gregory the Wonder-workers, St. Nicholas, and Myron Wisdom 10:9-12; Malachi 2:5-7; 1 Peter 5:1-7; John 10:11-16

SUNDAY BIBLE READINGS

Bible Readings for November 19, 2023


THE EPISTLE OF ST. PAUL TO THE PHILIPPIANS 1:1-11 

Paul and Timothy, servants of Christ Jesus,

To all the saints in Christ Jesus who are in Philippi, with the bishops and deacons:

Grace to you and peace from God our Father and the Lord Jesus Christ.

I thank my God every time I remember you, constantly praying with joy in every one of my prayers for all of you, because of your sharing in the gospel from the first day until now. I am confident of this, that the one who began a good work among you will bring it to completion by the day of Jesus Christ. It is right for me to think this way about all of you, because you hold me in your heart, for all of you share in God’s grace with me, both in my imprisonment and in the defense and confirmation of the gospel. For God is my witness, how I long for all of you with the compassion of Christ Jesus. And this is my prayer, that your love may overflow more and more with knowledge and full insight to help you to determine what is best, so that in the day of Christ you may be pure and blameless, having produced the harvest of righteousness that comes through Jesus Christ for the glory and praise of God.


 THE GOSPEL OF JESUS CHRIST ACCORDING TO LUKE 9:43-50 

While everyone was amazed at all that he was doing, he said to his disciples, “Let these words sink into your ears: The Son of Man is going to be betrayed into human hands.” But they did not understand this saying; its meaning was concealed from them, so that they could not perceive it. And they were afraid to ask him about this saying.

 

An argument arose among them as to which one of them was the greatest. But Jesus, aware of their inner thoughts, took a little child and put it by his side, and said to them, “Whoever welcomes this child in my name welcomes me, and whoever welcomes me welcomes the one who sent me; for the least among all of you is the greatest.”

 

John answered, “Master, we saw someone casting out demons in your name, and we tried to stop him, because he does not follow with us.” But Jesus said to him, “Do not stop him; for whoever is not against you is for you.”


ՅԻՍՈՒՍ ՔՐԻՍՏՈՍԻ ԱՒԵՏԱՐԱՆԸ ԸՍՏ ՂՈՒԿԱՍՈՒ 9:44-50

Մինչ ժողվուրդը կը զարմանար Յիսուսի կատարած գործերուն վրայ, իր աշակետներուն դառնալով ըսաւ. Լաւ մտիկ ըրէք եւ մի՛ մոռնաք ասիկա. Մարդու Որդին պիտի մատնուի մարդոց ձեռքը:

Սակայն աշակերտները չհասկցան խօսքին իմաստը, որովհետեւ Աստուած իրենցմէ ծածկած էր՝ որպէսզի չհասկնան: Միւս կողմէ ալ, կը վախնային իրեն հարցնելու այս մասին:

Աշակերտները սկսան վիճաբանիլ թէ իրենցմէ ո՞վ է մեծը: Յիսուս գիտնալով անոնց մտածումը, մանուկ մը առաւ եւ իր քով կանգնեցնելով՝ ըսաւ.

 Ով որ ընդունի այս մանուկը իմ անունովս՝ զիս ընդունած կ’ըլլայ, եւ ով որ զիս կ’ընդունի՝ ընդունած կ’ըլլայ զիս ղրկողը: Որովհետեւ ով որ ձեր բոլորին մէջ փոքրիկն է, ան է մեծը:

Յովհաննէս ըսաւ.

 Վարդապե՛տ, մէկը տեսանք որ քու անունովդ չար ոգիներ կը հանէր եւ մենք արգիլեցինք իրեն, որովհետեւ մեզի հետ չի շրջիր:

Յիսուս ըսաւ.

 Արգելք մի՛ ըլլաք իրեն. որովհետեւ ան որ հակառակ չէ ձեզի, կը նշանակէ թէ ձեր կողմն:

 

ՊՕՂՈՍ ԱՌԱՔԵԱԼԻ ՆԱՄԱԿԸ ՓԻԼԻՊՊԵՑԻՆԵՐՈՒՆ 1:1-11

Պօղոս եւ Տիմոթէոս՝ Քրիստոս Յիսուսի ծառաներս, կը գրենք ձեզի՝ Քրիստոս Յիսուսի միացած բոլոր հաւատացեալներուդ, որ Փիլիպպէի կողմերը կը բնակիք, ինչպէս նաեւ եպիսկոպոսներուն ու սարկաւագներուն:

Թող Աստուած մեր Հայրը եւ Տէրը՝ Յիսուս Քրիստոս, շնորհք եւ խաղաղութիւն պարգեւեն ձեզի:

Ամէն անգամ որ ձեզ յիշեմ, գոհութիւն կը յայտնեմ իմ Աստուծոյս: Ամէն անգամ որ ձեր բոլորին համար կ’աղօթեմ, ուրախութեամբ կ’աղօթեմ, որովհետեւ առաջին օրէն մինչեւ հիմա ձեր մասնակցութիւնը բերիք աւետարանչութեան գործին: Եւ վստահ եմ, թէ Աստուած, որ այդ բարի գործը սկսաւ ձեր մէջ, զայն իր կատարումին պիտի հասցնէ մինչեւ Քրիստոս Յիսուսի օրը գայ: Իրաւունք կը համարեմ այսպէս խորհիլ ձեր բոլորին մասին, եւ ձեզ սրտիս մէջ ունիմ, որովհետեւ բոլորդ ալ մասնակից եղաք ինծի վիճակուած շնորհքին, ըլլա՛յ բանտարկութեանս ընթացքին, ըլլա՛յ երբ ազատ վիճակով Աւետարանը կը պաշտպանէի ու կը հաստատէի: Միայն Աստուած գիտէ՝ թէ որքա՜ն կարօտցած եմ ձեզ, Քրիստոս Յիսուսի գորովովը:

Իմ աղօթքս է, որ ձեր սէրը աւելի եւ աւելի աճի աստուածգիտութեամբ եւ կատարեալ դատողութեամբ, որպէսզի կարենաք լաւը ընտրել եւ Քրիստոս իր գալստեան օրը ձեզ գտնէ մաքուր եւ ամբասիր, եւ Յիսուս Քրիստոսի միջոցաւ արդար գործերով հարստացած՝ պատճառ ըլլաք որ Աստուած փառաւորուի եւ գովուի:


REQUIEM REQUESTS

In memory of: Lucia Arakelian, 3 days

Requested by: Der Hrant and the Board of Trustees

In memory of: Phillip Kashigian, 7 days

Requested by: Der Hrant and the Board of Trustees


In memory of: Sylvia (Simonian) DeBoey, 40 days

Requested by: Mary Afetian-George, Anush Benham, Flora Simonian and Simone, Matios & Katie Simonian and Family, Skyler & Lyric Simonian-Holiday, Shawn & Tanya DeBoey and Family


In memory of: Marion Merigian, 40 days; Hayrabed and Vartanoosh Derderian 

Requested by: Harry & Margo Derderian; Alec, Kara, Ani, Alina and Haig Sarafian; Chris and Licia Yangouyian; Armen, Talin, Sevana, Daron and Datev Derderian; David, Kristen, Armen, Taleen, Aram and Tamar Shahrigian; Aram & Linda Bagdasarian


In memory of: John Sarkissian, 1 year

Requested by: Pearl Sarkissian


In memory of: Zarouhi Basmadjian, 1 year

Requested by: Manuel Basmadjian; Zareh and Madlen Markosian; Silva Hoffman, Alex, Gabriel and Jacob; Manuel and Nevrin Makosian, Angelina; Razmig and Mary Markosian, Lilliana and Matthew


In memory of: Nevart Haroutunian, Louis Haroutunian, Anthony Licata, Marion Licata, Megerditch Ohanesian, Araxe Ohanesian, Armenag Haroutunian, Yeranouhi Haroutunian, Hmayag Haroutunian, Victoria Haroutunian, Vartkes Haroutunian, Mary Haroutunian, Berj Gerjekian, Rose Gerjekian, John Haroutunian, Rosemary Haroutunian, Melkone Garabedian, Miriam Garabedian, Aghajohn Haroutunian, Vartouhi Haroutunian, Eskandar Haroutiounian, Lucintac Haroutiounian, John Johnson, Vahagn Agbabian, Mary-Jo Agbabian, Edward Derbabian, Douglas Mead

Requested by: Edward, Susan, and Krista Haroutunian

ANNOUNCEMENTS

All Available For You Online...
Do you want to request a Requiem Service for your departed loved ones? Do you have a Baptism to schedule? or a Wedding? or do you want to become a member of the Church?
All requests are easy today by using our online forms. Visit our website www.saintsarkis.org, go to the services tab, and you will be able to fill out any form you need online, or click on of the options on the right.
Requiem Form
Baptism Form
Wedding Form
Membership Form
Online Donations

For your convenience, St. Sarkis Armenian Apostolic Church is now accepting online credit card donations using PayPal which is an easy and secure way to make your donations. To make a donation, please Click Here.

General Donation
Monthly Offering
In Lieu Of Flower Donation
Membership Dues

COMMUNITY EVENTS

Stay Connected:
St. Sarkis Armenian Apostolic Church
19300 Ford Road, Dearborn, MI 48128
Phone:313-336-6200
Facebook  Twitter  Instagram