E-Newsletter - November 27, 2020
Our Church doors are officially open!
You may join us for worship LIVE-STREAMED on Facebook, for a limited time.

You do not need to have a facebook account to be able to watch. You can have access to our facebook page through our website www.saintsarkis.org by scrolling down to the events section and clicking on the facebook LIVE link. Send us a message if you have any questions.

Sunday Morning Service: 9:15 am
Sunday Divine Liturgy: 10:00 am
Wednesday Evening Service: 6:30 pm

Fr. Hrant Kevorkian, Pastor
SUPPORT YOUR CHURCH
WITH YOUR WEEKLY OFFERING

Tithing or giving a weekly offering is one of our customary Christian practices that is freely given by the faithful based on their financial abilities. This is an expression of thanksgiving, praising God, and showing our love for God and His Church.
Please consider making your offering to the church through this electronic donation platform. Father Hrant will light a candle for every donation received.
"Each of you should give what you have decided in your heart to give, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver." - 2 Corinthians 9:7
May God accept your prayers, bless you, and reward you for all of your good deeds.
Let's Read the Bible! Readings of the week.
  • Monday, November 30: Isaiah 35:4-8; 2 Corinthians 3:18-4:6; Luke 21:12-19
  • Tuesday, December 1: Proverbs 12:9-17; Lamentations 3:22-56; Romans 5:1-5; Luke 12:2-9
  • Wednesday, December 2: 1 Thessalonians 5:1-11; Luke 13:10-17
  • Thursday, December 3: (Paulus, Paul, Magar, Evagrius, John (Kpetsi), John the Short, Nilus, Arsenius, Siseos, Daniel, Serapion, Macarius, Poeman, and the other Holy Fathers of Egypt) Proverbs 21:15-25; Isaiah 19:19-21; Hebrews 11:32-40; Matthew 10:37-42
  • Friday, December 4: 1 Thessalonians 5:12-28; Luke 14:1-11
  • Saturday, December 5: (Sts. Gregory and Nicholas the Wonder-workers, and Myron, and the other St. Nicholas) Wisdom 10:9-12; Malachi 2:5-7; 1 Peter 5:1-7; John 10:11-16
SUNDAY BIBLE READINGS
Bible Readings for Sunday, November 29, 2020
Second Sunday of Advent
ՅԻՍՆԱԿԻ Բ. ԿԻՐԱԿԻ

THE FIRST EPISTLE OF ST. PAUL TO THE THESSALONIANS (4.1-12)
Finally, brothers, we instructed you how to live in order to please God, as in fact you are living. Now we ask you and urge you in the Lord Jesus to do this more and more. For you know what instructions we gave you by the authority of the Lord Jesus.  
It is God's will that you should be sanctified: that you should avoid sexual immorality; that each of you should learn to control his own body in a way that is holy and honorable, not in passionate lust like the heathen, who do not know God; and that in this matter no one should wrong his brother or take advantage of him. The Lord will punish men for all such sins, as we have already told you and warned you. For God did not call us to be impure, but to live a holy life. Therefore, he who rejects this instruction does not reject man but God, who gives you his Holy Spirit.  
Now about brotherly love we do not need to write to you, for you yourselves have been taught by God to love each other. And in fact, you do love all the brothers throughout Macedonia. Yet we urge you, brothers, to do so more and more.  
Make it your ambition to lead a quiet life, to mind your own business and to work with your hands, just as we told you, so that your daily life may win the respect of outsiders and so that you will not be dependent on anybody.

 ՊՕՂՈՍ ԱՌԱՔԵԱԼԻ ԱՌԱՋԻՆ ՆԱՄԱԿԸ ԹԵՍԱՂՈՆԻԿԵՑԻՆԵՐՈՒՆ (4.1-12)
Վերջապէս, եղբայրնե՛ր, մենք ձեզի սորվեցուցինք թէ ի՛նչպէս պէտք է ապրիլ Աստուծոյ հաճելի ըլլալու համար: Թէպէտ այդպէս կ'ապրիք արդէն, սակայն կը խնդրենք եւ Տէր Յիսուս Քրիստոսի անունով կը թելադրենք՝ որ շարունակէք յառաջանալ ներկայ ձեր ընթացքին մէջ: Գիտէք թէ ի՛նչ պատուէրներ տուինք ձեզի Տէր Յիսուսի անունով, որովհետեւ Աստուծոյ կամքն է, որ դուք սրբուիք եւ ամենեւին հեռու մնաք պոռնկութենէ: Ձեզմէ իւրաքանչիւրը թող սրբութեամբ եւ պատուով ամուսնանայ: Կրքոտ ցանկութիւններու անձնատուր մի՛ ըլլաք հեթանոսներուն պէս, որոնք զԱստուած չեն ճանչնար. կամ չըլլա՛յ որ մէկը եղբօր մը դէմ մեղանչէ՝ անոր կինը յափշտակելով, որովհետեւ այդ բոլորին համար Տէրը իր դատաստանին մէջ անողոք պիտի ըլլայ, ինչպէս սկիզբէն ըսինք ձեզի եւ ազդարարեցինք: Միթէ Աստուած մեր պղծալից կեանքը շարունակելո՞ւ հրաւիրեց մեզ, թէ՝ սրբութեամբ ապրելու: Անշուշտ թէ սրբութեամբ ապրելու: Հետեւաբար, ով որ սրբութեան այս պատուէրը կ'արհամարհէ՝ մարդ մը անարգած չ'ըլլար, այլ՝ նոյնինքն զԱստուած, որ իր Սուրբ Հոգին կու տայ մեզի:
Գալով եղբայրսիրութեան, մեր գրելուն պէտք չունիք, որովհետեւ ինքնին դուք Աստուծմէ սորված էք իրար սիրել, ինչպէս արդէն գործնապէս այդ սէրը ցոյց կու տաք ամբողջ Մակեդոնիայի բոլոր եղբայրներուն նկատմամբ: Բայց դարձեալ, եղբայրնե՛ր, կը խնդրենք որ աւելի առատանաք ձեր սիրոյն մէջ, ջանաք հանդարտ կեանք մը վարել, միայն ձեր գործին նայիլ եւ ձեր աշխատանքի վաստակով ապրիլ, ինչպէս որ պատուիրեցինք ձեզի: 

THE GOSPEL OF JESUS CHRIST ACCORDING TO LUKE (13:1-9)
At that very time there were some present who told him about the Galileans whom blood Pilate had mingled with their sacrifices. He asked them, "Do you think that because these Galileans suffered in this way they were worse sinners than all other Galileans? No, I tell you; but unless you repent, you will all perish as they did. Or those eighteen who were killed when the tower of Siloam fall on them-do you think that they were worse offenders than all the others living in Jerusalem. No, I tell you; but unless you repent, you will all perish just as they did."
Than he told this parable: "A man had a fig tree planted in his vineyard; and he came looking for fruit on it and found none. So he said to the gardener, 'See here! For three years I have come looking for fruit on this fig tree, and still I find none. Cut it down! Why should it be wasting the soil?' He replied, 'Sir, let it alone for one more year, until I dig around it and put manure on it. If it bears fruit next year, well and good; but if not, you can cut it down."
 
  ՅԻՍՈՒՍ ՔՐԻՍՏՈՍԻ ԱՒԵՏԱՐԱՆԸ ԸՍՏ ՂՈՒԿԱՍԻ (13.1-9)
Ոմանք եկան Յիսուսի եւ պատմեցին այն Գալիլեա ցիներուն մասին, որոնք Պիղատոսի կողմէ սպաննուեցան, երբ Աստուծոյ զոհ կը մատուցանէին: Յիսուս անոնց ըսաւ.
- Կը կարծէ՞ք թէ սպաննուած Գալիլեացիները միւս բոլոր Գալիլեացիներէն աւելի մեղաւոր էին, որ այդպիսի վախճան մը ունեցան: Ո՛չ: Կ'ըսեմ ձեզի, որ եթէ չապաշխարէք՝ դուք բոլորդ ալ նոյնպէս պիտի կորսուիք: Կամ ի՞նչ կը մտածէք այն տասնըութը մարդոց մասին, որոնց վրայ ինկաւ աշտարակը Սելովամի մէջ եւ սպաննեց զանոնք: Անոնք աւելի՞ յանցաւոր էին քան Երուսաղէմի բոլոր բնակիչները: Ո՛չ: Կ'ըսեմ ձեզի, որ եթէ չապաշխարէք՝ բոլորդ ալ նոյնպէս պիտի կորսուիք:
Անոնց հետեւալ առակը պատմեց.
- Մարդ մը կար, որ իր այգիին մէջ թզենի մը տնկած էր: Թուզ քաղելու գնաց, բայց թզենիին վրայ պտուղ չգտաւ: Այգեպանին ըսաւ. «Այս երրորդ տարին է որ կու գամ թուզ քաղելու, բայց չեմ գտներ: Ուստի կտրէ՛ զայն, ինչո՞ւ անիմաստ կերպով տեղ գրաւէ»: Այգեպանը պատասխանեց. «Տէ՛ր, թող այս տարի ալ մնայ. ես իր շուրջի հողը կրկին կր փորեմ եւ պարարտացուցիչ կը դնեմ: Այս ձեւով թերեւս պտուղ տայ. ապա թէ ոչ՝ յաջորդ տարի կտրէ զայն»:
LITURGICAL CALENDAR
SAINTS THADDEUS AND BARTHOLOMEW
This Saturday, November 28, the Armenian Church commemorates Saints Thaddeus and Bartholomew, two of the twelve apostles who were the first evangelizers of Armenia, and were martyred there, giving the Armenian Church its apostolic identity and earning them the title, "First Enlighteners of Armenia."

Thaddeus came to Armenia about 43 AD to preach Christianity. He was martyred in southeastern Armenia. His tomb lies in the Armenian monastery of St. Thaddeus (Iran) where a chapel was built in the third century. Bartholomew is believed to have arrived in Armenia about 66 AD. He was martyred in Hadamakert, southeast of Lake Van.

An apostle is "someone who is sent,"-an emissary or ambassador of the Kingdom of God, sent to announce the Kingdom's coming in Jesus Christ, and authorized to claim men and women's allegiance to him. "We are ambassadors for Christ, God making his appeal through us. We beseech you on behalf of Christ, be reconciled to God," (2 Corinthians 5:20)
HOKEHANKISD
In memory of: ALL FALLEN HEROS OF ARMENIA & ARTSAKH DEFENDING OUR HOMELAND. ESPECIALLY THE FOLLOWING FALLEN AYF AND ARF YOUTH ORGANIZATION MEMBERS: ARAM GRIGORIAN. VICKEN MURADIAN. BENYAMIN NALBANDIAN. ERIG GALSTIAN. MAYIS NAZARIAN. GIM KHACHADRIAN. ARTAK ISHKHANIAN. AND HARUT HAROUTOUNIAN.
Requested by: Father Hrant Kevorkian & the Board of Trustees. AYF Eastern Region. AYF "Kopernik Tandourjian" Senior & Junior Chapters. 

In memory of: SUE APIGIAN NOUBARIAN (40 Days) Niagara Falls, New York
Requested by: Ned & Aroxie Apigian

In memory of: KRIKOR MALOIAN. OSKENAZ MALOIAN. DICKRANOOHI MALOIAN. MARY ZEMKE. NISHAN GERJEKIAN. SARKIS GERJEKIAN. VARTKES HAROUTUNIAN. MARY HAROUTUNIAN. BERJ GERJEKIAN. SATENEEG BOZOIAN.
Requested by: Dick, Rose and George Maloian. James & Anne Berger and Family.

In memory of: NISHAN GERJEKIAN. SARKIS GERJEKIAN. KRIKOR & OSKENAZ MALOIAN. DOROTHY MALOIAN.
Requested by: Jerry & Sandy Gerjekian.

In memory of: DOREEN SARKISIAN (1 year). MARY SARKISIAN. PERCY SARKISIAN. MARK APPLEBAUM.
Requested By: Greg C. Sarkisian.

In memory of: SR BERNADETTE KAMBIETZ SC
Requested By: Mike & Carolyn Crane. 
EVENTS AT ST. SARKIS CHURCH
BUY YOUR GRAND RAFFLE TICKET TODAY!!
SHOP YOUR HOLIDAY GIFTS NOW THRU DECEMBER FROM THE ARMENIAN STORE.
Check back often. New items added daily.
Thank you for your continued support!!
PRAY
Join us for our Vespers Service every Wednesday at 6:30pm. You may attend in person or watch the live stream at facebook.com/stsarkischurch
DONATE
It is imperative for the survival of our homeland to have a strong financial backing. For those who are willing and able to give, please click go to
If you would like to purchase the needed medical supplies to be shipped to Artsakh, go to bit.ly/artsakhaid
If you are a medical professional and would like to help with important medical support projects please contact..
Nayiri Karapetian (847)707-1016 nursenayiri@yahoo.com
Dzovinar Hatsakordzian (248)225-4523 dzov9@hotmail.com
ADVOCATE
Contacting your elected officials is extremely important in fighting for the Armenian Cause abroad. Do it daily so our voice can be heard.
Ask your congressman/senators to sanction Azerbaijan & Turkey for their war crimes. Pressure your representatives for U.S. re-engagement in the OSCE Minsk Group Co-Chair process.Go to anca.org/osce 
Go to anca.org/call and anca.org/alert daily
to call and email your representatives.
SPECIAL ANNOUNCEMENTS

Anne Torigian Okolovitch and Michele & Matthew Bucher request special prayers for
the good health & speedy recovery of
Pauline Torigian Sanderson. 
All Available For You Online...
Do you want to request a Requiem Service for your departed loved ones? Do you have a Baptism to schedule? or a Wedding? or do you want to become a member of the Church?
All requests are easy today by using our online forms. Visit our website www.saintsarkis.org, go to the services tab, and you will be able to fill out any form you need online, or click on of the options on the right.
Online Donations

For your convenience, St. Sarkis Armenian Apostolic Church is now accepting online credit card donations using PayPal which is an easy and secure way to make your donations. To make a donation, please Click Here.

COMMUNITY EVENTS / ANNOUNCEMENTS
Stay Connected:
St. Sarkis Armenian Apostolic Church
19300 Ford Road, Dearborn, MI 48128
Phone:313-336-6200