E-Newsletter - November 6, 2020
Our Church doors are officially open!
You may join us for worship LIVE-STREAMED on Facebook, for a limited time.

You do not need to have a facebook account to be able to watch. You can have access to our facebook page through our website www.saintsarkis.org by scrolling down to the events section and clicking on the facebook LIVE link. Send us a message if you have any questions.

Sunday Morning Service: 9:15 am
Sunday Divine Liturgy: 10:00 am
Wednesday Evening Service: 6:30 pm

Fr. Hrant Kevorkian, Pastor
PRAY
Every day, a parish in the Eastern Prelacy will hold a prayer for peace and security in Artsakh and Armenia. Let us join them in prayer from the Prelacy Facebook Page by Clicking Here.
Join us for our Vespers Service every Wednesday at 6:30pm. You may attend in person or watch the live stream at facebook.com/stsarkischurch
DONATE
It is imperative for the survival of our homeland to have a strong financial backing. For those who are willing and able to give, please click on the following links...
If you would like to purchase the needed medical supplies to be shipped to Artsakh, go to bit.ly/artsakhaid
If you are a medical professional and would like to help with important medical support projects please contact..
Nayiri Karapetian (847)707-1016 nursenayiri@yahoo.com
Dzovinar Hatsakordzian (248)225-4523 dzov9@hotmail.com
ADVOCATE
Contacting your elected officials is extremely important in fighting for the Armenian Cause abroad. Do it daily so our voice can be heard.
Ask your congressman/senators to sanction
Azerbaijan & Turkey for their war crimes. 
Go to anca.org/call and anca.org/alert daily
to call and email your representatives.
SUPPORT YOUR CHURCH
WITH YOUR WEEKLY OFFERING

These are challenging times for all of us. The church is committed to supporting you in your spiritual and material needs, but it is a group effort. If you are able, please consider continuing to contribute to the church so that she can continue in her mission. Your Sunday offerings, collection plate and candle donations can all be done online or by mailing a check to the church.
Let's Read the Bible! Readings of the week.
  • Monday, November 9: Wisdom 4:7-15; Isaiah 12:1-6; 1 John 5:1-6; Luke 9:23-27
  • Tuesday, November 10: Proverbs 15:33-16:7; Hosea 14:9-10; Titus 3:3-8; Mark 13:9-13
  • Wednesday, November 11: Ephesians 6:1-9; Luke 9:10-17
  • Thursday, November 12: Proverbs 28:10-18; Baruch 3:31-4:4; 2 Timothy 1:6-12; Matthew 19:27-29
  • Friday, November 13: Ephesians 6:13-24; Luke 9:37-44
  • Saturday, November 14: The Holy Apostles Andrew and Philip Wisdom 9:13-10:2; Jeremiah 16: 16-19; Acts 8:26-40; John 1:35-51
SUNDAY BIBLE READINGS
Bible Readings for Sunday, November 1, 2020
Ninth Sunday of the Exaltation of the Holy Cross
Թ. ԿԻՐԱԿԻ ԽԱՉՎԵՐԱՑԷՆ ԵՏՔ

THE EPISTLE OF ST. PAUL TO THE EPHESIANS (5:15-33)
Look carefully then how you walk, not as unwise men but as wise, making the most of the time, because the days are evil. Therefore do not be foolish, but understand what the will of the Lord is. And do not get drunk with wine, for that is debauchery; but be filled with the Spirit, addressing one another in psalms and hymns and spiritual songs, singing and making melody to the Lord with all your heart, always and for everything giving thanks in the name of our Lord Jesus Christ to God the Father.
 
Be subject to one another out of reverence for Christ. Wives, be subject to your husbands, as to the Lord. For the husband is the head of the wife as Christ is the head of the church and gave himself up for her, that he might sanctify her, having cleaned her by the washing of water with the word, that he might present the church to himself in splendor, without spot or wrinkle or any such thing, that she might be holy and without blemish. Even so husbands should love their wives as their own bodies. He who loves his wife loves himself. For no man ever hates his own flesh, but nourishes and cherishes it, as Christ does the church, because we are members of his body. “For this reason a man shall leave his father and mother and be joined to his wife, and the two shall become one.” This is a great mystery, and I mean in reference to Christ and the church; however, let each one of you love his wife as himself, and let the wife see that she respects her husband.
  
ՊՕՂՈՍ ԱՌԱՔԵԱԼԻ ՆԱՄԱԿԸ ԵՓԵՍԱՑԻՆԵՐՈՒՆ (5:15-33)
Հետեւաբար ձեր ապրելակերպին ուշադրութիւն ըրէք: Մի՛ ապրիք անմտօրէն, այլ՝ իմաստուններու պէս: Օգտագործեցէ՛ք ժամանակը, որովհետեւ այս օրերը չար են: Ուստի անմտութիւն մի՛ ընէք. հասկցէք թէ ի՛նչ կ’ուզէ Տէրը ձեզմէ: Գերին մի՛ դառնաք գինիին, որ անառակութեան կը տանի. այլ մասնաւորաբար Սուրբ Հոգիով լեցուեցէք, իրարու հետ սաղմոսներով, օրհնութիւններով եւ հոգեւոր երգերով խօսեցէք, եւ ձեր սիրտերուն մէջ միշտ երգեցէք ու սաղմոս ըսէք Տիրոջ, ամէն բանի համար միշտ շնորհակալութիւն յայտնելով Հօր Աստուծոյ, մեր Տիրոջ Յիսուս Քրիստոսի անունով:
Քրիստոսի հանդէպ ձեր պատկառանքը արտայայտեցէք՝ իրարու հնազանդելով:
Կինե՛ր, հնազանդեցէ՛ք ձեր ամուսիններուն, ինչպէս Տիրոջ պիտի հնազանդէիք. որովհետեւ ամուսին մը իր կնոջ գլուխն է, այնպէս՝ ինչպէս Քրիստոս գլուխն է եկեղեցիին, իր մարմինին, որուն Փրկիչն է ինք: Հետեւաբար, ինչպէս եկեղեցին Քրիստոսի կը հնազանդի, այնպէս ալ կիները ամէն բանի մէջ իրենց ամուսիններուն թող հնազանդին:
Այրե՛ր, սիրեցէ՛ք ձեր կիները այնպէս՝ ինչպէս Քրիստոս սիրեց եկեղեցին եւ իր կեանքը տուաւ անոր համար, որպէսզի ջուրի լուացումով զայն մաքրէ եւ իր խօսքով սրբէ, այնպէս մը՝ որ եկեղեցին իրեն ներկայանայ ամբողջական փառքով, առանց ոեւէ արատի կամ խորշոմի կամ ուրիշ թերութեան, այլ՝ ըլլայ սուրբ եւ անարատ: Ճիշդ նոյն ձեւով, ամուսիններ պարտին իրենց կիները սիրել որպէս իրենց մարմինը. որովհետեւ իր կինը սիրողը իր սեփական մարմինը սիրած կ’ըլլայ, եւ չկայ մէկը որ իր մարմինը անտեսէ. ամէն մարդ ալ կը սնուցանէ եւ կը խնամէ իր մարմինը, ինչպէս Քրիստոս կը սնուցանէ եւ կը խնամէ եկեղեցին՝ իր մարմինը, որուն անդամներն ենք բոլորս, անոր մարմինէն ու ոսկորներէն: Սուրբ գիրքին մէջ գրուած է. «Ահա այս պատճառով այրը պիտի թողու իր հայրն ու մայրը եւ իր կնոջ միանայ, եւ երկուքը մէկ մարմին պիտի ըլլան»: Աստուծոյ ծրագրին կապուած կարեւոր ճշմարտութիւն մըն է ասիկա, որ ըստ իս՝ Քրիստոսի եւ եկեղեցիին կը վերաբերի: Բայց նոյնը կը վերաբերի նաեւ ձեզմէ իւրաքանչիւրին, որովհետեւ իւրաքանչիւր այր պէտք է իր կինը սիրէ իր անձին պէս, եւ ամէն կին պէտք է յարգէ իր ամուսինը:
  
 THE GOSPEL OF JESUS CHRIST ACCORDING TO LUKE (8:49-57)
While he was still speaking, a man from the ruler’s house came and said, “Your daughter is dead; do not trouble the Teacher anymore. But Jesus on hearing this answered him, “Do not fear; only believe, and she shall be well.” And when he came to the house, he permitted no one to enter with him except Peter and John and James, and the father and mother of the child. And all were weeping and bewailing her; but he said, “Do not weep; for she is not dead but sleeping.” And they laughed at him, knowing that she was dead. But taking her by the hand he called, saying, “Child, arise.” And her spirit returned, and she get up at once; and he directed that something should be given her to eat. And her parents were amazed; but he charged them to tell no one what had happened.
  
ՅԻՍՈՒՍ ՔՐԻՍՏՈՍԻ ԱՒԵՏԱՐԱՆԸ ԸՍՏ ՂՈՒԿԱՍՈՒ (8:49-57)
Մինչ Յիսուս կը խօսէր, ժողովրդապետին տունէն մէկը եկաւ եւ անոր ըսաւ.
– Աղջիկդ մեռաւ, այլեւս մի՛ յոգնեցներ Վարդապետը:
Յիսուս ասիկա լսելով, ըսաւ ժողովրդապետին.
– Մի՛ վախնար, միայն հաւատա՛ եւ աղջիկդ պիտի ապրի:
Երբ Յիսուս ժողովրդապետին տունը հասաւ, չձգեց որ ոեւէ մէկը ներս մտնէ՝ բացի Պետրոսէն, Յակոբոսէն, Յովհաննէսէն եւ աղջկան հօրմէն ու մօրմէն: Ներս գտնուողները բոլորն ալ կու լային ու կ’ողբային: Յիսուս ըսաւ անոնց.
– Մի՛ լաք, աղջիկը մեռած չէ, այլ կը քնանայ:
Անոնք զինք կը ծաղրէին, որովհետեւ գիտէին որ աղջիկը մեռած է: Յիսուս բոլորն ալ դուրս հանեց, ապա բռնեց աղջկան ձեռքէն եւ բարձրաձայն ըսաւ.
– Աղջի՛կս, ոտքի՛ ել:
Անմիջապէս անոր հոգին վերադարձաւ եւ ոտքի կանգնեցաւ: Ապա Յիսուս հրամայեց որ ուտելիք տան աղջկան, մինչ ծնողները ապշահար եղած էին: Յիսուս անոնց պատուիրեց որ պատահածին մասին ոեւէ մէկուն բան չըսեն:
LITURGICAL CALENDAR
ARCHANGELS MICHAEL AND GABRIEL
This Saturday, November 7, the Armenian Church commemorates the Archangels Michael and Gabriel. The word “angel” ( hreshdag ) means messenger. Archangel is a title given to an angel of high rank in the celestial hierarchy. Michael and Gabriel are the only angels given the title archangel in the Bible.

Michael (Hebrew meaning “Who is like God”) is the prince of all angels and the leader of the celestial armies. He is considered to be the protector of Christians in general and soldiers in particular, and the guardian of the orthodox faith and defender against heresies.

Gabriel (Hebrew meaning “Strength of God”) is one of God’s chief messengers. He was God’s messenger to Daniel to explain his vision (Daniel 8:16-26) and prophecy (Daniel 9:21-27). He foretold the birth of John the Baptist and was the messenger announcing the forthcoming birth of Christ (Luke 1:11-21).

“Do not neglect to show hospitality to strangers, for by doing that some have entertained angels without knowing it.” (Hebrews 13:2)

Also commemorated this week:
November 9: Sts. Meitus of Antioch and Minas of Egypt.
November 11: St. Demetrius.
NEWS AT ST. SARKIS CHURCH
LOCAL COMMUNITY OUTREACH
On Monday, November 2, 2020, Fr. Hrant & the St. Sarkis Armenian Apostolic Church Board of Trustees generously sent meals to our local firefighters as a token of appreciation. Shawerma sandwiches were provided to the 5 Dearborn fire stations and the department office.
HOKEHANKISD
In memory of: ALL FALLEN HEROS OF ARMENIA & ARTSAKH DEFENDING OUR HOMELAND
Requested by: Father Hrant Kevorkian & the Board of Trustees.
AYF Detroit “Kopernik Tandourjian” Senior and Junior Chapters. 
 
In memory of: ALL THE MEN AND WOMEN WHO MADE THE SUPREME SACRIFICE AS MEMBERS OF U.S. ARMEND FORCES TO PRESERVE THE LIBERTY WE ENJOY, ESPECIALLY ALL THE DECEASED MEMBERS OF THE VARTAN POST AND THE ARMENIAN AMERICAN VETERANS OF GREATER DETROIT.
Requested by: The Armenian American Veterans of Greater Detroit

In memory of: ALL ARMENIAN-AMERICAN FALLEN SERVICE MEMBERS AND VETERANS OF MILITARY SERVICE.
   BEDROS MANOOG TANEALIAN, 2LT, Killed in Action October 2, 1952, Korean War
   MOVSES MOVSESIAN, US Army, World War II
   MANUEL COOK, US Marines, Korean War
   CHARLES SARKESIAN, US Army, World War I
   SARKIS KASHIGIAN, French Army, World War I
   BEDROS PETER MOVSESIAN, US Coast Guard
   GEORGE KISHIGIAN, US Army, World War II
   MICHAEL K. BUDA, US Army, World War II
   MELVIN GIVEINS, US Navy, World War II
   GEORGE YOUSOUFIAN, US Army, Korean War
   ARTHUR APRAHAMIAN, US Army, World War II
    ANDREW NERSESIAN, US Navy, World War II
    FRED HANNA, US Army, Vietnam Veteran
Requested by: Colonel/Dr. and Mrs. Gregory & Karen Movsesian .
 
In memory of: MARGARET ASLANIAN (40 days)
Requested by: Rubina Aslanian. Eleanore Homich.
 
In memory of: KELLY YAKMALIAN in the fourth year of his passing.
Requested by: Karen Yakmalian
 
In memory of: ARDAVAST AVAKIAN
Requested by: Shirley Avakian. Gareen Avakian. Loreen, Jeff & Rachael Garza. Sonya Avakian. Arlene Avakian. Gail Vander Feltz.
 
In memory of: ROSEMARY HAROUTUNIAN (2 years). JOHN HAROUTUNIAN ( 17 years)
Requested by: Michael, Laurie and Lindsey Haroutunian, Carly, Mark & Penelope Williams, Robert, Diane & Armen Brus
 
In memory of: MARY HAROIAN (7 days). IRENE KETCHEJIAN (12 years). JAKE KETCHEJIAN (24 years). ANNIE KETCHEJIAN (43 years). LILLIAN KETCHEJIAN (33 years)
Requested by: Rose Kehetian
EVENTS AT ST. SARKIS CHURCH
Kebob Dinner Orders for Sunday, November 8 are CLOSED!!
Same day orders will NOT be taken.
Thank you for your continued support!!
SPECIAL ANNOUNCEMENTS
Special Prayers
Rafi & Seran, Haigan, Karoun, Sasoun, Mher and Patil Tcholakian, Daron & Simone Topouzian & family request prayers for the good health of Haig English.
 
Prayers are requested for the good health of
Renee Anoush Kalajian.

Colonel/Dr. and Mrs. Gregory & Karen Movsesian request prayers for the safety of our Armenian servicemen defending Artsakh and US Military Soldiers, Sailors, Airmen, and Marines who are currently serving around the world.
Calling All Parishioners To Volunteer
The annual bazaar is the biggest fundraiser for the church. Please consider volunteering your time and doing your share to make this year’s bazaar a success. Any time you can give will be for a worthy cause and very much appreciated. Please contact Harry Dakesian at hdakesian@yahoo.com for more information. 
All Available For You Online...
Do you want to request a Requiem Service for your departed loved ones? Do you have a Baptism to schedule? or a Wedding? or do you want to become a member of the Church?
All requests are easy today by using our online forms. Visit our website www.saintsarkis.org, go to the services tab, and you will be able to fill out any form you need online, or click on of the options on the right.
Online Donations

For your convenience, St. Sarkis Armenian Apostolic Church is now accepting online credit card donations using PayPal which is an easy and secure way to make your donations. To make a donation, please Click Here.

COMMUNITY EVENTS / ANNOUNCEMENTS
Stay Connected:
St. Sarkis Armenian Apostolic Church
19300 Ford Road, Dearborn, MI 48128
Phone:313-336-6200