Nyt fra IBLCE
Juni 2019
Vigtige opdateringer til IBCLC-certificerings og recertificeringsuddannelse 

I 2018 gennemførte en række frivillige IBLCE’ere som god praksis en omfattende undersøgelse af kravene til IBCLC-certificerings- og recertificeringsuddannelsen, og i juli 2018 gav IBLCE således interesserede parter muligheden for offentligt at kommentere på de mulige opdateringer. IBLCE har omhyggeligt gennemgået de indkomne svar og vil over de næste par år implementere en række opdateringer til IBCLC-certificerings- og recertificeringsuddannelsen. Information følger vedrørende opdatering af krav, baggrunden herfor samt ikrafttrædelsesdatoer . Ændringerne, der indføres som nedenfor beskrevet, har til formål at effektivisere og forbedre IBCLC-uddannelsen.
 
Opdateringer i forbindelse med adgangskrav til IBCLC-certificering
 
 • Med virkning fra 1. marts 2020 for personer, der ansøger om deltagelse i eksamen i oktober 2020 samt efterfølgende eksamener. Kliniske timer optjent igennem en bestemt organisation, som er en af IBLCE anerkendt ’Breastfeeding Support Counsellor’-organisation, bliver opgjort på timebasis, idet et samlet antal timer ikke længere vil blive godtaget.  Med denne ændring vil IBLCE’s krav være bedre i overensstemmelse med det stadigt stigende antal organisationer, der tilbyder forskellige muligheder for frivilligt arbejde.
 
 • I forbindelse med eksamensansøgninger til eksamen i april 2021 og efterfølgende eksamener, vil der, udover 90 timers ammespecifik uddannelse, være krav om fem (5) timers uddannelse med fokus på kommunikation. Disse fem (5) timer skal så vidt, det er muligt, være direkte relateret til laktations- og ammepleje, men det er ikke et krav. Denne ændring blev anbefalet, fordi kommunikation er et vigtigt punkt i IBCLC Detaljeret Indholdsoversigt, og i praksis fordi IBCLC’ere skal kunne forstå klienten og lægge den mest hensigtsmæssige plejeplan, lytte aktivt, være en følelsesmæssig støtte og hjælpe klienten med at træffe velovervejede beslutninger.
 
Opdateringer i forbindelse med IBCLC-recertificering
 
 • For IBCLC’ere, der recertificeres via CERP-point, vil det fra 1. januar 2020 være gældende, at IBLCE tildeler to (2) CERP-point for hvert hele års frivillige bestyrelsesarbejde, der efter denne ikrafttrædelsesdato udføres hos en ikke-statslig organisation, der arbejder med fremme af amning. Der kan maksimalt optjenes 10 L-CERP-point på denne måde i løbet af en femårig recertificeringscyklus. Denne type ledelseserfaring er vigtig og anerkendes med tildeling af CERP-point.

 • For IBCLC’ere, der recertificeres enten via eksamen eller CERP-point i 2021 og fremadrettet, vil IBLCE kræve 250 timers praktik (hel- eller deltid) i løbet af en femårig recertificeringscyklus inden for ammerådgivning på områderne klinisk praksis, uddannelse, administration, forskning og/eller som fortaler for amning. Disse timer kan optjenes som frivillig eller lønnet medarbejder eller en kombination af de to. Kliniske timer er en vigtig del af IBCLC Detaljeret Indholdsoversigt og disse færdigheder opretholdes bedst via aktiv praksis.
 
 • For IBCLC’ere, der recertificeres enten via eksamen eller CERP-point i 2021 og fremadrettet, vil IBLCE kræve en grundlæggende førstehjælpsuddannelse inden for hver femårige certificeringsperiode. Eksempler på uddannelse, som lever op til dette krav, er hjerte-lunge-redning (CPR) og neonatal genoplivning (NRP). Af hensyn til klienters og patienters sikkerhed er det vigtigt, at sundhedspersonale, der arbejder med omsorgspleje, hele tiden er opdateret på deres førstehjælpsviden.
 
 • I 2021 indfører IBLCE en Pensioneret-status for aktive IBCLC’ere, som har til hensigt at gå på pension og ikke længere praktisere som IBCLC’er. I en begrænset periode vil de personer, der uden problemer har været certificeret hidtil, kunne ansøge om denne status. Dato for disse ansøgninger offentliggøres på et senere tidspunkt. Personer, der har opnået denne status, må benytte betegnelsen ”Pensioneret IBCLC’er” på deres CV eller under deres navn på et visitkort. Det må dog ikke angives direkte efter et navn eller en underskrift (f.eks. afbildning) som en aktiv kvalifikation. Denne status er alene tænkt som en anerkendelse af de personer, der ikke længere praktiserer aktivt som IBCLC’ere og ikke påtænker at vende tilbage til praksis.
 
 • I 2021 indfører IBLCE en Inaktiv-status for fungerende IBCLC’ere, som ikke er i stand til at opfylde recertificeringskrav i det år, hvor de efter planen skal recertificeres, men som har til hensigt at blive certificeret igen inden for et år. I den periode, hvor man står som inaktiv, må man ikke aktivt benytte titlen IBCLC. Hvis man gerne vil generhverve IBCLC-certificeringen i købet af perioden med inaktiv-status, kan man enten tage og bestå eksamenen og behøver i den forbindelse ikke at leve op til de aktuelle adgangskrav eller man kan blive recertificeret via CERP-point (75 CERP-point), hvilket til den tid vil inkludere en egenvurdering (se nedenfor) samt optjening af yderligere 15 CERP-point. Hvis man ikke genansøger om certificering i løbet af det inaktive år, skal man tage og bestå eksamenen og i øvrigt have levet op til de oprindelige adgangskrav. Hvis en IBCLC’er vælger ikke at stå som inaktiv, men lader sin certificering udløbe, så skal han/hun tage og bestå eksamenen og i øvrigt leve op til de oprindelige adgangskrav.
 
 • For de, som skal recertificeres i 2022 og fremadrettet, vil IBCLC-eksamenen stadig være en MULIGHED for recertificering, men det er ikke længere et KRAV, da en egenvurdering og nødvendig målrettet, videregående uddannelse vil være en mulighed i stedet for eksamen i forbindelse med hver femårige recertifceringsperiode. Egenvurdering opfordrer til refleksion ved at lade den certificerede identificere egne styrker og svagheder, hvilket dermed kan målrette videreuddannelsen. IBLCE implementerer først denne ændring, når egenvurderingen kan træde i kraft.
 
Yderligere opdateringer
 
I sjældne tilfælde, når kandidater eller IBCLC’ere på grund af særlige omstændigheder ikke har mulighed for at deltage i eksamen eller ansøge om recertificering via CERP-point, vil IBLCE fra og med 1. september 2019 definere sådanne særlige omstændigheder mere præcist.  Særlige omstændigheder omfatter kun alvorlige sygdom eller ulykkestilfælde for kandidaten/den certificerede selv eller dennes nærmeste familiemedlemmer, dødsfald i nærmeste familie, uundgåelig naturkatastrofe eller ændringer i forbindelse med militær tjeneste. Dette hjælper til at definere særlige omstændigheder for kandidater og IBCLC’ere, som ønsker at ansøge om forlængelse af certificeringen eller udsættelse af betaling.

Bemærk venligst, at når dokumenterne Information til eksamenskandidater og Guide til Recertificering opdateres i september 2019 med henblik på IBCLC-eksamener i 2020, så vil der på IBLCE’s website kunne findes flere oplysninger om disse opdateringer.

IBLCE ser frem til at implementere disse forbedringer med henblik på at opnå større fleksibilitet i og styrke IBCLC-uddannelsen. 
Ændringer i  Disciplinære Procedurer for Kodeks for Professionel Adfærd for IBCLC’ere   og   IBLCE Kodeks for Professionel Adfærd - Klageformular
IBLCE’s Etiske Disciplinærudvalg (E&D) gør et stort stykke arbejde for at værne om IBCLC-akkrediteringens troværdighed samt ammende familiers trivsel verden over. IBLCE’s Etiske Disciplinærudvalg består af IBCLC’ere samt udefrakommende medlemmer. IBLCE opfordrer IBCLC’ere til at opretholde en etisk adfærd af høj standard og E&D-udvalget har til opgave at undersøge og løse alle sager om påståede overtrædelser. Processen skal være retfærdig og afbalanceret både for den anklagede IBCLC’er og for de interessenter, der har indgivet klage.
 
IBLCE-certificerede vejledes i deres daglige arbejde af Kodeks for Professional Adfærd for IBCLC’ere (CPC), som er udarbejdet af IBLCE. I IBLCE’s  Disciplinære Procedurer  opstilles proceduren for interessenter, der ønsker at klage til IBLCE over en certificerets adfærd.

Nedenfor ses en oversigt over de vigtigste opdateringer i IBLCE’s Disciplinære Procedurer samt klageformularen.

Bemærk venligst, at disse procedurer vil være gældende for klager, der indgives til E&D-udvalget EFTER d. 30 juni 2019. De opdaterede dokumenter vil være tilgængelige på IBLCE hjemmesiden den 1. juli 2019.

 
Elektronisk portal for klager til det Etiske Disciplinærudvalg
 
IBLCE har implementeret en sikker fildelingsservice, som gør det muligt for IBLCE-interessenter og IBLCE nemt og sikkert at udveksle dokumenter med eksterne brugere. Fra og med 1. juli uploades klager til det Etiske Discplinærudvalg direkte til IBLCE via den sikre fildelingsservice på IBLCE’s website. Så vidt muligt vil kommunikation vedrørende disciplinære sager foregå igennem IBLCE’s sikre webportal. Personer, der er indblandet i disciplinærsager, kan uploade dokumenter til IBLCE og downloade kommunikation fra IBLCE. Med dette system vil etiske og disciplinære sager typisk kunne løses hurtigere, da der ikke er behov for at sende dokumenter med posten og kommunikationen kan finde sted via den online portal i stedet.
 
 Databeskyttelsesforordningen (GDPR) i forbindelse med etiske og disciplinære sager
 
GDPR er en databeskyttelsesforordning, som gælder i EU samt i Island, Norge og Liechtenstein.
 
Grundet IBLCE’s globale tilstedeværelse har IBLCE revideret de Disciplinære Procedurer samt Klageformularen, så de er tilpasset GDPR.
 
Klageformular
 
Før indsendelse af en klage opfordrer IBLCE til, at man læser dokumenterne   Disciplinære Procedurer, Klageformularen og CPC.
 
Overvejelser før man indsender en klage:
 
 • Anonyme klager: IBLCE vil kun behandle anonyme klager, som drejer sig om ekstrem adfærd såsom misbrug eller alvorlig legemsbeskadigelse.

 • Kortfattet resumé: Hvis muligt inkluderes et kortfattet resumé med nøjagtige detaljer og tidspunkter for anklagerne samt understøttende dokumentation.

 • Beviser: Al tilgængelig dokumentation, der kan understøtte anklagerne om en overtrædelse af CPC bør indsendes sammen med klageformularen.

 • Førstehåndsviden: Personen, der indsender en klage, skal have direkte førstehåndsviden om en IBCLC’ers påståede overtrædelse af CPC.

 • Irrelevante årsager: Der kan ikke føres en disciplinær sag, når det drejer sig om uoverensstemmelser af kommerciel eller personlig karakter eller i forbindelse med uenigheder (f.eks. anklager om injurier eller forklejnelser på sociale medier). Klager, der indsendes i ond tro (f.eks. som hævnakt), kan blive opfattet som misbrug af systemet.

 • Underskrevne klager: Klager skal indsendes og være underskrevet af en person (f.eks. ikke af et firma eller en organisation).

 • Uetisk adfærd: Det primære indhold af en klage skal dreje sig om uetisk adfærd i henhold til CPC. Har den påståede adfærd indflydelse på offentlighedens helbred, sundhed og sikkerhed?

 • Upålidelig og utilstrækkelig information: Klager, der viser sig at indeholde upålidelig og utilstrækkelig information, behandles muligvis ikke.
 
Sanktionsmuligheder
 
Hvis det besluttes, at en certificeret har overtrådt CPC, kan den certificerede pålægges en straf. Der er tilføjet to yderligere sanktionsmuligheder til den disciplinære procedure:
 
 • Den ene kræver indsendelse af en skriftlig forsikring om, at den pågældende adfærd er ophørt og ikke vil forekomme igen.
 
 • Den anden pålægger videreuddannelse i forhold til emner, der omhandler overtrædelsen (f.eks. videreuddannelse omhandlende etik eller rammerne for praksis).

Tilføjelsen af disse to sanktionsmuligheder giver ekstra muligheder i forhold til afgørelser af etiske og disciplinære sager, idet der kan pålægges videreuddannelse inden for relevante emner, når en overtrædelse har fundet sted.
Etisk & Disciplinær procedure
Artikel om IBCLC’eres positive indflydelse i Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics

IBLCE kan med glæde dele denne fremragende artikel med dig. Den er bragt i fagbladet Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics og handler om, hvorfor certificerede ernæringseksperter bør fokusere på amning og overveje at blive IBCLC’er!  Artiklen understreger, at ”amning er en global ernæringsstrategi med veldokumenterede sundhedsfordele” og inddrager en lang række referencer omkring fordelene for både barnets og moderens helbred, derunder reduceret spædbarnsdødelighed samt en økonomisk besparelse på det offentliges sundhedsudgifter. Artiklen beskriver, hvordan man bliver en IBCLC’er samt fordelene derved, og opfordrer de certificerede ernæringseksperter til at tilegne sig denne akkreditering.
 
Academy of Nutrition and Dietetics har været så elskværdige at dele et link til artiklen, således at IBCLC’ere kan læse den helt gratis. Linket er aktivt frem til 31. august 2019. Husk på, at linket er til dit eget brug og ikke til deling via internettet, sociale medier eller andre online platforme. Fagbladet indeholder artikler om professionel forskning inden for fødevare-, ernærings- og diætvidenskab.
 
IBLCE siger med stor påskønnelse tak til Academy of Nutrition and Dietetics for, at alle IBCLC’ere verden over kan få adgang til at læse denne vigtige artikel gratis. 
Følg IBLCE på de sociale medier!