Obvestilo IBLCE
Junij 2019
Pomembne novosti glede programa certificiranja in recertifikacije IBCLC

Leta 2018 so prostovoljci IBLCE   ® izvedli obsežen pregled certificiranja IBCLC ® in zahtev za program recertifikacije, kot je najboljša praksa, julija 2018 pa je IBLCE zainteresiranim stranem dal priložnost, da podajo javne komentarje glede morebitnih sprememb. IBLCE je povratne informacije skrbno preučil in bo v naslednjih letih uvedel pomembne novosti pri programu certificiranja in recertifikacije IBCLC. V nadaljevanju so informacije o novostih, ki se nanašajo na zahteve, utemeljitev glede zahtev, in datumi začetka veljavnosti . Spremembe, ki se bodo izvajale postopoma, kot je določeno v nadaljevanju, so namenjene poenostavitvi in izboljšanju programa IBCLC.
 
Novosti pri izpolnjevanju pogojev za certificiranje IBCLC
 
  • Od 1. 3. 2020 se bodo vsem, ki se bodo prijavili na izpit oktobra 2020 in nadaljnja opravljanja izpita, ure klinične prakse, ki jih bodo opravljali pri določeni organizaciji, ki je s strani IBLCE priznana organizacija za podporo materam pri dojenju , štele po urah in pavšalne ure ne bodo več priznane. IBLCE s to spremembo posodablja zahteve, ki so usklajene s spreminjajočimi se oblikami in vse večjim številom organizacij, ki nudijo možnost prostovoljnega dela na različnih ravneh.
 
  • S prijavami na izpit, ki bo potekal aprila 2021, in naslednjimi opravljanji izpita bo poleg 90-urnega izobraževanja na področju laktacije potrebnih še pet (5) ur izobraževanja s poudarkom na komunikacijskih veščinah. Po možnosti naj bo teh pet (5) ur neposredno povezanih z laktacijo in dojenjem, vendar pa to ni obvezno. Sprememba je bila predlagana, ker je komunikacija med ključnimi področji v Podrobnem kazalu IBCLC in morajo svetovalci IBCLC v praksi stranko razumeti, ji zagotoviti najustreznejši načrt oskrbe, se posluževati aktivnega poslušanja in nuditi čustveno podporo ter pomoč pri sprejemanju ozaveščenih odločitev.
 
Novosti glede recertifikacije IBCLC
 
  • Novost za svetovalce IBCLC, ki se recertificirajo s točkami CERP, začne veljati 1. 1. 2020 in IBLCE jim bo po tem datumu za vsako polno leto prostovoljnega delovanja v odboru nevladne organizacije, ki spodbuja oziroma podpira dojenje, priznal dve (2) točki CERP. Na ta način je v petletnem obdobju recertifikacije možno pridobiti največ 10 točk L-CERP. Tovrstne vodstvene izkušnje so pomembne in bodo priznane s točkami CERP.
 
  • Od svetovalcev IBCLC, ki se bodo recertificirali z izpitom ali točkami CERP v letu 2021 in pozneje, bo IBLCE zahteval 250 ur prakse (za polni ali krajši delovni čas), pridobljenih v petletnem obdobju recertifikacije za svetovanje pri dojenju na področjih klinične prakse, izobraževanja, vodenja, raziskovanja oziroma zagovorništva. Te ure lahko pridobijo s prostovoljnim ali plačanim delom oziroma s kombinacijo obeh možnosti. Klinična znanja so pomembno področje v Podrobnem kazalu IBCLC in se najbolje ohranjajo z aktivnim opravljanjem dejavnosti.
 
  • Od svetovalcev IBCLC, ki se bodo recertificirali z izpitom ali točkami CERP v letu 2021 in pozneje, bo IBLCE za vsako petletno obdobje recertifikacije zahteval izobraževanje o temeljnih postopkih oživljanja. Med tovrstnimi izobraževanji, ki pridejo v poštev, sta programa kardiopulmonalnega oživljanja (CPR) in oživljanje novorojenčka (NPR). Za zdravstvene delavce, ki nudijo oskrbo osebno v praksi, je pomembno, da vzdržujejo izobraževanje o temeljnih postopkih oživljanja zaradi varnosti strank in pacientov.
 
  • V letu 2021 bo IBLCE uvedel status »v pokoju« za aktivne svetovalce IBCLC, ki se nameravajo upokojiti in ne bodo več delali kot svetovalci IBCLC. Omejen čas bodo lahko za ta status zaprosili vsi, ki so imeli v preteklosti veljaven certifikat. Datumi za te prijave bodo objavljeni naknadno. Vsi, ki pridobijo ta status, lahko v svojem življenjepisu ali pod svojim imenom na vizitki uporabljajo naziv »IBCLC v pokoju«. Naziva ni dovoljeno navajati neposredno za imenom ali podpisom (npr. v tabelah) kot aktivni certifikat. Ta status je namenjen priznanju, predviden pa je za vse, ki ne opravljajo več poklica svetovalca IBCLC in se ne nameravajo vrniti k tej dejavnosti.
 
  • V letu 2021 bo IBLCE uvedel neaktivni status za trenutno aktivne svetovalce IBCLC, ki ne morejo izpolniti zahtev za recertifikacijo v tekočem letu, v katerem bi morali opraviti recertifikacijo, vendar nameravajo znova pridobiti certifikat v roku enega leta. Posamezniki v času neaktivnega statusa nimajo dejanskega certifikata IBCLC. Za ponovno pridobitev certifikata IBCLC v času neaktivnega statusa se lahko posamezniki udeležijo izpita in ga uspešno opravijo, ne da bi izpolnjevali trenutne zahteve za opravljanje izpita ali recertifikacijo s točkami CERP (75 točk CERP), v kar bo takrat vključeno samoocenjevanje (glejte spodaj), in poleg tega pridobijo dodatnih 15 točk CERP. Če se v letu, ko imajo neaktivni status, ne prijavijo na ponovno opravljanje certifikacijskega izpita, se bodo morali udeležiti izpita in ga uspešno opraviti ter pred tem izpolnjevati zahteve za kandidate, ki prvič pristopajo k izpitu. Če se svetovalec IBCLC ne odloči za neaktivni status in pusti, da mu certifikat poteče, se mora spet udeležiti izpita in ga uspešno opraviti ter pred tem izpolnjevati zahteve za kandidate, ki prvič pristopajo k izpitu.
 
  • Začenši z vsemi, ki se bodo recertificirali v letu 2022, bo izpit IBCLC še naprej predstavljal MOŽNOST za recertifikacijo, vendar pa to ne bo več obvezna zahteva, saj bo ponovno preverjanje v obliki izpita za vsako petletno obdobje možno nadomestiti s samoocenjevanjem in zahtevanim usmerjenim nadaljnjim izobraževanjem. Samoocenjevanje spodbuja samorefleksijo, ki certificirancu pomaga pri prepoznavanju svojih prednosti in slabosti, ki se jim lahko posveti pri nadaljnjem izobraževanju. IBLCE to spremembo uvaja le z začetkom samoocenjevanja in ne prej, preden bo na voljo.
 
Dodatne novosti
 
V redkih primerih kandidati ali svetovalci IBCLC zaradi izrednih okoliščin ne morejo opravljati izpita ali se prijaviti za recertifikacijo s točkami CERP, zato bo IBLCE natančneje opredelil te izredne okoliščine, ki bodo veljale od 1. 9. 2019 . Med izredne okoliščine spadajo zgolj resna bolezen ali huda poškodba kandidata/certificiranca ali ožjega družinskega člana, smrt ožjega družinskega člana, pojav neizogibne naravne nesreče ali spremembe v zvezi z aktivno vojaško obveznostjo. To bo pomagalo pri razjasnitvi posebnih okoliščin kandidatom in svetovalcem IBCLC, ki se želijo prijaviti za podaljšanje certifikata ali preložitev prijavnine.
 
Obveščamo vas, da bodo podrobnejše informacije o teh novostih objavljene septembra 2019 na spletni strani IBLCE, ko bosta posodobljena Priročnik za kandidate   in  Priročnik za recertifikacijo za izpite IBCLC v letu 2020.
 
IBLCE z zadovoljstvom predstavlja izboljšave programa, ki so zasnovane tako, da omogočajo tako večjo prilagodljivost kot tudi okrepitev programa IBCLC.
Spremenjeni  Pravilnik o disciplinskem postopku v zvezi z izvajanjem Kodeksa profesionalnega ravnanja za svetovalce IBCLC   in   obrazec za pritožbo v zvezi s Kodeksom profesionalnega ravnanja IBLCE
Etična in disciplinska komisija IBLCE si močno prizadeva, da bi zaščitila verodostojnost naziva IBCLC in dobrobit doječih družin po vsem svetu. Etična in disciplinska komisija IBLCE je sestavljena iz svetovalcev IBCLC in predstavnikov javnosti. IBLCE spodbuja svetovalce IBCLC, da spoštujejo visoke standarde etičnega vedenja, Etična in disciplinska komisija pa je zadolžena za preiskovanje in reševanje domnevnih kršitev. Postopek je zasnovan tako, da je pravičen in uravnotežen, tako do odgovornih svetovalcev IBCLC kot tudi zainteresiranih strani, ki vložijo pritožbo.
 
Certificirance IBLCE pri opravljanju poklica usmerja Kodeks profesionalnega ravnanja za svetovalce IBCLC (KPR), ki ga je pripravil IBLCE. Disciplinski postopki   IBLCE določajo način, po katerem se lahko zainteresirane strani pritožijo komisiji IBLCE zaradi ravnanja certificirancev.
 
V nadaljevanju je pregled najpomembnejših sprememb, ki se nanašajo na  disciplinske postopke   IBLCE in obrazec za pritožbo.
 
Upoštevajte, da bodo ti postopki začeli veljati za etične in disciplinske pritožbe, ki bodo vložene PO 30. 6. 2019. Posodobljeni dokumenti bodo na voljo na spletni strani IBLCE 1. julija 2019.

 
Elektronski portal za etične in disciplinske pritožbe
 
IBLCE je uvedel storitev za varno izmenjavo datotek, ki zainteresiranim stranem in komisiji IBLCE omogoča preprosto in varno izmenjavo dokumentov z zunanjimi uporabniki. Od 1. 7. se bodo etične in disciplinske pritožbe vlagale neposredno pri komisiji IBLCE prek storitve za varno izmenjavo datotek na spletni strani IBLCE. Po možnosti bo vsa komunikacija v zvezi z disciplinskim postopkom potekala prek varnega spletnega portala IBLCE. Posamezniki, ki so vključeni v disciplinski postopek, bodo lahko dokumente naložili komisiji IBLCE in prenesli njena sporočila. Ta sistem bo načeloma omogočal hitrejše reševanje etičnih in disciplinskih zadev, saj gradiva za etične in disciplinske zadeve ne bo treba pošiljati po pošti in bo komunikacija namesto tega potekala prek spletnega portala.
 
Splošna uredba o varstvu podatkov v etičnih in disciplinskih postopkih
 
Splošna uredba o varstvu podatkov ureja zasebnost in se uporablja v Evropski uniji ter na Irskem, Norveškem in v Lihtenštajnu.
 
Zaradi globalne prisotnosti IBLCE je komisija dopolnila disciplinske postopke in obrazec za pritožbo, tako da vključujejo Splošno uredbo o varstvu podatkov.
 
Obrazec za pritožbo
 
Preden vložite pritožbo, IBLCE prosi, da se seznanite z dokumentom  Disciplinski postopki, obrazec za pritožbo in KPR.
 
Preden vložite pritožbo, upoštevajte naslednje:
 
·         Anonimne pritožbe:  IBLCE bo obravnaval le anonimne prijave, ki se nanašajo na nezaslišano ravnanje, na primer zlorabe ali resne telesne poškodbe.
 
·         Jedrnat povzetek:  Predložiti je treba kratek povzetek, vključno z natančnimi podatki in časovnim okvirom obtožb ter dokaznim gradivom, če je na voljo.
 
·         Dokazi:  Obrazcu za pritožbo morate priložiti dokazno dokumentacijo, ki vam je na voljo za utemeljitev domnevne kršitve KPR.
.
·         Osebne izkušnje:  Pritožnik mora imeti neposredne, osebne izkušnje s kršitvijo KPR, ki jo očita svetovalcu IBCLC.
 
·         Neresnost:  Disciplinski postopek se ne uporablja za spore poslovnega ali zasebnega značaja ali razhajanja v osebnih mnenjih (npr. trditev o obrekovanju ali kritikah na družbenih omrežjih). Zlonamerne pritožbe (npr. iz maščevanja) se lahko štejejo za zlorabo postopka.
 
·         Podpisane pritožbe:  Pritožbo mora vložiti in podpisati posameznik (in ne npr. podjetje ali poslovni subjekt).
 
·         Neetično ravnanje:  Glavni del pritožbe mora doseči raven neetičnega ravnanja po KPR. Ali očitano neprimerno ravnanje vpliva na zdravje, dobrobit in varnost javnosti?
 
·         Nezanesljive in pomanjkljive informacije:  Pri pritožbah, ki vsebujejo nezanesljive in pomanjkljive informacije, ukrepanje morda ne bo mogoče.
 
Sankcije
 
Certificirancu se lahko naložijo sankcije, če je bilo ugotovljeno, da je kršil KPR. Disciplinskim postopkom sta bili dodani dve dodatni možni sankciji:
 
·         Sankcija, ki zahteva predložitev pisnega zagotovila, da je bilo zadevno ravnanje odpravljeno in se ne bo več ponovilo.
 
·         Sankcija, ki nalaga nadaljnje izobraževanje v zvezi z vprašanji, ki se nanašajo na kršitev KPR (npr. nadaljnje izobraževanje v zvezi z etiko ali obsegom dejavnosti).
 
Ti dve dodatni sankciji omogočata dodatne možnosti pri odločanju v etičnih in disciplinskih zadevah, vključno z nalaganjem nadaljnjega izobraževanja o zadevnih vprašanjih, če je ugotovljena kršitev.

Etični in disciplinski postopki
Članek o koristih IBCLC v znanstveni reviji Akademije za nutricionistiko in dietetiko

V zadovoljstvo nam je, da lahko pri IBLCE z vami delimo odličen članek, ki ga je objavila strokovna revija Akademije za nutricionistiko in dietetiko ( Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics ) in obravnava razloge, zakaj naj se registrirani dietetični nutricionisti osredotočijo na dojenje in razmislijo o tem, da bi postali svetovalci IBCLC! Članek poudarja, da je »dojenje globalna prehranska strategija z dobro dokumentiranimi koristmi za zdravje« in vključuje številne reference o koristi dojenja za dojenčkovo in materino zdravje, vključno z zmanjšanjem pojava umrljivosti dojenčkov ter realizacijo prihrankov pri stroških javnega zdravstva. Članek predstavlja načine za pridobitev naziva IBCLC in z njim povezane koristi ter spodbuja zainteresirane registrirane dietetične nutricioniste, naj razmislijo o certificiranju.
 
Akademija za nutricionistiko in dietetiko je z nami velikodušno delila povezavo, s katero lahko svetovalci IBCLC za osebno uporabo brezplačno dostopajo do tega članka. Povezava bo aktivna do 31. 8. 2019. Zahvaljujemo se vam za razumevanje, da je članek namenjen vaši osebni uporabi in ga ne boste delili na spletu, družbenih omrežjih ali drugih spletnih platformah. Revija objavlja strokovno recenzirane raziskave na področju hrane, nutricionistike in dietetike.
 
IBLCE zelo ceni, da je Akademija ta pomemben članek dala na voljo svetovalcem IBCLC po vsem svetu.
Sledite IBLCE na družbenih omrežjih!