E-Newsletter - October 13, 2023


Morning Service 9:15 a.m.

Divine Liturgy 10:00 a.m.

 

Fifth Sunday of the Exaltation

Ե. Կիրակի Վերացման Ս. Խաչի Celebrant: Father Hrant Kevorkian, Pastor

NEWS FROM ST. SARKIS CHURCH

On Sunday, October 8, His Eminence Archbishop Anoushavan, Prelate, celebrated the Divine Liturgy at St. Sarkis Church. During the Liturgy, he ordained twelve acolytes: Sarine Cherbetjian, Serge Cherbetjian, Joseph Garabedian, Vartan Karapetian, Lori Kevorkian, Nareg Kevorkian, Haig Nazaretian, Jacob Schlecher, Lucas Schlecher, Alexan Topouzian, Tsoleen Zulkiewski, and Viken Zulkiewski. He also conceded the rank of subdeacon to Alexander Kurkechian and Berj Vartanian.

In his sermon, the Prelate expressed his joy over the ordinations as they coincided with the celebration of the Feast of the 72 Holy Disciples of Christ the day before, according to the Armenian liturgical calendar. Whether an Apostle or a Disciple, an acolyte or a subdeacon or a clergyman of any rank, the Prelate said, they justify their vocation as a reflection of Christ and serving with his life the luminous faith predicated by Him, the hope and love that modern society needs so badly as it suffers amid uncertainty and following the wrong ways. 

The church’s 61st anniversary and the parish’s 91st anniversary were celebrated in the parish hall after the Divine Liturgy, this event was sponsored by the Kurkechian and the Vartanian families, in honor of the ordination of Alexander and Berj . Rev. Fr. Hrant Kevorkian, Pastor, thanked all the church bodies and the faithful for their unreserved dedication and the newly consecrated acolytes and subdeacons for their loyalty. In remarks that followed, Archbishop Anoushavan praised Fr. Hrant for his spirit of initiative, which helped with the renovation of the church and the parish hall, with the full support of the Board of Trustees, associated bodies and organizations. 

The memorable day ended with a benediction and the traditional singing of Giligia.  

We congratulate our newly ordained sub-deacons and acolytes and pray for their fruitful service to God through the Armenian Apostolic Church. Many thanks to the St Sarkis Church Ladies' Guild for organizing the anniversary fellowship.

EVENTS AT ST. SARKIS CHURCH

It is our norm to hold a raffle during the annual bazaar to benefit our church. This year, after seeing the devastating news of Artsakh, and having over 100,000 displaced Armenians, we would like to dedicate the proceeds of our Grand Raffle to the Artsakh Armenians. We will sell 300 tickets for $100 each, and the prizes are as follows: first prize $3000, second prize $2000, and third prize $1000. The raffle will be drawn on November 5, 2023 at 3:00pm.


Tickets can be purchased by calling the church office at 3133366200, through this online link CLICK HERE, or by approaching any BOT and/or NRA delegate member.

Let's Read the Bible! Readings of the week.

  • Monday, October 16: Discovery of the Relics of Saint Gregory Catholicos of the Alans, and the Holy Fathers Tatool, Varos, Thomas, Anthony, Kronites the Hermits and the seven Khodajarags who were martyred at the Monastery of the Nine Springs Jeremiah 33:14-22; Isaiah 18:7; Hebrews 10:32-36; Luke 10:21-23
  • Tuesday, October 17: The Holy Apostles Ananias, Matthias, Barnabas, Philip, John, Silas and Silvanus Zechariah 8:1-3; Acts 9:1-22; Luke 9:1-6
  • Wednesday, October 18: Galatians 2:11-20; Mark 13:14-23
  • Thursday, October 19: St. Dionysius the Areopagite and the Holy Apostles Timothy and Titus Isaiah 33:2-6; Acts 17:16-34; 2 Thessalonians 1:1-12; Luke 10:1-7
  • Friday, October 20: Galatians 2:20-3:12; Mark 13:24-37
  • Saturday, October 21: The Holy Evangelists Matthew, Mark, Luke and John Wisdom 9:13-10:2; Ezekiel 1:3-11; Zechariah 6:1-8; Ephesians 4:7-13; Luke 6:13-19

SUNDAY BIBLE READINGS

Bible Readings for October 15, 2023


The Holy Gospel of Jesus Christ According to St. Mark 12:35-44

While Jesus was teaching in the temple, he said, “How can the scribes say that the Messiah is the son of David? David himself, by the Holy Spirit, declared, ‘The Lord said to my Lord, “Sit at my right hand, until I put your enemies under your feet.” ’

David himself calls him Lord; so how can he be his son?” And the large crowd was listening to him with delight.

As he taught, he said, “Beware of the scribes, who like to walk around in long robes, and to be greeted with respect in the marketplaces, and to have the best seats in the synagogues and places of honor at banquets! They devour widows’ houses and for the sake of appearance say long prayers. They will receive the greater condemnation.”

He sat down opposite the treasury, and watched the crowd putting money into the treasury. Many rich people put in large sums. A poor widow came and put in two small copper coins, which are worth a penny. Then he called his disciples and said to them, “Truly I tell you, this poor widow has put in more than all those who are contributing to the treasury. For all of them have contributed out of their abundance; but she out of her poverty has put in everything she had, all she had to live on.”The Epistle of St. Paul to the Galatians 2:1-10

Then after fourteen years I went up again to Jerusalem with Barnabas, taking Titus along with me. I went up in response to a revelation. Then I laid before them (though only in a private meeting with the acknowledged leaders) the gospel that I proclaim among the Gentiles, in order to make sure that I was not running, or had not run, in vain. But even Titus, who was with me, was not compelled to be circumcised, though he was a Greek. But because of false believers secretly brought in, who slipped in to spy on the freedom we have in Christ Jesus, so that they might enslave us—we did not submit to them even for a moment, so that the truth of the gospel might always remain with you. And from those who were supposed to be acknowledged leaders (what they actually were makes no difference to me; God shows no partiality)—those leaders contributed nothing to me. On the contrary, when they saw that I had been entrusted with the gospel for the uncircumcised, just as Peter had been entrusted with the gospel for the circumcised (for he who worked through Peter making him an apostle to the circumcised also worked through me in sending me to the Gentiles), and when James and Cephas and John, who were acknowledged pillars, recognized the grace that had been given to me, they gave to Barnabas and me the right hand of fellowship, agreeing that we should go to the Gentiles and they to the circumcised. They asked only one thing, that we remember the poor, which was actually what I was eager to do.


ԱՒԵՏԱՐԱՆ ԸՍՏ ՄԱՐԿՈՍԻ 12:35-44

Յիսուս տաճարին մէջ ուսուցանելու ընթացքին հարցուց ժողովուրդին.

 Օրէնքի ուսուցիչները ի՞նչպէս կ’ըսեն՝ թէ Քրիստոս Դաւիթի Որդին է, երբ Դաւիթ ինք Սուրբ Հոգիէն ներշնչուած՝ կ’ըսէ.-

    «Տէրը ըսաւ իմ Տիրոջս.-

Աջ կողմս նստէ,

մինչեւ թշնամիներդ ոտքերուդ տակ դնեմ

որպէս պատուանդան»:

Եթէ Դաւիթ զայն Տէր կը կոչէ, ինչպէ՞ս ուրեմն Քրիստոսը անոր որդին է:

Ժողովուրդը հաճոյքով մտիկ կ’ընէր Յիսուսի, որ իր ուսուցումները շարունակելով, կ’ըսէր.

 Զգո՛յշ եղէք Օրէնքի ուսուցիչներէն, որոնք կը սիրեն փառաւոր զգեստներով շրջիլ, հրապարակներու վրայ մարդոցմէ յարգալիր բարեւներ ընդունիլ, ժողովարաններու մէջ առաջին աթոռները գրաւել եւ ընթրիքներու ընթացքին՝ պատուոյ տեղերը: Մէկ կողմէ այրիներուն տուները անոնց ձեռքէն կը յափշտակեն, իսկ միւս կողմէ կեղծաւորութեամբ իրենց աղօթքը կ’երկարեն: Ասոր համար աւելի՛ խիստ դատապարտութիւն պիտի ընդունին:

 

Յիսուս կեցած էր տաճարի գանձանակին մօտ եւ կը դիտէր ժողովուրդը, որ դրամ կը նետէր գանձանակին մէջ: Շատ մը հարուստներ մեծ գումարներ նետեցին: Աղքատ այրի մըն ալ եկաւ եւ նետեց երկու լումայ, որ դահեկան մը կ’ընէ: Յիսուս մօտը կանչեց իր աշակերտները եւ ըսաւ անոնց.

 Վստա՛հ գիտցէք, որ այս թշուառ այրին բոլորէն շատ դրամ նետած եղաւ գանձանակին մէջ, որովհետեւ միւսները իրենց աւելորդ գումարներէն նետեցին, մինչ անիկա, հակառակ չքաւոր ըլլալուն, ինչ որ ունէր՝ նետեց, իր ամբո՛ղջ ապրուստը:


ԹՈՒՂԹ ԳԱՂԱՏԱՑԻՆԵՐՈՒՆ 2:l-10

Այնուհետեւ, տասնըչորս տարի ետք կրկին Երուսաղէմ գացի Բառնաբասին հետ, Տիտոսն ալ միասին առնելով: Գացի, որովհետեւ Աստուած յայտնեց որ երթամ: Այնտեղ, Երուսաղէմի եկեղեցիին զեկոյց տուի հեթանոսներուն մէջ կատարած քարոզութեանս մասին: Առանձնաբար զեկոյց տուի նաեւ եկեղեցւոյ ղեկավարներուն, որպէսզի զուր տեղը աշխատած չըլլամ եւ չաշխատիմ: Անոնք բնաւ չստիպեցին որ թլփատուի ինծի ընկերացող Տիտոսը, որ հեթանոս Յոյն մըն էր: Թլփատութիւն պահանջողները քանի մը կեղծ քրիստոնեաներ էին, որոնք հաւատացեալներու շարքերուն մէջ սպրդած էին՝ Յիսուս Քրիստոսով մեր ունեցած ազատութիւնը լրտեսելու եւ մեզ Մովսիսական օրէնքներու ծառայութեան մէջ պահելու համար: Բայց վայրկեան մը իսկ տեղի չտուինք անոնց, որպէսզի վստահ ըլլաք՝ թէ ճշմարիտ էր ինչ որ ձեզի քարոզեցինք:

Գալով անոնց՝ որոնք եկեղեցւոյ ղեկավարները կը համարուէին, ինծի համար բնաւ կարեւորութիւն չունի թէ անցեալին ի՛նչ եղած են անոնք: Աստուած մարդոց միջեւ խտրութիւն չի դներ: Արդ, ղեկավար համարուած այդ առաքեալները ոեւէ նոր բան չըսին ինծի այս մասին: Ընդհակառակը, երբ տեսան թէ Աստուած ինծի վստահած է հեթանոսներու քարոզութիւնը, ինչպէս Պետրոսի յանձնած էր Հրեաներու քարոզութիւնը –որովհետեւ Աստուած ինչպէս Պետրոսի առաքելութիւնը յաջողցուց Հրեաներուն մէջ, նոյնպէս ալ իմ առաքելութիւնս յաջողցուց հեթանոսներուն մէջ–, այն ատեն՝ Յակոբոս, Կեփաս եւ Յովհաննէս, որոնք եկեղեցւոյ սիւները կը համարուէին, ճանչցան Աստուծմէ ինծի տրուած շնորհքը, իմ եւ Բառնաբասի ձեռքը թօթուելով հաւանութիւն տուին որ մենք հեթանոսներուն մէջ աշխատինք, իսկ իրենք՝ Հրեաներուն: Միայն խնդրեցին, որ Երուսաղէմի աղքատներուն օգնել չմոռնանք. բան մը, որուն համար ես սրտանց աշխատեցայ:

REQUIEM REQUESTS

In memory of: Mary Lillian Mardigian Boyajian, 40 days

Requested by: Daron, Simone, Ani, Knar and Teny Topouzian; Haig, Meline and Sebu Berberian; Sevan, Jordan (Erik) and Dakota Boyajian; Levon, Lisa, Haig and Anais Boyajian; Armen V, Mary G, Talia and Alec Boyajian; Keri and Rita Topouzian & Family; Ara and Della Topouzian & Family; Carolyn Arslanian Family; Rafi and Seran Tcholakian & Family; Barry and Haigan Szczesny; Paul and Kim Sirian & Family; Ralph and Roxanne Kourtjian & Family; Audrey Ohanesian & Family; Anne Sirian; Mike Crane & Family; Vasken and Annette Cholakian & Family; Harry, Laurie, Ani, Harry Jr. and Nina Dakesian; Bernie and Pat Akkashian; Michael and Stephanie Akkashian & Family; Jeff and Suzanne Nercesian & Family; Dawn, Adi, Soseh Asadoorian


In memory of: Tigran Hadjinian, 1 year

Requested by: Armaghan and Mariam Hadjinian, Michael and Kelly Hadjinian, Susie and Christine Hadjinian


In memory of: Sooren Sam Posigian, 1 year

Requested by: The Posigian Family; Jerry & Anna Wallace; Matt & Ani Schleicher & Family; Alice Argnian and Peter Argnian


In memory of: Soghomon Posigian, Parantsem Posigian, Takouhi Poladian

Requested by: The Posigian Family


In memory of: Aram Family, Habeshian Family, Harley Family, Khodaverdian Family, Riggert/Barnwell Family, Tamakian Family, Tatigian Family

Requested by: Adreena Tamakian Harley and Children, Siran Tamakian and Children, Kay Tamakian and Children


In memory of: Haroutioun Chikidarmian, 7 years; and all deceased Chikidarmian family members

Requested by: The Chikidarmian Family


In memory of: Walter Homich, 10 years

Requested by: Eleanore Homich, Rubina Aslanian


In memory of: Mary Gerjekian Haroutunian, Satenig Gerjekian Bozoian, Nishan Gerjekian, Ardash Bozoian, Berj & Rose Gerjekian, Siroon & Solomon Depigian, Krikor & Oskenaz Maloian, Dikran & Rose Maloian, Dorothy Maloian, Mary Zemke, Hygaz Siroonian, Sarkis Gerjekian

Requested by: Karen Haroutunian


In memory of: Harry Harten Sarkisian, 37 years; Zarry Sahagian Sarkisian, 8 years; Yeretzgeen Patricia Sarkisian Dagley, 14 years; Reverend Der Haroutiun Randy Dagley, 21 years; Shooshan Jean Sarkisian, 17 years; Mugerdich Sarkisian, 21 years; Margaret Sarkisian, 53 years; Dikran Sahagian, 74 years; Serpouhey Sahagian, 73 years; Kevork Sarkisian, 73 years; Gozal Sarkisian, 57 years; all Dagley and Sarkisian family members

Requested by: George and Princess Dagley Sarkisian


In memory of: Aram Sonny Gavoor, 5 years; Laura Ani Gavoor, 21 years 

Requested by: George and Princess Dagley Sarkisian


In memory of: Lucie Garabedian, 2 years

Requested by: Garabedian and Matossian Families


In memory of: Ani Krikor, 3 years

Requested by: Hovhannes & Silva Matossian, Serge & Liza Garabedian, Aram & Mary Manoogian, Matthew & Tamar Bedikian


In memory of: Hagop Matossian, 53 years

Requested by: Matossian Family


In memory of: Michael “Kajo” Kajoian, 4 years

Requested by: Cina and Kristen Kajoian; Sandra Ovian; Carolyn Arslanian Family; David & Cindy Yangouyian; Michael & Tracey Yangouyian, Lauren, Valen, and Ashley; Paul, Chris and Licia Yangouyian; Gloria & Sal Tatta, Kristina & Adrianne


In memory of: Violet and Chris Zennedjian, Satenig and Walter Kajoian, Geno and Sally Ovian, Kirkor and Pauline Ovian. 

Requested by: Cina and Kristen Kajoian; Sandra Ovian


ANNOUNCEMENTS

All Available For You Online...
Do you want to request a Requiem Service for your departed loved ones? Do you have a Baptism to schedule? or a Wedding? or do you want to become a member of the Church?
All requests are easy today by using our online forms. Visit our website www.saintsarkis.org, go to the services tab, and you will be able to fill out any form you need online, or click on of the options on the right.
Requiem Form
Baptism Form
Wedding Form
Membership Form
Online Donations

For your convenience, St. Sarkis Armenian Apostolic Church is now accepting online credit card donations using PayPal which is an easy and secure way to make your donations. To make a donation, please Click Here.

General Donation
Monthly Offering
In Lieu Of Flower Donation
Membership Dues

COMMUNITY EVENTS

Stay Connected:
St. Sarkis Armenian Apostolic Church
19300 Ford Road, Dearborn, MI 48128
Phone:313-336-6200
Facebook  Twitter  Instagram