E-Newsletter - October 16, 2021
Our Church doors are open!

Morning Service 9:15 a.m.
Divine Liturgy 10:00 a.m.

Fr. Hrant Kevorkian, Pastor
PRELATES OF U.S. AND CANADA ISSUE JOINT APPEAL FOR LEBANON

The Prelates of the three Armenian Prelacies of North America, His Eminences Archbishop Anoushavan Tanielian, of the Eastern United States, and Archbishop Papken Tcharian, of the Prelacy of Canada, and His Grace Bishop Torkom Donoyan, of the...

Read more
armenianprelacy.org
Let's Read the Bible! Readings of the week.
  • Monday, October 18:  Sts. Joseph, Longinus the centurion, Joseph of Arimathea, Lazarus, Martha and Mary Proverbs 15:27-32; Joel 2:12-13; 1 Timothy 1:12-17; Matthew 27:50-61
  • Tuesday, October 19: Sts. Theodoret the Priest, Zenon the Soldier, Marcarius, Eudoxius and Romulus Wisdom 1:11-15; Lamentations 3:22-56; 1 Timothy 5:17-21; Matthew 10:26-33
  • Wednesday, October 20: Galatians 4:19-5:1; Luke 4:31-40
  • Thursday, October 21:  Sts. Kharityants, the Martyrs Artemius and Christopher, and the two women Niceta and Aquilina Wisdom 3:11-17; Isaiah 51:22-52:3; 1 Thessalonians 2:13-16; John 15:11-16
  • Friday, October 22: Galatians 5:2-15; Luke 5:17-26
  • Saturday, October 23: The Twelve Holy Teachers (Doctors) of the Church: Hierotheus of Athens, Dionysius the Areopagite, Sylvester of Rome, Athanasius of Alexandria, Cyril of Jerusalem, Ephraim the Syrian, Basil of Caesarea, Gregory of Nyssa, Gregory the Theologian, Epiphanius of Cyprus, John Chrysostom, and Cyril of Alexandria Proverbs 11:2-11; Isaiah 61:3-7; Hebrews 13:7-9; John 16:33-17:8 
SUNDAY BIBLE READINGS
Bible Readings for Sunday, October 17, 2021
Sixth Sunday of the Exaltation of the Holy Cross
ԽԱՉՎԵՐԱՑԷՆ ԵՏՔ Զ. ԿԻՐԱԿԻ
 
The Epistle of Paul to the Galatians 4:3-18          
                So also, when we were underage, we were in slavery under the elemental spiritual forces of the world. But when the set time had fully come, God sent His Son, born of a woman, born under the law, to redeem those under the law, that we might receive adoption to sonship. Because you are His sons, God sent the Spirit of His Son into our hearts, the Spirit who calls out, “Abba, Father.” So you are no longer a slave, but God’s child; and since you are His child, God has made you also an heir.
Formerly, when you did not know God, you were slaves to those who by nature are not gods. But now that you know God—or rather are known by God—how is it that you are turning back to those weak and miserable forces? Do you wish to be enslaved by them all over again? You are observing special days and months and seasons and years! I fear for you, that somehow I have wasted my efforts on you.
I plead with you, brothers and sisters, become like me, for I became like you. You did me no wrong. As you know, it was because of an illness that I first preached the gospel to you, and even though my illness was a trial to you, you did not treat me with contempt or scorn. Instead, you welcomed me as if I were an angel of God, as if I were Christ Jesus himself. Where, then, is your blessing of me now? I can testify that, if you could have done so, you would have torn out your eyes and given them to me. Have I now become your enemy by telling you the truth?
Those people are zealous to win you over, but for no good. What they want is to alienate you from us, so that you may have zeal for them. It is fine to be zealous, provided the purpose is good, and to be so always, not just when I am with you.
 
The Holy Gospel of Jesus Christ According to Luke 4:14-23
Jesus returned to Galilee in the power of the Spirit, and news about Him spreads through the whole countryside. He was teaching in their synagogues, and
everyone praised Him. He went to Nazareth, where he had been brought up, and on the Sabbath day He went into the synagogue, as was His custom. He stood up to read, and the scroll of the prophet Isaiah was handed to Him. Unrolling it, He found the place where it is written:
   “The Spirit of the Lord is on Me, because He has anointed Me to proclaim good news to the poor. He has sent Me to proclaim freedom for the prisoners and recovery of sight for the blind, to set the oppressed free, to proclaim the year of the Lord’s favor.”
Then He rolled up the scroll, gave it back to the attendant and sat down. The eyes of everyone in the synagogue were fastened on Him. He began by saying to them, “Today this scripture is fulfilled in your hearing.”
All spoke well of Him and were amazed at the gracious words that came from His lips. “Isn’t this Joseph’s son?” they asked. Jesus said to them, “Surely you will quote this proverb to Me: ‘Physician, heal yourself!’ And you will tell Me, ‘Do here in Your hometown what we have heard that You did in Capernaum.’”  

ԱՒԵՏԱՐԱՆ ԸՍՏ ՂՈՒԿԱՍԻ 4:14-23 
Յիսուս Գալիլեա վերադարձաւ Սուրբ Հոգիին զօրութեամբ, եւ ամբողջ գաւառին մէջ իր համբաւը տարածուեցաւ: Անոնց ժողովարաններուն մէջ կ’ուսուցանէր՝ արժանանալով բոլորին հիացումին ու գովասանքին:
 
Եկաւ Նազարէթ քաղաքը, ուր մեծցած էր, եւ իր սովորութեան համաձայն Շաբաթ օր ժողովարան գնաց: Երբ ոտքի ելաւ կարդալու համար օրուան ընթերցուածը, իրեն տուին Եսայի մարգարէին գիրքը: Բացաւ եւ գտաւ այն տեղը ուր կ’ըսէր.-
«Տիրոջ Հոգին վրաս է.
որովհետեւ զիս օծեց եւ ղրկեց՝
աղքատներուն փրկութեան աւետիս տալու,
սրտաբեկները մխիթարելու,
գերիներուն ազատութիւն բերելու,
կոյրերուն աչքերը բանալու,
հարստահարուածները ազատելու
եւ յայտարարելու՝ թէ ահա հասած է ժամանակը,
երբ Տէրը պիտի փրկէ իր ժողովուրդը» ։ 
 
Ապա գոցեց գիրքը, տուաւ պաշտօնեային եւ նստաւ: Ժողովարանին մէջ գտնուողներուն բոլորին աչքերը իրեն սեւեռած էին, երբ ըսաւ.
 Այս մարգարէութիւնը որ դուք լսեցիք, ահա այսօր իրականացաւ:
 
Ամէնքն ալ տպաւորուած էին իրմէ եւ հիանալով անոր շնորհալի խօսքերուն վրայ՝ կ’ըսէին.
 Այս մարդը Յովսէփի որդին չէ՞:
 
Յիսուս ըսաւ.
 Անկասկած ինծի պիտի ըսէք հետեւեալ առածը. «Բժի՛շկ, դուն քեզ բժշկէ»: Եւ ինչ որ լսեցինք որ գործեր ես Կափառնաումի մէջ, այստեղ՝ քու հայրենի գաւառիդ մէջ ալ կատարէ։
 
ԹՈՒՂԹ ԳԱՂԱՏԱՑԻՆԵՐՈՒՆ 4:3-18 
Նոյնն է մեր ալ պարագան: Որքան ատեն որ հոգեւորապէս անչափահաս էինք՝ բնութեան ոյժերուն կ’ենթարկուէինք ու կը ծառայէինք: Բայց հիմա յարմար ժամանակը հասած համարելով, Աստուած աշխարհ ղրկեց իր Որդին, որ կնոջմէ մը ծնաւ եւ Օրէնքին տակ ապրեցաւ, որպէսզի մեզ Օրէնքին գերութենէն փրկէ եւ Աստուծոյ որդիներ դարձնէ: Արդ, որովհետեւ իր որդիներն ենք՝ Աստուած մեր սիրտերուն մէջ ղրկեց իր Որդիին Հոգին, որով զԱստուած «Աբբա», այսինքն «Հայր» կը կոչենք: Ուստի այլեւս ծառայ չէք, այլ՝ որդի. եւ քանի որդի էք՝ Աստուծոյ խոստումը պիտի ժառանգէք: 
Ճիշդ է որ նախապէս երբ զԱստուած չէիք ճանչնար, չաստուածներու կը ծառայէիք: Բայց հիմա որ զԱստուած ճանչցանք եւ մանաւանդ Աստուած ալ ձեզ ճանչցաւ, ի՞նչպէս կրկին կը վերադառնաք բնութեան տկար ու խեղճ ոյժերու պաշտամունքին եւ վերստին կ’ուզէք անոնց ծառայել. յատուկ կարեւորութիւն կու տաք որոշ օրերու եւ ամիսներու, որոշ ժամանակներու կամ տարիներու: Կը վախնամ որ ձեզի համար տարած ամբողջ աշխատանքս զուր անցած ըլլայ: 
 
Կը խնդրեմ, եղբայրնե՛ր, ինծի պէս եղէք, քանի ես ալ ժամանակ մը ձեզի պէս էի: 
Ձեզի դէմ բնաւ գանգատ մը չունիմ: Ընդհակառակը. հարկաւ գիտէք թէ սկիզբը, երբ Աւետարանը ձեզի քարոզելու եկայ, տկար էի մարմնով. եւ հակառակ անոր որ հիւանդ վիճակովս փորձանք եղայ ձեզի, չանարգեցիք զիս, ո՛չ ալ արհամարհեցիք. այլ զիս ընդունեցիք այնպէս՝ ինչպէս Աստուծոյ հրեշտակը կամ Քրիստոս Յիսուսը պիտի ընդունէիք. եւ ուրախութեամբ ըրիք ատիկա: Հիմա ի՞նչ պատահեցաւ: Կրնամ վկայել ձեզի համար, որ եթէ կարելի ըլլար՝ ձեր աչքերը կը հանէիք եւ կու տայիք ինծի: Միթէ ճշմարիտը խօսած ըլլալուս համար թշնամի՞ եղայ ձեզի: Մի՛ կարծէք թէ ձեզի հանդէպ մասնաւոր հետաքրքրութիւն ցուցաբերող այդ մարդիկը ձեր բարիքը կը խորհին: Ո՛չ: Անոնք կ’ուզեն ձեզ ինձմէ բաժնել, որպէսզի ամբողջութեամբ իրենց հետեւիք: Բայց երանի տե՛ւաբար բարիին նախանձախնդիր ըլլայիք, եւ ո՛չ միայն երբ որ ես ձեր մէջ ներկայ եմ։ 
NEWS FROM ST. SARKIS CHURCH
On the occasion of the 89th anniversary of the St Sarkis Parish community and the 59th anniversary of St Sarkis Church in Dearborn, His Eminence Archbishop Anoushavan Tanielian, Prelate, celebrated the Divine Liturgy and ordained Sub-deacons Yervant Bedikian and Raffi Kuredjian to the diaconate on Sunday, October 10. In his message following the ceremony, the Prelate praised this ordination as a higher order expression of permanent service to the Church within and without, as well as a reflection of selfless devotion to all our community organiztions. Archbishop Anoushavan expressed his wish that the newly ordained deacons will become examples to follow in community life.
EVENTS AT ST. SARKIS CHURCH
REQUIEM REQUESTS
In memory of: Lucia Sahagian, 40 days.
Requested by: Daniel and Denise Sullivan.

In memory of: Vicky Posigian, 40 days.
Requested by: David Posigian, Mary Darasian, Jirair and Ara Kaypekian, Madeline and Kenny Gureghian, Gregory K. Dirasian.

In memory of: Ani Porpossian, 1 year.
Requested by: Hovhannes and Silva Matossian. Khatoun Porpossian. Serge and Liza Garabedian. Aram and Mary Manoogian. Matt and Tamar Bedikian. Hovagim and Hermine Manoogian.

In memory of: Norman Javezian, 2 years.
Requested by: Esther Javezian and family.

In memory of: Mary Gerjekian Haroutunian, Nishan & Satenig Gerjekian, Ardash Bozoian, Berj Gerjekian, Siroon & Solomon Depigian, Krikor & Oskenaz Maloian, Dorothy Maloian, Mary Zemke, Hygaz Siroonian, Sarkis Gerjekian, Esther & Johnnie Cohr (Core), Zabel Arakelian.
Requested by: Karen A. Haroutunian
SPECIAL ANNOUNCEMENTS
Jeff and Nikki Dore have made a donation to the church “In honor of our daughter Chanel Dore’s wedding to John Slykas. With an abundance of batcheegs and endless blessings, Love Mom and Dad.” The community of St. Sarkis Church congratulates the newlywed couple and wishes them a lifetime of peaceful love and joy.
The candles illuminating the altar this Sunday are donated by Zee Sarkesian.  Thank you.
The St. Sarkis Ladies’ Guild is preparing for the upcoming church bazaar. If you’d like to learn how to make these delicious Armenian foods, join the ladies on Monday mornings in the church kitchen.
October 18, October 25, November 1 & November 8.
EMPLOYMENT OPPORTUNITY
The Manoogian Manor has two open positions: 
cook, and a kitchen aid, preferably one who speaks Armenian.  
For more information please inquire at the
Manoogian Manor at 734-522-5780.
All Available For You Online...
Do you want to request a Requiem Service for your departed loved ones? Do you have a Baptism to schedule? or a Wedding? or do you want to become a member of the Church?
All requests are easy today by using our online forms. Visit our website www.saintsarkis.org, go to the services tab, and you will be able to fill out any form you need online, or click on of the options on the right.
Online Donations

For your convenience, St. Sarkis Armenian Apostolic Church is now accepting online credit card donations using PayPal which is an easy and secure way to make your donations. To make a donation, please Click Here.

COMMUNITY ANNOUNCEMENTS
Stay Connected:
St. Sarkis Armenian Apostolic Church
19300 Ford Road, Dearborn, MI 48128
Phone:313-336-6200