E-Newsletter - October 20, 2023


Morning Service 9:15 a.m.

Divine Liturgy 10:00 a.m.

 

Sixth Sunday of the Exaltation

Զ. Կիրակի Վերացման Ս. Խաչի


 Celebrant: Father Hrant Kevorkian, Pastor

EVENTS AT ST. SARKIS CHURCH

Click Here to Volunteer for the Bazaar

It is our norm to hold a raffle during the annual bazaar to benefit our church. This year, after seeing the devastating news of Artsakh, and having over 100,000 displaced Armenians, we would like to dedicate the proceeds of our Grand Raffle to the Artsakh Armenians. We will sell 300 tickets for $100 each, and the prizes are as follows: first prize $3000, second prize $2000, and third prize $1000. The raffle will be drawn on November 5, 2023 at 3:00pm.


Tickets can be purchased by calling the church office at 313-336-6200, through this online link CLICK HERE, or by approaching any BOT and/or NRA delegate member.

Online Order Form

You have the option to pre-order your favorite Armenian delicacies by clicking on the link below.

Click here to place your order!

Let's Read the Bible! Readings of the week.

  • Monday, October 23: Sts. Joseph, Longinus the centurion, Joseph of Arimathea, Lazarus, Martha and Mary Proverbs 15:27-32; Joel 2:12-13; 1 Timothy 1:12-17; Matthew 27:50-61
  • Tuesday, October 24: Sts. Theodoret the Priest, Zenon the Soldier, Marcarius, Eudoxius and Romulus Wisdom 1:11-15; Lamentations 3:22-56; 1 Timothy 5:17-21; Matthew 10:26-33
  • Wednesday, October 25: Galatians 4:19-5:1; Luke 4:31-40
  • Thursday, October 26: Sts. Kharityants, the Martyrs Artemius and Christopher, and the two women Niceta and Aquilina Wisdom 3:11-17; Isaiah 51:22-52:3; 1 Thessalonians 2:13-16; John 15:11-16
  • Friday, October 27: Galatians 5:2-15; Luke 5:17-26
  • Saturday, October 28: The Twelve Holy Teachers (Doctors) of the Church: Hierotheus of Athens, Dionysius the Areopagite, Sylvester of Rome, Athanasius of Alexandria, Cyril of Jerusalem, Ephraim the Syrian, Basil of Caesarea, Gregory of Nyssa, Gregory the Theologian, Epiphanius of Cyprus, John Chrysostom, and Cyril of Alexandria Proverbs 11:2-11; Isaiah 61:3-7; Hebrews 13:7-9; John 16:33-17:8

SUNDAY BIBLE READINGS

Bible Readings for October 22, 2023


The Epistle of Paul to the Galatians 4:3-18          

                So also, when we were underage, we were in slavery under the elemental spiritual forces of the world. But when the set time had fully come, God sent His Son, born of a woman, born under the law, to redeem those under the law, that we might receive adoption to sonship. Because you are His sons, God sent the Spirit of His Son into our hearts, the Spirit who calls out, “Abba, Father.” So you are no longer a slave, but God’s child; and since you are His child, God has made you also an heir.

Formerly, when you did not know God, you were slaves to those who by nature are not gods. But now that you know God—or rather are known by God—how is it that you are turning back to those weak and miserable forces? Do you wish to be enslaved by them all over again? You are observing special days and months and seasons and years! I fear for you, that somehow I have wasted my efforts on you.

I plead with you, brothers and sisters, become like me, for I became like you. You did me no wrong. As you know, it was because of an illness that I first preached the gospel to you, and even though my illness was a trial to you, you did not treat me with contempt or scorn. Instead, you welcomed me as if I were an angel of God, as if I were Christ Jesus himself. Where, then, is your blessing of me now? I can testify that, if you could have done so, you would have torn out your eyes and given them to me. Have I now become your enemy by telling you the truth?

Those people are zealous to win you over, but for no good. What they want is to alienate you from us, so that you may have zeal for them. It is fine to be zealous, provided the purpose is good, and to be so always, not just when I am with you.

 

The Holy Gospel of Jesus Christ According to Luke 4:14-23

Jesus returned to Galilee in the power of the Spirit, and news about Him spreads through the whole countryside. He was teaching in their synagogues, and

everyone praised Him. He went to Nazareth, where he had been brought up, and on the Sabbath day He went into the synagogue, as was His custom. He stood up to read, and the scroll of the prophet Isaiah was handed to Him. Unrolling it, He found the place where it is written:

   “The Spirit of the Lord is on Me, because He has anointed Me to proclaim good news to the poor. He has sent Me to proclaim freedom for the prisoners and recovery of sight for the blind, to set the oppressed free, to proclaim the year of the Lord’s favor.”

Then He rolled up the scroll, gave it back to the attendant and sat down. The eyes of everyone in the synagogue were fastened on Him. He began by saying to them, “Today this scripture is fulfilled in your hearing.”

All spoke well of Him and were amazed at the gracious words that came from His lips. “Isn’t this Joseph’s son?” they asked. Jesus said to them, “Surely you will quote this proverb to Me: ‘Physician, heal yourself!’ And you will tell Me, ‘Do here in Your hometown what we have heard that You did in Capernaum.’”  


ԱՒԵՏԱՐԱՆ ԸՍՏ ՂՈՒԿԱՍԻ 4:14-23 

Յիսուս Գալիլեա վերադարձաւ Սուրբ Հոգիին զօրութեամբ, եւ ամբողջ գաւառին մէջ իր համբաւը տարածուեցաւ: Անոնց ժողովարաններուն մէջ կ’ուսուցանէր՝ արժանանալով բոլորին հիացումին ու գովասանքին: 

Եկաւ Նազարէթ քաղաքը, ուր մեծցած էր, եւ իր սովորութեան համաձայն Շաբաթ օր ժողովարան գնաց: Երբ ոտքի ելաւ կարդալու համար օրուան ընթերցուածը, իրեն տուին Եսայի մարգարէին գիրքը: Բացաւ եւ գտաւ այն տեղը ուր կ’ըսէր.-

«Տիրոջ Հոգին վրաս է.

որովհետեւ զիս օծեց եւ ղրկեց՝

աղքատներուն փրկութեան աւետիս տալու,

սրտաբեկները մխիթարելու,

գերիներուն ազատութիւն բերելու,

կոյրերուն աչքերը բանալու,

հարստահարուածները ազատելու

եւ յայտարարելու՝ թէ ահա հասած է ժամանակը,

երբ Տէրը պիտի փրկէ իր ժողովուրդը» ։ 

 Ապա գոցեց գիրքը, տուաւ պաշտօնեային եւ նստաւ: Ժողովարանին մէջ գտնուողներուն բոլորին աչքերը իրեն սեւեռած էին, երբ ըսաւ.

 Այս մարգարէութիւնը որ դուք լսեցիք, ահա այսօր իրականացաւ:

 Ամէնքն ալ տպաւորուած էին իրմէ եւ հիանալով անոր շնորհալի խօսքերուն վրայ՝ կ’ըսէին.

 Այս մարդը Յովսէփի որդին չէ՞: 

Յիսուս ըսաւ.

 Անկասկած ինծի պիտի ըսէք հետեւեալ առածը. «Բժի՛շկ, դուն քեզ բժշկէ»: Եւ ինչ որ լսեցինք որ գործեր ես Կափառնաումի մէջ, այստեղ՝ քու հայրենի գաւառիդ մէջ ալ կատարէ։

 

ԹՈՒՂԹ ԳԱՂԱՏԱՑԻՆԵՐՈՒՆ 4:3-18 

Նոյնն է մեր ալ պարագան: Որքան ատեն որ հոգեւորապէս անչափահաս էինք՝ բնութեան ոյժերուն կ’ենթարկուէինք ու կը ծառայէինք: Բայց հիմա յարմար ժամանակը հասած համարելով, Աստուած աշխարհ ղրկեց իր Որդին, որ կնոջմէ մը ծնաւ եւ Օրէնքին տակ ապրեցաւ, որպէսզի մեզ Օրէնքին գերութենէն փրկէ եւ Աստուծոյ որդիներ դարձնէ: Արդ, որովհետեւ իր որդիներն ենք՝ Աստուած մեր սիրտերուն մէջ ղրկեց իր Որդիին Հոգին, որով զԱստուած «Աբբա», այսինքն «Հայր» կը կոչենք: Ուստի այլեւս ծառայ չէք, այլ՝ որդի. եւ քանի որդի էք՝ Աստուծոյ խոստումը պիտի ժառանգէք: 

Ճիշդ է որ նախապէս երբ զԱստուած չէիք ճանչնար, չաստուածներու կը ծառայէիք: Բայց հիմա որ զԱստուած ճանչցանք եւ մանաւանդ Աստուած ալ ձեզ ճանչցաւ, ի՞նչպէս կրկին կը վերադառնաք բնութեան տկար ու խեղճ ոյժերու պաշտամունքին եւ վերստին կ’ուզէք անոնց ծառայել. յատուկ կարեւորութիւն կու տաք որոշ օրերու եւ ամիսներու, որոշ ժամանակներու կամ տարիներու: Կը վախնամ որ ձեզի համար տարած ամբողջ աշխատանքս զուր անցած ըլլայ: 

 Կը խնդրեմ, եղբայրնե՛ր, ինծի պէս եղէք, քանի ես ալ ժամանակ մը ձեզի պէս էի: 

Ձեզի դէմ բնաւ գանգատ մը չունիմ: Ընդհակառակը. հարկաւ գիտէք թէ սկիզբը, երբ Աւետարանը ձեզի քարոզելու եկայ, տկար էի մարմնով. եւ հակառակ անոր որ հիւանդ վիճակովս փորձանք եղայ ձեզի, չանարգեցիք զիս, ո՛չ ալ արհամարհեցիք. այլ զիս ընդունեցիք այնպէս՝ ինչպէս Աստուծոյ հրեշտակը կամ Քրիստոս Յիսուսը պիտի ընդունէիք. եւ ուրախութեամբ ըրիք ատիկա: Հիմա ի՞նչ պատահեցաւ: Կրնամ վկայել ձեզի համար, որ եթէ կարելի ըլլար՝ ձեր աչքերը կը հանէիք եւ կու տայիք ինծի: Միթէ ճշմարիտը խօսած ըլլալուս համար թշնամի՞ եղայ ձեզի: Մի՛ կարծէք թէ ձեզի հանդէպ մասնաւոր հետաքրքրութիւն ցուցաբերող այդ մարդիկը ձեր բարիքը կը խորհին: Ո՛չ: Անոնք կ’ուզեն ձեզ ինձմէ բաժնել, որպէսզի ամբողջութեամբ իրենց հետեւիք: Բայց երանի տե՛ւաբար բարիին նախանձախնդիր ըլլայիք, եւ ո՛չ միայն երբ որ ես ձեր մէջ ներկայ եմ։


REQUIEM REQUESTS

In memory of: Alice Apigian Demerjian, 40 days

Requested by:  Mr. & Mrs. Doreen (Demerjian) & Jim Rudnick, Michael Demerjian, Michael Demerjian Jr, Mr. & Mrs. Jenna (Demerjian) & Rick Messer, Gregory Demerjian, John Zakar Demerjian, Mr. & Mrs. Ned & Aroxie Apigian, Mr. & Mrs. Ardash & Charlene Apigian and Family, Mr. & Mrs. Heather & Ara Krafian & family, Mr. & Mrs. Bradley & Heather Kessel, Mr. & Mrs. Margaret (Apigian) & Charles Vitanza,  Gary Noubarian (Maryland), Mr. & Mrs. Brian Noubarian (CA), Mr. & Mrs. Susan (Mooradian) Maisano & Chuck Maisano, Mr. & Mrs. Karen (Mooradian) & Chris Reed, Mr. & Mrs. Denise (Haroian) & Daniel Sullivan, Mr. & Mrs. Vivian (Dizmanian) & Greg Stanley, Mr. & Mrs. Lisa (Martin) & Richard Mullen and family, Victoria Martin,


In memory of: Rich DeMeyere, 2 years

Requested by: Karen DeMeyere; Richard, Elizabeth, Lucy, Samuel, and Joseph DeMeyere; Natalie, Rory, Penelope, Jack, and Oliver Kind; Sandra Vartanian; Jeanette Vartanian; Liz, Jeff, Taleen and Sosi Vartanian-Gibbs


In memory of: Yvonne Colette Gulian, 17 years; Colette Yvonne Gulian, 65 years; Dshkhouhi Gulian; Iskouhi Gulian; Tourvanda Gulian; Haiganoush Adjemian; Nartouhi Guiragossian; Iskouhi Bedrossian

Requested by: Colette Y. Gulian


In memory: Vartan Vartanian

Requested by: Mary Vartanian

ANNOUNCEMENTS

All Available For You Online...
Do you want to request a Requiem Service for your departed loved ones? Do you have a Baptism to schedule? or a Wedding? or do you want to become a member of the Church?
All requests are easy today by using our online forms. Visit our website www.saintsarkis.org, go to the services tab, and you will be able to fill out any form you need online, or click on of the options on the right.
Requiem Form
Baptism Form
Wedding Form
Membership Form
Online Donations

For your convenience, St. Sarkis Armenian Apostolic Church is now accepting online credit card donations using PayPal which is an easy and secure way to make your donations. To make a donation, please Click Here.

General Donation
Monthly Offering
In Lieu Of Flower Donation
Membership Dues

COMMUNITY EVENTS

Stay Connected:
St. Sarkis Armenian Apostolic Church
19300 Ford Road, Dearborn, MI 48128
Phone:313-336-6200
Facebook  Twitter  Instagram