ᐅᑐᐱᕆ 2019                                              
ᐊᑦᑕᕐᓇᖅᑕᐃᓕᒪᓂᕐᒧᑦ ᐃᖅᑲᐃᓯᒋᐊᕈᑎ: ᖁᐊᐃᑦᑖᕐᓇᕐᓂᖓᓄᑦ
ᐅᔾᔨᖅᓱᑦᑎᐊᕐᓗᒋᑦ ᐊᕙᑎᖕᓃᑦᑐᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᓱᒃᑲᐃᒡᓕᒋᐊᕐᓗᑎᑦ

ᖁᐃᓐᓃᑦ, ᐹᓪᓚᖕᓃᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐅᕐᕈᓃᑦ ᐅᓄᕐᓂᖅᐹᖑᖕᒪᑕ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᖕᒥᑦ ᐋᓐᓂᕈᑕᐅᓲᑦ. ᑕᐃᒪᐃᓕᕌᖓᑦ ᐊᕐᕌᒍᑕᒫᑦ, ᓂᒡᓚᖅᐸᓪᓕᐊᓕᕌᖓᓪᓗ, ᖁᐊᐃᑦᑖᕐᓇᕐᓃᑦ ᐱᓱᒃᖢᓂ ᑕᐃᒪᐃᓕᖃᑦᑕᕐᒪᑕ ᑕᒪᒃᑯᐊᓗ ᐱᔾᔪᑕᐅᓗᐊᖅᖢᑎᒃ ᐋᓐᓂᕈᑎᓄᑦ ᑕᒪᒃᑯᓇᙵᑦ ᖁᐃᓐᓂᕐᓂᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐅᕐᕈᓂᕐᓂᑦ. ᐊᒥᓱᒐᓚᐅᔪᑦ ᐃᖅᑲᑎᐃᑎᑦᑎᔾᔪᑎᒃᓴᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᖕᓄᑦ ᖁᐊᐃᖁᓇᒋᑦ:
 • ᓱᒃᑲᐃᒡᓕᒋᐊᕐᓗᑎᒃ - ᐱᕕᖃᕐᔫᒥᕙᒡᓗᑎᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕆᐊᓕᕌᖓᑕ, ᐊᖏᕐᕋᐅᓕᕌᖓᑕ, ᐊᑯᓐᓂᖏᓐᓂᑦ ᑲᑎᒪᓃᑦ, ᐊᒻᒪᓗ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᖕᒥᐅᙱᑦᑐᖅ ᐱᓕᕆᐊᖏᓐᓄᑦ. ᑐᐊᕕᓗᐊᖅᑕᐃᓕᒪᓗᑎᒃ ᓇᓂᑐᐃᓐᓇᖅ ᖁᐊᐃᑦᑖᕐᓇᖅᑎᓪᓗᒍ.
 • ᐅᔾᔨᖅᓱᑦᑎᐊᕐᓗᒋᑦ ᐊᕙᓗᖕᓃᑦᑐᑦ - ᐊᑕᐅᓯᐅᙱᑦᑐᒥᒃ ᐊᑕᐅᑦᑎᒃᑯᑦ ᐱᓕᕆᐊᖃᖅᑕᐃᓕᓗᑎᑦ ᐱᓱᒃᑎᓪᓗᑎᑦ, ᐅᔾᔨᕈᓱᒐᓱᒡᓗᑎᑦ ᓯᑯᐊᖅᓯᒪᒐᓛᒃᑐᓂᒃ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᓴᓂᕐᓂᑦ ᐱᓱᒡᕕᖕᓂᑦ. ᐊᑕᕐᑎᓪᓗᑎᑦ ᐅᖄᓚᐅᑎᕋᓛᒥᒃ ᐱᓱᒃᑎᓪᓗᑎᑦ ᐱᐅᔫᖃᑦᑕᙱᒻᒪᑦ, ᐱᓗᐊᖅᑐᒥᒃ ᖁᐊᐃᑦᑖᕐᓇᖅᑎᓪᓗᒍ.
 • ᑲᒪᒋᔭᐅᑎᓪᓗᒋᑦ ᖁᐊᐃᑦᑖᕐᓇᖅᑐᑦ ᑕᕝᕙᑲᐅᑎᒋ - ᑕᑯᒍᕕᑦ ᓯᑯᕙᓪᓕᐊᓯᒪᔪᓂᒃ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᑕᐃᓐᓇᓪᓚᕆᒃ ᖁᐊᐃᑦᑖᕐᓇᕐᓂᖅ ᐱᓱᒡᕕᖕᒥᑦ, ᑲᒪᔪᓐᓇᓛᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᖃᐅᔨᒃᑲᖅᑕᐅᓪᓚᕆᒡᓗᑎᒃ, ᐊᒻᒪᓗ ᑕᐃᒪᐃᑦᑐᓐᓇᕈᕕᑦ, ᑐᐊᐸᓕᕐᓗᒍ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᑕᕆᐅᓕᕐᓗᒍ ᖁᐊᐃᑦᑖᕐᓇᓗᐊᕈᓐᓃᖁᓪᓗᒍ.
 • ᐊᑐᕐᓗᑎᑦ ᓈᒻᒪᒃᑐᓂᒃ ᐃᓯᒐᐅᔭᕐᓂᒃ ᑲᒫᓗᖕᓂᒃ - ᓂᕆᐅᙱᑎᓪᓗᑎᑦ ᑕᐃᒪᐃᑎᑕᐅᑦᑕᐃᓕᒋᑦ! ᐊᓯᔾᔨᕐᓗᒋᑦ ᖃᐅᑕᒫᖅᓯᐅᑎᑎᑦ ᐱᓱᒃᖢᑎᑦ ᐃᓯᒐᐅᔭᕆᕙᒃᑕᑎᑦ ᐊᓗᑦᑎᐊᕆᖕᓂᖅᓴᖔᓄᑦ ᓂᒡᓚᖅᐸᓪᓕᐊᓕᕌᖓᑦ; ᖃᐃᔨᒪᖃᑦᑕᙱᓐᓇᕕᑦ ᖃᖓ ᖁᐊᐃᑦᑖᕐᓇᖅᑐᑦ ᓴᖅᑭᓐᓇᔭᕐᒪᖔᑕ!
 • 3 ᐊᒃᑐᐊᔪᑦ - ᒪᔪᕋᓕᕌᕕᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐊᖅᑲᖅᑎᓕᕌᖓᕕᑦ, ᐃᒡᓗᐊ ᐊᒡᒐᕕᑦ ᐊᒃᑐᐊᙱᓪᓗᓂ ᐅᕐᕈᔾᔭᐃᒃᑯᑎᒋᓗᒍ ᒪᔪᕋᐅᑏᑦ ᑎᒍᒥᐊᕐᕕᖏᓐᓄᑦ. 
ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕖᑦ ᐃᓕᔅᓯᓐᓂᒃ ᐊᐱᕆᒋᑦᑎ: ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᖁᑎᓯ ᖃᐅᔨᒪᕚᑦ...
 • ᑭᓇ ᖃᐅᔨᒪᕚ ᑎᓕᔭᐅᓯᒪᖕᒪᖔᑦ ᑲᒪᖃᑦᑕᕐᓂᕐᒧᑦ ᐃᓄᒃ ᑕᐃᓐᓇ? ᑕᒪᑐᒥᖓ ᑐᓴᐅᒪᔾᔪᑎᒥᒃ ᖃᐅᔨᒪᔭᕆᐊᓖᑦ ᐅᖃᕈᓐᓇᖁᓪᓗᒋᑦ ᖁᐊᐃᑦᑖᕐᓇᖅᑐᓂᒃ ᕿᓚᒻᒥᐅᓛᒃᑯᑦ.
 • ᖃᓄᖅ ᐅᖃᐅᓯᕆᓐᓇᖅᐸᔾᔪᒃ ᖃᓄᐃᓕᐅᕐᓂᖅ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐋᓐᓂᕐᓂᖅ? ᖁᐊᐃᓐᓂᖅᐸᑕ ᖁᐊᐃᑦᑖᕐᓇᖅᑐᒥᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᖕᒥᑦ, ᖃᐅᔨᒪᕚᑦ ᐅᖃᐅᓯᕆᔭᕆᐊᖃᕐᒪᔾᔪᒃ ᐊᖏᔪᖅᑳᖓᓐᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᑕᑕᑎᕆᓗᑎᒃ ᓈᒻᒪᓛᖑᔪᓂᒃ ᑎᑎᖅᑲᓂᒃ?
 • ᖃᓄᐃᑦᑐᓂᒃ ᐃᓯᒐᐅᔭᕐᓂᒃ ᑲᒫᓗᖕᓂᒃ ᐊᑐᖅᑕᐅᓪᓗᐊᖅᐸᑦ ᖁᐊᐃᑦᑖᕐᓇᖅᑎᓪᓗᒍ?
ᐊᖏᔪᖅᑳᓯ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓯ ᑐᓴᐅᒪᔾᔪᑎᖃᖅᑐᑦ ᐱᓯᒪᔭᕆᐊᖃᖅᑕᖏᓐᓂᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓕᒫᓯ ᐊᑦᑕᕐᓇᖅᑐᒦᖁᓇᒋᑦ! ᐱᒻᒪᕆᐅᓛᖑᔪᖅ, ᐃᖅᑲᐃᑎᓪᓗᒋᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᖁᑎᓯ ᐅᔾᔨᖅᓱᒃᑲᓐᓂᐅᔭᕆᐊᖃᕐᒪᑕ ᓯᓚ ᐊᓯᔾᔨᖅᐸᓪᓕᐊᑎᓪᓗᒍ.
ᖃᕆᑕᐅᔭᒃᑯᑦ ᐊᑦᑕᕐᓇᖅᑕᐃᓕᒪᓂᕐᒧᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑎ
ᐱᒻᒪᕆᐅᔪᖅ ᐃᓚᒋᔭᐅᓪᓗᓂ ᑕᒪᒃᑯᓄᖓ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᖕᒥᑦ ᐋᓐᓂᐊᖃᖅᑕᐃᓕᒪᓂᕐᒥᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᑦᑕᓇᔾᔭᐃᖅᓯᒪᓂᕐᒧᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᒐᒃᓴᓄᑦᐊᑕᖏᖅᖢᒋᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑏᑦ ᐱᔪᓐᓇᐅᑎᓖᑦ ᖃᐅᔨᒪᔭᕆᐊᖃᖅᖢᑎᒃ ᖁᐊᖅᓵᕐᓇᕈᓐᓇᖅᑐᓂᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᖏᓐᓂᒃ, ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑕᐅᓯᒪᔭᕆᐊᓖᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖏᓐᓂᒃ ᐱᓕᕆᔪᓐᓇᖁᓪᓗᒋᑦ ᐊᑦᑕᕐᓇᙱᓪᓗᑎᒃ. ᐃᓕᓐᓂᐊᖏᓐᓇᐅᔭᕐᓂᖅ ᐱᒻᒪᕆᐅᔪᖅ ᐃᓚᐱᔭᐅᓪᓗᓂ ᑕᒪᒃᑯᓄᖓᓗᒃᑖᖅ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᖕᒥᑦ ᐋᓐᓂᐊᖃᖅᑕᐃᓕᒪᓂᕐᒥᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᑦᑕᓇᔾᔭᐃᖅᓯᒪᓂᕐᒧᑦ (OHS) ᐃᓕᓐᓄᐊᒐᒃᓴᑦ, ᐊᒻᒪᓗ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᑎ ᐃᓕᓐᓂᐊᑦᑎᐊᕐᓯᒪᓗᑎᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖏᓐᓄᑦ ᐱᓕᕆᕙᒃᑕᖏᓐᓄᑦ ᒪᓕᒐᖅᑎᖑᑦ ᑕᐃᒪᐃᑦᑕᕆᐊᖃᖅᑎᑕᐅᔪᖅ. ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᖅ ᐱᒋᐊᓪᓗᐊᖅᑐᖅ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᐅᑉ ᓯᕗᓪᓕᖅᐹᒥᒃ ᐅᓪᓗᕐᒥᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᓯᒋᐊᕐᕕᒋᓚᐅᖅᑕᖓᓂᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᑲᔪᓰᓐᓇᕐᓗᓂ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᓂᓕᒫᖓᓂᑦ.

ᓱᖏᓴᔾᔪᑎᓄᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓃᑦ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᑎᑕᐅᓪᓗᐊᖅᑐᑦ ᐃᒪᐃᒃᑳᖓᑕ:
 • ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎ ᓄᑖᖑᒍᓂ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᖕᒥᑦ;
 • ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎ ᐅᑎᖅᑎᓪᓗᒍ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖓᓄᑦ ᓄᖅᑲᖓᓲᔭᓚᐅᖅᑎᓪᓗᒍ, ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᑲᔪᓯᓃᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᖁᐊᖅᓵᕐᓇᕈᑏᑦ ᐊᓯᔾᔨᕐᓂᖅᑎᓪᓗᒋᑦ;
 • ᐃᓂᖓ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᐅᑉ ᐊᓯᔾᔨᕐᓂᖅᐸᑦ;
 • ᓄᑖᑦ ᖁᐊᖅᓵᕐᓇᕈᑏᑦ ᓴᖅᑭᓯᒪᒃᐊᑕ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᖕᒥᑦ (ᓲᕐᓗ ᓄᑖᑦ ᐱᖁᑏᑦ, ᓄᑖᑦ ᐱᓕᕆᔾᔪᑏᑦ, ᓯᓚ ᐊᓯᔾᔨᖅᐸᓪᓕᐊᑎᓪᓗᒍ, ᐊᓯᖏᓪᓗ); ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ,
 • ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᐅᑉ ᑎᓕᔭᐅᔾᔪᑎᖏᑦ ᓄᑖᖑᓕᖅᐸᑕ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᖏᑦ. 
ᑭᓱᓂᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᒐᒃᓴᓂᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᒃ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᑎᑦᑎᔭᕆᐊᖃᖅᐸ?*
 • ᓱᖏᐅᓴᐃᓂᕐᒧᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑏᑦ - ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᑎᑕᐅᔭᕆᐊᓖᑦ ᓄᑖᓄᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᒪᒃᑯᒃᑐᓄᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄ, ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᒧᑦ ᐅᑎᑐᒧᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᖕᒥᓄᑦ ᓄᖅᑲᖓᓲᔭᓚᐅᖅᖢᓂ.
  • ᓱᖏᐅᓴᐃᓃᑦ ᐃᓚᐅᑎᑦᑎᓪᓗᐊᖅᑐᑦ ᖃᐅᔨᒪᔭᐅᔪᑐᐃᓐᓇᕐᓂᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᐅᑉ ᒥᒃᓵᓄᑦ, ᐊᒻᒪᓗᑦᑕᐅᖅ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᒃ−ᑖᔅᓱᒧᖓᓪᓚᕆᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑎᓂᒃ. ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕖᑦ ᓇᓗᓇᐃᔭᐃᓪᓗᐊᖅᑐᑦ ᖁᐊᖅᓵᕐᓇᕈᓐᓇᖅᑐᓂᒃ ᑕᐃᑲᓂ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᖕᒥᑦ.
 • ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᖕᒧᑦ ᐊᑦᑕᕆᔭᐅᔪᓂᑦ ᓱᓇᒃᑯᑖᓂᑦ ᐅᖃᐅᓯᒃᓴᓂ ᐱᓕᕆᔾᔪᓯᐅᔪᒥᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑏᑦ (WHMIS) - ᐊᑕᖏᕐᓗᑎᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑏᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑐᑦ ᐊᐅᓚᑕᐅᔪᓂᒃ ᓱᓇᑐᐃᓐᓇᕐᓂᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᓯᒪᔭᕆᐊᓖᑦ  ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᖕᒧᑦ ᐊᑦᑕᕆᔭᐅᔪᓂᑦ ᓱᓇᒃᑯᑖᓂᑦ ᐅᖃᐅᓯᒃᓴᓂ ᐱᓕᕆᔾᔪᓯᐅᔪᒥᑦ 2015 ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᕐᒥᒃ, ᐊᒻᒪᓗ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖅ−ᑖᔅᓱᒧᖓᓪᓚᕆᒃ WHMIS ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑦ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᑎᑕᐅᓪᓗᐊᖅᑐᖅ ᑖᒃᑯᓄᖓ ᖁᐊᖅᓵᓇᖅᑐᓄᑦ ᑭᓱᑐᐃᓐᓇᕐᓄᑦ ᓇᓂᔭᐅᔪᓐᓇᖅᑐᓄᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᖕᓂᑦ.
 • ᐊᖏᔪᖅᑳᓄᑦ ᐊᑦᑕᕐᓇᖅᑕᐃᓕᒪᓂᕐᒧᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑦ - ᐊᑕᖏᕐᓗᑎᒃ ᐊᖏᔪᖅᑳᑦ ᐃᓕᓂᓐᓂᐊᖅᓯᒪᔭᕆᐊᓖᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ ᐊᑦᑕᓇᖅᑐᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᓇᓪᓕᐅᒃᑯᒫᓂᒃ ᖃᐅᔨᓴᖅᑏᑦ (WSCC) ᐊᖏᖅᓯᒪᔭᖏᓐᓂᒃ ᐊᖏᔪᖅᑳᓄᑦ ᐊᑦᑕᕐᓇᖅᑕᐃᓕᒪᓂᕐᒧᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑎᒥᒃ, ᑎᑎᕋᖅᓯᒪᔪᑦ ᐊᖏᖅᑕᐅᓯᒪᔪᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑦᑎᔩᑦ ᓇᓂᔭᐅᔪᓐᓇᖅᑐᑦ ᐅᕙᓂ WSCC−ᑯᑦ  ᐃᑭᐊᖅᑭᕕᖓᑦ ᖃᕆᓴᐅᔭᒃᑯᑦ.
 • ᑲᔪᓰᓐᓇᖅᑐᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑏᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑐᓕᕆᓂᖅ ܺ - ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᕖᑦ, ᐊᖏᔪᖅᑳᑦ, ᐊᒻᒪᓗ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑏᑦ ᐊᑕᖏᕐᓗᑎᒃ ᐱᓕᕆᖃᑎᖐᒡᓗᑎᒃ ᓇᓗᓇᐃᔭᐃᒃᑲᓐᓂᕐᓗᑎᒃ ᖄᒃᑲᓐᓂᐊᒍᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᒐᒃᓴᓂᒃ ᐱᑕᖃᕆᐊᓕᖕᓂᒃ ᐊᑦᑕᕐᓇᖅᑕᐃᓕᒪᖁᓪᓗᒋᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓕᒫᑦ. ᑲᔪᓰᓐᓇᖅᑐᑦ ᐊᑦᑕᕐᓇᖅᑕᐃᓕᒪᓂᕐᒧᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓃᑦ ᖃᓄᑐᐃᓐᓇᐅᔪᓐᓇᖅᑐᑦ: ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ ᐊᑦᑕᓇᖅᑐᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᓇᓪᓕᐅᒃᑯᒫᓂᒃ ᖃᐅᔨᓴᖅᑏᑦ (WSCC) ᐊᑦᑕᕐᓇᖅᑕᐃᓕᒪᓂᕐᒧᑦ ᑲᑎᒪᓂᖅ, ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒧᓪᓚᕆᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᒐᒃᓴᑦ, ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᖕᒥᑦ ᐋᖅᑭᒃᑕᐅᔪᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᒐᒃᓴᑦ ᑕᒪᒃᑯᓄᖓ ᐱᓕᕆᐅᓯᕐᓄᑦ, ᐊᐅᓚᐅᑎᓕᖕᓄᑦ, ᐊᒻᒪᓗ ᓴᓇᕐᕈᑏᑦ ᓇᓂᔭᐅᔪᓐᓇᖅᑐᑦ ᑕᐃᑲᓂ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᖕᒥᑦ. 
ᐃᖅᑲᐅᒪᔭᒋᑦ ᑎᑎᕋᖅᓯᖃᑦᑕᕐᓗᑎᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᐅᑉ ᐃᓕᓐᓂᐊᓚᐅᖅᑕᖏᓐᓂᒃ (ᑭᓱᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᓯᒪᖕᒪᖔᒋᑦ, ᑭᓱᓂᒃ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᑎᑦᑎᓚᐅᕐᒪᖔᑦ ᓱᖏᐅᓴᐅᑎᓂᒃ, ᑭᓱᓂ ᐱᔭᕆᐊᖃᕐᒪᖔᑕ, ᐊᒻᒪᓗ ᖃᖓ ᓄᑖᙳᕆᐊᕆᐊᖃᕐᒪᖔᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑎᖏᑦ) ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᖁᑎᕕᑦ ᑎᑎᖅᑲᖁᑎᖏᓐᓂᑦ. 

ᑕᑕᑎᕆᐊᓖᑦ ᓱᖏᐅᓴᐃᓂᕐᒧᑦ ᖃᐅᔾᔪᑏᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑏᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑎᖏᓐᓄᑦ ᑎᑎᖅᑲᖁᑏᑦ ᓇᓂᔭᐅᔪᓐᓇᖅᑐᑦ  ᐅᕘᓇ . ᐊᑕᖏᓗᒃᑖᖅᓯᒪᔪᒥᒃ ᒪᓕᒃᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᒥᒃ ᑖᒃᑯᓄᖓ ᓱᖏᐅᓴᐃᔾᔪᑎᓄᑦ ᓄᑖᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᒪᒃᑯᒃᑐᓄᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ, ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᓗᒍ WSCC−ᑯᑦ ᓄᑖᖅ  ᓄᑖᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᒪᒃᑯᒃᑐᓄᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ ᐊᑦᑕᕐᓇᖅᑕᐃᓕᒪᓂᕐᒧᑦ ᓱᖏᐅᓴᐃᔾᔪᑎᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑦᑎᔾᔪᑎᒃᓴᖅ.

ᐃᓕᓂᓐᐊᕐᓂᖅ ᑲᔪᓯᕙᓪᓕᐊᖏᓐᓇᐅᔭᕐᒪᑦ ᑕᐃᑲᙵᓂᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᐅᑉ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᓕᓵᕐᕕᖓᓐᓂᑦ ᐅᓪᓗᕐᒥᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᓯᒋᐊᕐᓂᖓᓂᑦ ᑕᐃᑯᖓ ᑭᖑᓪᓕᖅᐹᖅᓱᕐᓂᖓᓄᑦ. ᐊᐱᖅᑯᑎᒃᓴᖃᕈᑯᑦ ᑎᑭᐅᒪᒐᓗᐊᕐᒪᖔᖅᐱᑦ ᒪᓕᒐᖅᑎᒍᑦ ᐊᑐᖅᑕᐅᔭᕆᐊᓕᖕᓄᑦ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᑎᑦᑎᓇᓱᐊᖅᑎᓪᓗᑎᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᒐᒃᓴᓂᒃ, ᐅᖃᖃᑎᒋᓗᒋᑦ ᑖᒃᑯᐊ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ ᐊᑦᑕᓇᖅᑐᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᓇᓪᓕᐅᒃᑯᒫᓂᒃ ᖃᐅᔨᓴᖅᑏᑦ (WSCC) ᐅᓪᓗᒥ.

*ᒪᓕᒐᑦ ᐊᒃᑐᐊᔪᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᕐᓄᑦ ᑖᒃᑯᓄᖓ ᓄᓇᑦᑎᐊᒥᑦ ᓇᖕᒥᓂᖃᕐᕕᐅᔪᓄᑦ ᐊᒻᒪ ᓄᓇᕘᒥᑦ ᓇᖕᒥᓂᖃᕐᕕᐅᔪᓄᑦ ᓇᓂᔭᐅᔪᓐᓇᖅᑐᑦ ᐅᕙᓂ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᖕᒥᑦ ᐋᓐᓂᐊᖃᖅᑕᐃᓕᒪᓂᕐᒥᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᑦᑕᓇᔾᔭᐃᖅᓯᒪᓂᕐᒧᑦ ᒪᓕᒐᖏᑦ  ( NT, NU ᐊᕕᒃᑐᖅᓯᒪᓂᖏᑦ 3.18, ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑦᑎᓂᖅ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓂᒃ. ᑖᒃᑯᓄᖓ ᓄᓇᑦᑎᐊᒧᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᓄᓇᕘᒥᑦ ᐅᔭᕋᖕᓂᐊᕐᕕᖕᒧᑦ ᒪᓕᒐᐃᑦ, ᐊᑏ ᑕᑯᓗᒋᑦ ᐅᔭᕋᖕᓂᐊᕐᕕᖕᒥᑦ ᖃᓂᒪᑦᑕᐃᓕᓂᖅ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᑦᑕᕐᓇᖅᑕᐃᓕᓂᖅ ᒪᓕᒐᖏᑦ, ( NT , NU) ᐊᕕᒃᑐᖅᓯᒪᓂᖏᑦ 9.30.
ᐱᓕᕆᔾᔪᑎᒃᓴᑦ ᓯᕗᓂᒃᓴᒥ: ᕿᔪᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᓴᓇᕐᕈᑎᒃᑯᕕᖕᒥᑦ ᐅᖃᖃᑎᒌᓐᓂᖅ
ᐱᒋᐊᕐᓗᒍ ᐅᖃᓪᓚᖃᑎᖃᕐᓂᖅ ᐊᑦᑕᕐᓇᖅᑕᐃᓕᒪᓂᐅᑉ ᒥᒃᓵᓄᑦ ᑕᐃᑲᓂ ᕿᔪᓕᕆᕝᕕᖕᒥᑦᑖᒃᑯᐊ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ ᐊᑦᑕᓇᖅᑐᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᓇᓪᓕᐅᒃᑯᒫᓂᒃ ᖃᐅᔨᓴᖅᑏᑦ (WSCC) ᓴᖅᑮᓯᒪᔪᑦ ᐊᑦᑕᕐᓇᖅᑕᐃᓕᒪᔾᔪᑎᓂᒃ ᓴᓇᕐᕈᑎᒃᑯᕕᖕᒥᑦ ᐅᖃᖃᑎᒌᓐᓂᖅ ᑐᖄᖅᑎᑕᐅᓪᓗᓂ ᒪᒃᑯᒃᑐᓄᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᐅᔪᓄᑦ ᐃᓚᒋᔭᐅᓪᓗᓂ ᓇᖕᒥᓂᖁᑎᕗᑦ ᐊᐱᕆᒋᑦ. ᐃᕝᕕᑦ ᓈᒻᒫᓂᒃᐳᑎᑦ (Ask. You're Worth !t) ᑐᕌᒐᐅᑎᑕᐅᔪᖅ. ᑕᒪᒃᑯᐊ ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑏᑦ ᓴᓇᕝᕕᖕᒧᓪᓚᕆᒃ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᓯᒪᔪᑦ, ᑭᓯᐊᓂᓕ ᐃᓗᓕᓖᑦ ᐅᖃᐅᓯᒃᓴᓂᒃ ᐊᑐᖅᑐᓂ ᐊᒥᓱᓄᑦ ᖃᓄᐃᓐᓂᐅᕙᒃᑐᓄᑦ. ᓇᓂᓯᔪᓐᓇᖅᑐᑎᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑦᑎᔨᒥᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᓄᑦ ᑐᕌᖓᔪᑦ ᑎᑎᕋᖅᑕᐅᓯᒪᔪᑦ ᐊᑐᓂ ᐅᖃᐅᓯᐅᔪᓄᑦ. 
 • ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑦᑎᔩᑦ ᒪᓕᒃᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᑦ ᐃᓗᓕᖃᖅᑐᑦ ᐅᖃᐅᓯᐅᔪᑦ−ᑖᒃᑯᓄᖓᓪᓚᕆᒃ ᒪᓕᒃᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᓂᒃ ᑕᒪᒃᑯᓄᖓ ᐊᑦᑕᕐᓇᖅᑕᐃᓕᒪᓂᕐᒧᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᕐᓂᒃ ᑕᐃᑲᓂ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᖕᒥᑦ, ᐊᒻᒪᓗᑦᑕᐅᖅ ᐅᖃᐅᓯᒃᓴᖃᕈᓐᓇᕐᓂᕐᒧᑦ ᐃᑲᔪᖅᓯᖁᓪᓗᒋᑦ ᐅᖃᖃᑎᒌᒃᑲᓐᓂᕐᓂᕐᓂᒃ.
 • ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᓄᑦ ᐋᖅᑭᒃᑕᐅᓯᒪᔪᑦ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᑎᑦᑎᔪᖅ ᓇᐃᑦᑐᓂᒃ ᐅᓂᒃᑳᖅᓯᒪᔪᓂᒃ ᐊᑦᑕᕐᓇᖅᑐᓂᒃ, ᐊᒃᑐᐊᔪᓂᒃ ᐊᔾᔨᙳᐊᓂᒃ, ᐊᒻᒪᓗ ᑎᑎᕋᐅᔭᖅᓯᒪᔪᓂᒃ, ᐊᒻᒪ ᑎᑎᕋᖅᓯᒪᓂᒃ ᖁᐊᖅᓵᕐᓇᖅᑐᓂᒃ ᐊᒃᑐᐊᔪᓂᒃ ᐅᖃᐅᓯᐅᔪᓄᑦ.
ᕿᔪᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐊᑦᑕᕐᓇᖅᑕᐃᓕᒪᓂᕐᒧᑦ ᓴᓇᕐᕈᑎᒃᑯᕕᖕᒥᑦ ᐅᖃᖃᑎᒌᓐᓂᖅ


ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᔪᑦ ᕿᔪᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐊᑦᑕᕐᓇᖅᑕᐃᓕᒪᓂᕐᒧᑦ ᓴᓇᕐᕈᑎᒃᑯᕕᖕᒥᑦ ᐅᖃᖃᑎᒌᓐᓂᖅ:
ᑭᒃᑯᑦ ᐊᑐᕋᔭᖅᐸᑦ ᑖᒃᑯᓂᐊ ᐊᑦᑕᕐᓇᖅᑕᐃᓕᒪᓂᕐᒧᑦ ᓴᓇᕐᕈᑎᒃᑯᕕᖕᒥᑦ ᐅᖃᖃᑎᒌᓐᓂᖅ?
 • ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑦᑎᔩᑦ - ᐱᓕᕆᖃᑎᖃᕈᕕᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᖕᓂᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᒐᒃᓴᓂᒃ ᐃᓕᓴᐃᔪᓂᒃ ᕿᔪᓕᕆᓂᕐᒥᒃ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐃᒡᓗᓕᐅᕐᓂᕐᒧᑦ ᐊᔪᙱᔾᔪᑎᓂᒃ, ᑖᒃᑯᐊ ᐊᓕᓚᔪᐃᑦ ᓈᒻᒪᑦᑎᐊᖅᐳᑦ ᐃᓕᖕᓄᑦ! ᑐᓐᓂᖅᓴᕐᓗᒋᑦ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᓄᑦ ᒪᓕᒃᑎᑉᐸᓪᓕᐊᓗᒋᑦ ᐊᑐᕐᓗᑎᑦ ᐅᖃᐅᓯᒃᓴᓂᒃ ᐊᑦᑕᕐᓇᖅᑕᐃᓕᒪᓂᐅᑉ ᒥᒃᓵᓄᑦ.
 • ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕖᑦ - ᑖᒃᑯᐊ ᐸᐃᑉᐹᑦ ᓈᒻᒪᓪᓚᕆᖕᒪᑕ ᐃᓚᓕᐅᑎᒃᑲᓐᓂᕈᓂᓄᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᖕᒧᑦ−ᑖᔅᓱᒧᖓᓪᓚᕆᒃ ᓱᖏᐅᓴᐃᓂᕐᒧᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᕐᒧᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑎᒃᓴᓂᑦ. ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑏᑦ ᑐᓂᓗᒋᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᓯᐅᑎᓂᒃ ᑖᒃᑯᓄᖓ ᒪᒃᑯᒃᑐᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᓄᑖᓄᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ, ᒪᓕᒃᑎᑉᐸᓪᓕᐊᓗᒋᑦ ᐊᑐᕐᓗᑎᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑦᑎᔩᑦ ᒪᓕᒍᓐᓇᖅᑕᖏᓐᓄᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᓄᑦ. ᑐᓂᔪᓐᓇᖅᑕᑎᑦ ᑕᑕᑎᑦᑕᐅᔪᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᐅᑉ ᑎᑎᖅᑲᖁᑎᖃᕐᕕᓪᓚᕆᖏᓐᓄᑦ ᑕᐃᑲᓃᖏᓐᓇᐳᔭᕐᓂᐊᖅᑐᓄᑦ ᑎᑎᕋᖅᑕᐅᓯᒪᖁᓪᓗᒋᑦ ᐊᑦᑕᕐᓇᖅᑕᐅᓕᒪᓂᕐᒧᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓯᒪᓂᖏᓐᓄᑦ ᑕᒪᑐᒧᖓ. ᐊᑐᕐᓗᒋᑦ  ᓄᑖᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᒪᒃᑯᒃᑐᓄᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ ᐊᑦᑕᕐᓇᖅᑕᐃᓕᒪᓂᕐᒧᑦ ᓱᖏᐅᓴᐃᔾᔪᑎᑦ ᖃᐅᔾᔪᑏᑦ ᐱᐊᓂᓗᒋᑦᐊᑦᑕᕐᓇᖅᑕᐃᓕᒪᓂᕐᒧᑦ ᓱᖏᐅᓴᐃᔾᔪᑎᑦ ᑲᒪᒋᐊᓂᓗᒃᑕᖅᓗᒋᑦ.
 • ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑏᑦ - ᐱᒻᒪᕆᐅᔪᖅ ᒪᒃᑯᒃᑐᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑏᑦ ᐃᓕᑦᑎᓗᑎᒃ ᐃᓚᐅᑦᑎᐊᕐᓗᑎᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᓕᕌᖓᑕ ᖁᐊᖅᓵᕐᓇᖅᑐᑦ ᒥᒃᓵᓄᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᖕᒥᑦ. ᑖᒃᑯᐊ ᓴᓇᕐᕈᑎᒃᑯᕕᖕᒥᑦ ᐅᖃᖃᑎᒌᓐᓂᖅ ᑲᔪᖏᖅᓴᐃᔪᑦ ᐊᖏᔪᖅᑳᓂᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑦᑎᒡᓂᑦ ᐃᓕᓴᐃᖁᓪᓗᒋᑦ ᒪᒃᑯᒃᑐᓄᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᖁᑎᖏᓐᓄᑦ ᖃᓄᖅ ᐅᖃᓪᓚᖃᑎᖃᓯᒋᐊᕈᓐᓇᕐᒪᖔᑕ ᐊᑦᑕᕐᓇᖅᑕᐃᓕᒪᓂᐅᑉ ᒥᒃᓵᓄᑦ. ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᓄᑦ ᒪᓕᒃᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᑦ ᐊᑐᖅᑕᐅᔪᓐᓇᕐᒪᑕ ᐃᓄᑐᐊᖑᓗᑎᒃ ᑖᓐᓇᑐᐊ, ᐃᑲᔪᖅᓱᐃᔪᖅ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᖏᓐᓄᑦ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᒪᓪᓚᕆᒃᑐᓄᑦ ᐊᑦᑕᕐᓇᖅᑕᐃᓕᒪᓂᕐᒧᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ.
ᑕᑯᔭᖅᑐᕐᓗᒍ ᖃᕆᑕᐅᔭᒃᑯᑦ ᐃᑭᐊᖅᑭᕕᒃᐅᑦ ᑕᑯᖁᓪᓗᓯ ᐊᑕᖏᖅᑐᓂᒃ ᑎᑎᕋᖅᓯᒪᔪᓂᒃ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᔪᓂᒃ   ᐊᐱᕆᒋᑦ. ᐃᕝᕕᑦ ᓈᒻᒫᓂᒃᐳᑎᑦ ᓴᓇᕐᕈᑎᒃᑯᕕᖕᒥᑦ ᐅᖃᖃᑎᒌᓐᓂᖅ.
ᐊᑐᐊᒐᐃᑦ ᐊᓯᔾᔨᕐᓂᖏᑦ

ᐊᐅᓚᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᑲᑎᒪᔩᑦ ᕿᒥᕐᕈᓚᐅᖅᑐᑦ ᐊᒻᒪ ᐊᖏᖅᓯᓪᓗᑎ ᐅᑯᓂᖓ ᐊᑐᐊᒐᕐᓂᑦ ᐊᒻᒪ ᐊᐅᓚᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᑲᑎᒪᔩᑦ ᑐᑭᒧᐊᕈᑎᖏᑦ ᓯᑎᐱᕆ 2019 ᑲᑎᒪᓂᖃᖅᑎᓪᓗᒋᑦ:
 • ᐊᑐᐊᒐᖅ 04.01, ᐊᑭᓕᖅᑕᐅᓂᕐᒥᑦ ᐊᑭᓕᖅᑕᐅᔾᔪᑎᓂ
 • ᐊᑐᐊᒐᖅ 04.06, ᐄᔭᒐᐃᑦ
 • ᐊᑐᐊᒐᖅ 04.08, ᐋᓐᓂᐊᖅᑐᑦ ᓱᓇᒃᑯᑖᖏᑦ
ᑕᑯᒋᐊᕐᓗᒍ ᑖᓐᓇ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ ᐊᑦᑕᓇᖅᑐᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᓇᓪᓕᐅᒃᑯᒫᓂᒃ ᖃᐅᔨᓴᖅᑏᑦ ᐊᑐᐊᒐᕐᓄᑦ ᐅᖃᓕᒫᒐᖅ (WSCC Policy Manual) ᕿᒥᕐᕈᐊᓂᕐᒧᑦ ᑕᒪᐃᓐᓂ ᐃᕐᒃᑲᓇᐃᔭᕐᒃᑎᓄᑦ ᐊᑦᑕᓇᕐᒃᑐᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᓇᓪᓕᐅᒃᑯᒫᓂᒃ ᕐᑲᐅᔨᓴᕐᒃᑏᑦ ᐊᑐᐊᒐᖁᑎᖏᓐᓂᒃ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᑖᓐᓇ ᐊᐅᓚᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᑲᑎᒪᔨᑦ ᑐᑭᒧᐊᕈᑎᖏᑦ (Governance Council Directives) ᕿᒥᕐᕈᐊᓂᕐᒧᑦ ᑕᒪᐃᓐᓂᒃ ᐊᐅᓚᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᑐᑭᒧᐊᕈᑎᓂ.
ᐊᒡᓚᒡᕕᑦ ᒪᑐᓯᒪᓂᖏᑦ

ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ ᐊᑦᑕᓇᖅᑐᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᓇᓪᓕᐅᒃᑯᒫᓂᒃ ᖃᐅᔨᓴᖅᑎᒃᑯᑦ (WSCC) ᐊᒡᓚᒡᕕᖏᑦ ᒪᑐᓯᒪᓛᖅᑐᑦ ᐃᖅᑲᐅᒪᓇᐅᑉ ᐅᓪᓗᖓᓂ ᓇᒡᒐᔾᔭᐅ, ᓄᕕᐱᕆ 11−ᒥ, ᐊᒻᒪ ᒪᑐᐃᒃᑲᓐᓂᕐᓗᑎ ᐊᐃᑉᐱᐅᓕᖅᑲᑦ, ᓄᕕᐱᕆ 12−ᒥ 8:30 ᐅᓪᓗᓛᒃᑯᑦ.

ᐅᖃᓗᒋᑦ 1-800-661-0792-ᒧᑦ ᐅᓂᒃᑳᕆᓂᕐᒧᑦ ᐱᒻᒪᕆᐅᔪᒥ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᖕᒥ ᐋᓐᓂᖅᑐᒧᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᖃᓄᐃᓐᓂᐅᔪᓂᑦ.

ᖃᐅᔨᒃᑲᐃᒍᒪᒍᕕᑦ ᐊᑦᑕᓇᖅᑐᒥ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᓂᕐᒥᒃ, ᐊᑐᕐᓗᒍ ᐅᓇ ᖃᐅᔨᒃᑲᐃᓂᖅ ᐊᑦᑕᓇᖅᑐᒥ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᓂᕐᒥᒃ ᐱᔨᑦᑎᕈᑎᓂ ᑕᐃᑲᓂ WSCC Connect .
wscc.nt.ca   /  1.800.661.0792   *   wscc.nu.ca  /  1.877.404.4407