E-Newsletter - October 22, 2021
Our Church doors are open!

Morning Service 9:15 a.m.
Divine Liturgy 10:00 a.m.

Fr. Hrant Kevorkian, Pastor
PRELATES OF U.S. AND CANADA ISSUE JOINT APPEAL FOR LEBANON

The Prelates of the three Armenian Prelacies of North America, His Eminences Archbishop Anoushavan Tanielian, of the Eastern United States, and Archbishop Papken Tcharian, of the Prelacy of Canada, and His Grace Bishop Torkom Donoyan, of the...

Read more
armenianprelacy.org
SUPPORT YOUR CHURCH
WITH YOUR WEEKLY OFFERING
My Weekly Offering for Sunday, October 24

Tithing or giving a weekly offering is one of our customary Christian practices that is freely given by the faithful based on their financial abilities. This is an expression of thanksgiving, praising God, and showing our love for God and His Church.

Read more
www.facebook.com
Let's Read the Bible! Readings of the week.
  • Monday, October 25: Sts. Anastasius the Priest, Varus, Theodota and her sons, and those who were martyred with her Proverbs 3:1-6; Jeremiah 17:7-8; 2 Timothy 2:3-10; Matthew 19:27-29
  • Tuesday, October 26: Huperichians who were martyred at Somosata Proverbs 12:8-13; Isaiah 49:8-11; 2 Corinthians 4:6-14; Luke 10:21-24
  • Wednesday, October 27: Galatians 5:16-26; Luke 7:36-48
  • Thursday, October 28:  Sts. Severianus of Sebastia, Babylas the Elders and his 84 disciples Proverbs 15:27-32; Isaiah 66:18-21; I John 2:7-11; John 16:1-4
  • Friday, October 29: Galatians 6:1-13; Luke 8:4-16
  • Saturday, October 30: St. John Chrysostom (Vosgeperan) Isaiah 49:1-6; Acts 20:25-38; John 15:17-25
SUNDAY BIBLE READINGS
Bible Readings for Sunday, October 24, 2021
Seventh Sunday of the Exaltation of the Holy Cross—Discovery of the Holy Cross 
Է․ ԿԻՐԱԿԻ ԽԱՉՎԵՐԱՑԻ—ԳԻՒՏ ԽԱՉԻ

 The holy Gospel of Jesus Christ according to Matthew 24:27-36 
For as the lightning comes from the east and flashes as far as the west, so will be the coming of the Son of Man. Wherever the corpse is, there the vultures will gather.
“Immediately after the suffering of those days the sun will be darkened, and the moon will not give its light; the stars will fall from heaven, and the powers of heaven will be shaken.
“Then the sign of the Son of Man will appear in heaven, and then all the tribes of the earth will mourn, and they will see ‘the Son of Man coming on the clouds of heaven’ with power and great glory. And he will send out his angels with a loud trumpet call, and they will gather his elect from the four winds, from one end of heaven to the other.
“From the fig tree learn its lesson: as soon as its branch becomes tender and puts forth its leaves, you know that summer is near. So also, when you see all these things, you know that he is near, at the very gates. Truly I tell you, this generation will not pass away until all these things have taken place. Heaven and earth will pass away, but my words will not pass away. But about that day and hour no one knows, neither the angels of heaven, nor the Son, but only the Father.”

The First Epistle of St Paul to the Corinthians 1:18-24 
For the message about the cross is foolishness to those who are perishing, but to us who are being saved it is the power of God. For it is written, “I will destroy the wisdom of the wise, and the discernment of the discerning I will thwart.”
Where is the one who is wise? Where is the scribe? Where is the debater of this age? Has not God made foolish the wisdom of the world? For since, in the wisdom of God, the world did not know God through wisdom, God decided, through the foolishness of our proclamation, to save those who believe. For Jews demand signs and Greeks desire wisdom, but we proclaim Christ crucified, a stumbling block to Jews and foolishness to Gentiles, but to those who are the called, both Jews and Greeks, Christ the power of God and the wisdom of God.

ԱՒԵՏԱՐԱՆ ԸՍՏ ՄԱՏԹԷՈՍԻ 24:27-36
Որովհետեւ Մարդու Որդին պիտի գայ կայծակի նման, որ երբ փայլատակէ՝ կը լուսաւորէ ամբողջ երկնակամարը, արեւելքէն արեւմուտք: Անգղները կը հաւաքուին հոն՝ ուր դիակ կայ:
 
 Նեղութեան այդ օրերէն անմիջապէս ետք արեւը պիտի խաւարի եւ լուսինը այլեւս պիտի չփայլի. երկինքէն աստղերը պիտի իյնան եւ երկնային մարմինները պիտի սասանին: Ապա Մարդու Որդիին նշանը պիտի երեւի երկինքի մէջ, եւ աշխարհի բոլոր ժողովուրդները պիտի ողբան, երբ տեսնեն Մարդու Որդին, որ կու գայ ամպերուն վրայ բազմած՝ զօրութեամբ եւ մեծ փառքով: Երբ մեծաձայն փողը հնչէ, ան իր հրեշտակները պիտի ղրկէ, որպէսզի հաւաքեն իր ընտրեալները աշխարհի չորս կողմերէն, երկինքի մէկ ծայրէն մինչեւ միւսը:
 
Թզենին ձեզի թող օրինակ ըլլայ: Երբ տեսնէք որ անոր ճիւղերը կը կակուղնան եւ տերեւ կ’արձակեն, գիտէք թէ ամառը մօտ է: Նոյնպէս ալ, երբ բոլոր ըսածներս կատարուին, գիտցէք թէ Մարդու Որդիին գալուստը մօտ է եւ արդէն հասնելու վրայ է: Վստահ եղէք, որ այս սերունդը չանցած՝ ասոնք բոլորը պիտի պատահին: Նոյնիսկ եթէ երկինքն ու երկիրը անհետանան, խօսքերս պիտի չանհետանան:
 
– Սակայն ո՛չ ոք գիտէ թէ ե՛րբ պիտի գայ այդ օրը կամ ժամը. ո՛չ երկինքի հրեշտակները, ո՛չ ալ Որդին, բայց միայն՝ Հայրը: 

 Ա. ԹՈՒՂԹ ԿՈՐՆԹԱՑԻՆԵՐՈՒՆ 1:18-24
 Խաչին մասին քարոզութիւնը յիմարութիւն կը թուի կորուստի ճամբուն մէջ գտնուողներուն համար, մինչ մեզի՝ փրկութեան ճամբուն մէջ գտնուողներուս համար Աստուծոյ զօրութիւնն է անիկա: Արդարեւ մարգարէութեան մէջ գրուած է.-
«Իմաստուններուն իմաստութիւնը պիտի խափանեմ,
խելացիներուն խելքը պիտի կորսնցնեմ»:
 
Այն ատեն ո՞ւր պիտի մնան իմաստունները կամ ուսեալները եւ կամ այս աշխարհի հարցերը քննողները: Չէ՞ որ Աստուած ցոյց տուաւ՝ թէ այս աշխարհի իմաստութիւնը յիմարութիւն է: Որովհետեւ աշխարհը իր ունեցած իմաստութեամբ չկրցաւ ճանչնալ զԱստուած եւ անոր իմաստութիւնը, ուստի Աստուած ուզեց յիմարութիւն համարուած խաչին քարոզութեամբ փրկել անոնք՝ որ կը հաւատան: Եւ թէպէտ Հրեաներ հրաշք կ’ուզեն, իսկ Յոյներ իմաստութիւն կը փնտռեն, մենք խաչուած Քրիստոսը կը քարոզենք, որ գայթակղութիւն է Հրեաներուն համար եւ յիմարութիւն՝ հեթանոսներուն համար, թէպէտ նոյն այդ Հրեաներէն ու Յոյներէն կանչուածներուն եւ դարձի եկածներուն համար՝ անիկա Քրիստոսն է, Աստուծոյ զօրութիւնը եւ Աստուծոյ իմաստութիւնը:
EVENTS AT ST. SARKIS CHURCH
LITURGICAL CALENDAR
FEAST OF THE DISCOVERY OF THE HOLY CROSS
This Sunday, October 24, the Armenian Church celebrates the Feast of the Discovery of the Holy Cross (Giut Khachi). Empress Helena, mother of Constantine and a devout Christian, wanted to visit the Holy Land and explore the sites Christ had walked centuries ago. She went to Golgotha (Calvary), which had become an obscure and neglected place. According to some chronicles, it was an informed Jew named Juda who pointed out the location. At her instruction, workers excavated the site, and three wooden crosses were found. Which one was the True Cross? The three crosses were successively placed on the body of a youth who had just died. When one of the crosses was placed on him, the young man came back to life. This was determined to be the True Cross. The commemoration of this event takes place on the Seventh Sunday of the Exaltation of the Holy Cross.   
The cross is a great source of pride for Armenians and they have created beautiful works of art using the cross. What once was a means of punishment and death, became a symbol of salvation and victory. 
“After the marvelous vision which the empress had, she began to search in Jerusalem for the precious wood of the cross on which the Messiah had been crucified. At her awesome command the Jews assembled and pointed out to her the precious wood of the cross which the Creator of creatures had ascended. The discovery of the holy cross in the holy place was accompanied by the spread of fragrance and the universe was filled with great gifts.” 
(From the Canon for the Discovery of the Holy Cross, according to the Liturgical Canons of the Armenian Church

TWELVE HOLY TEACHERS OF THE CHURCH 
On Saturday, October 23, the Armenian Church commemorates the Twelve Holy Teachers (Doctors) of the Church, namely: Hierotheus of Athens, Dionysius the Areopagite, Sylvester of Rome, Athanasius of Alexandria, Cyril of Jerusalem, Ephrem the Syrian, Basil of Caesarea, Gregory of Nyssa, Gregory the Theologian, Epiphanius of Cyprus, John Chrysostom, and Cyril of Alexandria. 
REQUIEM REQUESTS
In memory of: Rich DeMeyere (3 days)
Requested by: Der Hrant and the Board of Trustees

In memory of: Sarhad Karageuzian (40 days) 
Requested by: The Cholakian Family

In memory of: Ruben Movsesian - 1 year
Requested by: Rick and Linda Gumushian Spranger. Gary and Barbara Gumushian

In memory of: Michael Andrew Manoulian.
Requested by: Audrey Vasco

In memory of: Parantsem Posigian. Takouhi Poladian.
Requested by: Sam and Maro Posigian

In memory of: Danny Mahlabashian.
Requested by: Arthur Hamparian. Alice Hamparian.

In memory of: Albert Ounjian, 40 days. Maritza Torikian, 34 years. Souren Torikian, 24 years. Mardiros Torikian, 11 years. Gloria Kadian, 37 years. Mike Kadian, 10 years. Bette Appel, 7 years. All deceased members of the Torikian, Telbelian, and Kradjian families.
Requested by: Sarkis and Sirvart Telbelian. Michael, Tamar, Michael-Armen, and Haig Kadian. Ara, Alenush, and Lara Telbelian.

In memory of: Aznive Cholakian, beloved mother, mother-in-law, and grandmother, 10 years
Requested by: Arsen and Shoghig Terjimanian and family. Sarkis and Houry Tcholakian and family. Vasken and Annette Cholakian and family. Rafi and Seran Tcholakian and family. Peter & Anne Sirian. Mike & Carolyn Crane and Family. Paul & Kimberly Sirian and Family.
SPECIAL ANNOUNCEMENTS
The St. Sarkis Ladies’ Guild is preparing for the upcoming church bazaar. If you’d like to learn how to make these delicious Armenian foods, join the ladies on Monday mornings in the church kitchen.

October 25, November 1 and November 8.
EMPLOYMENT OPPORTUNITY
The Manoogian Manor has two open positions: 
cook, and a kitchen aid, preferably one who speaks Armenian.  
For more information please inquire at the
Manoogian Manor at 734-522-5780.
All Available For You Online...
Do you want to request a Requiem Service for your departed loved ones? Do you have a Baptism to schedule? or a Wedding? or do you want to become a member of the Church?
All requests are easy today by using our online forms. Visit our website www.saintsarkis.org, go to the services tab, and you will be able to fill out any form you need online, or click on of the options on the right.
Online Donations

For your convenience, St. Sarkis Armenian Apostolic Church is now accepting online credit card donations using PayPal which is an easy and secure way to make your donations. To make a donation, please Click Here.

COMMUNITY ANNOUNCEMENTS
Stay Connected:
St. Sarkis Armenian Apostolic Church
19300 Ford Road, Dearborn, MI 48128
Phone:313-336-6200