E-Newsletter - October 23, 2020
Our Church doors are officially open!
You may join us for worship LIVE-STREAMED on Facebook, for a limited time.

You do not need to have a facebook account to be able to watch. You can have access to our facebook page through our website www.saintsarkis.org by scrolling down to the events section and clicking on the facebook LIVE link. Send us a message if you have any questions.

Sunday Morning Service: 9:15 am
Sunday Divine Liturgy: 10:00 am

Celebrating:
The 58th Anniversary of St. Sarkis Church in Dearborn
The 88th Anniversary of the Detroit Armenian Community
The 10th Anniversary of ordination of Fr. Hrant Kevorkian to priesthood

Celebrant: His Eminence Archbishop Anoushavan Tanielian, Prelate of the Armenian Apostolic Church Eastern Prelacy 
Fr. Hrant Kevorkian, Pastor
PRAY
Every day, a parish in the Eastern Prelacy will hold a prayer for peace and security in Artsakh and Armenia. Let us join them in prayer from the Prelacy Facebook Page by Clicking Here.
Join us for our Vespers Service every Wednesday at 6:30pm. You may attend in person or watch the live stream at facebook.com/stsarkischurch
DONATE
It is imperative for the survival of our homeland to have a strong financial backing. For those who are willing and able to give, please click on the following links...
If you would like to purchase the needed medical supplies to be shipped to Artsakh, go to bit.ly/artsakhaid
If you are a medical professional and would like to help with important medical support projects please contact..
Nayiri Karapetian (847)707-1016 nursenayiri@yahoo.com
Dzovinar Hatsakordzian (248)225-4523 dzov9@hotmail.com
ADVOCATE
Contacting your elected officials is extremely important in fighting for the Armenian Cause abroad. Do it daily so our voice can be heard.
Ask your congressman/senators to sanction
Azerbaijan & Turkey for their war crimes. 
Go to anca.org/call and anca.org/alert daily
to call and email your representatives.
SUPPORT YOUR CHURCH
WITH YOUR WEEKLY OFFERING

These are challenging times for all of us. The church is committed to supporting you in your spiritual and material needs, but it is a group effort. If you are able, please consider continuing to contribute to the church so that she can continue in her mission. Your Sunday offerings, collection plate and candle donations can all be done online or by mailing a check to the church.
Let's Read the Bible! Readings of the week.
  • Monday, October 26: Proverbs 3:1-6; Jeremiah 17:7-8; 2 Timothy 2:3-10; Matthew 19:27-29
  • Tuesday, October 27: Proverbs 12:8-13; Isaiah 49:8-11; 2 Corinthians 4:6-14; Luke 10:21-24
  • Wednesday, October 28: Galatians 5:16-26; Luke 7:36-48
  • Thursday, October 29: St. John Chrysostom (Vosgeperan) Isaiah 49:1-6; Acts 20:25-38; John 15:17-25
  • Friday, October 30: Galatians 6:1-13; Luke 8:4-16
  • Saturday, October 31: All Saints—old and new, known and unknown Wisdom 3:1-8; Isaiah 33:5-8; Hebrews 11:32-12:2; Luke 12:4-9
SUNDAY BIBLE READINGS
Bible Readings for Sunday, October 25, 2020
Seventh Sunday of the Exaltation of the Holy Cross
Է. ԿԻՐԱԿԻ ԽԱՉՎԵՐԱՑԷՆ ԵՏՔ

 Matthew 24:27-36 
For as the lightning comes from the east and flashes as far as the west, so will be the coming of the Son of Man. Wherever the corpse is, there the vultures will gather.
“Immediately after the suffering of those days the sun will be darkened, and the moon will not give its light; the stars will fall from heaven, and the powers of heaven will be shaken.
“Then the sign of the Son of Man will appear in heaven, and then all the tribes of the earth will mourn, and they will see ‘the Son of Man coming on the clouds of heaven’ with power and great glory. And he will send out his angels with a loud trumpet call, and they will gather his elect from the four winds, from one end of heaven to the other.
“From the fig tree learn its lesson: as soon as its branch becomes tender and puts forth its leaves, you know that summer is near. So also, when you see all these things, you know that he is near, at the very gates. Truly I tell you, this generation will not pass away until all these things have taken place. Heaven and earth will pass away, but my words will not pass away. But about that day and hour no one knows, neither the angels of heaven, nor the Son, but only the Father.”

1 Corinthians 1:18-24 
For the message about the cross is foolishness to those who are perishing, but to us who are being saved it is the power of God. For it is written, “I will destroy the wisdom of the wise, and the discernment of the discerning I will thwart.”
Where is the one who is wise? Where is the scribe? Where is the debater of this age? Has not God made foolish the wisdom of the world? For since, in the wisdom of God, the world did not know God through wisdom, God decided, through the foolishness of our proclamation, to save those who believe. For Jews demand signs and Greeks desire wisdom, but we proclaim Christ crucified, a stumbling block to Jews and foolishness to Gentiles, but to those who are the called, both Jews and Greeks, Christ the power of God and the wisdom of God.

ԱՒԵՏԱՐԱՆ ԸՍՏ ՄԱՏԹԷՈՍԻ 24:27-36
Որովհետեւ Մարդու Որդին պիտի գայ կայծակի նման, որ երբ փայլատակէ՝ կը լուսաւորէ ամբողջ երկնակամարը, արեւելքէն արեւմուտք: Անգղները կը հաւաքուին հոն՝ ուր դիակ կայ:
 
 Նեղութեան այդ օրերէն անմիջապէս ետք արեւը պիտի խաւարի եւ լուսինը այլեւս պիտի չփայլի. երկինքէն աստղերը պիտի իյնան եւ երկնային մարմինները պիտի սասանին: Ապա Մարդու Որդիին նշանը պիտի երեւի երկինքի մէջ, եւ աշխարհի բոլոր ժողովուրդները պիտի ողբան, երբ տեսնեն Մարդու Որդին, որ կու գայ ամպերուն վրայ բազմած՝ զօրութեամբ եւ մեծ փառքով: Երբ մեծաձայն փողը հնչէ, ան իր հրեշտակները պիտի ղրկէ, որպէսզի հաւաքեն իր ընտրեալները աշխարհի չորս կողմերէն, երկինքի մէկ ծայրէն մինչեւ միւսը:
 
Թզենին ձեզի թող օրինակ ըլլայ: Երբ տեսնէք որ անոր ճիւղերը կը կակուղնան եւ տերեւ կ’արձակեն, գիտէք թէ ամառը մօտ է: Նոյնպէս ալ, երբ բոլոր ըսածներս կատարուին, գիտցէք թէ Մարդու Որդիին գալուստը մօտ է եւ արդէն հասնելու վրայ է: Վստահ եղէք, որ այս սերունդը չանցած՝ ասոնք բոլորը պիտի պատահին: Նոյնիսկ եթէ երկինքն ու երկիրը անհետանան, խօսքերս պիտի չանհետանան:
 
– Սակայն ո՛չ ոք գիտէ թէ ե՛րբ պիտի գայ այդ օրը կամ ժամը. ո՛չ երկինքի հրեշտակները, ո՛չ ալ Որդին, բայց միայն՝ Հայրը: 

 Ա. ԹՈՒՂԹ ԿՈՐՆԹԱՑԻՆԵՐՈՒՆ 1:18-24
 Խաչին մասին քարոզութիւնը յիմարութիւն կը թուի կորուստի ճամբուն մէջ գտնուողներուն համար, մինչ մեզի՝ փրկութեան ճամբուն մէջ գտնուողներուս համար Աստուծոյ զօրութիւնն է անիկա: Արդարեւ մարգարէութեան մէջ գրուած է.-
«Իմաստուններուն իմաստութիւնը պիտի խափանեմ,
խելացիներուն խելքը պիտի կորսնցնեմ»:
 
Այն ատեն ո՞ւր պիտի մնան իմաստունները կամ ուսեալները եւ կամ այս աշխարհի հարցերը քննողները: Չէ՞ որ Աստուած ցոյց տուաւ՝ թէ այս աշխարհի իմաստութիւնը յիմարութիւն է: Որովհետեւ աշխարհը իր ունեցած իմաստութեամբ չկրցաւ ճանչնալ զԱստուած եւ անոր իմաստութիւնը, ուստի Աստուած ուզեց յիմարութիւն համարուած խաչին քարոզութեամբ փրկել անոնք՝ որ կը հաւատան: Եւ թէպէտ Հրեաներ հրաշք կ’ուզեն, իսկ Յոյներ իմաստութիւն կը փնտռեն, մենք խաչուած Քրիստոսը կը քարոզենք, որ գայթակղութիւն է Հրեաներուն համար եւ յիմարութիւն՝ հեթանոսներուն համար, թէպէտ նոյն այդ Հրեաներէն ու Յոյներէն կանչուածներուն եւ դարձի եկածներուն համար՝ անիկա Քրիստոսն է, Աստուծոյ զօրութիւնը եւ Աստուծոյ իմաստութիւնը:
LITURGICAL CALENDAR
TWELVE HOLY TEACHERS OF THE CHURCH
On Saturday, October 24, the Armenian Church commemorates the Twelve Holy Teachers (Doctors) of the Church, namely: Hierotheus of Athens, Dionysius the Areopagite, Sylvester of Rome, Athanasius of Alexandria, Cyril of Jerusalem, Ephrem the Syrian, Basil of Caesarea, Gregory of Nyssa, Gregory the Theologian, Epiphanius of Cyprus, John Chrysostom, and Cyril of Alexandria.

FEAST OF THE DISCOVERY OF THE HOLY CROSS
This Sunday, October 25, the Armenian Church celebrates the Feast of the Discovery of the Holy Cross (Giut Khatchi). Empress Helena, mother of Constantine and a devout Christian, wanted to visit the Holy Land and explore the sites Christ had walked centuries ago. She went to Golgotha (Calvary), which had become an obscure and neglected place. According to some chronicles, it was an informed Jew named Juda who pointed out the location. At her instruction, workers excavated the site and three wooden crosses were found. Which one was the True Cross? The three crosses were successively placed on the body of a youth who had just died. When one of the crosses was placed on him, the young man came back to life. This was determined to be the True Cross. The commemoration of this event takes place on the Seventh Sunday of the Exaltation of the Holy Cross.
The cross is a great source of pride for Armenians and they have created beautiful works of art using the cross. What once was a means of punishment and death became a symbol of salvation and victory.

Also commemorated this week:
Thursday, October 22, Kharitian Martyrs: Artemis, Christopher, Niceta, Aquilina.
Monday, October 26, St. Anastasius the Priest.
Tuesday, October 27, Sts. Severianus of Sebastia, Hipparchus and his companions.
NEWS AT ST. SARKIS
PRAYER FOR PEACE FOR ARTSAKH AT THE MANOOGIAN MANOR
On Wednesday, October 22, 2020, Rev. Fr. Hrant Kevorkian visited the Manoogian Manor and prayed with the residents for peace in Artsakh. The residents held flags of Artsakh, Armenia and the United States during the prayer service.
HOKEHANKISD
In memory of: ALL FALLEN HEROS OF ARMENIA & ARTSAKH DEFENDING OUR HOMELAND
Requested by: His Eminence Archbishop Anoushavan Tanielian, Father Hrant Kevorkian & the Board of Trustees. 
 
In memory of: ARDAVAST AVAKIAN (6 years)
Requested by: Vigen Ghazarian
 
In memory of: DON DIRAN ARSLANIAN (1 year)
Requested by: Carolyn, Anto, Tamar and Francesca Arslanian. Dawn, Adi and Soseh Asadoorian. Nicole, Lyle, Luc and Leo Dadian.
 
In memory of: HAIG APKARIAN (1 years)
Requested by: Debbie Isopi.
 
In memory of: MICHAEL ANDREW MANOULIAN
Requested by: Stephanie and Stephen Manoulian. George Manoulian and Family. Betty Manoulian. Sophia Manoulian Kugeares. Kearsten, Kathryn and Jackson Manoulian. John Manoulian Jr. and Family. Alex and Mary Manoulian. Alex Manoulian Jr. and Vanessa Manoulian. David Charles Manoulian. Zoe and Tom Asimos and children. Susana Kugeares. Christian Kugeares.
 
In memory of: NEVART HAROUTUNIAN. LOUIS HAROUTUNIAN. ANTHONY LICATA. MARION LICATA. MEGERDITCH OHANESIAN. ARAXE OHANESIAN. ARMENAG HAROUTUNIAN. YERANOUHI HAROUTUNIAN. HMAYAG HAROUTUNIAN. VICTORIA HAROUTUNIAN. VARTKES HAROUTUNIAN. MARY HAROUTUNIAN. BERJ GERJEKIAN. JOHN HAROUTUNIAN. ROSEMARY HAROUTUNIAN. MELKONE GARABEDIAN. MIRIAM GARABEDIAN. AGHAJOHN HAROUTUNIAN. VARTOUHI HAROUTUNIAN. ESKANDAR HAROUTUNIAN. VAHAGN AGBABIAN. MARY-JO AGBABIAN.
Requested by: Edward, Susan, and Krista Haroutunian.
 
In memory of: SUE APIGIAN NOUBARIAN OF NIAGRA FALLS (7 YEARS)
Requested by: Ned & Aroxie Apigian.
EVENTS AT ST. SARKIS CHURCH
SPECIAL ANNOUNCEMENTS
Special Prayers
Yervant and Mary Bedikian request prayers for the good health and speedy recovery of a dear Armenian Friend. 
Calling All Parishioners To Volunteer
The annual bazaar is the biggest fundraiser for the church. Please consider volunteering your time and doing your share to make this year’s bazaar a success. Any time you can give will be for a worthy cause and very much appreciated. Please contact Harry Dakesian at hdakesian@yahoo.com for more information. 
Altar Candles this Sunday are lit and sponsored by Betty and Lisa Anahid Kupelian in celebration of Der Hrant’s 10th year of priestly ordination.
All Available For You Online...
Do you want to request a Requiem Service for your departed loved ones? Do you have a Baptism to schedule? or a Wedding? or do you want to become a member of the Church?
All requests are easy today by using our online forms. Visit our website www.saintsarkis.org, go to the services tab, and you will be able to fill out any form you need online, or click on of the options on the right.
Online Donations

For your convenience, St. Sarkis Armenian Apostolic Church is now accepting online credit card donations using PayPal which is an easy and secure way to make your donations. To make a donation, please Click Here.

COMMUNITY EVENTS / ANNOUNCEMENTS
Stay Connected:
St. Sarkis Armenian Apostolic Church
19300 Ford Road, Dearborn, MI 48128
Phone:313-336-6200