E-Newsletter - October 29, 2021
Our Church doors are open!

Morning Service 9:15 a.m.
Divine Liturgy 10:00 a.m.

Fr. Hrant Kevorkian, Pastor
PRELATES OF U.S. AND CANADA ISSUE JOINT APPEAL FOR LEBANON

The Prelates of the three Armenian Prelacies of North America, His Eminences Archbishop Anoushavan Tanielian, of the Eastern United States, and Archbishop Papken Tcharian, of the Prelacy of Canada, and His Grace Bishop Torkom Donoyan, of the...

Read more
armenianprelacy.org
SUPPORT YOUR CHURCH
WITH YOUR WEEKLY OFFERING
My Weekly Offering for Sunday, October 31

Tithing or giving a weekly offering is one of our customary Christian practices that is freely given by the faithful based on their financial abilities. This is an expression of thanksgiving, praising God, and showing our love for God and His Church.

Read more
www.facebook.com
Let's Read the Bible! Readings of the week.
  • Monday, November 1:  Sts. Stephen Patriarch of Rome, and the Priests, and the Deacons, and the faithful Wisdom 5:1-8; Amos 3:12-15; Ephesians 3:1-10; John 10:11-16
  • Tuesday, November 2: Sts. Aquiphsimeus the Bishop, Joseph the Priest, Ayethalus the Deacon, and Plato the Martyr Proverbs 8:12-21; Nahum 2:1-7; 1 Timothy 5:17-21; Luke 9:23-27
  • Wednesday, November 3: Ephesians 1:15-2:3; Luke 8:22-25
  • Thursday, November 4:  Sts. Metrophanes and Alexander, patriarchs, and Paul the Confessor, and the scribes Marcian and Marturius Wisdom 6:22-26; Zechariah 12:6-10; Hebrews 13:7-9; Matthew 4:23-25
  • Friday, November 5: Ephesians 2:4-22; Luke 8:40-48
  • Saturday, November 6: The Holy Archangels Gabriel and Michael and all the Heavenly Hosts Genesis 18:33-19:2; Job 38:4-7; Isaiah 6:1-7; Ezekiel 1:1-20; Hebrews 1:6-14; Matthew 18:10-14
SUNDAY BIBLE READINGS
Bible Readings for Sunday, October 31, 2021
Eighth Sunday of the Exaltation of the Holy Cross
Ը. ԿԻՐԱԿԻ ԽԱՉՎԵՐԱՑԷՆ ԵՏՔ

THE EPISTLE OF ST. PAUL TO THE EPHESIANS (1.1-14)
Paul, an apostle of Christ Jesus by the will of God, To the saints in Ephesus, the faithful in Christ Jesus: Grace and peace to you from God our Father and the Lord Jesus Christ.
Praise be to the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us in the heavenly realms with every spiritual blessing in Christ. For he chose us in him before the creation of the world to be holy and blameless in his sight. In love he predestined us to be adopted as his sons through Jesus Christ, in accordance with his pleasure and will- to the praise of his glorious grace, which he has freely given us in the One he loves. In him we have redemption through his blood, the forgiveness of sins, in accordance with the riches of God's grace that he lavished on us with all wisdom and understanding. And he made known to us the mystery of his will according to his good pleasure, which he purposed in Christ, to be put into effect when the times will have reached their fulfillment-to bring all things in heaven and on earth together under one head, even Christ.
In him we were also chosen, having been predestined according to the plan of him who works out everything in conformity with the purpose of his will, in order that we, who were the first to hope in Christ, might be for the praise of his glory. And you also were included in Christ when you heard the word of truth, the gospel of your salvation. Having believed, you were marked in him with a seal, the promised Holy Spirit, who is a deposit guaranteeing our inheritance until the redemption of those who are God's possession-to the praise of his glory.
  
ՊՕՂՈՍ ԱՌԱՔԵԱԼԻ ՆԱՄԱԿԸ ԵՓԵՍԱՑԻՆԵՐՈՒՆ (1.1-14)
Ես, Պօղոս, Աստուծոյ կամքով Յիսուս Քրիստոսի առաքեալը, կը գրեմ Եփեսոս բնակող եղբայրներուդ, Յիսուս Քրիստոսի հաւատացողներուդ: Թող Աստուած մեր Հայրը եւ Տէր Յիսուս Քրիստոս շնորհք եւ խաղաղութիւն պարգեւեն ձեզի:
  
Օրհնեալ է Աստուած, մեր Տիրոջ Յիսուս Քրիստոսի Հայրը, որ Քրիստոսով մեզ օրհնեց երկինքի մէջ ամէն տեսակի հոգեւոր օրհնութեամբ: Անիկա աշխարհի գոյութենէն իսկ առաջ մեզ ընտրած էր՝ Քրիստոսի միջոցաւ իրեն պատկանելու համար որպէս սուրբ եւ անարատ ժողովուրդ, եւ իր սիրով մեզ նախասահմանեց Յիսուս Քրիստոսի ձեռքով իր որդիները ըլլալու, որովհետեւ ա՛յդ էր իր կամքը եւ ծրագիրը:
 
Ուստի գովենք զինք այն փառքին համար որ մեզի շնորհեց իր սիրելի Որդիին միջոցաւ: Արդարեւ, անո՛վ փրկուեցանք եւ անոր արիւնով մեր մեղքերուն թողութիւն գտանք: Ո՜րքան մեծ է իր շնորհքը որ առատօրէն տուաւ մեզի՝ ամենայն իմաստութեամբ եւ գիտութեամբ: Որովհետեւ իր կամքին համաձայն մեզի յայտնեց շատ կանուխէն պատրաստ իր ծրագիրը, որ Քրիստոսով պիտի իրագործուի: Եւ այդ ծրագիրը սա է, որ երբ ժամանակները իրենց լրումին հասնին, Քրիստոս իրմով պիտի բովանդակէ ամէն ինչ որ կայ երկինքի մէջ եւ երկրի վրայ:
 
Աստուած, որ Քրիստոսով ամէն ինչ կը յաջողեցնէ ըստ իր առաջադրած ծրագրին եւ կամքին, առաջուց հրաւիրեց մեզ՝ իր ժողովուրդը ըլլալու եւ իր փառքը գովերգելու. մենք, որ Քրիստոսի յուսացողներուն առաջիններէն եղանք: Դուք ալ, երբ լսեցիք ճշմարիտ քարոզութիւնը, այսինքն Աւետարանը որ ձեզի փրկութիւն բերաւ, հաւատացիք Քրիստոսի եւ խոստացուած Սուրբ Հոգիով կնքուեցաք: Եւ Սուրբ Հոգին գրաւական է՝ թէ պիտի ժառանգենք Աստուծոյ խոստումը, եւ որպէս իր կողմէ փրկուած ժողովուրդ՝ իր փառքը գովերգենք:
  
 THE GOSPEL OF JESUS CHRIST ACCORDING TO LUKE (8:17-21)
For nothing is hidden that will not be disclosed, nor is anything secret secret that will not become known and come to light. Then pay attention to how you listen, for to those who have, more will be given, and from those who do not have, even what they seem to have will be taken away."
Then his mother and his brothers came to him, but they could not reach him because of the crowd. And he was told, "Your mother and your brothers are standing outside, wanting to see you." But he said to them, "My mother and my brothers are those who hear the word of God and do it."
  
ՅԻՍՈՒՍ ՔՐԻՍՏՈՍԻ ԱՒԵՏԱՐԱՆԸ ԸՍՏ ՂՈՒԿԱՍՈՒ (8:17-21)
Մեր Տէրը Յիսուս Քրիստոս Կ՚ըսէ.-
«Չկայ ծածուկ բան մը որ չյայտնուի եւ կամ գաղտնի բան՝ որ չգիտցուի եւ երեւան չգայ: Ուրեմն ուշադիր եղէք թէ ինչպէս կ՚ընդունիք այս խօսքերը, որովհետեւ ունեցողին պիտի տրուի, իսկ չունեցողէն պիտի առնուի նոյնիսկ այն՝ ինչ որ կը կարծէ թէ ունի: Յիսուսի մայրն ու եղբայրները իրեն եկան, բայց խուռն բազմութեան պատճառով չկրցան իրեն մօտենալ:
Լուր տուին իրեն, ըսելով. Մայրդ եւ եղբայրներդ դուրսն են եւ կ՚ուզեն քեզ տեսնել: Յիսուս ըսաւ. Մայրս եւ եղբայրներս ասոնք են, որոնք Աստուծոյ խօսքը կը լսեն եւ կը գործադրեն:
EVENTS AT ST. SARKIS CHURCH
St Sarkis Church Annual Bazaar is in two weeks.
Did you know that the bazaar is one of the biggest sources of income for our church?
Did you know that the bazaar relies on 100+ volunteers throughout the weekend to successfully run the bazaar?
Did you know your volunteer help makes a difference?
Would you like to help out?
The Bazaar would not be possible without your valued help. We appreciate and welcome any help you can offer.
or contact Harry Dakesian at hdakesian@yahoo.com
LITURGICAL CALENDAR
ST. JOHN CHRYSOSTOM
On Saturday, October 30, the Armenian Church commemorated St. John Chrysostom (Hovhan Voskeperan), a notable Christian bishop and preacher in Syria and Constantinople. He is famous for his eloquence—Chrysostom means “golden mouth.” The Orthodox Church honors him as a saint and one of the “three holy hierarchs” (along with Basil the Great and Gregory the Theologian). He is also recognized and honored by the Catholic Church and the Church of England.

John converted to Christianity in 368 when he was barely 21 years old. He renounced a large inheritance and promising legal career and went to live in a mountain cave where he studied the Bible. He was later ordained a priest and soon his sermons were attracting huge audiences. He challenged wealthy Christians, whose generosity was confined to donating precious objects for display in churches. “The gift of a chalice may be extravagant in its generosity,” he said, “but a gift to the poor is an expression of love.”

His outspoken criticism was not appreciated by the hierarchy and he was sent into exile at various times. He had a profound influence on the doctrines and theology of the Armenian Church because he spent the final years of his exile in Armenia. Some of his important works have survived only in Armenian manuscripts.

He was declared a Doctor of the Universal Church at the Council of Chalcedon in 451 and was named patron of preachers by Pope Pius X.
REQUIEM REQUESTS
In memory of: Rich DeMeyere (7 days)
Requested by: Der Hrant and the Board of Trustees

In memory of: Nash Sogoian. Martha Sogoian.
Requested by: Bob and Sonia Tacoma. Christina and Blake Bean. Bobby and Ashley Tacoma. Mark and Eleanor Evarian. Amit and Katherine (Evarian) Sachdev and Aurora, Ari, and Nishan. Mark and Mary Evarian and Nathan. Christopher and Lauren Evarian-Bloetscher.

In memory of: Yvonne Colette Gulian, 15 years. Colette Yvonne Gulian, 63 years. Dskhouhi Gulian. Iskouhi Gulian. Tourvanda Gulian. Haiganoush Adjemian. Nartouhi Guiragossian. Iskouhi Bedrosian.
Requested by: Colette Y. Gulian

In memory of: Patrick Kalustian, 30 years.
Requested by: Tammy Kalustian (daughter). Alice and Patricia (granddaughters). Andon, Jake, and Nicholas (great grandsons).

In memory of: Kosrov Der Stepanian, 22 years. Steve Der Stepanian, 46 years. Steve Der Stepanian II, 46 years. All departed members of the Der Stepanian, Manoian, and Kassamanian families.
Requested by: Nancy Der Stepanian. Brian, Mya Satenig, Ella Anoush Der Stepanian. Betsy and Lisa Anahid Kupelian.  

In memory of: Kosrov Der Stepanian, 22 years. Steve Der Stepanian, 46 years. Steve Der Stepanian II, 46 years. All departed members of the Der Stepanian, Manoian, and Kassamanian families.
Requested by: Helen Kassamanian and family. Kay Der Stepanian and family. Jack Der Stepanan and family.  

In memory of: Rose Vartanoosh Derderian.
Requested by: Harry & Margo Derderian.
SPECIAL ANNOUNCEMENTS
Prayers are requested for the good health and well-being of Haigan Ferhadson, Nishan Pilibosian, Ann Krikorian and Miss Dee.

Prayers are requested for the good health and well-being of Alice Kalustian by Tammy Kalustian and family.
The St. Sarkis Ladies’ Guild is preparing for the upcoming church bazaar. If you’d like to learn how to make these delicious Armenian foods, join the ladies on Monday mornings in the church kitchen.

November 1 and November 8.
EMPLOYMENT OPPORTUNITY
The Manoogian Manor has two open positions: 
cook, and a kitchen aid, preferably one who speaks Armenian.  
For more information please inquire at the
Manoogian Manor at 734-522-5780.
All Available For You Online...
Do you want to request a Requiem Service for your departed loved ones? Do you have a Baptism to schedule? or a Wedding? or do you want to become a member of the Church?
All requests are easy today by using our online forms. Visit our website www.saintsarkis.org, go to the services tab, and you will be able to fill out any form you need online, or click on of the options on the right.
Online Donations

For your convenience, St. Sarkis Armenian Apostolic Church is now accepting online credit card donations using PayPal which is an easy and secure way to make your donations. To make a donation, please Click Here.

COMMUNITY ANNOUNCEMENTS
Stay Connected:
St. Sarkis Armenian Apostolic Church
19300 Ford Road, Dearborn, MI 48128
Phone:313-336-6200