E-Newsletter - October 3, 2020
Our Church doors are officially open!
You may join us for worship LIVE-STREAMED on Facebook, for a limited time.

You do not need to have a facebook account to be able to watch. You can have access to our facebook page through our website www.saintsarkis.org by scrolling down to the events section and clicking on the facebook LIVE link. Send us a message if you have any questions.

Sunday Morning Service: 9:15 am
Sunday Divine Liturgy: 10:00 am
Wednesday Vespers Service: 6:30 pm
Fr. Hrant Kevorkian, Pastor
SUPPORT YOUR CHURCH WITH YOUR WEEKLY OFFERING

These are challenging times for all of us. The church is committed to supporting you in your spiritual and material needs, but it is a group effort. If you are able, please consider continuing to contribute to the church so that she can continue in her mission. Your Sunday offerings, collection plate and candle donations can all be done online or by mailing a check to the church.
Let's Read the Bible! Readings of the week.
  • Monday, October 5: St. Irenaeus of Lyons - Proverbs 27:1-6; Isaiah 43:16-21; 2 Corinthians 11:21-29; Mark 6:45-56
  • Tuesday, October 6: Sts. Thekla and Barbara the Virgins Song of Songs 8:14-9:16; Isaiah 61:9-11; 1 Peter 5:8-11; Luke 2:32-40
  • Wednesday, October 7: Galatians 1:1-10; Mark 12:1-12
  • Thursday, October 8: Proverbs 4:20-27; Jeremiah 15:19-20; 1 Corinthians 12:1-7; Matthew 9:35-10:1
  • Friday, October 9: Galatians 1:11-24; Mark 12:18-34
  • Saturday, October 10: The Holy Translators—Mesrob, Yeghishe, Moses (Movses) the Poet, David (Tavit) the Philosopher, Gregory of Nareg, Nerses of Kla (grace-filled) Wisdom 8:7-10; Amos 5:10-14; 1 Corinthians 12:5-11; Matthew 7:6-12
SUNDAY BIBLE READINGS
Bible Readings for Sunday, October 4, 2020
Fourth Sunday of the Exaltation of the Holy Cross 
Դ. ԿԻՐԱԿԻ ԽԱՉՎԵՐԱՑ

Mark 11:27-33 
Again they came to Jerusalem. As he was walking in the temple, the chief priests, the scribes, and the elders came to him and said, “By what authority are you doing these things? Who gave you this authority to do them?” Jesus said to them, “I will ask you one question; answer me, and I will tell you by what authority I do these things. Did the baptism of John come from heaven, or was it of human origin? Answer me.” They argued with one another, “If we say, ‘From heaven,’ he will say, ‘Why then did you not believe him?’ But shall we say, ‘Of human origin’?”—they were afraid of the crowd, for all regarded John as truly a prophet. So they answered Jesus, “We do not know.” And Jesus said to them, “Neither will I tell you by what authority I am doing these things.”
 
2 Corinthians 13:5-13 
Examine yourselves to see whether you are living in the faith. Test yourselves. Do you not realize that Jesus Christ is in you?—unless, indeed, you fail to meet the test! I hope you will find out that we have failed. But we pray to God that you may not do anything wrong—not that we may appear to have met the test, but that you may do what is right, though we may seem to have failed. For we cannot do anything against the truth, but only for the truth. For we rejoice when we are weak and you are strong. This is what we pray for, that you may become perfect. So I write these things while I am away from you, so that when I come, I may not have to be severe in using the authority that the Lord has given me for building up and not for tearing down.
Finally, brothers and sisters, farewell. Put things in order, listen to my appeal, agree with one another, live in peace; and the God of love and peace will be with you. Greet one another with a holy kiss. All the saints greet you.
The grace of the Lord Jesus Christ, the love of God, and the communion of the Holy Spirit be with all of you.

ԱՒԵՏԱՐԱՆ ԸՍՏ ՄԱՐԿՈՍԻ 11:27-33
Յիսուս եւ իր աշակերտները դարձեալ Երուսաղէմ եկան: Մինչ Յիսուս տաճարին մէջ կը պտըտէր, իրեն մօտեցան աւագ քահանաները, Օրէնքի ուսուցիչներն ու երէցները եւ հարցուցին.
Ի՞նչ իշխանութեամբ կը կատարես այս բաները: Ո՞վ քեզի այդ իշխանութիւնը տուաւ:
Յիսուս պատասխանեց անոնց.
Լա՛ւ, ձեզի պիտի ըսեմ թէ ի՛նչ իշխանութեամբ կ’ընեմ ասոնք, եթէ դուք ալ իմ հարցումիս պատասխանէք: Յովհաննէսի մկրտելու իշխանութիւնը Աստուծմէ՞ տրուած էր իրեն, թէ մարդոցմէ: Պատասխանեցէ՛ք տեսնեմ:
Անոնք սկսան իրարու միջեւ խորհիլ եւ ըսել.
Եթէ ըսենք՝ «Աստուծմէ տրուած էր», մեզի պիտի ըսէ՝ թէ ինչո՛ւ չհաւատացիք իրեն. իսկ «Մարդոցմէ էր» չենք կրնար ըսել՝ ժողովուրդէն վախնալով, որովհետեւ ամէն մարդ գիտէ թէ՝ Յովհաննէս ճշմարտապէս մարգարէ է:
Ուստի պատասխանեցին Յիսուսի.
Չենք գիտեր:
Յիսուս ալ իրենց հարցումին պատասխանելով ըսաւ.
Այն ատեն՝ ես ալ ձեզի չեմ ըսեր թէ ի՛նչ իշխանութեամբ կ’ընեմ այս բաները:

Բ. ԹՈՒՂԹ ԿՈՐՆԹԱՑԻՆԵՐՈՒՆ 13:5-13
Քննեցէ՛ք դուք ձեզ, տեսնելու համար թէ նոյն հաւատքին մէջ կը մնա՞ք: Փորձեցէ՛ք դուք ձեզ. Քրիստոս Յիսուսի ներկայութիւնը կը զգա՞ք ձեր ներսիդին, թէ պարզապէս իր անունը կը կրէք: Յուսամ գիտէք, թէ մենք այդ փորձը յաջողապէս կատարած ենք: Եւ կը խնդրենք Աստուծմէ, որ չարիք չգործէք: Ասիկա ըսելով, չենք ուզեր մենք մեզ ընտիր ցոյց տալ. ընդհակառակը, կ’ուզենք որ դուք բարին գործէք, նոյնիսկ մեզ ամօթով ձգելու չափ: Որովհետեւ Աստուծոյ ճշմարտութեան դէմ ոչինչ կրնանք ընել, այլ միայն կրնանք անոր համար աշխատիլ: Ուրախութեամբ յանձն կ’առնենք տկարանալ, միայն թէ դուք զօրանաք: Ուստի կ’աղօթենք որ հետզհետէ կատարեալ ըլլաք: Ասիկա հեռուէն կը գրեմ ձեզի, որպէսզի երբ գամ, պէտք չունենամ խստութեամբ վարուելու ձեզի հետ այն իշխանութեամբ՝ որ Տէրը ինծի տուաւ ուղղելու համար, եւ ո՛չ թէ պատժելու:
Կը փակեմ նամակս, եղբայրնե՛ր. ո՛ղջ եղէք: Կատարեալ ըլլալու աշխատեցէք, քաջալերուեցէ՛ք: Համերաշխ եւ խաղաղութեամբ ապրեցէք իրարու հետ, եւ այն ատեն խաղաղութեան ու սիրոյ Աստուածը ձեզի հետ պիտի ըլլայ:
Սուրբ համբոյրով ողջունեցէք իրար: Այստեղի քրիստոնեաները կ’ողջունեն ձեզ:
Տէր Յիսուս Քրիստոսի շնորհքը, Աստուծոյ սէրը եւ Սուրբ Հոգիին հաղորդութիւնը ձեր բոլորին հետ ըլլան: Ամէն:
LITURGICAL CALENDAR
SAINTLY PRINCES SAHAG AND HAMAZASB
On Thursday, October 1, the Armenian Church commemorated Princes Sahag and Hamazasb, brothers who challenged the Arab rule in Armenia. When they were captured, they were given the choice of renouncing their Christian religion or death. They refused to convert and were martyred.
72 HOLY DISCIPLES OF CHRIST
This Saturday, October 3, the Armenian Church commemorates the 72 Holy Disciples of Christ. The reference comes from the Gospel of Luke (Chapter 10, Verse 1): “After this the Lord appointed seventy others and sent them on ahead of him in pairs to every town and place where he himself intended to go.” (Note: Some sources say 72 disciples; others say 70). These disciples remained true to the Lord and their calling, and spread the Lord’s message. They were not random choices, but rather true disciples whose labors carried the message of the Lord throughout the Roman Empire and beyond.
 
Also commemorated this week:
Monday, October 5: St. Phocas, the Patriarch; St. Irenaeus of Lyons
Tuesday, October 6: Sts. Thekla and Barbara the virgins
NEWS AT ST. SARKIS
DETROIT FOR ARMENIANS - LEBANON SCHOOL SUPPLY DRIVE
On Friday, October 2, 2020, in collaboration with the four Armenian Churches of Greater Detroit and with the majority of community organizations, the Detroit community came together and filled a container of school supplies which is on its way to Lebanon. Thank you to all of the generous donors and the hard working volunteers.
HOKEHANKISD
In memory of: MARGARET ASLANIAN (40 days)
Requested by: Eleanore Homich. Rubina Aslanian.
 
In memory of: MICHAEL “KAJO” KAJOIAN (1 year)
Requested by: Dr. Michael & Tracey Yangouyian, Lauren, Valen, & Ashley. Dr. David & Cindy Yangouyian. Paul, Chris, & Licia Yangouyian. Sal & Gloria Tatta, Kristina & Adrianne. Alex, Kara, Ani, Alina and Haig Sarafian. Gregory, Armineh, Armen and Sarine Kajoian. Kristen and Cina Kajoian. Armen Derderian and Family. Harry and Margo Derderian.
 
In memory of: AZADUHE (ALICE) VARTANIAN (4 years)
Requested by: Art, Sharla, Matthew Vartanian. Ben, Rachel, Amelia Frost. Norman Vartanian.
 
In memory of: WALTER HOMICH (7 years)
Requested by: Rubina Aslanian.
 
In memory of: LAURA ANI GAVOOR (18 years)
Requested by: Violet Gavoor. Nancy Gavoor. Ani & Jeff Niffin & Family. Mark & Judy Gavoor & Family. A friend.
 
In memory of: KHOREN APIGIAN OF NIAGARA FALLS (56 years)
Requested by: Ned & Aroxie Apigian

In memory of: HARRY HARTEN SARKISIAN (34 years), ZARRY SAHAGIAN SARKISIAN (5 years), YERETZGEEN PATRICIA SARKISIAN DAGLEY (11 years) REVEREND DER HAROUTIUN RANDY DAGLEY (18 years), SHOOSHAN JEAN SARKISIAN (14 years), MUGERDICH SARKISIAN (17 years), MARGARET SARKISIAN (50 years), DIKRAN SAHAGIAN (71 years), SERPOUHEY SAHAGIAN (70 years), KEVORK SARKISIAN (70 years), GOZAL SARKISIAN (54 years)
Requested by: George Sarkisian and children-Princess Sarkisian, Oreo Sarkisian.
 
In memory of: ARAM SONNY GAVOOR (2 years), LAURA ANI GAVOOR (18 years)
Requested by George Sarkisian and children-Princess Sarkisian, Oreo Sarkisian.
EVENTS AT ST. SARKIS CHURCH
SPECIAL ANNOUNCEMENTS
Special Prayers
Father Hrant, the Board of Trustees, and all the auxiliary bodies of St. Sarkis Church request special prayers for the good health and safety of the people in Artsakh, Armenia, Lebanon & all around the world. May these trying days pass in peace.

Special prayers for a speedy recovery and the good health of Karen Kazarian.


All Available For You Online...
Do you want to request a Requiem Service for your departed loved ones? Do you have a Baptism to schedule? or a Wedding? or do you want to become a member of the Church?
All requests are easy today by using our online forms. Visit our website www.saintsarkis.org, go to the services tab, and you will be able to fill out any form you need online, or click on of the options on the right.
Online Donations

For your convenience, St. Sarkis Armenian Apostolic Church is now accepting online credit card donations using PayPal which is an easy and secure way to make your donations. To make a donation, please Click Here.

COMMUNITY EVENTS / ANNOUNCEMENTS
Stay Connected:
St. Sarkis Armenian Apostolic Church
19300 Ford Road, Dearborn, MI 48128
Phone:313-336-6200