E-Newsletter - October 30, 2020
Our Church doors are officially open!
You may join us for worship LIVE-STREAMED on Facebook, for a limited time.

You do not need to have a facebook account to be able to watch. You can have access to our facebook page through our website www.saintsarkis.org by scrolling down to the events section and clicking on the facebook LIVE link. Send us a message if you have any questions.

Sunday Morning Service: 9:15 am
Sunday Divine Liturgy: 10:00 am
Wednesday Evening Service: 6:30 pm

Fr. Hrant Kevorkian, Pastor
PRAY
Every day, a parish in the Eastern Prelacy will hold a prayer for peace and security in Artsakh and Armenia. Let us join them in prayer from the Prelacy Facebook Page by Clicking Here.
Join us for our Vespers Service every Wednesday at 6:30pm. You may attend in person or watch the live stream at facebook.com/stsarkischurch
DONATE
It is imperative for the survival of our homeland to have a strong financial backing. For those who are willing and able to give, please click on the following links...
If you would like to purchase the needed medical supplies to be shipped to Artsakh, go to bit.ly/artsakhaid
If you are a medical professional and would like to help with important medical support projects please contact..
Nayiri Karapetian (847)707-1016 nursenayiri@yahoo.com
Dzovinar Hatsakordzian (248)225-4523 dzov9@hotmail.com
ADVOCATE
Contacting your elected officials is extremely important in fighting for the Armenian Cause abroad. Do it daily so our voice can be heard.
Ask your congressman/senators to sanction
Azerbaijan & Turkey for their war crimes. 
Go to anca.org/call and anca.org/alert daily
to call and email your representatives.
SUPPORT YOUR CHURCH
WITH YOUR WEEKLY OFFERING

These are challenging times for all of us. The church is committed to supporting you in your spiritual and material needs, but it is a group effort. If you are able, please consider continuing to contribute to the church so that she can continue in her mission. Your Sunday offerings, collection plate and candle donations can all be done online or by mailing a check to the church.
Let's Read the Bible! Readings of the week.
  • Monday, November 2: Wisdom 5:1-8; Amos 3:12-15; Ephesians 3:1-10; John 10:11-16
  • Tuesday, November 3: Proverbs 8:12-21; Nahum 2:1-7; 1 Timothy 5:17-21; Luke 9:23-27
  • Wednesday, November 4: Ephesians 1:15-2:3; Luke 8:22-25
  • Thursday, November 5: Wisdom 6:22-26; Zechariah 12:6-10; Hebrews 13:7-9; Matthew 4:23-25
  • Friday, November 6: Ephesians 2:4-22; Luke 8:40-48
  • Saturday, November 7: The Holy Archangels Gabriel and Michael and all the Heavenly Hosts Genesis 18:33-19:2; Job 38:4-7; Isaiah 6:1-7; Ezekiel 1:1-20; Hebrews 1:6-14; Matthew 18:10-14
SUNDAY BIBLE READINGS
Bible Readings for Sunday, November 1, 2020
Eighth Sunday of the Exaltation of the Holy Cross
Ը. ԿԻՐԱԿԻ ԽԱՉՎԵՐԱՑԷՆ ԵՏՔ

THE EPISTLE OF ST. PAUL TO THE EPHESIANS (1.1-14)
Paul, an apostle of Christ Jesus by the will of God, To the saints in Ephesus, the faithful in Christ Jesus: Grace and peace to you from God our Father and the Lord Jesus Christ.
Praise be to the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us in the heavenly realms with every spiritual blessing in Christ. For he chose us in him before the creation of the world to be holy and blameless in his sight. In love he predestined us to be adopted as his sons through Jesus Christ, in accordance with his pleasure and will- to the praise of his glorious grace, which he has freely given us in the One he loves. In him we have redemption through his blood, the forgiveness of sins, in accordance with the riches of God's grace that he lavished on us with all wisdom and understanding. And he made known to us the mystery of his will according to his good pleasure, which he purposed in Christ, to be put into effect when the times will have reached their fulfillment-to bring all things in heaven and on earth together under one head, even Christ.
In him we were also chosen, having been predestined according to the plan of him who works out everything in conformity with the purpose of his will, in order that we, who were the first to hope in Christ, might be for the praise of his glory. And you also were included in Christ when you heard the word of truth, the gospel of your salvation. Having believed, you were marked in him with a seal, the promised Holy Spirit, who is a deposit guaranteeing our inheritance until the redemption of those who are God's possession-to the praise of his glory.
  
ՊՕՂՈՍ ԱՌԱՔԵԱԼԻ ՆԱՄԱԿԸ ԵՓԵՍԱՑԻՆԵՐՈՒՆ (1.1-14)
Ես, Պօղոս, Աստուծոյ կամքով Յիսուս Քրիստոսի առաքեալը, կը գրեմ Եփեսոս բնակող եղբայրներուդ, Յիսուս Քրիստոսի հաւատացողներուդ: Թող Աստուած մեր Հայրը եւ Տէր Յիսուս Քրիստոս շնորհք եւ խաղաղութիւն պարգեւեն ձեզի:
  
Օրհնեալ է Աստուած, մեր Տիրոջ Յիսուս Քրիստոսի Հայրը, որ Քրիստոսով մեզ օրհնեց երկինքի մէջ ամէն տեսակի հոգեւոր օրհնութեամբ: Անիկա աշխարհի գոյութենէն իսկ առաջ մեզ ընտրած էր՝ Քրիստոսի միջոցաւ իրեն պատկանելու համար որպէս սուրբ եւ անարատ ժողովուրդ, եւ իր սիրով մեզ նախասահմանեց Յիսուս Քրիստոսի ձեռքով իր որդիները ըլլալու, որովհետեւ ա՛յդ էր իր կամքը եւ ծրագիրը:
 
Ուստի գովենք զինք այն փառքին համար որ մեզի շնորհեց իր սիրելի Որդիին միջոցաւ: Արդարեւ, անո՛վ փրկուեցանք եւ անոր արիւնով մեր մեղքերուն թողութիւն գտանք: Ո՜րքան մեծ է իր շնորհքը որ առատօրէն տուաւ մեզի՝ ամենայն իմաստութեամբ եւ գիտութեամբ: Որովհետեւ իր կամքին համաձայն մեզի յայտնեց շատ կանուխէն պատրաստ իր ծրագիրը, որ Քրիստոսով պիտի իրագործուի: Եւ այդ ծրագիրը սա է, որ երբ ժամանակները իրենց լրումին հասնին, Քրիստոս իրմով պիտի բովանդակէ ամէն ինչ որ կայ երկինքի մէջ եւ երկրի վրայ:
 
Աստուած, որ Քրիստոսով ամէն ինչ կը յաջողեցնէ ըստ իր առաջադրած ծրագրին եւ կամքին, առաջուց հրաւիրեց մեզ՝ իր ժողովուրդը ըլլալու եւ իր փառքը գովերգելու. մենք, որ Քրիստոսի յուսացողներուն առաջիններէն եղանք: Դուք ալ, երբ լսեցիք ճշմարիտ քարոզութիւնը, այսինքն Աւետարանը որ ձեզի փրկութիւն բերաւ, հաւատացիք Քրիստոսի եւ խոստացուած Սուրբ Հոգիով կնքուեցաք: Եւ Սուրբ Հոգին գրաւական է՝ թէ պիտի ժառանգենք Աստուծոյ խոստումը, եւ որպէս իր կողմէ փրկուած ժողովուրդ՝ իր փառքը գովերգենք:
  
 THE GOSPEL OF JESUS CHRIST ACCORDING TO LUKE (8:17-21)
For nothing is hidden that will not be disclosed, nor is anything secret secret that will not become known and come to light. Then pay attention to how you listen, for to those who have, more will be given, and from those who do not have, even what they seem to have will be taken away."
Then his mother and his brothers came to him, but they could not reach him because of the crowd. And he was told, "Your mother and your brothers are standing outside, wanting to see you." But he said to them, "My mother and my brothers are those who hear the word of God and do it."
  
ՅԻՍՈՒՍ ՔՐԻՍՏՈՍԻ ԱՒԵՏԱՐԱՆԸ ԸՍՏ ՂՈՒԿԱՍՈՒ (8:17-21)
Մեր Տէրը Յիսուս Քրիստոս Կ՚ըսէ.-
«Չկայ ծածուկ բան մը որ չյայտնուի եւ կամ գաղտնի բան՝ որ չգիտցուի եւ երեւան չգայ: Ուրեմն ուշադիր եղէք թէ ինչպէս կ՚ընդունիք այս խօսքերը, որովհետեւ ունեցողին պիտի տրուի, իսկ չունեցողէն պիտի առնուի նոյնիսկ այն՝ ինչ որ կը կարծէ թէ ունի: Յիսուսի մայրն ու եղբայրները իրեն եկան, բայց խուռն բազմութեան պատճառով չկրցան իրեն մօտենալ:
Լուր տուին իրեն, ըսելով. Մայրդ եւ եղբայրներդ դուրսն են եւ կ՚ուզեն քեզ տեսնել: Յիսուս ըսաւ. Մայրս եւ եղբայրներս ասոնք են, որոնք Աստուծոյ խօսքը կը լսեն եւ կը գործադրեն:
LITURGICAL CALENDAR
ST. JOHN CHRYSOSTOM
On Thursday, the Armenian Church commemorated St. John Chrysostom (Hovhan Voskeperan), a notable Christian bishop and preacher in Syria and Constantinople. He is famous for his eloquence—Chrysostom means “golden mouth.” The Orthodox Church honors him as a saint and one of the “three holy hierarchs” (along with Basil the Great and Gregory the Theologian). He is also recognized and honored by the Catholic Church and the Church of England.

John converted to Christianity in 368 when he was barely 21 years old. He renounced a large inheritance and promising legal career and went to live in a mountain cave where he studied the Bible. He was later ordained a priest and soon his sermons were attracting huge audiences. He challenged wealthy Christians, whose generosity was confined to donating precious objects for display in churches. “The gift of a chalice may be extravagant in its generosity,” he said, “but a gift to the poor is an expression of love.”

His outspoken criticism was not appreciated by the hierarchy and he was sent into exile at various times. He had a profound influence on the doctrines and theology of the Armenian Church because he spent the final years of his exile in Armenia. Some of his important works have survived only in Armenian manuscripts.

He was declared a Doctor of the Universal Church at the Council of Chalcedon in 451 and was named patron of preachers by Pope Pius X.

FEAST OF ALL SAINTS
Saturday, October 31, the Armenian Church commemorates the Feast of All Saints, Old and New, Known and Unknown. This is the holiday that compensates for any sins of omission in the list of saints remembered by the Church. The western churches celebrate All Saints Day on November 1. In the Armenian Church tradition, the date is variable depending on the season of the Cross. It can occur in late October or in November. This commemoration is rooted in the belief that there are many saints who are not known to us. Therefore, on this day, all saints are honored.

Also commemorated this week:
Monday, November 2: St. Stephen, Bishop of Rome
Tuesday, November 3: St. Aquiphsimeos the Bishop
NEWS AT ST. SARKIS
ARCHBISHOP ANOUSHAVAN IN DETROIT
On Sunday, October 25, His Eminence Archbishop Anoushavan celebrated the Divine Liturgy and delivered the sermon at St. Sarkis Church, in Dearborn, Michigan. On this opportunity, the community celebrated the 88th anniversary of its foundation, the 58th anniversary of the St Sarkis church in Dearborn, and the 10th anniversary of the Priestly Ordination of the Fr. Hrant Kevorkian. During his stay, the Prelate visited Mrs. Arpine Boghikian Garbooshian, who at the age of 100 is still actively involved in the church’s and the community's activities.
HOKEHANKISD
In memory of: ALL FALLEN HEROS OF ARMENIA & ARTSAKH DEFENDING OUR HOMELAND
Requested by: Father Hrant Kevorkian & the Board of Trustees.

In memory of: RUBEN Z. MOVSESIAN (7 days)
Requested by: Father Hrant Kevorkian & the Board of Trustees.

In memory of: DON DIRAN ARSLANIAN
Requested by: Fred & Jackie Klugman. Adam, Nischa & Ashwin Klugman.

In memory of: YVONNE COLETTE GULIAN (14 years). COLETTE YVONNE GULIAN (62 years). DSHKHOUHI GULIAN. ISKOUHI GULIAN. TOURVANDA GULIAN. HAIGANOUSH ADJEMIAN. NARTOUHI GUIRAGOSSIAN. ISKOUHI BEDROSIAN.
Requested by: Colette Gulian.

In memory of: STEVE DER STEPANIAN I (45 years). STEVE DER STEPANIAN II (45 years).
Requested by: Kay Der Stepanian & Family. Helen Kassamanian & Family. Jack Der Stepanian & Family. Nancy Der-Stepanian. Brian, Mya Satenig, & Ella Anoush Der-Stepanian.

In memory of: KOSROV DER STEPANIAN (22 years). BETTY DER STEPANIAN (40 days). ALL DEPARTED MEMBERS OF THE DER STEPANIAN FAMILY.
Requested by: Kay Der Stepanian & Family. Helen Kassamanian & Family. Jack Der Stepanian & Family. 

In memory of: NASH AND MARTHA SOGOIAN
Requested by: Bob & Sonia Tacoma. Christina Tacoma & Blake Bean. Bobby & Ashley Tacoma.

In memory of: NASH SOGOIAN (9 years)
Requested by: Mark & Eleanor Evarian. Amit & Katherine (Evarian) Sachdev, Aurora Rose, Ari & Nishan. Mark & Mary Evarian, Nathan Nishan. Chris & Lauren Evarian-Bloetscher.

In memory of: DENNIS M. SEMEZIAN (10 years). ILENE SEMEZIAN. RALPH SEMEZIAN.
Requested by: Sandra & Alice Nigoghosian. Mr. and Mrs. Ralph Kourtjian and family. Mr. and Mrs. Matt Bucher and family.

In memory of: ARAKEL & MAYDA CHOPJIAN. ARDASHES, HAIGOUHE, NAZARETH & LEVON HAIRABEDIAN. DER MARDIROS BERBERIAN. KALOUST & AZADOUHI POUSHIAN.
Requested by: Arpi Hairabedian. Onnig & Claris Chopjian & family.

In memory of: AZNIV TCHOLAKIAN. HOVANESS KESHISHIAN.
Requested by: Arsen & Shoghig Terjimanian. Sarkis & Houri Tcholakian & family. Vazken & Annette Cholakian & family. Rafi & Seran Tcholakian & family. 
EVENTS AT ST. SARKIS CHURCH
SPECIAL ANNOUNCEMENTS
Special Prayers
The Dakesian and Tcholakian families request prayers for the good health of a dear friend.

Prayers are requested for the good health of Renee Anoush Kalajian.
Calling All Parishioners To Volunteer
The annual bazaar is the biggest fundraiser for the church. Please consider volunteering your time and doing your share to make this year’s bazaar a success. Any time you can give will be for a worthy cause and very much appreciated. Please contact Harry Dakesian at hdakesian@yahoo.com for more information. 
All Available For You Online...
Do you want to request a Requiem Service for your departed loved ones? Do you have a Baptism to schedule? or a Wedding? or do you want to become a member of the Church?
All requests are easy today by using our online forms. Visit our website www.saintsarkis.org, go to the services tab, and you will be able to fill out any form you need online, or click on of the options on the right.
Online Donations

For your convenience, St. Sarkis Armenian Apostolic Church is now accepting online credit card donations using PayPal which is an easy and secure way to make your donations. To make a donation, please Click Here.

COMMUNITY EVENTS / ANNOUNCEMENTS
Stay Connected:
St. Sarkis Armenian Apostolic Church
19300 Ford Road, Dearborn, MI 48128
Phone:313-336-6200