E-Newsletter - October 6, 2023


Morning Service 9:15 a.m.

Divine Liturgy 10:00 a.m.

Ordination 10:45 a.m.

 

Fourth Sunday of the Exaltation

Դ. Կիրակի Վերացման Ս. Խաչի Celebrant: His Eminence Archbishop Anoushavan Tanielian, Prelate

Pastor: Father Hrant Kevorkian


The following candidates will be ordained as Sub-Deacons:

Alexander Kurkechian and Berj Vartanian

The following candidates will be ordained as Acolytes:

Sarine Cherbetjian, Serge Cherbetjian, Joseph Garabedian, Vartan Karapetian, Lori Kevorkian, Nareg Kevorkian, Haig Nazaretian, Jacob Schlecher, Lucas Schlecher, Alexan Topouzian, Tsoleen Zulkiewski and Viken Zulkiewski

NEWS FROM ST. SARKIS CHURCH

St. Sarkis Armenian Apostolic Church welcomes Enzo Roupen Valencia, who was baptized on October 1, 2023.

Enzo is the Son of Francisco & Lara, grandson of Roupen & Takouhi Kechichian, Victor & Maria Valdez.

We congratulate Enzo and his family on this happy occasion.

May God Bless him and keep him in His care always.

EVENTS AT ST. SARKIS CHURCH

It is our norm to hold a raffle during the annual bazaar to benefit our church. This year, after seeing the devastating news of Artsakh, and having over 100,000 displaced Armenians, we would like to dedicate the proceeds of our Grand Raffle to the Artsakh Armenians. We will cell 300 tickets for $100 each, and the prizes are as follows: first prize $3000, second prize $2000, and third prize $1000. The raffle will be drawn on November 5, 2023 at 3:00pm.


Tickets can be purchased by calling the church office at 3133366200, through this online link CLICK HERE, or by approaching any BOT and/or NRA delegate member.

Let's Read the Bible! Readings of the week.

  • Monday, October 09: Sts. Phocas the Patriarch and Irenaeus of Lyons, follower of the Apostles Proverbs 27:1-6; Isaiah 43:16-21; 2 Corinthians 11:21-29; Mark 6:45-56
  • Tuesday, October 10: The Holy Virgins Thekla, Barbara, and Pelagia Song of Songs 8:14-9:16; Isaiah 61:9-11; 1 Peter 5:8-11; Luke 12:32-40
  • Wednesday, October 11: Galatians 1:1-10; Mark 12:1-12
  • Thursday, October 12: Sts. Pantaleon the Physician, Hermolaus the Priest, and Eupraxia the Virgin Proverbs 4:20-27; Jeremiah 15:19-20; 1 Corinthians 12:1-7; Matthew 9:35-10:1
  • Friday, October 13: Galatians 1:11-24; Mark 12:18-34
  • Saturday, October 14: The Holy Translators—Mesrob, Yeghishe, Moses (Movses) the Poet, David (Tavit) the Philosopher, Gregory of Nareg, Nerses of Kla (grace-filled) Wisdom 8:7-10; Amos 5:10-14; 1 Corinthians 12:5-11; Matthew 7:6-12

SUNDAY BIBLE READINGS

Bible Readings for October 08, 2023


The Gospel Of Jesus Christ According to Mark 11:27-33 

Again they came to Jerusalem. As he was walking in the temple, the chief priests, the scribes, and the elders came to him and said, “By what authority are you doing these things? Who gave you this authority to do them?” Jesus said to them, “I will ask you one question; answer me, and I will tell you by what authority I do these things. Did the baptism of John come from heaven, or was it of human origin? Answer me.” They argued with one another, “If we say, ‘From heaven,’ he will say, ‘Why then did you not believe him?’ But shall we say, ‘Of human origin’?”—they were afraid of the crowd, for all regarded John as truly a prophet. So they answered Jesus, “We do not know.” And Jesus said to them, “Neither will I tell you by what authority I am doing these things.”

 

The Second Epistle of St. Paul To The Corinthians 13:5-13 

Examine yourselves to see whether you are living in the faith. Test yourselves. Do you not realize that Jesus Christ is in you?—unless, indeed, you fail to meet the test! I hope you will find out that we have failed. But we pray to God that you may not do anything wrong—not that we may appear to have met the test, but that you may do what is right, though we may seem to have failed. For we cannot do anything against the truth, but only for the truth. For we rejoice when we are weak and you are strong. This is what we pray for, that you may become perfect. So I write these things while I am away from you, so that when I come, I may not have to be severe in using the authority that the Lord has given me for building up and not for tearing down.

Finally, brothers and sisters, farewell. Put things in order, listen to my appeal, agree with one another, live in peace; and the God of love and peace will be with you. Greet one another with a holy kiss. All the saints greet you.

The grace of the Lord Jesus Christ, the love of God, and the communion of the Holy Spirit be with all of you.


Յիսուս Քրիստոսի Աւետարանէն Որ Ըստ Մարկոսի 11:27-33

Յիսուս եւ իր աշակերտները դարձեալ Երուսաղէմ եկան: Մինչ Յիսուս տաճարին մէջ կը պտըտէր, իրեն մօտեցան աւագ քահանաները, Օրէնքի ուսուցիչներն ու երէցները եւ հարցուցին.

 Ի՞նչ իշխանութեամբ կը կատարես այս բաները: Ո՞վ քեզի այդ իշխանութիւնը տուաւ:

Յիսուս պատասխանեց անոնց.

 Լա՛ւ, ձեզի պիտի ըսեմ թէ ի՛նչ իշխանութեամբ կ’ընեմ ասոնք, եթէ դուք ալ իմ հարցումիս պատասխանէք: Յովհաննէսի մկրտելու իշխանութիւնը Աստուծմէ՞ տրուած էր իրեն, թէ մարդոցմէ: Պատասխանեցէ՛ք տեսնեմ:

Անոնք սկսան իրարու միջեւ խորհիլ եւ ըսել.

 Եթէ ըսենք՝ «Աստուծմէ տրուած էր», մեզի պիտի ըսէ՝ թէ ինչո՛ւ չհաւատացիք իրեն. իսկ «Մարդոցմէ էր» չենք կրնար ըսել՝ ժողովուրդէն վախնալով, որովհետեւ ամէն մարդ գիտէ թէ՝ Յովհաննէս ճշմարտապէս մարգարէ է:

Ուստի պատասխանեցին Յիսուսի.

 Չենք գիտեր:

Յիսուս ալ իրենց հարցումին պատասխանելով ըսաւ.

 Այն ատեն՝ ես ալ ձեզի չեմ ըսեր թէ ի՛նչ իշխանութեամբ կ’ընեմ այս բաները:


Ընթերցում Պօղոս Առաքեալի Կողմէ Կորնթացիներուն Գրուած Երկրորդ Նամակէն 13:5-13

Քննեցէ՛ք դուք ձեզ, տեսնելու համար թէ նոյն հաւատքին մէջ կը մնա՞ք: Փորձեցէ՛ք դուք ձեզ. Քրիստոս Յիսուսի ներկայութիւնը կը զգա՞ք ձեր ներսիդին, թէ պարզապէս իր անունը կը կրէք: Յուսամ գիտէք, թէ մենք այդ փորձը յաջողապէս կատարած ենք: Եւ կը խնդրենք Աստուծմէ, որ չարիք չգործէք: Ասիկա ըսելով, չենք ուզեր մենք մեզ ընտիր ցոյց տալ. ընդհակառակը, կ’ուզենք որ դուք բարին գործէք, նոյնիսկ մեզ ամօթով ձգելու չափ: Որովհետեւ Աստուծոյ ճշմարտութեան դէմ ոչինչ կրնանք ընել, այլ միայն կրնանք անոր համար աշխատիլ: Ուրախութեամբ յանձն կ’առնենք տկարանալ, միայն թէ դուք զօրանաք: Ուստի կ’աղօթենք որ հետզհետէ կատարեալ ըլլաք: Ասիկա հեռուէն կը գրեմ ձեզի, որպէսզի երբ գամ, պէտք չունենամ խստութեամբ վարուելու ձեզի հետ այն իշխանութեամբ՝ որ Տէրը ինծի տուաւ ուղղելու համար, եւ ո՛չ թէ պատժելու:

Կը փակեմ նամակս, եղբայրնե՛ր. ո՛ղջ եղէք: Կատարեալ ըլլալու աշխատեցէք, քաջալերուեցէ՛ք: Համերաշխ եւ խաղաղութեամբ ապրեցէք իրարու հետ, եւ այն ատեն խաղաղութեան ու սիրոյ Աստուածը ձեզի հետ պիտի ըլլայ:

Սուրբ համբոյրով ողջունեցէք իրար: Այստեղի քրիստոնեաները կ’ողջունեն ձեզ:

Տէր Յիսուս Քրիստոսի շնորհքը, Աստուծոյ սէրը եւ Սուրբ Հոգիին հաղորդութիւնը ձեր բոլորին հետ ըլլան: Ամէն:    ANNOUNCEMENTS

All Available For You Online...
Do you want to request a Requiem Service for your departed loved ones? Do you have a Baptism to schedule? or a Wedding? or do you want to become a member of the Church?
All requests are easy today by using our online forms. Visit our website www.saintsarkis.org, go to the services tab, and you will be able to fill out any form you need online, or click on of the options on the right.
Requiem Form
Baptism Form
Wedding Form
Membership Form
Online Donations

For your convenience, St. Sarkis Armenian Apostolic Church is now accepting online credit card donations using PayPal which is an easy and secure way to make your donations. To make a donation, please Click Here.

General Donation
Monthly Offering
In Lieu Of Flower Donation
Membership Dues

COMMUNITY EVENTS

Stay Connected:
St. Sarkis Armenian Apostolic Church
19300 Ford Road, Dearborn, MI 48128
Phone:313-336-6200
Facebook  Twitter  Instagram