Jan Pou N
Elve
Timoun
simonmayer/stock.adobe.com
Planifikasyonn Rapid Pou Yon Sejou Vakans Prentan Nan Miami
Dis aktivite ki pral retire annwi e ki pap kite w san kòb
Obzève zwazo ekzotik ak bèt nan santye Anhinga Everglades la. Dekouvri Mize Vizcaya ak ti kreyati ak plant nan jaden pwopriyete majestik Coconut Grove la. Chèche chwal lanmè nan zèb lanmè Biscayne Nature Center oswa ankouraje yon ti chat òfelen ki nan yon abri zooterapi pandan vakans prentan. Pou vakanz prentan 29 Mas-4 Avril Konte Miami-Dade ap ofri fanmi aktivite edikatif ki bay soulajman e ki gen altènativ sou entènèt la.
Lena May/stock.adobe.com
Fason pou Konnen si Pitit ou ap Devlope Nòmalman
Mwa d mas se mwa Sansibilizasyon sou Andikap developmental
Kèk timoun aprann rale epi yo kab menm aprann mache lè yo fèk gen 6 mwa, epi gen kèk lòt timoun se jis sou 18 mwa oswa lè yo pi gran yo kòmanse mache. Kèk timoun piti gen dwa kòmanse di kèk mo menm lè yo poko gen enn an, men gen kèk lòt timoun ki poko di yon grenn mo jiskaske yo gen 2 an pase. Tibebe an jeneral devlope nan fason pa yo, gen kèk ki pa rive fè pwogrè yo dwe fè nan tan yo dwe fè pwogrè sa yo epi sa se kapab yon siyal pou kèk poblèm pi konplike, tankou otis, enfimite serebral oswa lòt kalite andikap fizik oswa andikap entèlektyèl.
Margaret ak Lalin lan: Ki Jan Margaret Hamilton Te Sove Premye Aterisaj Linè a
Anvan te gen enjenyè "lojisyèl", Margaret Hamilton te yon ti fi etranj ki te renmen rezoud pwoblèm lavi kotidyen epi jwenn solisyon ak lide orijinal pou yo. Epòk kote fanm oswa tifi, te dekouraje nan etidye matematik ak syans, mach anavan Margaret fè l tounen yon inovatris nan ekri kòd enfòmatik. NASA wè sa epi anplwaye l kòm direktè pwogram lojisyèl anvan premye aterisaj linè a. Kontribisyon li pou systèm deteksyon erè ki sove lavi te esansyèl pou siksè istorik. 

Pwogrè ekstraòdinè ak reyalizasyon fanm tankou Hamilton ak lòt moun se chwa anplwaye Sistèm Bibliyotèk Piblik Konte Miami-Dade pou mwa sa a, pou onore Istwa Fanm nan mwa Mas. Tcheke yo nan www.mdpls.org/staff-picks. Pou enskri nan Klib Lekti The Children’s Trust la kote timoun 0-5 an resevwa yon liv gratis chak mwa nan lapòs, tekste "Liv" nan 786.460.CLUB (2582).
Todd Taulman/stock.adobe.com
Priyorite Lejislatif: Book Club, KidCare epi Early Learning
Men priyorite lejislatif “Trust” la nan Eta a pou ane 2021 an
Kou mwa d mas rive sa vle di yon sèl bagay nan Tallahassee; se kòmansman sesyon lejislatif pou Eta Florid. Nan Miami-Dade, Òganizasyon “The Children’s Trust” toujou ap goumen pou kèk objektif lejislatif epi pou kèk priyorite ki nan avantaj timoun ak fanmi ki rete nan zòn nou an. Ane sa a, se toujou menm bagay la – bon, se si w pa konte restriksyon sevè yo mete akòz Covid-19 ki kontwole jan moun ap antre nan lachanm epi pou jan majorite bagay moun ap regle se sou Zoom yo regle yo (mèsi Kowona viris).
The Children's Trust
Morris Copeland, yon Defansè Lajenès
Majistra Konte a nome dènye gayan prim Chanpyon pou Timoun kòm anplwaye
Pandan l tap grandi nan Liberty City, Morris Copeland te wè obstak ak difikilte anfas jèn Nwa pou evite pwoblèm pandan yap grandi nan katye pòv vil la. Menm ak sipò paran rezonab ki gen tèt an plas, Copeland te manke mouri apre yon diskisyon kote yo rale yon zam sou li, men atakan an pa touye l. Moman sa a ki te ka lanmò yon timoun 13-zan, chanje lavi l.
Resous pou paran yo
Panse sou retounen nan kolèj? Jwenn asistans ekolaj nan Misyon North Star - Pwogram Young Paran nan Miami-Dade College.

Paran ki gen timoun andikape ka jwenn bon jan kalite pou lajan espesyal pou relèv, sipò nan kay, ak pwogram andeyò lekòl la.


Konte Miami-Dade ap pran aplikasyon pou Pwogram Asistans Ijans pou Lokasyon li (ERAP) pou ede lokatè ak pwopriyetè ki gen difikilte.

Men kote ouka jwen enfòmasyon ki ka ede'w jere kriz Kowona nan
Paj Coronavirus Konte Miami-Dade la sou ki kote ak kijan pou enskri pou pran vaksen COVID-19:
CDC a te gen yon paj entènèt espesyal ak Kowona enfòmasyon, dènye yo ak konsèy.

Depatman Sante Eta Florid paj Kowona nan
Komisyon Konsèy Lekòl Miami-Dade la gen yon paj Coronavirus, osi byen ke yon Gid pou Paran pou Novel Coronavirus la.
Sekou Manje
Asistans pou granmoun aje yo
Pou aprann plis vizite www.TheChildrensTrust.org oswa rele 211.
Ann rete konekte!