IBLCE ustanawia nowe Globalne Stypendium Humanitarne

Jak wszyscy wiemy, przyszło nam żyć w trudnych czasach. Na całym świecie stale pojawiają się nowe kryzysy humanitarne wywołane przez takie czynniki jak zmiany klimatu, kwestie geopolityczne czy klęski żywiołowe. Te liczne, a często nagłe, sytuacje utrudniają zdobywanie uprawnień zawodowych. Jest to szczególnie niefortunne, kiedy kandydat na Konsultanta IBCLC spełnił wszystkie warunki i pozostaje mu tylko przystąpić do egzaminu, ale z uwagi na nieprzewidziane okoliczności, które miały dlań poważne konsekwencje finansowe, konsultant laktacyjny nie jest w stanie wypełnić tego ostatniego zobowiązania.


W odpowiedzi na coraz powszechniejsze kryzysy, które uniemożliwiają konsultantom laktacyjnym spełnienie ostatniego wymogu na drodze do uzyskania uprawnień, Międzynarodowa Rada Egzaminatorów Konsultantów Laktacyjnych® (IBLCE®) ustanowiła Globalne Stypendium Humanitarne IBLCE. Każdego roku IBLCE ufunduje kilka Globalnych Stypendiów Humanitarnych, które będą przyznawane za pośrednictwem Inwestycji Finansowej na rzecz Certyfikacji Konsultantów Laktacyjnych (Monetary Investment in Lactation Consultant Certification® - MILCC®).


MILCC to światowy lider w obszarze stypendiów dla Dyplomowanych Konsultantów Laktacyjnych certyfikowanych przez Międzynarodową Radę Egzaminatorów® (IBCLC®) - uprawnienie to jest uważane za najwyższy standard w dziedzinie zawodowej opieki laktacyjnej. MILCC została założona w roku 1987 i od tamtej pory przyznała już 725 stypendiów, które trafiły do wyselekcjonowanych kandydatów w 60 krajach!


MILCC będzie również przyznawać najnowsze stypendium ustanowione przez IBLCE, które zwiększy pulę funduszy dostępnych w ramach MILCC z przeznaczeniem dla najbardziej potrzebujących osób i obszarów. Nowe stypendium będzie połączeniem kilku istniejących już programów stypendialnych w ramach MILCC, takich jak:

 

  • MILCC General Scholarship (Stypendium ogólne)— przyznawane raz w roku osobom ubiegającym się o certyfikację lub recertyfikację IBCLC, przy czym głównym kryterium jest zapotrzebowanie finansowe, a pierwszeństwo mają kandydaci świadczący swoje usługi w społecznościach, gdzie nie ma dostępu do specjalistycznych usług Konsultanta IBCLC.

 

  • The JoAnne W. Scott Scholarship — przyznawane raz w roku kandydatom lub Konsultantom IBCLC w oparciu o ich uczestnictwo w grupach wsparcia zawodowego.

 

  • Emerging Leader Scholarship— ustanowione przez IBLCE w duchu wspierania różnorodności, sprawiedliwości i włączenia do wspólnoty IBCLC kandydatów i przyszłych liderów. Stypendium jest przyznawane okresowo i trafia do kandydatów IBCLC, którzy wykazują się potencjałem przywódczym, należą do grupy historycznie niewystarczająco reprezentowanej w zawodzie i kadrze kierowniczej, jak również osoby, które w przeciwnym wypadku nie byłyby w stanie wykorzystywać swoich kwalifikacji IBCLC.

 

  • Dr. Clifton J. Kenon, Jr. Health Equity Scholarship— przyznawane co roku w celu zmniejszenia nierówności w obszarze zdrowia dzięki certyfikacji specjalistów, którzy zapewniają opiekę laktacyjną szczególnie w Afryce i obu Amerykach, przy czym pierwszeństwo mają kandydaci, którzy po raz pierwszy ubiegają się o certyfikację IBCLC.

 


Na przestrzeni ostatnich pięciu lat MILCC przyznała 397 stypendiów w łącznej kwocie ponad 140.000 USD. Najnowsze stypendium ustanowione przez IBLCE ma pomóc osobom z całego świata, które pracują nad uzyskaniem uprawnień zawodowych, żeby mogły uzyskać certyfikat mimo nieoczekiwanych, trudnych okoliczności, a następnie wspierać rodziny, które pilnie potrzebują profesjonalnej opieki laktacyjnej w trudnym środowisku. Więcej informacji na temat stypendium można uzyskać na stronie www.milcc.org.

Zaktualizowane tymczasowe wytyczne dotyczące wykorzystania technologii w celu spełnienia wymagań dotyczących praktyki klinicznej ścieżek 1, 2 i 3 zostały przedłużone do 30 września 2023 r.

Zaktualizowane tymczasowe wytyczne dotyczące wykorzystania technologii w celu spełnienia wymagań dotyczących praktyki klinicznej 1, 2 i 3 zostały przedłużone przez IBLCE do 30 września 2023 r. ze względu na trwałe skutki pandemii COVID-19.Kandydaci wybierający Ścieżki egzaminacyjne 1, 2 i 3 oraz ich mentorzy/osoby nadzorujące praktykę mogą uzyskać więcej informacji na temat zdobywania wymaganych godzin nadzorowanej praktyki klinicznej przy użyciu technologii w dokumencie zatytułowanym Zaktualizowane tymczasowe wytyczne dotyczące wykorzystania technologii w celu spełnienia wymagań dotyczących praktyki klinicznej ścieżek 1, 2 i 3 z czerwca 2022 r., pierwotnie zamieszczonym w maju i kwietniu 2020 r. i ponownie wydanego w październiku 2020 r. oraz w sierpniu 2021 r.

Dowiedz się więcej

IBCLC i program Magnet Recognition: wartość dodana w obszarze zawodów i instytucji związanych ze świadczeniem opieki zdrowotnej

Jakość usług oferowanych przez specjalistów, szpitale, poradnie oraz inne placówki ma ogromne znaczenie dla ochrony zdrowia publicznego i z tego powodu pozostaje w centrum uwagi innych podmiotów, takich jak organizacje rządowe i pozarządowe oraz szereg innych organizacji zawodowych. Tak samo jak placówka uczestnicząca w programie Szpital Przyjazny Dziecku daje pacjentom i społeczeństwu gwarancję poziomu opieki, jaką oferuje rodzinom karmiącym piersią, zewnętrzna akredytacja jest pewnego rodzaju symbolem jakości i rygorystycznych standardów. Rodziny, które korzystają z usług danej placówki, oraz specjaliści, którzy takie usługi świadczą w szpitalach lub innych placówkach akredytowanych w ramach programu Szpital Przyjazny Dziecku, mogą mieć pewność, że w tym miejscu przestrzega się najwyższych standardów i najlepszych praktyk w zakresie oferowanej opieki.


Zarówno społeczność jak i osoby ubiegające się o akredytację lub te, którym już ją przyznano, chcą mieć pewność, że uzyskana akredytacja ma na tyle wysoką jakość, że znacznie ułatwi zapewnienie wykwalifikowanej opieki. Z tego powodu program IBCLC już dawno temu uzyskał akredytację Krajowej Komisji Agencji Certyfikujących (National Commission for Certifying Agencies, NCCA), która stanowi gałąź Institute for Credentialing Excellence (I.C.E.) odpowiedzialną za przyznawanie akredytacji. Nasz program był jednym z pierwszych, które tę cenną akredytację uzyskały i utrzymuje ją po dziś dzień. Tym prestiżowym wyróżnieniem cieszymy się już od 35 lat, czyli od 1987 roku. Opublikowane przez NCCA Standardy akredytacji programów certyfikacyjnych to powszechnie uznany standard jakości i poziomu programów certyfikacyjnych, szczególnie w obszarze opieki zdrowotnej. To zewnętrzne potwierdzenie jakości, tak istotne dla kandydatów, osób ubiegających się o certyfikat, pracodawców oraz całej społeczności, oraz dowód na to, że program IBCLC spełnia rygorystyczne wymogi obowiązujące w sektorze nadawania uprawnień. Akredytacja to potwierdzenie wartości nadawanych uprawnień i dowód na to, że Konsultanci IBCLC to specjaliści o wysokim poziomie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji.


Kolejną korzyścią płynącą z akredytacji NCCA jest uznanie naszego certyfikatu w ramach programu Magnet: American Nurses Credentialing Center (ANCC)® Magnet Recognition Program®. Program Magnet przyznaje akredytacje organizacjom z sektora ochrony zdrowia, które spełniają najwyższe normy w zakresie opieki pielęgniarskiej. Gdy organizacja zostaje przyjęta do programu Magnet, udowadnia tym samym, że rozumie znaczenie i potencjał personelu pielęgniarskiego w kształtowaniu zmian w ochronie zdrowia.

ANCC uznaje akredytację za dowód wartości certyfikacji. Dlatego też dzięki akredytacji NCCA certyfikat IBCLC jest uznawany jako certyfikat zawodowy i z tego też powodu instytucje ochrony zdrowia nadal ubiegają się o przyjęcie do prestiżowego programu Magnet. Choć formalne uznanie w ramach programu ANCC Magnet ma zastosowanie tylko do placówek na terytorium Stanów Zjednoczonych, w wielu krajach istnieją podobne organizacje, które oferują uznawalność w przypadku spełnienia najwyższych norm w zakresie ochrony zdrowia, i tutaj akredytowany certyfikat IBCLC może okazać się przydatny.


IBLCE z dumą oferuje jeden z najdłużej utrzymywanych programów akredytowanych przez NCCA i niezmiennie stoi na straży najwyższych standardów w zakresie przyznawania uprawnień zawodowych.

Zadania egzaminacyjne IBCLC z wykorzystaniem obrazów

Osoby, które przystąpiły do egzaminu IBCLC lub się do niego przygotowują, zapewne wiedzą, że mniej więcej połowę zadań stanowią pytania z wykorzystaniem obrazów. W ramach takiego zadania kandydat musi przeanalizować obraz, a następnie wybrać prawidłową odpowiedź. Jako że praca konsultanta IBCLC często wymaga wizualnej oceny rodzica lub noworodka labo dziecka, zadania testowe z wykorzystaniem obrazów skupiają się na praktycznym zastosowaniu wiedzy wymaganej podczas egzaminu.


IBLCE bardzo sobie ceni różnorodność społeczności i rodzin, które korzystają z usług konsultantów IBCLC na całym świecie, a także zdaje sobie sprawę, jak ważne jest, by ta różnorodność znalazła odzwierciedlenie również w samym egzaminie IBCLC. Nieprzerwana dywersyfikacja obrazów wykorzystywanych podczas egzaminu jest jednym z priorytetów IBLCE. Z uwagi na poufny charakter treści egzaminacyjnych oraz potrzebę ochrony bezpieczeństwa i uczciwości egzaminu IBCLC, obrazy, które ukazały się w domenie publicznej lub do których IBLCE nie ma wyłącznych praw, nie mogą być wykorzystane podczas egzaminu. Dlatego też IBLCE pozyskuje dodatkowe obrazy na wyłączność, by w coraz większym stopniu uwzględniać różnorodność społeczności, którym służy. Kwestia ta w dalszym ciągu pozostaje dla nas priorytetem. Kandydaci przystępujący do egzaminu mogą się spodziewać, że w trakcie sesji egzaminacyjnych w roku 2023 zobaczą różnorodne obrazy.

IBCLC Aktualizacja przepisów dotyczących języków, w jakich prowadzony jest egzamin

W ramach procesu planowania strategicznego IBLCE nieustannie bada środowisko, w jakim funkcjonuje. Warto przy tej okazji zwrócić uwagę na fakt, że Światowa Organizacja Zdrowia posługuje się aż sześcioma oficjalnymi językami.

 

Jak już wcześniej informowaliśmy, zaktualizowany plan strategiczny IBLCE zakłada pewne ramy językowe, wynikające z dynamicznego postępu technologicznego i pracy wirtualnej. Globalna pandemia jeszcze bardziej zwiększyła tempo tych zmian. Zaktualizowany plan strategiczny podkreśla również kwestie podatkowe i zrównoważony rozwój.

 

W świetle aktualizacji planu strategicznego oraz zgodnie z zasadami dobrego zarządzania, IBLCE dokonała analizy kosztów i opłacalności przeprowadzania egzaminu IBCLC w różnych językach.

 

Jak już wcześniej informowaliśmy, począwszy od roku 2022 konsultanci IBCLC nie muszą już okresowo przedłużać certyfikacji w drodze egzaminu. Z danych wynika, że od wejścia w życie tej zmiany odsetek osób przedłużających certyfikat poprzez egzamin spadł aż o 82% w okresie od roku 2021 do 2022. Wymagana podczas recertyfikacji Samoocena CE jest i nadal będzie dostępna w 17 językach.

 

Jak wspomniano w Podsumowaniu IBLCE  z marca 2022 r., istnieje wiele kreatywnych i ekonomicznych sposobów zdobywania Punktów Uznania Ustawicznej Edukacji (CERP): można to zrobić w ramach pracy zawodowej, działalności wolontariackiej, publikacji lub mentoringu.

 

W świetle przytoczonych faktów IBLCE dokonała analizy kandydatów przystępujących do egzaminu, by uzyskać uprawnienia i dokonała podziału według języków. Okazało się, że na przestrzeni ostatnich lat siedem języków nie spełniło kryterium neutralności kosztowej, a w niektórych z tych języków bardzo mało kandydatów przystępowało do egzaminu po raz pierwszy — czasami zdających było mniej niż dziesięcioro.

 

Dlatego też w ramach gospodarności, uczciwości i rozsądnego zarządzania finansowego, Zarząd IBLCE po uważnej analizie danych podjął decyzję, że w najlepszym interesie organizacji będzie w tej chwili skupić się na 10 najczęściej używanych językach egzaminacyjnych.

 

W roku 2023 egzamin będzie przeprowadzany w siedmiu językach, które uznano za neutralne kosztowo, ale od roku 2024 już nie z uwagi na to, że liczba przystępujących do egzaminu po raz pierwszy nie osiągnęła obowiązującej wartości progowej. Jako że wszyscy konsultanci mają opcję recertyfikacji przez samoocenę (dostępną w 17 językach) i kształcenie ustawiczne, jest to możliwość, z której nadal mogą skorzystać Konsultanci IBCLC.

 

Warto zauważyć, że:

 

  • Jeśli warunki Polityki IBLCE będą spełnione i zgłosi się taka liczba kandydatów, że próg neutralności kosztowej zostanie przekroczony, IBLCE rozważy w przyszłości przeprowadzenie egzaminu w tych lub innych językach, mając na uwadze opisany w polityce czas niezbędny do tłumaczenia treści.
  • Bieżące aktualizacje na stronie IBLCE będą się pojawiać również w tych siedmiu językach.
  • IBLCE zamierza nadal utrzymywać Koordynatorów IBLCE, którzy będą obsługiwać Konsultantów we wspomnianych językach.

 

Aby uzyskać dalsze informacje na ten temat i zapoznać się ze zaktualizowaną Polityką tłumaczenia egzaminu IBCLC na nowy język oraz by dowiedzieć się, w jakich językach egzamin nie będzie przeprowadzany z uwagi na długotrwale małą liczbę kandydatów, a także znaleźć odpowiedzi na Najczęściej zadawane pytania, prosimy odwiedzić stronę IBLCE.

Okres przejściowy dla Samooceny CE

Przypominamy, że kandydaci, którzy mają przedłużyć certyfikację w roku 2022, a nie zrobią tego w drodze egzaminu do 30 września 2022 r., muszą uzupełnić wymaganą Samoocenę CE i złożyć wniosek o recertyfikację przez punkty CERP na podstawie Indywidualnego Planu Rozwoju Zawodowego. Jak wcześniej informowaliśmy, Samoocena CE obowiązuje jako wymóg podczas recertyfikacji od roku 2022, wraz z Wiedzą na temat podstawowych zabiegów resuscytacyjnych i 250 godzinami praktyki zawodowej lub wolontariackiej.Kandydaci ubiegający się o recertyfikację muszą spełnić wszystkie wymogi do 30 września 2022 roku, by móc uzyskać recertyfikację przez punkty CERP. Zachęcamy konsultantów ubiegających się o recertyfikację, by uzupełnili Samoocenę CE, zapoznali się z Indywidualnym Planem Rozwoju Zawodowego i jak najszybciej złożyli wniosek o recertyfikację, by usprawnić kontrolę spełnienia nowych wymogów przed terminem 30 września. Prosimy o kontakt z lokalnym oddziałem IBLCE, jeśli mają Państwo pytania lub potrzebują wsparcia w procesie recertyfikacji przez punkty CERP.

Nagranie dostępne w języku angielskim i francuskim:

Wyjaśnienie Samooceny Kształcenia Ustawicznego (CE Self-Assessment)

Prosimy zapoznać się z nagraniem, żeby dowiedzieć się, jak wygląda recertyfikacja przez punkty CERP z Samooceną CE! Nagranie jest obecnie dostępne w języku angielskim i francuskim; wkrótce zamieścimy je również w innych językach.

 

Bibliotece nagrań IBLCE znajdą Państwo wszystkie dostępne nagrania. 

Ważna informacja

Gratulacje!

 

Członkini zarządu IBLCE, Christy Porucznik, została mianowana wicedziekanem wydziału medycznego na Uniwersytecie stanowym w Utah! W swojej nowej roli Christy będzie kierowała dziekanatem wydziału medycznego, a także będzie świadczyła wsparcie jako główna osoba do kontaktu. W ten sposób przyczyni się do kolejnych sukcesów wydziału, m.in. nadzorując procesy mianowania pracowników, awansu i inspekcji zawodowej.

 

Starsza członkini zarządu IBLCE, Agnes Kamau, niedawno zdobyła tytuł magistra w dziedzinie terapii małżeńskiej i rodzinnej i teraz pracuje w nieformalnym środowisku w Nairobi, w Kenii.

 

Dyrektor IBLCE ds. awansu zawodowego w rejonie Azji, Pacyfiku i Afryki, Karolyn Vaughan, została nominowana do Orderu Australii za zasługi w dziedzinie pielęgniarstwa. 

Aktualizacja adresu!

Żebyśmy mogli pozostać w kontakcie, potrzebujemy znać Twój adres mailowy! Przypominamy o obowiązku aktualizowania danych do kontaktu, przede wszystkim adresu e-mail, ponieważ tą drogą IBLCE wysyła przypomnienia dotyczące certyfikacji IBCLC. Czy znasz kogoś, kto potrzebuje przypomnienia? Jeśli tak, prosimy przesłać dalej niniejsze Podsumowanie.

Follow IBLCE on Social Media
Facebook  Twitter  Instagram