December 2018
Liczba konsultantów IBCLC na świecie wciąż rośnie!
Na dzień 1 stycznia 2022 r. w 129 krajach działa już ponad 34 000 konsultantów IBCLC –co oznacza wzrost o 30% w ciągu ostatniej dekady! Dziękujemy wszystkim konsultantom IBCLC na całym świecie za niesamowite zaangażowanie we wspieranie rodzin karmiących piersią i za wszelkie działania na rzecz globalnego zdrowia publicznego!
IBLCE działa na rzecz zdrowia publicznego, równości i zmian w światowej branży certyfikacji zawodowej 
IBLCE prowadzi rozmowy na temat uznawania kwalifikacji zawodowych, a w środowisku światowej branży certyfikacji zawodowej na temat krytycznego znaczenia dostępu do odpowiednich udogodnień dla osób w okresie laktacji podczas egzaminów certyfikujących.
 
IBLCE ostatnio rozwinęło tę kwestię w artykule we wpływowym, internetowym czasopiśmie Credentialing Insights wydawanym przez Institute for Credentialing Excellence (I.C.E.). Czasopismo Credentialing Insights koncentruje się na najlepszych praktykach i trendach w dziedzinie uznawania kwalifikacji zawodowych. 
 
Treści publikowane w czasopiśmie są konsultowane z 6000 specjalistów, w tym z liderami wpływowych komisji certyfikujących w dziedzinie medycyny i opieki zdrowotnej, m.in. dla położnictwa, specjalności pielęgniarskich (w tym położnictwa, ginekologii i neonatologii), specjalności lekarskich, dietetyków i specjalistów do spraw żywienia, patologów mowy i języka, badaczy klinicznych, asystentów medycznych i technologów medycznych, jak również światowych dostawców usług egzaminacyjnych. 
 
W artykule IBLCE podkreśla bogactwo korzyści zdrowotnych, jakie daje karmienie piersią i opowiada się za tym, aby odpowiednie udogodnienia dla osób w okresie laktacji stały się kluczowym elementem doświadczenia związanego z prowadzeniem egzaminów, co przyczyni się do poprawy zdrowia publicznego. W artykule podkreślono również, że kobiety stanowią znaczny – i rosnący – odsetek osób przystępujących do egzaminów certyfikacyjnych, a więc chodzi tu również o sprawiedliwość. 
 
IBLCE będzie nadal opowiadać się za odpowiednimi udogodnieniami dla osób w okresie laktacji na całym świecie, które dążą do uzyskania certyfikatu w drodze egzaminów zawodowych. 
Wiele sposobów na zdobycie Punktów Uznania Ustawicznej Edukacji (CERP)
Istnieje wiele sposobów na zdobycie Punktów Uznania Ustawicznej Edukacji (CERP) na potrzeby recertyfikacji, która nie wymaga uczestnictwa w zajęciach!
 
Jeśli szukają Państwo innych sposobów na zdobycie punktów CERP, mają Państwo do dyspozycji wiele alternatywnych możliwości nauki. Czy wiedzieli Państwo, że za te działania mogą Państwo uzyskać punkty CERP, pod warunkiem że odnoszą się one do Szczegółowego Zarysu Treści IBCLC i spełniają związane z tym wymagania?
 
 • Kształcenie w miejscu pracy zapewnione przez pracodawcę
 • Autorstwo lub współautorstwo streszczenia, rozdziału lub artykułu opublikowanego w renomowanym czasopiśmie lub wydanej książce
 • Prezentacja plakatu
 • Nakręcenie materiału filmowego dla pracowników służby zdrowia
 • Autorstwo lub współautorstwo nowatorskiego i sfinalizowanego zbioru zasad postępowania lub procedur szpitalnych
 • Wolontariat
 • Mentoring dla Ścieżki egzaminacyjnej 3
 
Prosimy o zapoznanie się z Informatorem - indywidualne punkty CERP w którym znajdą Państwo ważne informacje na temat tego, jak zdobyć punkty CERP dzięki tym działaniom i jak obliczyć te godziny. 
Zaktualizowany Szczegółowy Zarys Treści IBCLC obowiązujący od 2023 r.
Dla osób planujących uzyskanie kwalifikacji IBCLC w 2023 roku i w późniejszym czasie, zaktualizowany Szczegółowy Zarys Treści (obowiązujący od 2023 r.) jest już dostępny na stronie internetowej IBLCE. Szczegółowy Zarys Treści jest podstawą programu certyfikacji IBCLC łącznie z egzaminem zawodowym.
 
Zaktualizowany Szczegółowy Zarys Treści stanowi kulminację kilku lat pracy ekspertów w tej dziedzinie w porozumieniu z profesjonalnymi psychometrykami, jak również wkładu społeczności IBCLC. IBLCE przeprowadziło ankietę IBCLC Practice Analysis Survey (ocenę analizy praktyki), która została rozpowszechniona w 2020 roku i wypełniona przez ponad 4000 konsultantów IBCLC, w celu zidentyfikowania obszarów wiedzy, umiejętności i zdolności niezbędnych do skutecznego pełnienia roli konsultanta IBCLC. Więcej informacji o zaktualizowanej Analizie praktyki IBCLC.
 
Aktualny Szczegółowy Zarys Treści będzie obowiązywał do końca 2022 roku. Kandydaci przystępujący do egzaminu IBCLC w 2022 roku powinni nadal korzystać z aktualnej wersji.
Zmiany w recertyfikacji IBCLC:
Rozumienie Recertyfikacji przez punkty CERP wraz z Samooceną Kształcenia Ustawicznego (CE)
Samoocena w zakresie Kształcenia Ustawicznego (Continuing Education - CE), wprowadzona w październiku 2021 r. w języku angielskim i w listopadzie 2021 r. w 16 językach IBLCE, jest bezpłatną, 120-minutową oceną online zawierającą około 70 pytań wielokrotnego wyboru opartych na Szczegółowym Zarysie Treści IBCLC. Obecnie dostęp do samooceny CE posiadają jedynie konsultanci IBCLC przystępujący do recertyfikacji w 2022 r. Do tej pory proces oceny we wszystkich 17 językach IBLCE ukończyło ponad 1100 konsultantów IBCLC.
 
Po zakończeniu samooceny CE konsultant otrzyma natychmiastową informację zwrotną w postaci Indywidualnego Planu Rozwoju Zawodowego. Ten plan wskaże obszary tematyczne Szczegółowego Zarysu Treści IBCLC , na których należy się skupić w procesie ustawicznego kształcenia.
 
Rok 2022 jest początkiem okresu przejściowego. Dla konsultantów IBCLC przystępujących do recertyfikacji w 2022 roku, z łącznej ilości 75 punktów CERP, tylko 7 punktów CERP (10%) będzie opartych na Indywidualnym Planie Rozwoju Zawodowego. 
Konsultanci IBCLC przystępujący do recertyfikacji w 2022 r. na stronie internetowej IBLCE mogą znaleźć różne zasoby dotyczące recertyfikacji przez punkty CERP przy pomocy Samooceny CE:
Więcej informacji o planie przejściowym dla osób, które mają podlegać recertyfikacji w 2023 roku i późniejszym czasie, zostanie udostępnionych w najbliższych miesiącach. Aby otrzymywać najnowsze wiadomości zachęcamy do sprawdzenia Strony internetowej IBLCE lub śledzenia IBLCE na Facebooku, Twitterze lub Instagramie.
IBLCE: Przekształcenie struktury organizacyjnej
 w celu zwiększenia możliwości i poprawy widoczności
Pod koniec 2021 roku IBLCE ogłosiło swój nowy plan strategiczny, w tym znaczną modyfikację swojej struktury organizacyjnej.  
 
 • Kluczową częścią tej nowej strategii jest utworzenie Komisji IBCLC, zgodnie z najlepszymi praktykami i standardami akredytacyjnymi. Komisja będzie sprawować władzę nad podstawowymi działaniami certyfikacyjnymi IBCLC, co przyczyni się do zwiększenia możliwości organizacyjnych i umożliwi Radzie Dyrektorów IBLCE przyjęcie szerszej perspektywy strategicznej, jak również pełnienie większej i bardziej widocznej roli w globalnej społeczności IBCLC.
 
 • Po utworzeniu nowej struktury w ramach IBLCE Komisja będzie składała się z około sześciu konsultantów IBCLC oraz jednego przedstawiciela społecznego, który reprezentuje interesy ogółu społeczeństwa obsługiwanego przez społeczność konsultantów IBCLC.
 
 • Podobnie jak w przypadku Zarządu, członkowie Komisji będą zazwyczaj pełnić wieloletnie, rozłożone w czasie kadencje, co umożliwi spójność przywództwa w czasie oraz nadzór wszystkich istotnych działań związanych z certyfikacją w celu utrzymania jakości i poziomu kwalifikacji konsultantów IBCLC.
 
 • Ta zmieniona struktura pomoże w zwiększeniu efektywności, zwinności i pozwoli IBLCE, w tym kierownictwu Rady, podejmować więcej działań, zachowując jednocześnie ciągłą integralność kwalifikacji konsultantów IBCLC.

 • Wprawdzie struktura ta będzie oznaczać zmianę w zarządzaniu IBLCE, ale komisja certyfikacyjna (czasami nazywana radą certyfikacyjną) jest strukturą powszechnie stosowaną w wielu organizacjach certyfikujących, również tych posiadających akredytację strony trzeciej i przestrzegających najlepszych praktyk. Kilka znanych programów certyfikacji w służbie zdrowia i pielęgniarstwie, takich jak Lamaze International (Lamaze Certified Childbirth Educator lub LCCE), Competency & Credentialing Institute (Certified Perioperative Nurse lub CNOR) oraz American Speech, Language and Hearing Association (certyfikaty w zakresie patologii mowy i audiologii, CCC-SLP i CCC-A) posiada w ramach swojej organizacji jednostki certyfikujące, które są odpowiedzialne za nadzór nad programami certyfikacji zawodowej tych organizacji.
 
 • W początkowym składzie Komisji znajdą się liderzy, którzy pełnili funkcje wolontariuszy przy opracowywaniu egzaminu IBCLC, np. pracowali w Podkomisji ds. Opracowania Egzaminu, Podkomisji ds. opracowania materiałów lub Grupie zadaniowej ds. analizy praktyki. Po pierwszym powołaniu skład Komisji będzie następnie ustalany w drodze otwartego naboru ochotników, podobnie jak ma to miejsce w przypadku Zarządu IBLCE.
 
 • Podobnie jak w przypadku składu komisji ds. opracowania egzaminów, ważne jest, aby Komisja odzwierciedlała różnorodność społeczności IBCLC, w tym lokalizację geograficzną, miejsce praktyki, wykształcenie i doświadczenie zawodowe.

IBLCE podejmuje ów kolejny krok z prawdziwą radością, ponieważ IBLCE nadal się rozwija i ewoluuje, aby lepiej służyć społeczności IBCLC! Dalsze informacje będą udostępniane w miarę postępów IBLCE w tej transformacji.
Aktualne informacje IBLCE na temat mapy drogowej kodeksu WHO 
Jak podano w Podsumowaniu IBLCE z listopada 2021 r., IBLCE kontynuuje prace nad aktualizacją swoich polityk i procedur, aby wzmocnić swoje zaangażowanie w rezolucje Międzynarodowego Kodeksu Marketingu Produktów Zastępujących Mleko Kobiece (Kodeks WHO) i kolejne rezolucje Światowego Zgromadzenia Zdrowia (WHA)
 
Od listopada 2021 r. IBLCE wdrożyła następujące elementy ze swojej „mapy drogowej” Kodeksu WHO:
 
 • Począwszy od 1 stycznia 2022 r., IBLCE nie będzie akceptować żadnych punktów zaliczeniowych zdobytych w celu uzyskania certyfikacji lub recertyfikacji od firm, których produkty wchodzą w zakres Międzynarodowego Kodeksu Marketingu Produktów Zastępujących Mleko Kobiece (np. preparaty do początkowego żywienia niemowląt, butelki i smoczki).

 
Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, w 2022 i 2023 roku IBLCE będzie pracować nad przeglądem i rewizją Kodeksu postępowania zawodowego dla konsultantów IBCLC (CPC) w celu włączenia postanowień Kodeksu WHO do CPC w porozumieniu z radcą prawnym. Jak również ogłoszono wcześniej, w 2022 roku IBLCE będzie angażować się w kompleksowy, wielofazowy przegląd i udoskonalanie Programu dostawców punktów CERP.
 
IBLCE ma nadzieję na kontynuację współpracy z zainteresowanymi stronami w celu ulepszenia Kodeksu WHO!
Zaktualizowany Rejestr IBCLC jest już dostępny
Rejestr publiczny IBLCE został zaktualizowany w celu uwzględnienia aktualizacji certyfikacji z egzaminu IBCLC z września 2021 r. oraz recertyfikacji przez punkty CERP od 1 stycznia 2022 r.
 
Zachęcamy do skorzystania z tego źródła Konsultantów IBCLC, którzy muszą zweryfikować swoją certyfikację u pracodawcy lub innych interesariuszy chcących zweryfikować osoby będące konsultantami IBCLC. Przekazanie pracodawcy odnośnika i Państwa numeru referencyjnego (L-#) pozwoli na zweryfikowanie Państwa certyfikacji. Mogą Państwo również wydrukować stronę, aby przedłożyć ją pracodawcy.
Wykorzystanie ShareFile do bezpiecznego wysyłania odwołań
Komitet Odwoławczy IBLCE, składający się z wolontariuszy liderów IBCLC, odpowiada za podejmowanie decyzji w sprawie kwalifikacji do certyfikacji i recertyfikacji oraz odwołań od wyników egzaminów. Proces został zaprojektowany w taki sposób, aby był sprawiedliwy i zrównoważony oraz aby zachować profesjonalne standardy certyfikacji.
 
W celu ochrony bezpieczeństwa informacji osób ubiegających się o certyfikację IBCLC, jak również w celu spełnienia wymogów (RODO), rozporządzenia o ochronie danych obowiązującego w Europejskim Obszarze Gospodarczym, IBLCE nie przyjmuje odwołań składanych za pośrednictwem poczty elektronicznej, poczty lub faksu.
 
Zamiast tego IBLCE korzysta z bezpiecznej platformy wymiany plików, która umożliwia konsultantom IBCLC i wnioskodawcom łatwą i bezpieczną wymianę dokumentów z IBLCE. Odwołania muszą być przesłane bezpośrednio na bezpieczną platformę wymiany plików dostępną na stronie internetowej IBLCE. Wszystkie odwołania i związane z nimi materiały należy składać za pośrednictwem platformy ShareFile.
 
Osoby zaangażowane w proces odwoławczy mogą przesyłać dokumenty do IBLCE i pobierać wiadomości z IBLCE. System ten zazwyczaj pozwala na szybsze i bezpieczniejsze rozstrzyganie odwołań. 
 
Polityka IBLCE w zakresie odwoływania się od decyzji o kwalifikowalności i recertyfikacji oraz Polityka w zakresie odwoływania się od wyniku egzaminu określają procesy weryfikacji niekorzystnych decyzji w sprawie certyfikacji. Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej Informacje o IBCLC.
Follow IBLCE on Social Media