Pou aprann plis vizite www.ToutTimoun.org oubyen rele 211
Out 2019
Byen Prepare Retounen Lekòl la
Fòmil sekrè pou yon tanzisyon dous pou sòti nan vakans ete a
Constanza Morales

Tout founiti eskolè yo gentan nan sak yo, bwat manje midi yo pare epi rad premye jou yo gentan pare. Ou menm ak pitit ou santi ke nou pare pou premye jou klas la. Men èske ou pare vreman? Vre tès la kòmanse kounye a pou paran yo: Kòman pou fè tranzisyon vakans ak retounen lekòl la pou premye semen lekòl la kapab yon siksè?
Devwa ap bay on papa ak de pitit li yo pwoblèm.
Photo: Artem/stock.adobe.com
Prepare Manje pou yon Lane Lekòl Ansante
Tout manje a pandan repa midi lekòl la

Klòch la sonnen. Se premye jou lekòl la. Tès. Kisa ou prepare pou manje nan maten? E a midi? Ou bouyi (de-twa ze?) pou met bagay yo an plas: yon sandwich, legim ak fwi, ajoute kèk bonbon; oswa, yon konbinezon de tout sa yo. N’ap espere ou panse a sa anvan lè a.

Rense epi fè’l ankò. Sèlman 179 fwa pou lane lekòl la. Li piplis
Yon manman ak pitit fi’l ap prepare manje pou lekòl la ansanm.
Photo: Monkey Business/stock.adobe.com

School Apps 101: Sa Paran yo Dwe Konnen
Siveye agresyon sou entènèt, devwa ak lòt ankò

Siveye paj rezo sosyo timoun ou yo epi ede itilize li ankerite enpòtan menm jan ak lè w’ap montre travèse lari. Men 5 aplikasyon ki kapab ede’w fè sa. Li piplis
Yon manman ap revise yon aplikasyon sou telefòn li ak timoun li yo.
Photo: Michael Pettigrew/stock.adobe.com
Family Expo 2019 ap fèt nan mwa Septanm
Pi gwo pwogram ki chaje ak resous ki reyini plis fanmi ak zanmi nan Miami se yon evenman ke’w paka rate si’w se founisè, paran, epi nòmalman, timoun yo, yo tout reyini nan Miami-Dade County Fair sòti 10 è nan maten pou 5 è nan apremidi, Samdi, 7 Septanm. Li piplis
Manman ak pitit gason boutik rabè.
Photo: Felix Becerra
Kijan Timoun yo Panse
Pa Rete Raz

Kisa ki fè yon bagay raz?

Lè pa gen ase kominikasyon, mouvman ak aktivite pwatik.
Kyle, 9 lane

Menm bagay la ki ap repete, ke ou fè ou refè epi pa gen ankenn chanjman.
William, 6 lane

Yon ti gason ki raz kouche tèt li sou bra’l.
Photo: esthermm/stock.adobe.com