E-Newsletter - May 29, 2020
Join us for worship LIVE-STREAMED on Facebook,

You do not need to have a facebook account to be able to watch. You can have access to our facebook page through our website www.saintsarkis.org by scrolling down to the events section and clicking on the facebook LIVE link. Send us a message if you have any questions.

Sunday Morning Service: 9:15 am
Sunday Divine Liturgy: 10:00 am
Monday Prayers for the Sick: 6:30 pm
Wednesday Morning Service: 10:30 am
Friday Vespers Service: 6:30 pm
Fr. Hrant Kevorkian, Pastor
Dear Parishioners,
St. Sarkis Armenian Apostolic Church services will be behind closed doors on Sunday, May 31st. The Board of Trustees is preparing the reopening plans and procedures according to the guidelines provided by the State of Michigan and our Prelate, His Eminence Archbishop Anoushavan Tanielian and the Religious Council.
We will provide you with the detailed reopening procedures and dates as soon as they are finalized.
Hope to see you on Sunday on our Facebook live Stream.
Prayerfully
Fr. Hrant Kevorkian
SUPPORT YOUR CHURCH WITH YOUR WEEKLY OFFERING

These are challenging times for all of us. The church is committed to supporting you in your spiritual and material needs, but it is a group effort. If you are able, please consider continuing to contribute to the church so that she can continue in her mission. Your Sunday offerings, collection plate and candle donations can all be done online or by mailing a check to the church.
LIGHT A VIRTUAL CANDLE
Lighting a candle is a way of extending one's prayer and showing solidarity with the person on whose behalf the prayer is offered. The candle symbolizes that prayer.  🕯
On Sundays, Mondays, Wednesdays, and Fridays, Rev. Fr. Hrant Kevorkian will lite a candle for every request received. If you would like to submit a request, you can contact Fr. Hrant, call the Church office at (313)336-6200, send us a message on social media , reply to this email, or click the button below.
Let's Read the Bible! Readings of the week.
  • Monday, June 1: Romans 1:1-17; Matthew 7:28-8:4
  • Tuesday, June 2: Romans 1:18-25; Matthew 8:5-13
  • Wednesday, June 3: Romans 2:2-11; Matthew 8:18-27
  • Thursday, June 4: Romans 2:12-24; Matthew 8:28-34
  • Friday, June 5: Romans 2:25-3:9; Matthew 9:1-8
  • Saturday, June 6: Jeremiah 1:1-10; 38:1-13; 2 Peter 2:9-22; Matthew 2:16-18
SUNDAY BIBLE READINGS
Bible Readings for Sunday, May 31, 2020
ՀՈԳԵԳԱԼՈՒՍՏ - PENTECOST

Reading from the Acts of the Apostles 2:1-21
When the day of Pentecost had come, they were all together in one place. And suddenly from heaven there came a sound like the rush of a violent wind, and it filled the entire house where they were sitting. Divided tongues, as of fire, appeared among them, and a tongue rested on each of them. All of them were filled with the Holy Spirit and began to speak in other languages, as the Spirit gave them ability.
 
Now there were devout Jews from every nation under heaven living in Jerusalem. And at this sound the crowd gathered and was bewildered, because each one heard them speaking in the native language of each. Amazed and astonished, they asked, “Are not all these who are speaking Galileans? And how is it that we hear, each of us, in our own native language? Parthians, Medes, Elamites, and residents of Mesopotamia, Judea and Cappadocia, Pontus and Asia, Phrygia and Pamphylia, Egypt and the parts of Libya belonging to Cyrene, and visitors from Rome, both Jews and proselytes, Cretans and Arabs—in our own languages we hear them speaking about God’s deeds of power.” All were amazed and perplexed, saying to one another, “What does this mean?” But others sneered and said, “They are filled with new wine.”
 
But Peter, standing with the eleven, raised his voice and addressed them, “Men of Judea and all who live in Jerusalem, let this be known to you, and listen to what I say. Indeed, these are not drunk, as you suppose, for it is only nine o’clock in the morning. No, this is what was spoken through the prophet Joel: ‘In the last days it will be, God declares, and your sons and your daughters shall prophesy, and your young men shall see visions, and your old men shall dream dreams. Even upon my slaves, both men and women, in those days I will pour out my Spirit; and they shall prophesy. And I will show portents in the heaven above and signs on the earth below, blood, and fire, and smoky mist. The sun shall be turned to darkness and the moon to blood, before the coming of the Lord’s great and glorious day. Then everyone who calls on the name of the Lord shall be saved.’” 
 
 The Holy Gospel of Jesus Christ According to St. John 14:25-31
“I have said these things to you while I am still with you. But the Advocate, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, will teach you everything, and remind you of all that I have said to you. Peace I leave with you; my peace I give to you. I do not give to you as the world gives. Do not let your hearts be troubled, and do not let them be afraid. You heard me say to you, ‘I am going away, and I am coming to you.’ If you loved me, you would rejoice that I am going to the Father, because the Father is greater than I. And now I have told you this before it occurs, so that when it does occur, you may believe. I will no longer talk much with you, for the ruler of this world is coming. He has no power over me; but I do as the Father has commanded me, so that the world may know that I love the Father. Rise, let us be on our way. 


ԱՌԱՔԵԱԼՆԵՐՈՒ ԳՈՐԾԵՐԸ 2:1-21
Երբ Պենտէկոստէի օրը հասաւ, բոլոր հաւատացեալները միասնաբար մէկտեղուած էին: Յանկարծ սաստիկ հովի մը սուլոցին պէս ձայն մը հնչեց երկինքէն եւ լեցուց ամբողջ տունը, ուր անոնք նստած էին: Յետոյ անոնք տեսան հրեղէն լեզուներ, որոնք տարածուեցան եւ հանգչեցան իւրաքանչիւրին վրայ: Բոլոր ներկաները Սուրբ Հոգիով լեցուեցան եւ սկսան տարբեր լեզուներով խօսիլ, ինչպէս որ Հոգին խօսիլ կու տար:
Այն օրը Երուսաղէմ քաղաքը լեցուն էր բարեպաշտ Հրեաներով, որոնք աշխարհի բոլոր երկիրներէն եկած էին: Երբ այս ձայնը լսուեցաւ, մեծ բազմութիւն մը եկաւ խռնուեցաւ եւ բոլորը անակնկալի եկան, որովհետեւ կը լսէին թէ ի՛նչպէս անոնցմէ իւրաքանչիւրը իրենց սեփական լեզուով կը խօսի: Ամէնքն ալ սքանչացումով եւ զարմանքով կ’ըսէին իրարու.
– Այս խօսողները բոլորն ալ Գալիլեացիներ չե՞ն միթէ. ի՞նչպէս կ’ըլլայ որ մեր ծննդավայր երկիրներու լեզուներով կը խօսին, ինչպէս ահաւասիկ կը լսենք: Չէ՞ որ ահա մեր մէջ կան՝ Պարթեւներ, Մարեր, Ելամացիներ, Միջագետացիներ, Հրէաստանցիներ, Կապադովկիացիներ, Պոնտացիներ, Ասիացիներ, Փռիգիացիներ եւ Պամփիլիացիներ, Եգիպտացիներ, Կիրենիայի շրջանէն Լիպիացիներ, Հռոմէն եկած Հրեաներ եւ հրէութեան դարձած նորահաւատներ, Կրետացիներ եւ Արաբիացիներ: Եւ ահա բոլորս ալ մեր խօսած լեզուներով իրենցմէ կը լսենք Աստուծոյ մեծամեծ գործերուն մասին:
Ապշահար, եւ շփոթի մատնուած՝ կը հարցնէին իրարու.
– Ի՞նչպէս կարելի է բացատրել ասիկա:
Իսկ ոմանք ծաղրանքով կ’ըսէին.
– Նոր գինիով գինովցած են:
Այն ատեն, Պետրոս տասնըմէկ առաքեալներուն հետ ոտքի ելաւ եւ բարձրաձայն սկսաւ անոնց խօսիլ.
– Ո՜վ Հրէաստանցիներ եւ դուք բոլորդ որ հիմա Երուսաղէմ կը գտնուիք. իրականութիւնը գիտնալու համար՝ լսեցէք ինչ որ պիտի ըսեմ: Դուք կը կարծէք թէ ասոնք գինով են. բայց 
այդպէս չէ, որովհետեւ առտուան ժամը ինն է դեռ: Մինչդեռ ասիկա կատարումն է Յովէլի մարգարէութեան, որ կ’ըսէ.-
«Այնուհետեւ երբ վերջին օրերը գան,-
կ’ըսէ Աստուած,-
իմ Հոգիս պիտի թափեմ բոլոր մարդոց վրայ. ձեր տղաքն ու աղջիկները
իմ պատգամներս պիտի փոխանցեն ձեզի, ձեր երիտասարդները տեսիլքներ պիտի ունենան եւ ձեր ծերերը երազներ պիտի տեսնեն:
Այն օրերուն իմ Հոգիս պիտի թափեմ նաեւ իմ ծառաներուս եւ. աղախիններուս վրայ, եւ անոնք եւս իմ պատգամներս պիտի փոխանցեն ձեզի:

Երկինքի բարձունքին վրայ հրաշքներ պիտի ցոյց տամ, եւ նշաններ՝ վարը երկրի վրայ. աշխարհ արիւնով, կրակով եւ թանձր ծուխով պիտի լեցուի
արեւը պիտի խաւարի, եւ լուսինը արիւնի գոյն պիտի առնէ, նախքան Տիրոջ մեծ եւ փառահեղ օրուան գալը:
Այն ատեն ով որ Տէրը օգնութեան կանչէ՝ պիտի փրկուի»:


ՅԻՍՈՒՍ ՔՐԻՍՏՈՍԻ ԱՒԵՏԱՐԱՆԸ ԸՍՏ ՅՈՎՀԱՆՆԷՍԻ (14.25-31)
Այս բոլորը խօսեցայ ձեզի, քանի տակաւին ձեզի հետ եմ: Բայց Մխիթարիչը՝ Սուրբ Հոգին, որ Հայրս ձեզի պիտի ղրկէ իմ անունովս, անիկա ձեզի ամէն ինչ պիտի սորվեցնէ եւ յիշեցնէ ինչ որ ես ձեզի ըսի:

– Խաղաղութիւն կը թողում ձեզի. իմ խաղաղութիւնս է որ կու տամ ձեզի, որ այս աշխարհի տուած խաղաղութենէն տարբեր է: Մի՛ խռովիք ու մի՛ վախնաք: Լսեցիք ինչ որ ըսի ձեզի, թէ՝ «Ահա կ’երթամ, բայց կրկին պիտի գամ ձեզի»: Եթէ զիս սիրէիք, ուրախ պիտի ըլլայիք որ Հօրս կ’երթամ, որովհետեւ Հայրս ինձմէ մեծ է: Այս բոլորը ձեզի ըսի՝ նախքան պատահիլը, որպէսզի երբ պատահին՝ այն ատեն հաւատաք: Այլեւս երկար պիտի չխօսիմ ձեզի, որովհետեւ ահա կու գայ այս աշխարհի իշխանը, որ իմ վրաս ո՛չ մէկ իշխանութիւն ունի: Բայց աշխարհը պէտք է գիտնայ թէ ես Հայրը կը սիրեմ եւ այդ է պատճառը, որ ինծի բոլոր պատուիրածները կը կատարեմ: Ելէ՛ք, երթանք այստեղէն:
LITURGICAL CALENDAR
FEAST OF PENTECOST: The Descent of the Holy Spirit
This Sunday (May 31), the Armenian Church celebrates the Feast of Pentecost ( Hokekalousd ), the descent of the Holy Spirit upon the Apostles, and the birth of the Church. Jesus had commanded His apostles to “Go therefore and make disciples of all nations,” (Matthew 28:19). Recognizing the difficulty of this great responsibility, Christ had advised his disciples not to begin their teaching mission until after the “descent of the Holy Spirit.”

In the Acts of the Apostles, we read that on that day of Pentecost the apostles gathered in one place, and suddenly a strong wind seemed to fill the house in which they were assembled, and they were filled with the Holy Spirit (see reading above). It was the Jewish feast of Pentecost ( Shabuoth ) commemorating the giving of the law on Mount Sinai and many different people from different lands had come to Jerusalem. They marveled that they could understand the Apostles’ words. This day when the Holy Spirit descended upon the Apostles marked the beginning of the mission of the Church to spread the Good News throughout the world.

In a sense, Pentecost is the opposite of what occurred in the Old Testament story of the Tower of Babel when God disapproved of the building of a tower to reach the heavens and he created confusion by having the workers suddenly speak in different tongues, and unable to understand each other. At Pentecost He gave the disciples the ability to speak other tongues and thus be able to be understood by everyone everywhere.
EVENTS AT ST. SARKIS CHURCH
REQUIEM SERVICE - ՀՈԳԵՀԱՆԳԻՍՏ
In memory of: ALL FEDAYEES AND ARF UNGERS WHO GAVE THEIR LIVES FOR THE
INDEPENDENCE OF ARMENIA AND THE FREEDOM OF ARMENIANS IN HONOR OF MAY 28, 1918.
Requested by: Father Hrant and the Board of Trustees of Saint Sarkis Church. The Armenian Revolutionary Federation Azadamard Gomideh of Detroit. 

In Memory of: Hovannes Pentezian (3 Days)
Requested by: Sarkis and Hourie Tcholakian and family. Arsen and Shoghig Terjimanian and family. Vasken and Annette Cholakian and family. Rafi and Seran Tcholakian and Family.

In memory of: Ernest Asadourian (7 days)
Requested by: Father Hrant and the Board of Trustees of St. Sarkis Church.

In memory of: Mary Jo Agbabian (40 days), Dr. Vahagn Agbabian (6 years), Noemi Bodourian Aghababian (23 years), Vagharah Garabed Aghababian (32 years)
Requested by: Vahan and Julie Agbabian and family. Vartan Aghababian. Joanne and Glenn Black and family. Aram Agbabian. Suzanne Derbabian and family. Dr. Jeffrey and Lorig Noroyan and family. 

In memory of: Mary Jo Aghbabian (40 days)
Requested by: Peter and Ann Sirian. Vasken and Annette Cholakian and family.      Rafi and Seran Tcholakian and family. Paul and Kim Sirian and family. Mike and Carolyn Crane and family.

In memory of: Aram Sonny Gavoor (2 years)
Requested by: Violet Gavoor. Nancy Gavoor.
SPECIAL ANNOUNCEMENTS
Special Prayers

Father Hrant, the Board of Trustees, and all the auxiliary bodies of St. Sarkis Church request special prayers for the good health and safety of all our parishioners. May these trying days pass in peace and may we reunite again in our churches and celebrate mass together.
On the occasion of Rose Kehetian’s birthday her family and church friends wish her a very happy birthday and a healthy year.
CLICK! CLICK! CLICK!
If you have not noticed, our e-blasts have become super interactive. There are many pictures, links, and flyers that can be clicked on and will take you to various different links.

HAVE SOMETHING TO SUBMIT?
All parish news, photographs, and calendar items should be emailed to office@saintsarkis.org. DEADLINE TO SUBMIT IS THURSDAYS AT 1:00PM. Send us your pictures from Sunday School, Special Services and other Church Events. If your event has an external link (ex. facebook event, eventbrite, etc) send that to us so that we can incorporate it with your flyer.

HAVE A QUESTION, COMMENT, OR SUGGESTION?
We would like to hear from you! Send us an email at office@saintsarkis.org, send us a message on facebook, instagram, or twitter, or chat with us on our website!

WEBSITE LINK: www.saintsarkis.org

FOLLOW US!!!
Click the links below to follow us on social media!
All Available For You Online...
Do you want to request a Requiem Service for your departed loved ones? Do you have a Baptism to schedule? or a Wedding? or do you want to become a member of the Church?
All requests are easy today by using our online forms. Visit our website  www.saintsarkis.org , go to the services tab,  and you will be able to fill out any form you need online, or click on of the options on the right.
Online Donations

For your convenience, St. Sarkis Armenian Apostolic Church is now accepting online credit card donations using PayPal which is an easy and secure way to make your donations. To make a donation, please Click Here.

COMMUNITY EVENTS / ANNOUNCEMENTS
ALL IN-PERSON COMMUNITY EVENTS FOR THE MONTH OF APRIL HAVE BEEN CANCELLED OR POSTPONED UNTIL FURTHER NOTICE.
Stay Connected:
St. Sarkis Armenian Apostolic Church
19300 Ford Road, Dearborn, MI 48128
Phone:313-336-6200