Announcements

Յուլիս 1 0       Ա ստուածաշունչի սերտողութիւն, «Սարոյեան» Սրահ, երեկոյեան 7:30-ին, Հայր Պարոյրի ուսուցողութեամբ։
July 10            Bible Studies at Saroyan Hall, at 7:30 pm by Very Rev. Fr. Barouyr Shernezian.
 
Յուլիս 1 5       Ե կեղեցւոյ Տարեկան Դաշտագնացութիւն Սան Մաթէօ Բարքին մէջ, առաւօտեան ժամը 11-ին։ Ուստի, եկեղեցւոյ մէջ Պատարագ տեղի պիտի չունենայ։
July 15     Annual Church Picnic at 11:00 am- San Mateo Central Park. No Badarak at church on this day.

Յուլիս 2 8         Տ ղամարդոց Խրախճանք «Վասպուրական» Սրահ, երեկոյեան ժամը 7ին։
July 28           Men’s BBQ Night at the Vasbouragan Hall, at 7:00PM.

Օգոստոս 12  Ս. Աստուածածնայ Վերափոխման տօն եւ խաղողօրհնէք` Գերշ. Տ. Թորգոմ Եպս Տօնոյեան։ Պատարագէն ետք, Ս. Աստուածածնայ Վերափոխման տօնին առթիւ ճաշկերոյթ ՝ «Վասպուրական» սրահին մէջ, կազմակերպութեամբ՝ Հոգաբարձութեան եւ հովանաւորութեամբ՝ տիկին Արաքս Սարեանին։
August 12 ­­­­­­­­­­­____ Assumption of the Holy Mother of God. Celebrant of Divine Liturgy, His Grace Bishop Torkom Donoian, Vicar of the Western Prelacy. Luncheon following Divine Liturgy, organized by the Board of Trustees, sponsored by Mrs. Arax Sarian.

Սեպտեմբեր 14, 15, 16        Տարեկան Պազար Տօնավաճառ։
September 14, 15, 16          Annual Church Bazaar.
ՅԻՍՈՒՍ ՔՐԻՍՏՈՍԻ ԱՒԵՏԱՐԱՆԸ ԸՍՏ ՄԱՏԹԷՈՍԻ (17.1-9) 
Վեց օր ետք, Յիսուս իր հետ առաւ Պետրոսը, Յակոբոսը եւ Յովհաննէս եղբայրները եւ զանոնք բարձր լեռ մը հանեց, ուր առանձին էին: Հոն այլակերպեցաւ անոնց դիմաց. իր դէմքը արեւու նման լուսաւոր դարձաւ եւ հագուստները լոյսի նման ճերմակ եղան: Եւ ահա երեւցաւ Մովսէսն ու Եղիան, որոնք կը խօսէին Յիսուսի հետ:  
Պետրոս ըսաւ Յիսուսի. «Տէ՛ր, ի՜նչ լաւ է հոս. եթէ կ՚ուզես երեք վրաններ շինենք, մէկը քեզի, մէկը Մովսէսի եւ միւսը Եղիայի համար»: Մինչ Պետրոս կը խօսէր, ահա լուսաւոր ամպ մը ծածկեց զիրենք. ամպին մէջէն ձայն մը լսուեցաւ որ կ՚ըսէր. «Այս է իմ սիրելի Որդիս որ հաւնեցայ. անոր մտիկ ըրէք»: Երբ աշակերտները լսեցին ասիկա, սարսափահար՝ երեսի վրայ գետին ինկան: Յիսուս մօտենալով՝ դպաւ անոնց եւ ըսաւ. «Ոտքի՛ ելէք, մի՛ վախնաք»: Աշակերտները իրենց աչքերը վեր բարձրացուցին եւ Յիսուսէ զատ մարդ չտեսան: 
Եւ մինչ լեռնէն վար կ՚իջնէին, Յիսուս պատուիրեց անոնց, ըսելով. «Մինչեւ որ մարդու Որդին մեռելներէն յարութիւն չառնէ, ձեր տեսածը ոեւէ մէկուն մի՛ պատմէք»: 

THE GOSPEL OF JESUS CHRIST ACCORDING TO MATTHEW (17.1-9)
After six days Jesus took with him Peter, James and John the brother of James, and led them up a high mountain by themselves. There he was transfigured before them. His face shone like the sun, and his clothes became as white as the light. Just then there appeared before them Moses and Elijah, talking with Jesus.  
Peter said to Jesus, "Lord, it is good for us to be here. If you wish, I will put up three shelters-one for you, one for Moses and one for Elijah."  
While he was still speaking, a bright cloud enveloped them, and a voice from the cloud said, "This is my Son, whom I love; with him I am well pleased. Listen to him!"  
When the disciples heard this, they fell facedown to the ground, terrified. But Jesus came and touched them. "Get up," he said. "Don't be afraid." 8When they looked up, they saw no one except Jesus.  
As they were coming down the mountain, Jesus instructed them, "Don't tell anyone what you have seen, until the Son of Man has been raised from the dead."
Roses donated by Annig Zindarsian and Family.

Coffee Hospitality hosted by The Ladies Auxiliary.