Jan Pou N
Elve
Timoun
 Yon fanmi Afriken Ameriken pran yon woulib ete bisiklèt.
Planifye Yon Ete San Danje ki Amizan
Jwi aktivite an fanmi, enskri pou kan e evite summer slide (Bès Akademik) pandan ete a
Sant Kontwòl ak Prevansyon Maladi ap kontinye konseye kont vwayaj jiskaske tout moun vaksine. Paran ki pa ko vaksine oswa jèn timoun ta dwe tann apre ete a pou vwayaje, paske CDC pa ko apwouve vaksen pou timoun yo. Erezman, Konte Miami-Dade se yon chwa vakans pou anpil moun, kidonk ou pa bezwen ale lwen pou w jwi se-zon ete a ak pitit ou.

Menm si moun ka sòti ete sa a plis ke avan, paran ap toujou bezwen pran prekosyon pou asire pitit yo ka jwi tèt yo an sekirite. Pou enfòmasyon sou sekirite li Gid Sekirite COVID Konte Mi-ami-Dade la: 
 Yon gwoup timoun prepare pou retounen nan mond lan deyò.
Sa Nou Aprann Nan Pandemi an: Prepare Timoun Pou Lavi Apre COVID la
Men etap pou prepare pitit ou pou yo retounen pami moun ankò
Mete aparèy yo de kote epi planifye pou al kay kèk zanmi. Kite afè fete fèt timoun nan machin nan, pou al nan bon jan fèt ki gen gato ak kay gonflab pou timoun ponpe. Kite ti kwen konfòtab nan salon an pou yo tounen nan klas. Pandan plis Ameriken ap pran vaksen, kan ap re-ouvè epi aktivite lekòl pase a yon vitès siperyè, paran ak timoun vin fè fas a nouvo difikilte adaptasyon pou yo tounen vin gen orè konplè. Men lè fanmi jere santiman yo yon fason ki pozitif, pandan y ap re-evalye sa ki pi enpòtan pou yo epi y ap prepare divès objektif, fanmi kab tabli yon nouvo vi nòmal ki pi bon pou 2021.
Looking for Yesterday Ekri pa Alison Jay
Liv Mwa A
Pafwa li sanble se jenerasyon ki pi jèn nan ki konprann monn sa a. Men, lè nou koute granparan nou yo epi reyalize ke yo te wè ak aprann anpil, menm sak nouvo ka ansyen pou yo. Nan Looking for Yesterday, otè Alison Jay eksplore relasyon ki genyen ant pitit pitit ak granpè l e jan sa fèl sispann panse ansyen tan e gen espwa pou demen. 

Ou ka wè sajès granpè nan liv la. Li bay pwòp paran w yon bèl chans chita li ak pitit ou. Anplwaye Sistèm Bibliyotèk Piblik Miami-Dade chwasi liv mwa sa a pou w eksplore relasyon pitit pitit ak granparan yo e kijan pwochen jenerasyon an ka konn eksperyans sa yo. 
Chery en die seun Jonathan-David Chery geniet 'n Box Joy-pakket.
Box Joy: Mete Fanmi yo Ansanm lè yo Plis Bezwen sa
Pwogram Innovation Fund ki resevwa fon nan men Trust la ap travay Opa-locka
Ou Sonje lè w te konn ap tann yon bagay espesyal pa lapòs lè w te timoun, eksitasyon w te genyen nan gade pou wè ki lè faktè katye w la ap vini oswa lè w louvri bwat postal ou pou w wè si sa ou t ap tann nan rive. Leplisouvan kè kontan ou te santi nan tann pake a konn pi bon pase satisfaksyon w jwenn nan kèlkeswa sa w t ap tann nan. Timoun jodi a jwi bwat abònman prèske menm jan an – livrezon pake espesyalize ki fèt souvan pote tout kalite kado oswa pwodui pou yo.
Jere Summer Slide ak Battle of the Books
Amelyore alfabetizasyon pitit ou ak lekti e plezi
Lekti pandan ete! Ou ka imajine pitit ou plenyen si yo tande panse sa a. Men pou fè yo li sa ka tounen yon batay. Men depi yo kòmanse li yon bon liv sa pral chanje. Battle of the Books ki sou twazyèm ane pral fè timoun yo eksite pou yo li nan yon konpetisyon ki plen aktivite, oratè motivasyonèl ak bon jan plezi. Konpetisyon an se yon ekselan jan pou kenbe timoun yo enterese ak angaje nan lekti lè kapasite akademik elèv tipikman bese. Rechèch montre ke elèv yo ka pèdi prèske yon mwa aprantisaj ane lekòl, epi elèv ki pi pòv gen plis chans soufri ak sa.
Resous pou paran yo
Panse sou retounen nan kolèj? Jwenn asistans ekolaj nan Misyon North Star - Pwogram Young Paran nan Miami-Dade College.

Nan nouvo The Children’s Trust Book Club la ap vini ankò ak kèk nouvo liv gratis, chak mwa, kote y ap voye yo ba wou palapòs pou tout timoun nan Miami-Dade ki fèk fèt rive nan laj 5 an. 
The Children’s Trust Parent Club ofri atelye GRATIS, nan tout konte a sou sijè ki enpòtan sou elve timoun ki gen siksè, ki an sante, ak kè kontan.

Men kote ouka jwen enfòmasyon ki ka ede'w jere kriz Kowona nan
Paj Coronavirus Konte Miami-Dade la sou ki kote ak kijan pou enskri pou pran vaksen COVID-19:
CDC a te gen yon paj entènèt espesyal ak Kowona enfòmasyon, dènye yo ak konsèy.

Depatman Sante Eta Florid paj Kowona nan
Komisyon Konsèy Lekòl Miami-Dade la gen yon paj Coronavirus, osi byen ke yon Gid pou Paran pou Novel Coronavirus la.
Sekou Manje
Asistans pou granmoun aje yo
Pou aprann plis vizite www.TheChildrensTrust.org oswa rele 211.
Ann rete konekte!