ᒪᐃ 2020                                                             
ᒪᑐᐃᒃᑲᓐᓂᕐᓂᐊᖅᐱᐅᒃ ᐱᓕᕆᐊᕆᔭᐃ?  
ᒪᔾᔭ ᒪᑯᐊ ᖃᐅᔨᒪᔭᕆᐊᖃᒃᑕᓯ....

ᐊᖓᔪᖅᑳᑦ ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᙱᑦᑐᓕᕆᔨᒃᑯᓐᓄᑦ ᓄᓇᑦᓯᐊᕐᒥ ᐊᒻᒪ ᓄᓇᕗᒥ ᐃᓱᒪᓕᐅᕆᕙᓪᓕᐊᖕᒪᑕ ᐋᓐᓂᐊᖃᖅᑕᐃᓕᓂᒃᑯᑦ ᖃᓄᐃᑦᑑᔪᑦ ᐊᑐᖅᑕᐅᔪᓐᓇᕐᓯᒋᐊᒃᓴᖏᓐᓂᒃ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐊᓯᙳᖅᑕᐅᓂᐊᕆᐊᒃᓴᖏᓐᓂᒃ ᑕᒪᐃᓐᓂ ᓄᓇᑦᓯᐊᕐᒥ ᐊᒻᒪ ᓄᓇᕗᒥ, ᐃᓚᖃᖅᖢᓂ ᐱᓕᕆᐊᖑᔪᓂᒃ ᖃᓄᐃᓕᖓᓂᖏᑦᑎᒍᑦ ᒪᓕᒡᓗᑎᒃ ᒪᑐᐃᖅᑎᑦᑎᓂᐊᕐᓂᖏᓐᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᖃᑯᒍ ᒪᑐᐃᕋᔭᕐᒪᖔᑕ. ᑕᒪᐃᓐᓂ ᓴᓇᕝᕕᐅᕙᒃᑐᑦ ᐊᔾᔨᒌᙱᒻᒪᑕ, ᑭᓯᐊᓂᓕ ᓴᖅᑭᔮᕐᕕᐅᓂᕐᒥᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᐸᕐᓇᐃᓂᖅ ᐊᒻᒪ ᐅᓗᕆᐊᓇᖅᑐᓂ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᖅ ᐃᓚᒋᔭᐅᒻᒪᕆᖕᒪᑕ ᒪᑐᐃᕐᓯᒃᑲᓐᓂᕐᓂᐊᕐᓂᕐᒧᑦ ᐊᒻᒪ ᐊᐅᓚᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᐸᕐᓇᐅᑎᓄᑦ ᑕᒪᐃᓐᓄᓕᒫᖅ ᓇᖕᒥᓂᖅ ᐱᓕᕆᐊᖑᔪᓄᑦ.

ᐅᑯᐊ 6-ᖑᔪᑦ ᐱᒻᒪᕆᐊᓗᐃᑦ ᐊᑐᖅᑕᐅᔭᕆᐊᖃᖅᑐᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᖕᒥ ᐋᓐᓂᐊᖃᖅᑕᐃᓕᓂᕐᒧᑦ ᐊᒻᒪ ᐅᓗᕆᐊᓇᙱᑦᑐᒦᓐᓂᕐᒧᑦ ᐃᓱᒫᓗᒍᑎᐅᔪᑦ ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓇᖅ-19 (COVID-19) ᐱᔾᔪᑎᐅᓪᓗᓂ:
 1. ᐱᒋᐊᕈᑎᒋᓗᒍ ᐆᒥᖓ ᐅᖃᓕᒫᕐᓗᑎᒃ   ᓴᖅᑭᔮᕐᕕᐅᓂᕐᒥᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᐸᕐᓇᐃᓂᖅ ᒪᓕᒋᐊᓕᖕᒥᑦ (ECP).
  ᐅᓇ ᒪᓕᒋᐊᓕᒃ ᓇᓗᓇᐃᔭᐃᕐᓯᓯᒪᔪᖅ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᑦᑎᔨᐅᑉ, ᑲᒪᔨᐅᑉ, ᐊᒻᒪ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑑ ᑲᒪᒋᔭᒃᓴᖏᓐᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᒪᓕᒃᐸᓪᓕᐊᒋᐊᓕᖕᓂ ᐸᕐᓇᐅᓯᐅᕐᓂᕐᒧᑦ ᑐᑭᒧᐊᕈᑎᓂᒃ ᐋᖅᑭᒃᓱᐃᕙᓪᓕᐊᓂᐊᖅᑎᓪᓗᑎᑦ ᐃᓕᖕᓅᖓᔪᓂᒃ ᐸᕐᓇᐅᑎᓂᒃ ᒪᑐᐃᕐᓯᒃᑲᓐᓂᕐᓂᐊᖅᑎᓪᓗᑎ ᓇᖕᒥᓂᖅ ᐱᓕᕆᐊᕆᔭᕐᓂ.
 2. ᐃᓚᒋᔭᐅᓗᓂ ᐱᓕᕆᕝᕕᒃᐱᑦ ᓴᖅᑭᔮᕐᕕᐅᓂᕐᒥᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᐸᕐᓇᐃᓂᕐᒧᑦ, ᐱᐊᓂᒡᓗᒋᑦ ᐅᓗᕆᐊᓇᖅᑐᓂᒃ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᖅ (ᓄᓇᑦᓯᐊᕐᒧ ᐊᒻᒪ ᓄᓇᕗᒧ). ᐅᓇ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᖅ ᐃᓕᖕᓄᑦ ᐃᑲᔪᕈᑎᐅᓇᔭᕐᑐᖅ ᖃᓄᑎᒋ ᐅᓗᕆᐊᓇᖅᑎᒋᖕᒪᖔᑦ ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓇᖅ-19-ᒥ ᐊᐃᑦᑑᑎᐅᓇᔭᕆᐊᒃᓴᖓ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᒋᔭᕐᓂ.ᓄᓇᑦᓯᐊᕐᒥ, ᓇᖕᒥᓂᖅ ᐱᓕᕆᐊᖑᔪᑦ ᒪᑐᐃᕈᓐᓇᖅᑐᑦ ᑭᓯᐊᓂ ᖁᐊᕐᓵᕐᓇᕐᓂᖓ ᐊᑦᑎᒃᐸᑦ. ᖁᐊᕐᓵᕐᓇᖅᑐᒦᓐᓃᑦ ᖁᑦᑎᒃᑐᒦᑉᐸᑦ, ᐊᑐᕈᓐᓇᖅᑕᐃᑦ ᐅᓇ ᓴᖅᑭᔮᕐᕕᐅᓂᕐᒥᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᐸᕐᓇᐃᓂᕐ ᒪᓕᒋᐊᓖᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐅᓇ  ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᖕᒥᑦ ᓴᖅᑭᔮᕐᕕᐅᓂᕐᒥᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᖃᓄᐃᓕᐅᕈᑎᒃᓴᑦ ᑎᑎᕋᕐᕕᒃᓴᖅ ᐃᑲᔪᕈᑎ ᖃᓄᖅ ᐸᕐᓇᐅᓯᐅᕈᓐᓇᕋᔭᕐᓂᕐᓂᒃ ᐊᑦᑎᒃᓯᕚᓪᓕᖅᑎᑦᑎᓇᓱᖕᓂᕐᒥᑦ ᖁᐊᕐᓵᕐᓇᖅᑐᓂᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᖕᒥᑦ. 
 3. ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᑎᑦ ᐱᐊᓂᒃᓯᑎᓪᓗᒋᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕆᐊᕐᕕᖕᓂ ᖁᐊᕐᓵᕐᓇᖅᑐᓂᒃ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᕐᒥᑦ (ᓄᓇᑦᓯᐊᖅ ᐊᒻᒪ  ᓄᓇᕗᑦ). ᐅᓇ ᑕᑕᑎᕆᐊᓕᒃ ᑐᓴᕈᑎᐅᓇᓱᑦᑐᖅ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᕆᔭᐅᔪᒨᖓᔪᓂᒃ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᓴᓇᔭᖅᑐᕐᕕᖕᒥᑦ. ᓯᕗᓪᓖᑦ ᐱᓕᕆᐊᖃᓕᕆᐊᖅᐸᒃᑐᑦ ᖃᐅᔨᒪᓛᖑᕙᒃᑐᑦ ᓇᓗᓇᐃᕐᓯᓂᕐᒥᓐ ᖁᐊᕐᓵᕐᓇᖅᑐᓂ ᓴᖅᑭᑦᑎᕕᐅᑐᐃᓐᓇᕆᐊᖃᕐᓂᕐᒥ. ᐅᓇ ᐃᑲᔫᑎᒻᒪᕆᐅᔪᖅ ᐃᓚᒋᔭᐅᑎᑦᑎᓪᓗᓂ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓂᒃ ᖁᐊᕐᓵᓇᙱᑦᑐᓂ ᐸᕐᓇᐅᓯᐅᖅᐸᓪᓕᐊᓂᕐᒧᑦ. 
 4. ᖁᐊᕐᓵᕐᓇᖅᑐᓄᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᒍᑎᒃᓴᑦ ᐊᑐᕆᐊᖃᖅᑐᑦ ᐊᑐᓕᖅᑎᓪᓗᒋᑦ:
  • ᐋᖅᑭᒃᓱᐃᓗᑎ ᓄᑖᓂᒃ ᐊᑐᐊᒐᕐᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᖃᓄᐃᓕᐅᕈᑎᒃᓴᓂᒃ ᐱᓕᕆᐊᕆᓂᐊᕐᓗᒋᑦ ᖁᐊᕐᓵᕐᓇᕈᑎᐅᔪᓐᓇᖅᑐᑦ;
  • ᐋᖅᑭᒃᓱᐃᓗᑎ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐃᓕᐅᖃᐃᓗᑎ ᑐᓗᕐᑕᕐᕕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᓂᒃ, ᐊᒻᒪᓗ ᖃᕋᓴᐅᔭᒃᑯᑦ ᐱᔨᑦᑎᕋᐅᑎᓕᕆᔾᔪᑎᓂᒃ;
  • ᓂᐅᕕᕐᓗᑎ ᐱᖁᑎᒃᓴᓂᒃ ᓇᖕᒥᓂᖅ ᐋᓐᓂᖅᑕᐃᓕᔾᔪᑎᓂᒃ (PPE) ᐱᓯᒪᔭᕆᐊᖃᖅᑕᔅᓯᓐᓂᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ ᐊᑐᖅᑕᐅᔭᕆᐊᓕᖕᓂ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓪᓗᒋᑦ;
  • ᐱᒻᒪᕆᐅᓛᖑᓪᓗᓂ ᐅᓇ, ᐊᔪᕈᓐᓃᕐᓴᖅᑎᓪᓗᒋᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᒋᔭᑎ ᓄᑖᓂᒃ ᐊᐅᓚᑦᑎᒍᑎᓂᒃ, ᐊᑐᐊᒐᕐᓂᒃ, ᖃᓄᐃᓕᐅᕈᑎᒃᓴᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᓇᓗᓇᐃᕐᓯᒍᓐᓇᕐᓂᕐᒥᒃ ᐅᓗᕆᐊᓇᕋᔭᖅᑐᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᖁᐊᕐᓵᕐᓇᖅᑐᓂᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᒋᔭᖕᓂᑦ.
 5. ᐱᐊᓂᒃᑯᕕᒋ 1-ᒥ 4-ᒧ ᖃᓄᐃᓕᐅᒐᒃᓴᑦ, ᒪᑐᐃᕈᓐᓇᓕᕋᔭᖅᑕᐃᑦ ᐱᓕᕆᐊᕆᔭᐃ ᓄᓇᕗᒥᑦ ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᙱᑦᑐᓕᕆᔨᓄᑦ ᐱᔪᓐᓇᖅᑎᑕᐅᓕᕈᕕᑦ.
 6. ᐱᓕᕆᐊᕆᔭᐃᑦ ᐊᐅᓚᒃᑲᓐᓂᓕᖅᐸᑦ, ᕿᒥᕐᕈᐊᖃᑦᑕᐃᓐᓇᕐᓗᑎ ᓴᖅᑭᔮᕐᕕᐅᓂᕐᒥᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᐸᕐᓇᐅᑎᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐅᓗᕆᐊᓇᖅᑐᓂᒃ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᕐᒧᑦ ᑎᑎᖃᖁᑎᑎᑦ ᑖᓐᓇ ᐸᕐᓇᐅᑎᒋᔭᐃᑦ ᐋᖅᑭᒋᐊᖅᐸᒡᓗᒍ ᖃᓄᐃᓕᐅᕐᐸᓪᓕᐊᓂᕐᓄᑦ. ᐅᑯᐊ ᑎᑎᖃᑦ ᐱᓕᕆᔾᔪᑎᐅᖕᒪᑕ ᐊᒻᒪᓗ ᕿᒥᕐᕈᐊᖃᑦᑕᕐᓗᒋ ᐊᒻᒪ ᐋᖅᑭᒋᐊᖅᐸᒡᓗᒋᑦ ᐱᔭᕆᐊᖃᕌᖓᑕ. 
ᑕᑕᑎᕆᐊᓂᒃᓯᒪᔪᑦ ᑐᓂᔭᐅᔭᕆᐊᖃᙱᑦᑐᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ ᐊᑦᑕᓇᖅᑐᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᓇᓪᓕᐅᒃᑯᒫᓂᒃ ᖃᐅᔨᓴᖅᑎᓄᑦ. ᐅᑯᐊ ᑕᑕᑎᕆᐊᓖᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᖕᓃᑦᑕᕆᐊᖃᖅᑐᑦ, ᐊᒻᒪᓗ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᔪᓐᓇᕐᓗᑎᒃ ᖃᐅᔨᓴᖅᑎᒥ ᕿᒥᕐᕈᐊᖅᑐᖃᕈᒪᓕᕐᓂᖅᐸᑦ.

ᐱᒻᒪᕆᖕᓂ ᐱᑕᖃᐅᕐᒥᔪᖅ ᐃᖅᑲᐅᒪᔭᕆᐊᖃᖅᑕᕐᓂ ᐱᓕᕆᕙᓪᓕᐊᑎᓪᓗᑎᒃ ᓴᖅᑭᔮᕐᕕᐅᓂᕐᒥᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᐸᕐᓇᐅᓯᐅᖅᐸᓪᓕᐊᑎᓪᓗᑎ ᐊᒻᒪ ᐅᓗᕆᐊᓇᖅᑐᓂᒃ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᒃᑯᑦ.
 • ᑎᑎᕐᓯᕙᓪᓕᐊᓂᖅ ᐱᐅᓂᖅᐹᖑᕙᒃᑐᖅ ᐊᐅᓚᑦᑎᓂᕐᒥᑦ ᖁᐊᕐᓵᕐᓇᖅᑐᓂᒃ. ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᑎᑦ ᓴᓇᔪᓐᓇᖅᐸᑕ ᐊᖏᕐᕋᖏᓐᓂᒃ, ᑕᐃᒪᓐᓇ ᐅᓗᕆᐊᓇᙱᓛᖑᓇᔭᖅᑐᒃᓴᐅᔪᖅ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ.
 • ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᑎ ᐃᑲᔪᕈᓐᓇᒻᒪᕆᖕᒪᑕ ᐋᖅᑭᒃᓱᐃᑎᓪᓗᑎᑦ ᓴᖅᑭᔮᕐᕕᐅᓂᕐᒥᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᐸᕐᓇᐅᑎᓂᒃ. ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᐅᔪᑦ ᐃᓚᐅᑎᑉᐸᒡᓗᒋᑦ ᐱᓕᕆᕙᓪᓕᐊᓂᕐᒧᑦ. ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᐅᔪᑦ ᐳᔪᓐᓇᐅᑎᖃᕐᒪᑕ ᐃᓚᐅᔪᓐᓇᕐᓂᕐᒥᑦ.
 • ᑐᓴᐅᒪᑦᑎᐊᕆᐊᕆᑦ. ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ ᐊᑦᑕᓇᖅᑐᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᓇᓪᓕᐅᒃᑯᒫᓂᒃ ᖃᐅᔨᓴᖅᑏᑦ ᐃᑲᔪᕈᑎᖏ ᐊᓯᙳᖅᐸᓪᓕᐊᖃᑦᑕᐃᓐᓇᕐᒪᑕ ᒪᓕᒐᓱᒃᖢᑎᒃ ᓄᓇᓕᖕᓂ ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᙱᑦᑐᓕᕆᔨᓂᒃ. ᖃᓄᐃᓕᐅᕐᓂᕗᑦ ᒪᓕᒍᓐᓇᖅᑕᓯ ᕙᐃᔅᐳᒃᑯᑦ, ᑐᕕᑐᒃ, ᐊᒻᒪ ᖃᐅᔨᒋᐊᖅᐸᒡᓗᒍ ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓇᖅ-19-ᒧᑦ ᐃᑲᔫᑎᒃᓴᓄᑦ ᒪᒃᐱᒐᖅ ᖃᐅᔨᒪᖃᑦᑕᕐᓂᐊᕋᕕᑦ ᖃᓄᐃᓕᐅᕈᑎᐅᓕᕐᑐᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᑐᓴᐅᒪᔭᐅᔭᕆᐊᓕᖕᓂᒃ.
 • ᒪᑯᓄᖓᓕ ᑭᓱᓕᐅᕐᕕᖕᓅᖓᔪᓄᑦ ᑐᓴᒐᒃᓴᓂᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᒋᔭᑎ ᐅᓗᕆᐊᓇᙱᑦᑐᒦᖁᓂᕐᒧᑦ ᐅᓇ ᑕᑯᒋᐊᕐᓗᒍ ᑲᓇᑕᒥ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᖕᒥᑦ ᐋᓐᓂᐊᖃᖅᑕᐃᓕᓂᖅ ᐊᒻᒪ ᐅᓗᕆᐊᓇᙱᑦᑐᒦᓐᓂᖃᕋᓴᐅᔭᒃᑯᑦ ᓴᖅᑭᔮᒐ ᐆᒧᖓ ᐋᓐᓂᐊᕕᒡᔪᐊᕐᓇᒧᑦ (ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓇᖅ-19).
 • ᐊᑐᕐᐸᒡᓗᑎ ᑐᓴᒐᒃᓴᓂᒃ ᐃᑲᔫᑎᓪᓚᕆᖕᓂ. ᑐᓴᕆᐊᖃᕈᕕᑦ ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓇᖅ-19 ᒥᒃᓵᓄᑦ, ᓯᕗᓪᓕᕐᒥ ᐱᒋᐊᕋᔭᖅᐳᑎᑦ ᖃᕋᓴᐅᔭᒃᑯᑦ ᓴᖅᑭᔮᒐᕆᔭᐅᔪᓂ ᓄᓇᔅᓯᓐᓂ ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᙱᑦᑐᓕᕆᔨᓄᑦ. ᑖᒃᑯᐊ ᑐᓴᒐᒃᓴᖃᓛᖑᖕᒪᑕ (ᓄᓇᑦᓯᐊᖅ ᐊᒻᒪ ᓄᓇᕗᑦ).


ᐱᓕᕆᔾᔪᑎᒃᓴᑦ ᓯᕗᓂᒃᓴᒥ: ᓴᖅᑭᔮᕐᕕᐅᓂᕐᒥᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᐸᕐᓇᐃᓂᖅ  
ᒪᓕᒃᐸᓪᓕᐊᒋᐊᓖᑦ ᐸᕐᓇᐅᑎᓕᐅᕐᓂᕐᒧᑦ ᑐᑭᒧᐊᕈᑎ ᖁᐊᕐᓵᕐᓇᙱᑦᑐᒥᑦ ᓴᓇᕝᕕᖃᕐᓂᕐᒧ ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓇᖅ-19 ᐱᑕᖃᖅᑎᓪᓗᒍᐱᒋᐊᕐᕕᖓᓂ ᐃᓱᐊᓄᑦ ᐆᒪ ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓇᖅ-19 ᐱᑕᖃᕐᓂᖓᓂᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᖕᒥᑦ ᖃᓄᐃᑦᑕᐃᓕᓂᕐᒧᑦ ᖃᓄᐃᓕᐅᒐᑦᓴᓄᑦ, ᓴᖅᑭᔮᕐᕕᐅᓂᕐᒥᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᐸᕐᓇᐃᓂᕐᒧᑦ ᒪᓕᒋᐊᓕᖓ (ECP) ᐊᑐᒐᒃᓴᐅᔪᖅ ᐃᑲᔫᑎᐅᓗᓂ ᐸᕐᓇᐅᓯᐅᕐᓂᕐᒥ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᒋᔭᑎ ᐅᓗᕆᐊᓇᖅᑐᒦᖁᓇᒋᑦ ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓇᖅ-19 ᐋᓐᓂᐊᕕᒡᔪᐊᕐᓇᖅᑕᖃᖅᑎᓪᓗᒍ. ᖃᓄᐃᓕᐅᕆᐊᖃᖅᐸᓪᓕᐊᓂᕐᓂ ᓇᓗᓇᐃᔭᖅᐸᓪᓕᐊᔪᖅ ᐋᖅᑭᒃᓱᐃᓂᐊᕐᓗᑎᑦ ᐱᓕᕆᕝᕕᖕᓂᒃ ᐸᕐᓇᐅᑎᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᐱᖅᑯᑎᐅᔭᕆᐊᓕᖕᓂ ᓇᓗᓇᐃᕐᓯᓯᒪᓪᓗᓂ ᖃᓄᐃᓕᐅᖅᐸᓪᓕᐊᓂᒃᑯᑦ.
 
ᓴᖅᑭᔮᕐᕕᐅᓂᕐᒥᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᐸᕐᓇᒍᑎ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᕗᖅ:
 • ᐃᓱᒪᒋᔭᐅᔭᕆᐊᖃᖅᑐᑦ ᐸᕐᓇᐅᓯᐅᕐᓗᓂ ᐊᐃᑦᑐᖅᑕᐅᑦᑕᐃᓕᓂᕐᒧ ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓇᖅ-19-ᒥ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᖕᒥᑦ;
 • ᑲᒪᒋᔭᐅᔪᒃᓴᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᑦᑎᔨᓄᑦ, ᑲᒪᔨᓄᑦ ᐊᒻᒪ ᓴᓇᔨᓄᑦ;
 • ᑐᑭᒧᐊᕈᑏᑦ ᑕᑕᑎᕆᓂᐊᕐᓗᑎ ᐅᓗᕆᐊᓇᕋᔭᖅᑐᓂᒃ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᕐᒧᑦ ᐱᓕᕆᔾᔪᑎᓂᒃ;
 • ᖁᐊᕐᓵᕐᓇᖅᑐᓂᒃ ᐊᐅᓚᑦᑎᓂᖅ (ᐊᑐᒐᒃᓴᑦ ᐋᖅᑭᒃᓯᒪᔭᑎ ᐊᐃᑦᑐᖅᑕᐅᑦᑕᐃᓕᓂᕐᒧᑦ ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓇᖅ-19-ᒥᑦ);
 • ᖃᐅᔨᓴᖃᑦᑕᐃᓐᓇᕐᓗᒋ ᐊᐅᓚᑦᑎᒍᑎᐅᔪᑦ ᐋᖅᑭᒃᓯᒪᔭᑎᑦ;
 • ᐃᑲᔫᑎᐅᒃᑲᓐᓂᕈᓐᓇᖅᑐᓄᑦ ᓇᓗᓇᐃᔭᕐᓯᒪᔪᖅ. 
ᑕᑯᒋᐊᕈᓐᓇᕐᒥᔭᐃᑦ ᒪᒃᐱᒐᕗᑦ ᐅᓇ   ᓴᖅᑭᔮᕐᕕᐅᓂᕐᒧᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᓂᕐᒥ ᖃᓄᐃᓕᐅᕈᑎᑦ ᖃᐅᔨᓇᓱᔨᓗᑎ ᐊᔾᔨᒌᙱᑦᑑᑎᓂᒃ ᓴᖅᑭᔮᕐᕕᐅᓂᕐᒧᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᓂᕐᒥ ᖃᓄᐃᓕᐅᕈᑎᒃᓴᓂᒃ ᐊᑐᕈᓐᓇᖅᑕᕐᓂᒃ.

ᐅᐸᓗᖓᐃᖅᓯᒪᓕᕆᑦ. ᓄᓇᑦᓯᐊᕐᒥ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᐅᔪᑦ ᕿᒥᕐᕈᐊᕆᐊᖃᖅᑐᑦ ᓴᖅᑭᔮᕐᕕᐅᓂᕐᒧᑦ ᐊᐅᒪᑦᑎᓂᕐᒥ ᐸᕐᓇᐅᑎᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᑐᓕᖅᑎᑦᑎᓂᕐᒥ ᖁᐊᕐᓵᕐᓇᖅᑐᓂ ᐊᐅᓚᑦᑎᓂᕐᒥᒃ ᐱᓕᕆᐊᕆᔭᐃᑦ ᒪᑐᐃᒃᑲᓐᓂᓚᐅᙱᓐᓂᖓᓂ. ᐱᓕᕆᕝᕕᒋᔭᐃ ᒪᑐᐃᖁᔭᐅᓚᐅᙱᒃᑲᓗᐊᕐᑎᓪᓗᒍ ᓱᓕ ᐱᓕᕆᐊᖃᕈᓐᓇᖅᑐᑎᑦ ᐅᑯᓇᓂ  ᓴᖅᑭᔮᕐᕕᐅᓂᕐᒧᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᓂᕐᒥ ᐸᕐᓇᐅᑎᓂ ᒫᓐᓇ, ᐸᕐᓇᓯᒫᓂᖕᓂᐊᕋᕕᑦ ᐱᓕᕆᕝᕕᒋᔭᐃ ᒪᑐᐃᕈᓐᓇᕐᓂᐊᕐᒪᑦ ᐱᔪᓐᓇᖅᑎᑕᐅᓕᑐᐊᕈᕕᑦ.

ᐃᖅᑲᐅᒪᒋ, ᓴᖅᑭᔮᕐᕕᐅᓂᕐᒧᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᓂᕐᒥ ᐸᕐᓇᐅᑎᓕᐅᕐᓂᖅ ᐊᑕᐅᓰᑐᐃᓐᓇᕐᓗᓂᐅᙱᑦᑐᖅ ᐱᓕᕆᓂᖅ; ᐱᓕᕆᐊᖕᓄᑦ ᐸᕐᓇᐅᑎᑦ ᕿᒥᕐᕈᐊᖅᑕᐅᖃᑦᑕᕆᐊᖃᖅᑐᑦ, ᓄᑖᙳᕆᐊᖅᑎᑕᐅᕙᒡᓗᑎᒃ ᐊᒻᒪ ᐊᓯᙳᖅᑎᑕᐅᓗᑎ ᖁᐊᕐᓵᕐᓇᙱᓐᓂᕐᓴᐅᑎᑦᑎᓂᕐᒥ ᐱᓕᕆᕝᕕᒋᔭᕐᓂ.

ᐃᑲᔪᖅᑕᐅᔪᒪᒍᕕᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐅᖃᓪᓚᖃᑎᖃᕈᒪᒍᕕᑦ ᖁᐊᕐᓵᕐᓇᖅᑎᑦᑎᑦᑕᐃᓕᓂᕐᒥ ᐱᓕᕆᔨᒥ ᐅᕙᑦᑎᓐᓄᑦ ᑎᑎᕋᕈᓐᓇᖅᑐᓯ ᖃᕋᓴᐅᔭᒃᑯ ᐅᖄᓚᓗᓯᓘᓐᓃᑦ ᐅᕗᖓ 1 (800) 661 0792.


ᐱᓕᕆᔾᔪᑎᒃᓴᑦ ᓯᕗᓂᒃᓴᒥ: ᐊᓂᖅᓵᖅᑐᖅᑕᒃᑯᑦ ᓴᐳᓐᓂᐊᕈᑎᑦ  
ᖃᓄᐃᓕᖓᔪᒥ ᐊᓂᕐᓵᖅᑐᕈᑎᓕᖕᒥ ᐊᑐᕆᐊᖃᖅᐱ ᐱᓕᕆᐊᕆᔭᐃᑦ ᐅᓗᕆᐊᓇᙱᑦᑐᒥ ᐱᓕᕆᐊᕆᔪᓐᓇᕐᓗᒍ?

ᓇᖕᒥᓂᖅ ᐋᓐᓂᖅᑕᐃᓕᔾᔪᑏ (PPE) ᖁᐊᕐᓵᕐᓇᙱᔾᔪᑎᐅᔪᑦ ᐊᐃᑦᑐᕐᓗᒃᑕᐅᑦᑕᐃᓕᓂᕐᒧ ᐃᓛᓐᓂ ᐊᔪᕐᓇᖃᑦᑕᕐᒪᑕ ᐱᓇᓱᒃᖢᒋᑦ ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓇᖅ-19 ᐋᓐᓂᐊᕕᒡᔪᐊᕐᓇᖅᑕᖃᖅᑎᓪᓗᒍ, ᐱᓗᐊᖅᑐᒥ ᒪᑯᐊ ᖃᓂᕐᒧ ᒪᑐᐊᕈᑏᑦ ᐊᒻᒪ ᑮᓇᕐᒧᑦ. ᐃᓚᒋᓗᒍ ᐱᑖᕋᓱᖕᓂᖅ ᓇᖕᒥᓂᖅ ᐋᓐᓂᖅᑕᐃᓕᔾᔪᑏ ᐊᒻᒪᖃᓂᕐᒧᑦ ᒪᑐᐊᕈᑎᓂᒃ, ᓇᓗᓇᖃᑦᑕᕐᒥᖕᒪᑕ ᓇᓕᐊᒃ ᐃᓄᐃᑦ ᖁᓗᕆᐊᓇᙱᑦᑐᒦᑦᑕᕆᐊᖃᕐᓂᖏᓐᓂᒃ. ᐅᓇ  ᐊᓂᕐᓵᖅᑐᕐᓂᕐᒥ ᓴᐳᑎᓯᒪᓂᕐᒥ ᐊᑦᑕᓇᔾᔭᐃᖅᓯᒪᓂᕐᒧᑦ ᐅᖃᓕᒫᒐᖅ ᐱᑕᖃᖅᑐᖅ ᑐᑭᓯᓇᑦᑎᐊᖅᑐᓂᒃ ᖃᓄᐃᑦᑐᓂᒃ ᓇᖕᒥᓂᖅ ᐋᓐᓂᖅᑕᐃᓕᔾᔪᑎᓂᒃ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᖃᓂᕐᒧᑦ ᒪᑐᐊᕈᑎᒥ ᐱᓯᒪᔭᕆᐊᖃᕐᓂᕐᓂᒃ ᐱᓕᕆᕝᕕᒋᔭᕐᓄᑦ.

ᐃᖅᑲᐅᒪᒋ ᒪᑯᐊ ᓇᖕᒥᓂᖅ ᐋᓐᓂᖅᑕᐃᓕᔾᔪᑏᑦ ᐃᓚᒋᔭᐅᑐᐃᓐᓇᕐᓂᖏᓐᓂᒃ ᓴᖅᑭᔮᕐᕕᐅᓂᕐᒥᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᐸᕐᓇᐅᑎᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᑭᖑᓪᓕᖅᐹᖑᑎᑕᐅᔭᖢᑎᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᑦᑎᓂᒃ ᓴᐳᔾᔨᓯᒪᓇᓱᖕᓂᕐᒥᒃ. ᐱᒋᔭᑎᑦ ᓴᖅᑭᔮᕐᕕᐅᓂᕐᒥᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᐸᕐᓇᐅᑎᑦ ᐊᒻᒪ ᖁᐊᕐᓵᕐᓇᖅᑐᓂ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᐅᔪᑦ ᐱᓕᕆᕝᕕᒋᔭᕐᓂ ᖃᐅᔨᒪᔾᔪᑎᒋᔪᓐᓇᕋᕕᒋᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᖕᓂ ᐅᓗᕆᐊᓇᕈᓐᓃᖅᑎᑦᑎᓂᕐᒧ ᐊᒻᒪᓗ ᖃᓄᐃᑦᑐᓂᒃ ᓇᖕᒥᓂᖅ ᐋᓐᓂᖅᑕᐃᓕᔾᔪᑎᓂ ᐱᓯᒪᔭᕆᐊᖃᕐᓂᕐᓂᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᑎᑦ ᐊᒻᒪ ᐱᔨᑦᑎᕋᖅᑕᑎᑦ ᓴᐳᑎᓯᒪᓇᓱᒡᓗᒋᑦ. ᐃᒪᐃᓕᖓᒡᒍᓪᓗᓂ, ᑲᑎᓯᒪᔪᓂ ᖃᓄᐃᑦᑕᐃᓕᓂᕐᒧᑦ ᐱᑕᖃᕆᐊᖃᕐᓂᖓᓂᒃ ᐊᐅᓚᑦᑎᓇᓱᖕᓄᕐᒧᑦ ᐅᓗᕆᐊᓇᖅᑐᓂᒃ.ᐊᓯᖏᑦ ᖁᐊᕐᓵᕐᓇᖅᑐᓄᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᒍᑎᐅᔪᑦ ᐊᑑᑎᖃᕐᓂᕐᓴᐅᑐᐃᓐᓇᕆᐊᖃᖅᑐᑦ ᓴᐳᔾᔨᓯᒪᒐᓱᖕᓂᕐᒥᑦ, ᓲᕐᓗ ᐃᒪᓐᓇ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᐅᔪᑦ ᓂᑭᑦᑖᖅᑎᑉᐸᒡᓗᒋᑦ, ᐅᖓᓯᒌᒃᑎᖄᑎᒋᓗᒋᑦ, ᓴᐴᓕᑕᖃᕐᓂᖅ, ᓴᓗᒪᑎᑦᑎᒐᓱᑦᑎᐊᕐᓂᖅ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᒡᒐᒃᑯᑦ ᐅᐊᓴᖃᑦᑕᕐᓂᖅ.

ᓇᓗᓇᐃᕐᓯᒍᕕᑦ ᒪᑯᐊ ᓇᖕᒥᓂᖅ ᐋᓐᓂᖅᑕᐃᓕᔾᔪᑏᑦ, ᐃᓚᐅᓗᑎᒃ ᐊᖏᕐᕋᒥ ᓴᓇᔭᐅᓯᒪᔪᑦ ᖃᓂᕐᒧᑦ ᒪᑐᐊᕈᑏ ᐊᒻᒪ ᑮᓇᕐᒧᑦ ᐊᑐᖅᑕᐅᔭᕆᐊᖃᕐᓂᖏᓐᓂᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᒋᔭᕐᓄᑦ ᑕᐃᒪᓕ ᐃᕝᕕ ᑲᒪᒋᔭᒃᓴᕆᕙᐃᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᐅᔪᑦ ᓈᒻᒪᒃᑐᒥ ᐊᑐᕈᓐᓇᓕᕐᑎᓪᓗᒋ ᐊᒻᒪ ᖃᓄᖅ ᑲᒪᒋᔭᖃᕆᐊᖃᕐᓂᖏᓐᓂᒃ ᑖᒃᑯᓂᖓ. ᐊᑐᖅᑕᐅᑦᑎᐊᙱᒃᑯᑎ ᑮᓇᕐᒧᑦ ᒪᑐᐊᕈᑎᒋᔭᐅᔪᑦ ᐊᐃᑦᑐᕐᓯᒍᑎᐅᓕᑐᐃᓐᓇᕆᐊᖃᕐᒪᑕ. ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᑦᑎᔨᐅᓗᑎ, ᐱᔭᒃᓴᖃᖅᐳᑎᑦ ᐊᔪᕈᓐᓃᕐᓴᖅᑎᑦᑎᓂᕐᒥᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᒋᔭᕐᓂᒃ ᖁᐊᕐᓵᕐᓇᖅᑐᓂᒃ ᐊᐅᓚᑦᑎᓂᕐᒥᑦ ᓴᓇᕝᕕᒋᔭᕐᓂᒃ.


ᐃᒡᓗᓂ ᓇᑉᐸᖅᑎᕆᓂᕐᒧᑦ ᐱᒋᐊᕈᑕᐅᓕᕆᕗᖅ  ᓯᓚ ᐅᖅᑰᓯᕙᓪᓕᐊᓂᖓᓄᑦ ᐃᒡᓗᓕᐅᑲᑕᖕᓇᕐᓂᐊᓕᕐᒥᖕᒪᑦ. ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᑦᑎᔨᐅᔪᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᐅᔪᓂᒃ ᐅᓗᕆᐊᓇᖅᑎᑦᑎᑦᑕᐃᓕᑎᓪᓗᒍ ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓇᖅ-19 ᐋᓐᓂᐊᕕᒡᔪᐊᕐᓇᖅᑕᖃᕐᓂᖓᓂᒃ, ᑕᐃᒪᓕ ᐱᒻᒪᕆᐊᓘᕗᖅ ᖃᐅᔨᒪᓗᓂ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᖕᒥ ᐅᓗᕆᐊᓇᖅᑎᑦᑎᑦᑕᐃᓕᓂᖅ ᓴᕿᔮᕐᕕᐅᑦᑕᐃᓕᓂᐅᑉ ᐅᖓᑖᓅᖓᕗᖅ. ᑕᒪᕐᒥᒃ ᖁᐊᕐᓵᕐᓇᖅᑐᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᖕᓂ ᐱᓕᕆᐊᖑᔭᕆᐊᖃᖅᑐᑦ. ᐃᒡᓗᓕᐅᑲᑕᖕᓂᖅ ᓄᑖᓂ ᐅᓗᕆᐊᓇᖅᑐᓂᒃ ᖁᐊᕐᓵᕐᓇᖅᑐᓂᒡᓗ ᓴᕿᔾᔪᑎᐅᔭᑉᐳᑦ ᓴᓇᕝᕕᖕᒥᑦ.

ᑕᒪᐃᓐᓄᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᑦᑎᔨᓄᑦ:
 • ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᒋᔭᑎ ᑐᓴᐅᒪᑎᑉᐸᒡᓗᒋᑦ ᒪᓕᒋᐊᖃᕐᓂᖏᓐᓂᒃ ᐊᖅᑯᑎᒃᑰᕐᓂᕐᒧᑦ ᒪᓕᒋᐊᓕᖕᓂᒃ. ᓄᓇᓯᐅᑎᓂᒃ ᐊᐅᓚᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᒪᓕᒃᓯᒪᔪᖅ ᖃᓄᑎᒋ ᐃᓄᐃᑦ ᐊᖅᑯᑎᑦᑎᐊᕙᐅᓂᖏᓐᓄᑦ.
  • ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᑦᑎᕙᒃᑯᕕᑦ ᓄᓇᓯᐅᑎᑦ ᐃᖏᕐᕋᓂᕆᕙᒃᑕᖏᓐᓄᑦ ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᓗᒍ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ ᐊᑦᑕᓇᖅᑐᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᓇᓪᓕᐅᒃᑯᒫᓂᒃ ᖃᐅᔨᓴᖅᑏᑦ  ᐊᑦᑕᓇᔾᔭᐃᖅᓯᒪᓂᕐᒧᑦ ᐅᖃᓕᒫᒐ ᑖᒃᑯᐊ ᖃᓄᐃᓕᐅᕆᐊᖃᕐᓂᕐᒧᑦ ᖃᐅᔨᓇᔭᕋᕕᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᐅᔪᖅ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᑦᑎᔫᑉ ᑲᒪᒋᔭᒃᓴᖏᓐᓂᒃ. 
 • ᐃᒡᓗᓕᐅᖅᑐᖃᖅᐸᑦ ᓄᑖᙳᕆᐊᖅᑎᑦᑎᔪᖃᖅᐸᓪᓘᓐᓃᑦ ᐃᒡᓗᒥ ᓴᓇᕝᕕᒃᒥᑦ ᖃᓂᒋᔭᖓᓂᒃ, ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᒋᔭᑎ ᐅᔾᔨᕈᓱᑦᑎᐊᖁᓗᒋᑦ ᖁᐊᕐᓵᕐᓇᓕᖅᑐᓂ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᖏᓐᓂᒃ. ᐊᔪᕈᓐᓃᕐᓴᖅᑎᓪᓗᒋ ᖃᐅᔨᓕᕈᓐᓇᕐᓂᕐᒥᑦ ᖁᐊᕐᓵᕐᓇᖅᑐᓂ, ᐊᒻᒪᓗ ᖃᐅᔨᒪᑎᓪᓗᒋᑦ ᐅᓗᕆᐊᓇᕈᓐᓃᕈᑎᓂ ᐋᖅᑭᒃᑕᕕᓂᕐᓂ ᑖᒃᑯᐊ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᐅᔪᑦ ᖃᓄᐃᖁᓇᒋᑦ.
ᐃᒡᓗᓕᐅᕐᐸᓪᓕᐊᓂᖅ ᐱᒋᐊᖅᐸᓪᓕᐊᓕᕐᑎᓪᓗᒍ, ᐱᒻᒪᕆᐊᓘᕗᖅ ᐃᖅᑲᐅᒪᒍᕕᑦ ᐃᒪᓐᓇ:
 • ᖃᐅᔨᑎᓪᓗᒍ ᐊᖓᔪᖅᑲᖅ ᐱᕐᕈᓗᐊᕿᑦᑕᐃᓕᓂᕐᒧᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑎ ᖁᐊᕐᓵᕐᓇᖅᑐᓂᒃ ᐱᓕᕆᐊᕆᔭᐅᔪᓂᒃ ᓴᓇᕝᕕᖕᓂ. ᖃᐅᔨᑎᑦᑎᔾᔪᑎᐅᔪᖅ ᐋᖅᑭᒃᑕᐅᓯᒪᔭᕆᐊᖃᖅᑐᖅ ᓯᕗᓂᐊᒍᑦ ᓴᓇᓂᐊᕐᓂᖅ ᐱᒋᐊᓚᐅᖅᑎᓐᓴᒍ. ᖃᐅᔨᑎᑦᑎᔪᓐᓇᕐᑐᓯ ᐅᖄᓚᓗᓯ ᐅᕗᖓ 1 (800) 661 0792 ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᖃᕋᓴᐅᔭᒃᑯ ᑎᑎᕋᕐᓗᓯnoticetocso@wscc.nt.ca
 • ᖃᐅᔨᒪᒋᐊᑦᑎᐊᕆᑦ: ᐃᑭᐊᖅᖠᒥᐅᑕᖅ ᐃᒡᓗᓕᐅᖅᑕᐅᔪᒥ ᐱᓕᕆᐊᕆᔭᕐᓂᒃ. ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ ᐊᑦᑕᓇᖅᑐᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᓇᓪᓕᐅᒃᑯᒫᓂᒃ ᖃᐅᔨᓴᖅᑏᑦ ᐃᒪᐃᑦᑐᖃᕐᒪᑕ ᒪᓕᒋᐊᓖᑦ ᐱᓕᕆᐊᖃᕐᓂᕐᒧᑦ ᐊᒻᒪᓗ  ᐊᑦᑕᓇᔾᔭᐃᖅᓯᒪᓂᕐᒧᑦ ᐅᖃᓕᒫᒐᖅ ᓇᓗᓇᐃᔭᕐᓯᒪᔪᓂᒃ ᑐᓴᒐᒃᓴᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐅᓗᕆᐊᓇᙱᑦᑐᒦᓐᓂᕐᒧᑦ ᐱᖁᔭᐃᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖃᕐᓂᕐᒧᑦ ᑕᐃᒪᐃᑐᖃᖅᑐᓂᒃ. ᐱᒻᒪᕆᐊᓘᕗᖅ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᑦᑎᔨᐅᔪᑦ ᐊᒻᒪ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑐᑦ ᖃᐅᔨᒪᓗᑎᒃ ᐅᓗᕆᐊᓇᕐᓂᖓᓂ ᐊᒻᒪᓗ ᑐᑭᓯᓯᒪᓗᑎᒃ ᖁᐊᕐᓵᕐᓇᕈᑎᖓᓂᒃ ᐃᑭᐊᖅᖠᒥᐅᑕᖅ.
 • ᐃᖅᑲᐅᒪᒋ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᒋᔭᑎ ᐊᔪᕈᓐᓃᕐᓴᕈᓐᓇᕐᓂᖏᓐᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᓐᓇᕐᓂᖏᓐᓂᒃ. ᑕᒪᐃᓐᓄᑦ ᓄᑖᓄᑦ ᖃᓄᐃᓕᐅᒐᒃᓴᓄᑦ, ᑲᒪᔨᐅᔪᑦ ᕿᒥᕐᕈᐊᖃᑦᑕᕆᐊᖃᖅᑐᑦ ᐱᓕᕆᕝᕕᐅᓂᐊᖅᑐᖅ ᖁᐊᕐᓵᕐᓇᖅᑐᖃᕐᓂᖏᓐᓂᒃ. ᐅᓗᕆᐊᓇᙱᑦᑐᒦᓐᓂᕐᒧᑦ ᑲᑎᒪᑎᑦᑎᖃᑦᑕᕐᓂᖅ ᐃᑲᔫᑎᒋᔪᓐᓇᖅᑕᐃᑦ ᖃᐅᔨᕙᓪᓕᐊᓂᕐᒥᑦ ᓄᑖᓂ ᖁᐊᕐᓵᕐᓇᖅᑐᓂᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᐅᔪᒥᑦ. ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᒋᔭᑎ ᐃᓚᐅᑎᑉᐸᒡᓗᒋ ᖃᓄᐃᓕᐅᕈᓯᕐᒥ ᐱᒻᒪᕆᐅᓂᖓᓄᑦ ᐊᑐᒻᒪᕆᒃᑐᓂᒃ ᐅᓗᕆᐊᓇᙱᑦᑐᒦᑎᑦᑎᓂᕐᒥ ᐱᓕᕆᓂᕐᒧᑦ. ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᖕᒥᑦ ᐊᑦᑕᕐᓇᖅᑕᐅᓕᒪᓂᖅ ᑭᒃᑯᓕᒫᑦ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᕆᔭᖓᑦ.


ᐊᒡᓚᒡᕕᑦ ᒪᑐᓯᒪᓂᖏᑦ  

ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ ᐊᑦᑕᓇᖅᑐᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᓇᓪᓕᐅᒃᑯᒫᓂᒃ ᖃᐅᔨᓴᖅᑏᑦ ᔭᓗᓇᐃᒥ ᑎᑎᕋᕐᕕᖓᑦ ᒪᑐᓯᒪᓂᐊᕐᑐᖅ ᓄᓇᖃᖅᑳᖅᑐᑦ ᐅᓪᓗᖓᓂ ᓇᒡᒐᔾᔭ, ᔫᓂ 22-ᒥ ᐊᒻᒪ ᒪᑐᐃᕐᓗᓂ ᐊᐃᑉᐹ, ᔫᓂ 23-ᒥ 8:30-ᒥ ᐅᓪᓛᒃᑯᑦ.

ᐅᖃᓗᒋᑦ 1-800-661-0792-ᒧᑦ ᐅᓂᒃᑳᕆᓂᕐᒧᑦ ᐱᒻᒪᕆᐅᔪᒥ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᖕᒥ ᐋᓐᓂᖅᑐᒧᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᖃᓄᐃᓐᓂᐅᔪᓂᑦ.

ᖃᐅᔨᒃᑲᐃᒍᒪᒍᕕᑦ ᐊᑦᑕᓇᖅᑐᒥ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᓂᕐᒥᒃ, ᐊᑐᕐᓗᒍ ᐅᓇ ᖃᐅᔨᒃᑲᐃᓂᖅ ᐊᑦᑕᓇᖅᑐᒥ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᓂᕐᒥᒃ ᐱᔨᑦᑎᕈᑎᓂ ᑕᐃᑲᓂ  WSCC Connect .

ᐊᐱᖅᑯᑎᒃᓴᖃᕈᕕᑦ ᖃᓄᐃᑦᑕᐃᓕᓂᕐᒧᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᖕᒥ ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓇᖅ-19 ᐱᑕᖃᕐᓂᖓᓂ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᓴᖅᑭᔮᕐᕕᐅᓂᕐᒧᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᐸᕐᓇᐅᑎᓕᕆᓂᕐᒥᑦ, ᖃᕋᓴᐅᔭᒃᑯᑦ ᑎᑎᕋᕈᓐᓇᖅᑐᓯ ᐅᕗᖓ Covid-19@wscc.nu.ca .


wscc.nt.ca   /  1.800.661.0792   *   wscc.nu.ca  /  1.877.404.4407