Hikutirvia 2019                                                         
Havaktitiyit Aktilat 2020
NAUNAIQLUGU PIGIYAT ILAGIT AKTILAT TALVANI WSCC CONNECT

Ukiuq tamaat, tapkuat Havaktut Qayagitjuttikhainnik uvalu Ikayukhiakuttikhianit Katimayiit (WSCC) kititai aktilat uqaqatigiplugit inmiguqtut piqatauvaktut atuqhugit naunaiyaqni turagat maniktakhat puqtunit, niriugiyauyut aulatyutit akiliqtutit pitquhiugaluitlu qauyihaqnit. Una naunaiqtat nakuuniqpaq aktilat piyalgit aturiangi tamaita tatya hivunikhamilu akitunit piqatai havakvikmi aaniqtut.

Turaaqhimagiami Ihivriurnikhainut Uuktuutingit, una WSCC ihumavagaat hamna hunaungmangaat:
 • Aturaarnaqtuq nanminiqutikhaq akikhangit;
 • Ihumagiyakhaat haffuminngat nanminip havaanut qauyimaningit;
 • Kiuvikhangit nanminiqutikhat qauyimaningit ilitquhingit; unalu
 • Ayurnaittumik uvunga hanayiinut.
Uumani ukiumi, tapkuat aturniqhat piqqagutai naunaiyainiq aktilat tapkuanguniat $2.40 atuni $100 naunaiyalat manikhauhit. Una piqagutauyuq aktilaq tamna aktilanga havaktitiyut akiliqniagat piqaqat atuhinnaqmik aktilaq tamaitnut havaktitiyut, tamnalu aktilaq tapkuat Havaktit Hivuganaitnit Utiqviuni Kamisan (WSCC) atuqtat pigiagutaunia piyagangat ihuarhaqni ilikkut aviktaunit aktilat.

Tamna aturniqhaq aktilat ilagiaqtat 2020-mi piplugit puqtuniqhat utiqviunit akitunit piyalgitlu piruqtaunit hanivaqhimayut hivuranaitkutai hivituyumun kiinauyaliqutit huniumaitnit tapkuat Havaktiuyut Hapumminit Maniktat. 

Havaktut Qayagitjuttikhainnik uvalu Ikayukhiakuttikhianit Katimayiitkut (WSCC-kut) aulatyutai akitunit huniumaittut ahiangungitnit. Kihimik, pigiaqhugu 2020-mi tapkuat akitunit piqatai tapkununga Havaktut Qayagitjuttikhainnik uvalu Ikayukhiakuttikhianit Katimayiit (WSCC) aulatyutai, hivuranaittut aturahuaqtitnit, maligait aturiaqaqtitnitlu iliyauniat ayyikkiktumik humiliqak tamaitnut havaktinut. Una ayyikkuta ihuaqhihimayuq aktilaq tamna $.35 atuni $100 manikhauhiqnut. Una pityuhiq ahianguqtai aturahuaqtitni ayyikkiktitni akiliqtutaunitlu tapkunani katitiqnit atugait. Taima piplugu tamna ahianguqnia piyaunia aktilat ihuaqhihimayut, atauhiqhugu nutqangapkaqnia tamna 20% ukiumun aktilaq ahianguqni kikliqaqtut atuqpaliayauyuq.

Havaktitiyit pilaqtat tapkuat atuni puqtutqiknit aktilat tamaitnut havakviuyut qaiyumun ukiukhmun atquhugit tapkuat Havaktut Qayagitjuttikhainnik uvalu Ikayukhiakuttikhianit Katimayiitkut (WSCC-kut) qaritauyakkut kivgaqtutit WSCC Connect . Takuinnarialgit nutaatqiyat utuqqaillu akiliqtaghait Class & Subclass (Aviktuqhimayukkut) taimaalu Specific Industry (Hunanik Hannaviuyukkut).

WSCC Connect angmaumayuq ukunani wscc.nt.ca uvaniluuniit wscc.nu.ca . Naqillugu uvani WSCC Connect nalunaitkutaa uvaniittuq qulaani makpiraunmi maliglugulu naqitautaanit uvani Qimilruriarlugu Ihivriurnikhainut Uukturautaanit.
Umikvighaat: INMIKKUT ATULAQNI NAUTIUMATIT
Atuliqtukhaq TISAIPA 31, 2019

Tapkuat Havaktut Qayagitjuttikhainnik uvalu Ikayukhiakuttikhianit Katimayiit (WSCC) piqaqtitai ihuaqutit ikayuqtuiyut aaniqtunik havaktit atuqtitlugu tamna naamakhittiqnia utiqnialu havaq pityuhinut. Kihimik, Havaktut Qayagitjuttikhainnik uvalu Ikayukhiakuttikhianit Katimayiitkut (WSCC-kut) akiliqtutai aatumatiungittut uigunit nanminiliknut nanminilgit, katutyiqatigit, atiliuqhimayut hivuliqtit, ovaluniit inmingnik aulayut inungnut. Munariyauyumaguvit, atulaqtutit sainirniq taphumunga Inmikkut Atulaqni Nautiumatit, tapkuat piqaqtitatit ayyikkutainik ihuaqutit ahiitut havaktit.

Nutanguriaqaqtat munariyautyutit ukiuq tamaat. Piqpiarianga akuniqangittanga munariyauyutit, pigiyat 2020 Inmikkut Atulaqni Nautiumatit tatatigakhat inirialgit tunilugitlu tapkununga Havaktut Qayagitjuttikhainnik uvalu Ikayukhiakuttikhianit Katimayiit (WSCC) qangiqtitnagu Tisaipa 31, 2019.

Qanuq tukhirarniq:

Tukhirarniq munariyauyami ayuqnaittut ihuaqhigialaqlu. Tukhiralaqtutit ikitniqhamun atauhiqmun tatqiqhiut, uvaluniit tikitlugu atauhiqmun ukiumun munariyauniqmun. Tatatiqlugu tamna  Inmikkut Atulaqni Nautiumatit tattigakhaq qaritauyakkuviptingni, tuyutigilugulu tapkununga Havaktut Qayagitjuttikhainnik uvalu Ikayukhiakuttikhianit Katimayiit (WSCC) aapisia nunaliit avikhimaniqni qangiqtitnagu Tisaipa 31, 2019. 

Tunilugu tatatigaq tuyutigilugu talvunga:
Kitunikliqak apiqutikhaqaruvit tapkununga tatya qanuritnit munariyautyutit, uvaluniit tuhaqpallirumaguvit taphumunga Inmikkut Atulaqni Nautiumatit, pilugu turaqvigiluta ublumi.
Ilihimaluhi: UKIUQ NUNNGUTAANIT AKILIQHIYANUT NAUNAITKUTAT
Tuniyaunit angmaumayut Januari 1, 2020 - Fibruari 28, 2020

Havaktitiyut, pitaqniartutit tuhagakhat tapkununga tuniyaunit tapkuat Ukiumun Manikhauhit Tuhaqhitautit atuqhugit WSCC Connect atulihaqtitlugu Tisaipa. Tamna kiklikha Fibruari 28, 2020, kihimik tunihilaqtutit pinagiqlugu talvani Januari 1, 2020. 

Hulivalliq itqaityut tapkuat Havakniqmun Aaniaqtailiniq Hivuranaitniqlu (OHS) ilagiyai atuliqtauyut 2018-mi aturiaqaqtitni iniqtiriniqmun tuniyaqnik. Piniahaqlugu una tunihiniq pityuhiq, WSCC Connect atuqtit uqaqatigiyakhat tamna inuk aulattiyuq Havakniqmun Aaniaqtailiniq Hivuranaitniqlu (OHS) nanminilikni tunihivigiyainut piqaqtitninut Iiya/Imannaq kiutyut tapkununga Havakniqmun Aaniaqtailiniq Hivuranaitniqlu (OHS) apiqutit. Kiuhiyaami apiqhuutinik ilittuqhitilingnik qiniqtagharnik Ilanga 4-mi talvani  Guide to Completing Annual Payroll Reporting (Maliktaghat Titiraliqiyunut Ukiuq Nunngutaanit Akiliqhiyanut Naunaitkutanik).

Puiguqtaililutit, tunihiyughauyutit APR-nik naunaiqhitigaluaruvit piittumik (0) akiliqhiyanik. Akiliqhiyariaqaqtut kinguvaqtittigumik 15%-mik ukium aippaanganiqnitat akiliqtuqtait qauyihautigiplugit.

Havaktitiyut, pitaqpagingitkuktit pigiyatit APR-ngi atauttimittut qitirpaqhiqhugu Tisaipa, tugaqlugu Havaktitiyut Kivgaqtit:
Hamaniittugut ikayurumapluta! Ikayuqtauyumaguvit WSCC Connect-mut, takulugu WSCC Connect Ikayuutit Makpiraat hivayaqlugilluuniit WSCC Connect Ikayuqtauviat akiittukkut talvani 1-844-238-5008.
Havaktitiyi Tuhaqhitaut Qanurilitniqmun
4 tuklirit tapkuat Havaktut Qayagitjuttikhainnik uvalu Ikayukhiakuttikhianit Katimayiit (WSCC) tuhaqhitainiq

Piyarakittumik qanurilitnit aaniqnitlu tuhaqhitainiq maligaqtigut aturiaqaqtatit malikhugit tapkuat Nunatsiaq tamnalu Nunavut piquyat. Piyaqaqpiartuq nanminiriyat piqarianga uingaittumik pityuhiq tuhaqhitainiqmun naunaiyainiqlu qanurilitniqnut aaniqtunutlu. Akhurnaqtumik havakvikmi qanuriliyuqaqat aaniqtuqaqatluniit, havaktitiyut tunihiyalgit tamatkiumayunik Havaktitiyi Tuhaqhitaut Qanurilitniqmun qangiqtitnagit maligaqkkuqtut pivikhait tapkuat titiqhimayut ataani.

Qanurilitniq tamnaluniit Aanirniq: Tamna qanurilitniq turangayuq huliniq pilartuq pityuta tammainiq, tamnatut tuquniqmun, aaniarutmun aanirniq, aaniqtuliqut aanirniq, tamnalu/uvaluniit ahiruiniq piqutinik, pititlugu aanirniq taiya atuqpiaqnia timimun aaniqtauniq pipkagauyuq piplugu qanurilitniq havakvikmi. 

Hivuranaqtuq Tuhaqhitauta tamnaluniit Qanurilitniq Tuhaqhitauta: Hivuranaqtuq Tuhaqhitauta pittailit tuhaqhitainiq, tamna naunaiqta hivuranarniq havakvikmi pipkailaq qanurilitniqmik uvaluniit aanirniqmik. Hivuranaqtuq Tuhaqhitauta atuqpiarialik ilagiya iliknut havaqmun aaniaqtailiniq hivuranaitniqlu havagut. Tamna titiqhimayuq qanuqtut pingurianga atuqpalianialu hivuranaqtuq tuhaqhitauta havagut piyalaq talvani  Saptaipa 2019 makpiraq tamna SafetyNet. Qanurilitniq tuhaqhitainiq tamna tuhaqhitaut huliniqmun pitaqtumun, qauyihaqnianilu pityuhiq naunaiqniaga tamna hivuranarniq kinguagut qanurilitniq uvaluniit aanirniq pitaqaqtitlugu. Qanurilitnit aaniqnitlu tuhaqhitautigiyalgit tapkununga Havaktut Qayagitjuttikhainnik uvalu Ikayukhiakuttikhianit Katimayiit (WSCC).

tamna 4 tuklirit QNAURILITNIQ aanirniqlu tuhaqhitainiq pityuhiq

Piyuqariarangat qanuriliytniqmik piyaunianik uvaluniit pilarahuquqnia aanirutauyakha uvaluniit ahirurutaunia piqutinut uvaluniit havakvikmun, tamna qanurilitniq tuhaqhityutauyalik maniyauyunut tuklirikninut: Havakti Kamayimun uvaluniit Havakniqmun Aaniaqtailiniq Hivuranaitniqlu (OHS) inmigut, kamayiuyuq maniyamun, tamnalu maniya nanminilikmun uvaluniit havaktitiyumun. Kinaliqak nanminiriyaqni tautukpat qanuriliyumik uvaluniit aaniqtumik, piqatauyalgit talvani tuhaqhitainiq pityuhiani. Piqariaqaqtuhi uingaittumik maligait tuhaqhitainiqmutlu pityuhit tapkununga qanurilitniqnut aaniqtunutlu, tapkuat ilaqarialgit piyaqarnqinut tuhaqhitainiq tapkununga Havaktut Qayagitjuttikhainnik uvalu Ikayukhiakuttikhianit Katimayiit (WSCC). Tamna tuhaqhitainiqmun pityuhiq ilaqaqtukhaq qanurtut ilvit havaktititlu titiqtauniariangi qanurilininuqnut.

Piyuqarniqat aaniqtuqaqnia, kinguagutlu havaktigiyat pitariakha aanirtuqhiurtunut ikayuqtauniq uvaluniit havautinut piyaunia piyaqarianga, maliklugit tahapkuat hitamat tuklirit qanuriliyunut aaniqtunutlu tuhaqhitainiq:
 1. Inirtiqlugu tunilugulu tamna  Havaktitiyi Tuhaqhitaut Qanurilitniqmun Tatatiqvik.
 2. Pipkaqlugu havakvigiyat inirtiqni tuninialu tamna Havaktitiyip Tuhaqhitauta Aanirniqmun Tatatiqvik. Tapkununga havautmik piyauninut piyaliknut, tamna aaniaqtailiniqmun munaqti iniqtiriyalik ilagiarutinik tatatiqvit turangayut aaniqniqmun.
 3. Pihimalugit nalaumayut titiqnit aanirniqmun havaklugulu qanurilitniq naunaiyaqnia naunairianga pityuta ihuaqhautikhatlu huliniit piniaqtatit.
 4. Piqaqtitlugu havaktit ayyikkutatik iniqtat Havaktitiyuq Tuhaqhitaut Qanurilitniqmun Tatatiqvik inmingnut titiraqutainut.
Pivikha tuhaqhitainiq

Kinguagut qanurilitniq uvaluniit aanirniq pilraqtitlugu, piyarakittumik tuhaqhitainiq piyaqaqpiartuq. Kihimiktauq, piqaqtut piquyani hivulirutit aturialgit naahuriplugu tamna piquyaq atuqnia havakviknut:
 • Nunatsiaq tamanlu Nunavut Uyarakhirniq Piquyat Piyaqaqtitat tamna:
  • Tuhaqhitautigilaq qanurilitniq qilamik tuhaqhityutauniq hivayautikkut piplugu titiraqhimayuq qangiqtitnagit 24 ikarait.
   • Tamna qanurilitniq ilalik akhut aanirniq uvaluniit tuquniq.
  • Hivuranaqtut Qanurilitnit tuhaqhityutauyalgit titiqatigut qangiqtitnagit 72 ikarait.
   • Tamna qanurilitniq ilalik hivuranaqtut pilarahuquqnilgit pityutaunia angiyumik aanirutaunia uvaluniit tuqutyutaunia.
 • Nunatsiaq tamnalu Nunavut Havaktut Utiqviunit Piquyat piyaqatitai tapkuat aaniqtut tuhaqhitauyut tapkunani 3 havakviuyut ubluit.
 • Nunatsiaq tamanlu Nunavut Havakniqmun Aaniaqtailiniq Hivuranaitniqlu Maligait piyaqaqtita tamna hivuranarniq qanurityutai uvaluniit piniqlugut pipkaiyuq akhut timimun aanirniq tuhaqhityutauyalik qilamik.
  • Tamna qanurilitniq pipkaiyuq akhut timimun aanirniq turangayuq aanirniq pipkailaq tuqutyutaunia, uvaluniit piyaqaqtitnia inmingnut itiriaqaqnia aaniaqvikmun aaniqhimayuqataunia tapkununga 24 ikarait avataanutluniit.
Tamatkiumayumun iniqhimayutlu tukiliurutit qanurilitniqnut aaniqnitlu, takulugu makpiraq 5 tapkunani Havaktitiyi Tuhaqhitaut Aanirniqmun Tatatiqvik.

Uqaqatigiyumagukni tamna Qauyihaiyi piplugu tuhaqhitainiq qanuriliyumun aaniqnitlu havakvikni, turaqlugu tamna Havaktut Qayagitjuttikhainnik uvalu Ikayukhiakuttikhianit Katimayiit (WSCC) ublumi. Takunnirukni hivuranaqtuq havakvik pitquyauyutit tuhaqhityutiginia atuqlugu  WSCC Connect
.
HAVAKVIIT UMIGHIMAVIIT

Havaktut Qayagitjuttikhainnik uvalu Ikayukhiakuttikhianit Katimayiitkut (WSCC-kut) aapisit umikhimayut haalitirnaqnut pigiahugu 5:00 Unnukhaq Tallimiut Tisaipa 20, 2019 tikitlugu Januari 1, 2020. Tapkuat aapisit angmaqniaqmiyut talvani Hitammiut Januari 2 talvani 8:30 Ublaakut.

Naunaiqhitiyaami aanniqtuqarluaqtumik havakvingnit huliyuqaqqalluuniit, hivayaqlugu 1-800-661-0792.

Naunaiqhitiyaami hivuuranaqtumik havaktunut, aturlugu Uqaqhimalugit Hivuuranaqtumik Havaktunut ikayuutit uvani WSCC Connect .
wscc.nt.ca   /  1.800.661.0792   *   wscc.nu.ca  /  1.877.404.4407