Sunday, December 1, 2019

  • 13th Sunday of Luke 
  • Nahum the Prophet
  • Ananias the Persian
  • Philaret the Merdciful
  • Holy Father Theocletus
  • Holy Fathers Ananius and SolochonHymns of the Day
Κατέλυσας τῷ Σταυρῷ σου τὸν θάνατον, ἠνέῳξας τῷ Λῃστῇ τὸν Παράδεισον, τῶν Μυροφόρων τὸν θρῆνον μετέβαλες, καὶ τοῖς σοῖς Ἀποστόλοις κηρύττειν ἐπέταξας, ὅτι ἀνέστης Χριστὲ ὁ Θεός, παρέχων τῷ κόσμῳ τὸ μέγα ἔλεος.

ῆς Συνόδου τῆς πρώτης ἀνεδείχθης ὑπέρμαχος, καὶ θαυματουργὸς θεοφόρε, Σπυρίδων Πατὴρ ἠιμῶν, διὸ νεκρὰ σὺ ἐν τάφῳ προσφωνεῖς, καὶ ὄφιν εἷς χρυσοῦν μετέβαλες, καὶ ἐν τῷ μέλπειν τὰς ἁγίας σου εὐχάς, Ἀγγέλους ἔσχες συλλειτουργούντάς σοὶ Ἱερώτατε, Δόξα τῶ σὲ δοξάσαντι, δόξα τῶ σὲ στεφανώσαντι, δόξα τῶ ἐνεργοῦντι διὰ σοῦ πάσιν ἰάματα.

Ἡ Παρθένος σήμερον, τὸν Προαιώνιον Λόγον, ἐν Σπηλαίῳ ἔρχεται, ἀποτεκεῖν ἀπορρήτως. Χόρευε ἡ οἰκουμένη ἀκουτισθεῖσα, δόξασον μετὰ Ἀγγέλων καὶ τῶν Ποιμένων, βουληθέντα ἐποφθῆναι, παιδίον νέον, τὸν πρὸ αἰώνων Θεόν.
Matins Gospel Reading
The Reading is from Mark 16:1-8
When the Sabbath was past, Mary Magdalene, and Mary the mother of James, and Salome, bought spices, so that they might go and anoint Jesus. And very early on the first day of the week they went to the tomb when the sun had risen. And they were saying to one another, "Who will roll away the stone for us from the door of the tomb?" And looking up, they saw that the stone was rolled back, for it was very large. And entering the tomb, they saw a young man sitting on the right side, dressed in a white robe; and they were amazed. And he said to them, "Do not be amazed; you seek Jesus of Nazareth, who was crucified. He has risen, he is not here; see the place where they laid him. But go, tell his disciples and Peter that he is going before you to Galilee; there you will see him, as he told you." And they went out and fled from the tomb; for trembling and astonishment had come upon them; and they said nothing to any one, for they were afraid.

Κατὰ Μᾶρκον 16:1-8
Καὶ διαγενομένου τοῦ σαββάτου Μαρία ἡ Μαγδαληνὴ καὶ Μαρία ἡ τοῦ ᾿Ιακώβου καὶ Σαλώμη ἠγόρασαν ἀρώματα ἵνα ἐλθοῦσαι ἀλείψωσιν αὐτόν. καὶ λίαν πρωῒ τῆς μιᾶς σαββάτων ἔρχονται ἐπὶ τὸ μνημεῖον, ἀνατείλαντος τοῦ ἡλίου. καὶ ἔλεγον πρὸς ἑαυτάς· τίς ἀποκυλίσει ἡμῖν τὸν λίθον ἐκ τῆς θύρας τοῦ μνημείου; καὶ ἀναβλέψασαι θεωροῦσιν ὅτι ἀποκεκύλισται ὁ λίθος· ἦν γὰρ μέγας σφόδρα. καὶ εἰσελθοῦσαι εἰς τὸ μνημεῖον εἶδον νεανίσκον καθήμενον ἐν τοῖς δεξιοῖς, περιβεβλημένον στολὴν λευκήν, καὶ ἐξεθαμβήθησαν. ὁ δὲ λέγει αὐταῖς· μὴ ἐκθαμβεῖσθε· ᾿Ιησοῦν ζητεῖτε τὸν Ναζαρηνὸν τὸν ἐσταυρωμένον· ἠγέρθη, οὐκ ἔστιν ὧδε· ἴδε ὁ τόπος ὅπου ἔθηκαν αὐτόν. ἀλλ᾿ ὑπάγετε εἴπατε τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ καὶ τῷ Πέτρῳ ὅτι προάγει ὑμᾶς εἰς τὴν Γαλιλαίαν· ἐκεῖ αὐτὸν ὄψεσθε, καθὼς εἶπεν ὑμῖν. καὶ ἐξελθοῦσαι ἔφυγον ἀπὸ τοῦ μνημείου· εἶχε δὲ αὐτὰς τρόμος καὶ ἔκστασις, καὶ οὐδενὶ οὐδὲν εἶπον· ἐφοβοῦντο γάρ.

  Epistle Reading
Prokeimenon. Psalm 28.11,1.
The Lord will give strength to his people.
Verse: Bring to the Lord, O sons of God, bring to the Lord honor and glory.
The reading is from St. Paul's Letter to the Ephesians 2:14-22.
Brethren, Christ is our peace, who has made us both one, and has broken down the dividing wall of hostility, by abolishing in his flesh the law of commandments and ordinances, that he might create in himself one new man in place of the two, so making peace, and might reconcile us both to God in one body through the cross, thereby bringing the hostility to an end. And he came and preached peace to you who were far off and peace to those who were near; for through him we both have access in one Spirit to the Father. So then you are no longer strangers and sojourners, but you are fellow citizens with the saints and members of the household of God, built upon the foundation of the apostles and prophets, Christ Jesus himself being the cornerstone, in whom the whole structure is joined together and grows into a holy temple in the Lord; in whom you also are built into it for a dwelling place of God in the Spirit.

Προκείμενον. ΨΑΛΜΟΙ 28.11,1.
Κύριος ἰσχὺν τῷ λαῷ αὐτοῦ δώσει.
Στίχ. Ἐνέγκατε τῷ Κυρίῳ υἱοὶ Θεοῦ, ἐνέγκατε τῷ Κυρίῳ δόξαν καὶ τιμήν.
τὸ Ἀνάγνωσμα Πρὸς Ἐφεσίους 2:14-22.
Ἀδελφοί, Χριστός ἐστιν ἡ εἰρήνη ἡμῶν, ὁ ποιήσας τὰ ἀμφότερα ἕν, καὶ τὸ μεσότοιχον τοῦ φραγμοῦ λύσας, τήν ἔχθραν ἐν τῇ σαρκί αὐτοῦ, τὸν νόμον τῶν ἐντολῶν ἐν δόγμασιν, καταργήσας· ἵνα τοὺς δύο κτίσῃ ἐν ἑαὐτῷ εἰς ἕνα καινὸν ἄνθρωπον, ποιῶν εἰρήνην, καὶ ἀποκαταλλάξῃ τοὺς ἀμφοτέρους ἐν ἑνὶ σώματι τῷ θεῷ διὰ τοῦ σταυροῦ, ἀποκτείνας τὴν ἔχθραν ἐν αὐτῷ· καὶ ἐλθὼν εὐηγγελίσατο εἰρήνην ὑμῖν τοῖς μακρὰν καὶ τοῖς ἐγγύς· ὅτι διʼ αὐτοῦ ἔχομεν τὴν προσαγωγὴν οἱ ἀμφότεροι ἐν ἑνὶ πνεύματι πρὸς τὸν πατέρα. Ἄρα οὖν οὐκέτι ἐστὲ ξένοι καὶ πάροικοι, ἀλλὰ συμπολῖται τῶν ἁγίων καὶ οἰκεῖοι τοῦ θεοῦ, ἐποικοδομηθέντες ἐπὶ τῷ θεμελίῳ τῶν ἀποστόλων καὶ προφητῶν, ὄντος ἀκρογωνιαίου αὐτοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἐν ᾧ πᾶσα οἰκοδομὴ συναρμολογουμένη αὔξει εἰς ναὸν ἅγιον ἐν κυρίῳ, ἐν ᾧ καὶ ὑμεῖς συνοικοδομεῖσθε εἰς κατοικητήριον τοῦ θεοῦ ἐν πνεύματι.

  Liturgical Gospel Reading
The Reading is from Luke 18:35-43
At that time, as Jesus drew near to Jericho, a blind man was sitting by the roadside begging; and hearing a multitude going by, he inquired what this meant. They told him, "Jesus of Nazareth is passing by." And he cried, "Jesus, Son of David, have mercy on me!" And those who were in front rebuked him, telling him to be silent; but he cried out all the more, "Son of David, have mercy on me!" And Jesus stopped, and commanded him to be brought to him; and when he came near, he asked him, "What do you want me to do for you?" He said, "Lord, let me receive my sight." And Jesus said to him, "Receive your sight; your faith has made you well." And immediately he received his sight and followed him, glorifying God; and all the people, when they saw it, gave praise to God.

Κατὰ Λουκᾶν 18:35-43
Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, ᾿Εγένετο δὲ ἐν τῷ ἐγγίζειν αὐτὸν εἰς ῾Ιεριχὼ τυφλός τις ἐκάθητο παρὰ τὴν ὁδὸν προσαιτῶν· ἀκούσας δὲ ὄχλου διαπορευομένου ἐπυνθάνετο τί εἴη ταῦτα. ἀπήγγειλαν δὲ αὐτῷ ὅτι ᾿Ιησοῦς ὁ Ναζωραῖος παρέρχεται. καὶ ἐβόησε λέγων· ᾿Ιησοῦ υἱὲ Δαυΐδ, ἐλέησόν με· καὶ οἱ προάγοντες ἐπετίμων αὐτῷ ἵνα σιωπήσῃ· αὐτὸς δὲ πολλῷ μᾶλλον ἔκραζεν· υἱὲ Δαυΐδ, ἐλέησόν με. σταθεὶς δὲ ὁ ᾿Ιησοῦς ἐκέλευσεν αὐτὸν ἀχθῆναι πρὸς αὐτόν. ἐγγίσαντος δὲ αὐτοῦ ἐπηρώτησεν αὐτὸν λέγων· τί σοι θέλεις ποιήσω; ὁ δὲ εἶπε· Κύριε, ἵνα ἀναβλέψω. καὶ ὁ ᾿Ιησοῦς εἶπεν αὐτῷ· ἀνάβλεψον· ἡ πίστις σου σέσωκέ σε. καὶ παραχρῆμα ἀνέβλεψε, καὶ ἠκολούθει αὐτῷ δοξάζων τὸν Θεόν· καὶ πᾶς ὁ λαὸς ἰδὼν ἔδωκεν αἶνον τῷ Θεῷ.
Important Dates to Remember
  • Wednesday December 11, His Eminence Archbishop Elpidohoros of America will be presiding at Great Vespers for St Spyridon Feast.
  • Thursday, December 12, St Spyridon Feast Day, His Grace Bishop Apostolos of Medeia will be presiding at the Divine Liturgy.
2019 Stewardship Campaign
In January, we started our 2019 Stewardship Campaign by reaching out to all of St. Spyridon’s parishioners and friends. We feel blessed and humbled by your enthusiastic response. But there is still a lot to do. To face the uncertainty of the future, we need to build our community here and now based on the embodiment of Christ’s teaching and example. This is why stewardship is so crucial.
 
As you know, Orthodox Christian Stewardship is a way of life that acknowledges our responsibility before God. A primary goal of stewardship is spiritual growth. We become Stewards when we believe in God and begin to act on our beliefs. As Orthodox Christians, we acknowledge that every aspect of our life is a gift from Him. We are called to cheerfully offer back to God a portion of the gifts with which we have been blessed.
 
An Orthodox Christian Steward is an active participant in the life of the Church, as the Body of Christ, in its prayers and services, in its social and philanthropic activities.
 
So, what can we do? Offer Treasury. Sure, we need it to keep our church open. But we can also give of our Time and Talent to the Church. What does that mean? Good question! In an effort to make stewardship more concrete, the Stewardship Committee has decided to dedicate the next four Sundays to stewardship awareness. We will bring in people who will share with the community their experience with stewardship.
The Stewardship Committee

A STEWARDSHIP PRAYER
Dear Heavenly Father, my parish is composed of people like me; I help make it what it is. It will be friendly, if I am. Its pews will be filled, if I help fill them. It will do great work, if I work. It will make generous gifts to many causes, if I am a generous giver. It will bring other people into its worship and fellowship, if I invite and bring them. It will be a parish of loyalty and love, of fearlessness and faith, a parish with a noble spirit, if I, who make it what it is, am filled with these same things. Therefore, with Your help, O God, I shall dedicate myself to the task of being all things that I want my parish to be. AMEN!
Memorials
+ Achilleas Toskos - 16 years

+ Peter M. Nikiforos - 5 years

Schedule of Services
Saturday, November 30
Saint Andrew
the First Summoned Apostle
Orthros 9:00 am
Divine Liturgy 10:15 am

Sunday, December 1
14th Sunday of Luke
Orthros 9:00 am
Divine Liturgy 10:15 am

Friday December 6
St. Nicholas
Orthros 9:00 am
Divine Liturgy 10:15 am

Sunday, December 8
10th Sunday of Luke
Orthros 9:00 am
Divine Liturgy 10:15 am

Monday, December 9
Conception of Saint Anna
(Mother of Virgin Mary)
Orthros 9:00 am
Divine Liturgy 10:15 am

Wednesday, December 11
Great Vespers 7:00 PM
His Eminence Archbishop Elpidohoros of America will be presiding at Great Vespers for St Spyridon Feast.
Thursday, December 12
Saint Spyridon Bishop of Trimythous
His Grace Bishop Apostolos of Medeia will be presiding at the Divine Liturgy.
Orthros 9:00 am
Divine Liturgy 10:15 am
Luncheon immediately following the Divine Liturgy at the
St. Spyridon Church Banquet Hall


Sunday, December 15
Sunday of the Forefathers
Orthros 9:00 am
Divine Liturgy 10:15 am

Sunday, December 22
Sunday of the Geneology
Orthros 9:00 am
Divine Liturgy 10:15 am

Tuesday, December 24
Eve of the Nativity of Crist
Great Hours 9:00 am
Vesperal Liturgy 10:15 am


Wednesday, December 25
The Nativity of Our Lord Jesus Christ Orthros 9:00 am
Divine Liturgy 10:15 am

Sunday, December 29
Sunday after Christmas
Orthros 9:00 am
Divine Liturgy 10:15 amToy Drive by St. Spyridon's Young Adult Professionals
Please bring new, unwrapped toys to the church and place them in the Toys for Tots box in the lobby.
All toys are accepted until December 15th.
The Philoptochos Ladies of St. Spyridon Church
Sponsoring Coffee Hour
If you are interested in sponsoring a Coffee Hour after Church Services on Sunday, please call the church office.
Αν ενδιαφέρεστε να γίνετε χορηγός στον καφέ μετά την Θεία Λειτουργία της Κυριακής, παρακαλώ επικοινωνήστε με το γραφείο της εκκλησίας.   

This Sunday Coffee Hour is sponsored by:
Soultana Toskos

ST. SPYRIDON FEAST DAY LUNCHEON
Thursday, December 12, 2019
immediately following the Divine Liturgy at the
St. Spyridon Church Banquet Hall
Donation $35

For Reservations, please call:
Eleni Jiavaras @ 718-796-5434
Maria Konnari @ 212-928-0343

Please make your reservations before December 5th
EMMAUS HOUSE CHRISTMAS PARTY

Please keep in mind the Christmas Party which will take place at Emmaues House on December 14, 2019. The gift bags will be assembled on December 8, 2019.

WE NEED VOLUNTEERS
 TURKEY DRIVE

GREAT SUCCESS
Greek Food and Bazzar Festival

The Philoptochos Ladies of St. Spyridon Church are most grateful to all our
volunteers for the donations we received in food, pastry, boutique items,
and monetary contributions. We would like to extend a very special thank
you to Christos Rontogiannis, Avraam Ververis, Miltiades Vlachos and to all
those wonderful friends who assisted with the setup of displays and for
working behind the food and bazaar tables with us during the sale days.
Your generosity is always greatly appreciated. It is a joy for us to share with
you in the fellowship of our Philoptochos, church and community.
Hellenic Education Program "Sophia"
Saint Spyridon’s Sophia Hellenic Education Program begins its second year in September 2019 and while the program is targeted for our community’s youth, we welcome everyone in the community to help strengthen this program.

In addition to Greek language instruction, the program includes Greek music and dance, cooking, and arts and crafts.

Curriculum runs from September to June on Sundays from 12:30 p.m. to 2:00 p.m

If you know a child who would benefit from the program or would like personally to contribute to the program with your time, talents or otherwise, please e-mail: office@saintspyridon.net

Please help us spread the word regarding Saint Spyridon’s Hellenic Education Program by forwarding this e-mail to your contacts and posting about it on your social media. 

Thank you in advance for your support!

Sunday School
St. Spyridon is fortunate to have a very strong and thriving Sunday School program. The Sunday School program teaches our children and youth the Orthodox faith through teachings of the Bible as well as materials obtained from the Greek Orthodox Archdiocese. 
Information:
Curriculum runs from September to June each year Classes begin immediately after Holy Communion and are 45 - 60 minutes in length.

 Seniors
Our Seniors meet every Tuesday and Thursday from 12pm to 2pm at church. Welcome back! God bless you. This ministry's significance for our community goes without saying.

Οι συνταξιούχοι μας ξακίνησαν τις συναντήσεις τους κάθε Τρίτη και Πέμπτη από τις 12 μ.μ. έως τις 2:00 μ.μ. στην εκκλησία. Καλώς ήλθατε πίσω! Ο Θεός να σας ευλογεί. Η σπουδαιότητα αυτού του προγράμματος για την κοινότητά μας είναι μεγάλη.
 Adult/Professional Ministry
The Saint Spyridon Young Adults and Professionals Ministry started in September. Described by one member as “Goya for grownups,” our monthly meetings are a time both for fellowship and for study and discussion of Orthodoxy.

This is a blessing for our community.

Follow our activities on Facebook and don't hesitate to contact the Church Office for more information.

For more information and registration, please contact Spyridoula Fotinis:
spyridoulafotinis@gmail.com
  Girls Scouts
 AHEPA (American Hellenic Educational Progressive Association)
We invite you to become a member of the George Papaeleas Chapter 367 of AHEPA, which is associated with the growing St. Spyridon Community. The chapter meets on Sunday’s, at the St. Spyridon Community Center on a monthly or bi-monthly basis. It was founded in 1950 and is named after its founder.
AHEPA is the largest organization of Greek Americans in the country, and internationally too. Its membership consists of Phil-Hellenes as well (friends of Greece). The organization started in 1922 and its mission is to promote Hellenism, Education, Philanthropy, Civic Responsibility, Family, and Individual Excellence.

If you are interested in joining our chapter, and for more information, please contact
our Membership Chairman,

George J. Patsalos by E-mail: george@jamaica.net
New Children's Quiet Room

Please feel free to bring your child to the Quiet Room to read a book if they are restless in church. 
Our Quiet Room is outside the elevator on the church level. There are sofas and a basket with books. 
1st Newsletter - "The Voice"
Alumni Sunday, October 27, 2019
News