Friday 2.8.19
4:00 | JV boys and girls
5:30 | Varsity girls
7:00 | Varsity boys

Saturday 2.9.19
1:00 | JV girls
2:30 | Varsity Boys
4:00 | Varsity Girls

Monday 2.11.19
Freshman game vs BMHS
@ home

Friday 2.15.19 (Senior Night)
3:00 | JV girls
4:30 | JV boys
6:00 | Varsity girls
Senior Recognition
7:30 | Varsity boys