E-Newsletter - September 11, 2020
Our Church doors are officially open!
You may join us for worship LIVE-STREAMED on Facebook, for a limited time.

You do not need to have a facebook account to be able to watch. You can have access to our facebook page through our website www.saintsarkis.org by scrolling down to the events section and clicking on the facebook LIVE link. Send us a message if you have any questions.

Sunday Morning Service: 9:15 am
Sunday Divine Liturgy: 10:00 am
Wednesday Vespers Service: 6:30 pm
Fr. Hrant Kevorkian, Pastor

Join us on Sunday for the BLESSING OF THE HOLY CROSS and participate in the ANTASDAN SERVICE (blessing of the four corners of the world), as well as the BLESSING OF THE BASIL and HERISA MADAGH. The Madagh is prepared and donated by the Mousa Ler Association of Detroit.
Herisa Madagh & Blessed Basil will only be distributed by Drive-Thru following church services.
Thanks to the generous donations of the parishioners and friends of the Eastern United States, as of today the Armenian Prelacy has received $316,984, and has made the fifth transfer of $50,000 to Lebanon. Watch ARCHBISHOP Anoushavan's message below.
The need is still great. Donate what you can at donorbox.org/helplebanonnow
All Lebanon Relief donations are distributed to our sisters and brothers in Lebanon by the newly established Central Coordinating Committee composed of all Armenian denominations, political parties and organizations.
SUPPORT YOUR CHURCH WITH YOUR WEEKLY OFFERING

These are challenging times for all of us. The church is committed to supporting you in your spiritual and material needs, but it is a group effort. If you are able, please consider continuing to contribute to the church so that she can continue in her mission. Your Sunday offerings, collection plate and candle donations can all be done online or by mailing a check to the church.
LIGHT A VIRTUAL CANDLE
Lighting a candle is a way of extending one's prayer and showing solidarity with the person on whose behalf the prayer is offered. The candle symbolizes that prayer. 🕯
On Sundays, and Wednesdays, Rev. Fr. Hrant Kevorkian will lite a candle for every request received. If you would like to submit a request, you can contact Fr. Hrant, call the Church office at (313)336-6200, send us a message on social media, reply to this email, or click the button below.
Let's Read the Bible! Readings of the week.
  • Monday, September 14:  Isaiah 65:22-25; 1 Corinthians 2:6-10; John 3:22-36
  • Tuesday, September 15: . Baruch 4:36-5:9; Hebrews 3:1-6; John 2:12-22
  • Wednesday, September 16: Zephaniah 3:14-18; Hebrews 9:11-15; Matthew 16:13-19
  • Thursday, September 17: Isaiah 2:1-6; Hebrews 12:18-27; Matthew 21:12-17
  • Friday, September 18: Zechariah 14:5-11; Philippians 2:5-11; John 19:16-22
  • Saturday, September 19: Isaiah 51:4-11; 1 Timothy 6:13-16; John 7:37-52
SUNDAY BIBLE READINGS
Bible Readings for Sunday, September 13, 2020
Exaltation of the Holy Cross 
ԽԱՉՎԵՐԱՑ

John 3:13-21
“No one has ascended into heaven except the one who descended from heaven, the Son of Man. And just as Moses lifted up the serpent in the wilderness, so must the Son of Man be lifted up, that whoever believes in him may have eternal life.
“For God so loved the world that he gave his only Son, so that everyone who believes in him may not perish but may have eternal life.
“Indeed, God did not send the Son into the world to condemn the world, but in order that the world might be saved through him. Those who believe in him are not condemned; but those who do not believe are condemned; but those who do not believe are condemned already, because they have not believed in the name of the only Son of God. And this is the judgment, that the light had come into the world, and people loved darkness rather than light because their deeds were evil. For all who do evil hate the light and do not come to the light, so that their deeds may be exposed. But those who do what is true come to the light, so that it may be clearly seen that their deeds have been done in God.”

Galatians 6:14-18
May I never boast of anything except the cross of our Lord Jesus Christ, by which the world has been crucified to me, and I to the world. For neither circumcision nor uncircumcision is anything; but a new creation is everything! As for those who will follow this rule—peace be upon them, and mercy, and upon the Israel of God.
From now on, let no one make trouble for me; for I carry the marks of Jesus branded on my body.
May the grace of our Lord Jesus Christ be with you, brothers and sisters. Amen.

ԱՒԵՏԱՐԱՆ ԸՍՏ ՅՈՎՀԱՆՆԷՍԻ 3:13-21
Ո՛չ ոք երկինք ելաւ՝ բացի Մարդու Որդիէն, որ երկինքէն իջաւ, եւ որ երկինքի մէջ է: Եւ ինչպէս Մովսէս պղինձէ օձը բարձրացուց անապատին մէջ, նոյնպէս ալ Մարդու Որդին պէտք է բարձրանայ, որպէսզի անոր հաւատացողը յաւիտենական կեանք ունենայ: Որովհետեւ Աստուած ա՛յնքան սիրեց աշխարհը, որ մինչեւ իսկ իր միածին Որդին տուաւ, որպէսզի անոր հաւատացողը չկորսուի, այլ յաւիտենական կեանք ունենայ: Որովհետեւ Աստուած իր Որդին աշխարհ ղրկեց՝ ո՛չ թէ որպէսզի աշխարհը դատապարտէ, այլ որպէսզի աշխարհը փրկէ: Ով որ կը հաւատայ անոր, չի դատապարտուիր. իսկ ով որ չի հաւատար անոր, արդէն իսկ դատապարտուած է, Աստուծոյ միածին Որդիին չհաւատալուն համար: 
 Եւ դատապարտութիւնը այս է.- Լոյսը աշխարհ եկաւ, բայց մարդիկ խաւարը լոյսէն աւելի սիրեցին, որովհետեւ չարութիւն կը գործէին: Ով որ չար գործ կը կատարէ՝ կ’ատէ լոյսը եւ լոյսին չի գար, որպէսզի իր գործերը չյայտնուին: Սակայն ով որ կը կատարէ ինչ որ ճշմարիտ է՝ լոյսին կու գայ, որպէսզի յայտնի ըլլայ թէ իր գործերը Աստուծոյ կամքին համաձայն գործուած են: 

ԹՈՒՂԹ ԳԱՂԱՏԻԱՑԻՆԵՐՈՒՆ 6:14-18
Գալով ինծի, քա՛ւ լիցի որ մեր Տիրոջ Յիսուս Քրիստոսի խաչէն զատ ուրիշ բանով պարծենամ: Այդ խաչին միջոցաւ աշխարհը մեռած է այլեւս ինծի համար, ինչպէս ես մեռած եմ աշխարհին համար: Կարեւորը մարդուս թլփատուած կամ անթլփատ ըլլալը չէ, այլ՝ նոր արարած ըլլալը: Թող Աստուծոյ խաղաղութիւնն ու ողորմութիւնը ըլլան բոլոր անոնց հետ, որոնք այս սկզբունքին համաձայն կ’ապրին. բոլոր անոնց՝ որոնք իր ընտրեալ ժողովուրդը կը կազմեն: 

Այսուհետեւ, խնդրեմ, ոեւէ մէկը աշխարհիկ հոգերով թող զիս չնեղէ, որովհետեւ ես Յիսուսի կը պատկանիմ, ինչպէս մարմնիս վրայ վէրքերուն սպիները կը վկայեն: 
Եղբայրնե՛ր, մեր Տէր Յիսուս Քրիստոսի շնորհքը ձեր բոլորին հետ ըլլայ: Ամէն: 
LITURGICAL CALENDAR
FEAST OF THE EXALTATION OF THE HOLY CROSS
This Sunday, September 13, the Armenian Church commemorates the Feast of the Exaltation of the Holy Cross (Khachverats), which is the last of the five Tabernacle Feasts observed by the Armenian Church during the liturgical year.

Most Christian churches commemorate this holy day on September 14. The Armenian Church celebrates it on the closest Sunday. Christ’s apostle James, the first Patriarch of Jerusalem, elevated the Holy Cross during a religious ceremony while chanting the hymn, “Khachee Ko Krisdos Yergeer Bakanemk,” (To Your Cross We Bow), thus accepting the cross as a symbol of salvation and an object of utmost veneration. James was later martyred in Jerusalem, and upon his grave stands the expansive Armenian monastery of St. James in Jerusalem.

There are four feasts devoted to the cross in the Armenian liturgical calendar, with the Exaltation being the most important. The other three are: Apparition of the Holy Cross; Holy Cross of Varak; and Discovery of the Cross. Each of these four holidays devoted to the Holy Cross are related to the life and the salvific work of our Lord.

The ceremony for the Exaltation begins with the decoration of the Cross with sweet basil (rehan), a sign of royalty, and also as a symbol of the living cross that is carried around the church in a procession led by the priest, and followed by deacons and altar servers. After the Bible readings, the officiating priest lifts the Cross and makes the sign of the Cross, and blesses the four corners of the world (Andastan service), asking God’s blessing and bounty for the prosperity of the Armenian Church and for the fruitfulness of the land, and all the holy places and inhabitants thereof.

The Khachveratz ceremony was prepared by Catholicos Sahag Dzoraporetsi (677-703). He also composed the hymn that is sung on this day. As with other Tabernacle Feasts, the Exaltation is preceded with a period of fasting (Monday to Friday), and followed by a Memorial Day (Merelotz). The Eve of this Feast is also celebrated (Navagadik). Tuesday, Wednesday, and Thursday, following Memorial Day are feast days dedicated to the Holy Church.

Name day commemorations this Sunday include: Khachadour, Khachig, Khacher, Khacheres, Rehan, Khachouhi, and Nshan.
EVENTS AT ST. SARKIS CHURCH
SPECIAL ANNOUNCEMENTS
ARMENIAN PRELACY ANNUAL RAFFLE DRAWING
IS SATURDAY, SEPTEMBER 12!
The top prize is $5,000; second prize is $2,000; and third, fourth, and fifth prizes are $1,000. However, we always like to point out that in this raffle there are no losers, because all of the money raised benefits our Prelacy programs. 
 
Please consider purchasing one or more tickets ($100 each). For information, please contact our office (office@saintsarkis.org or 313-336-6200).
Special Prayers

Father Hrant, the Board of Trustees, and all the auxiliary bodies of St. Sarkis Church request special prayers for the good health and safety of the people in Lebanon and all around the world. May these trying days pass in peace.
Special Thanks

This Sunday, the altar candles are donated by
Rose Gerjekian.
Special Prayer

Anna and Joseph Clayton, request prayers for their daughter Isabella Clayton, who is 9 yrs old and is having an open heart sur- gery on Sept 15th. We pray for an uneventful and complication free surgery and speedy, painless recovery for Isabella.
CLICK! CLICK! CLICK!
If you have not noticed, our e-blasts have become super interactive. There are many pictures, links, and flyers that can be clicked on and will take you to various different links.

HAVE SOMETHING TO SUBMIT?
All parish news, photographs, and calendar items should be emailed to office@saintsarkis.org. DEADLINE TO SUBMIT IS THURSDAYS AT 1:00PM. Send us your pictures from Sunday School, Special Services and other Church Events. If your event has an external link (ex. facebook event, eventbrite, etc) send that to us so that we can incorporate it with your flyer.

HAVE A QUESTION, COMMENT, OR SUGGESTION?
We would like to hear from you! Send us an email at office@saintsarkis.org, send us a message on facebook, instagram, or twitter, or chat with us on our website!

WEBSITE LINK: www.saintsarkis.org

FOLLOW US!!!
Click the links below to follow us on social media!
All Available For You Online...
Do you want to request a Requiem Service for your departed loved ones? Do you have a Baptism to schedule? or a Wedding? or do you want to become a member of the Church?
All requests are easy today by using our online forms. Visit our website www.saintsarkis.org, go to the services tab, and you will be able to fill out any form you need online, or click on of the options on the right.
Online Donations

For your convenience, St. Sarkis Armenian Apostolic Church is now accepting online credit card donations using PayPal which is an easy and secure way to make your donations. To make a donation, please Click Here.

COMMUNITY EVENTS / ANNOUNCEMENTS
Stay Connected:
St. Sarkis Armenian Apostolic Church
19300 Ford Road, Dearborn, MI 48128
Phone:313-336-6200