E-Newsletter - September 18, 2021
Our Church doors are open!
Sunday Services will be LIVE-STREAMED on
our Facebook.
Send us a message if you have any questions.

Morning Service 9:15 a.m.
Divine Liturgy 10:00 a.m.

Fr. Hrant Kevorkian, Pastor
PRELATES OF U.S. AND CANADA ISSUE JOINT APPEAL FOR LEBANON

The Prelates of the three Armenian Prelacies of North America, His Eminences Archbishop Anoushavan Tanielian, of the Eastern United States, and Archbishop Papken Tcharian, of the Prelacy of Canada, and His Grace Bishop Torkom Donoyan, of the...

Read more
armenianprelacy.org
SUPPORT YOUR CHURCH
WITH YOUR WEEKLY OFFERING
My Weekly Offering - Dedicated to Lebanon Relief

All funds collected this week will be allocated to Lebanon Relief. Tithing or giving a weekly offering is one of our customary Christian practices that is freely given by the faithful based on their financial abilities.

Read more
www.facebook.com
September 21 is the 30th anniversary of the Independent Republic of Armenia, the culmination of a process that had begun more than a year earlier with a “Declaration of Armenian Independence” that led to the Armenian Republic that was officially proclaimed on September 21, 1991.
 
By directive of the Prelate this Sunday, September 19th, Prelacy parishes will offer special prayers for the Republic of Armenia on the occasion of the 30th anniversary of its independence. During the Requiem Service prayers will be offered for the martyrs of Artsakh’s struggle for independence.
Let's Read the Bible! Readings of the week.
  • Monday, September 20:  Sts. Mamas, Philomenos, and Simeon the Stylite Proverbs 8:9-11; Isaiah 55:10-13; 2 Corinthians 5:1-5; Luke 21:12-19
  • Tuesday, September 21:   The Holy Virgins Febronia, Marina, and St. Shooshan, the daughter of Vartan the Great Proverbs 23:15-25; Hosea 14:6-8; 2 Corinthians 6:16-7:1; Luke 6:20-23
  • Wednesday, September 22: 2 Corinthians 11:10-23; Mark 10:17-23 
  • Thursday, September 23: The Holy Fathers Barlaam, Anthimus, and Irenaeus Wisdom 10:9-12; Malachi 2:5-7; 1 Peter 5:1-7; John 10:11-16
  • Friday, September 24: 2 Corinthians 11:30-12:9; Mark 10:28-34
  • Saturday, September 25: St. George (Kevork) the Warrior and St. Romanos the Melodist Wisdom 8:19-9:5; Isaiah 42:1-8; 2 Corinthians 1:3-7; Luke 12:2-9
SUNDAY BIBLE READINGS
Bible Readings for Sunday, September 19, 2021
Second Sunday of the Exaltation (Eve of the Fast of the Holy Cross of Varak)
ԽԱՉՎԵՐԱՑԷՆ ԵՏՔ Բ. ԿԻՐԱԿԻ

THE SECOND EPISTLE OF ST. PAUL TO THE CORINTHIANS (10.18 - 11.10)
For it is not the one who commends himself who is approved, but the one whom the Lord commends. 
I hope you will put up with a little of my foolishness; but you are already doing that. I am jealous for you with a godly jealousy. I promised you to one husband, to Christ, so that I might present you as a pure virgin to him. But I am afraid that just as Eve was deceived by the serpent's cunning, your minds may somehow be led astray from your sincere and pure devotion to Christ. For if someone comes to you and preaches a Jesus other than the Jesus we preached, or if you receive a different spirit from the one you received, or a different gospel from the one you accepted, you put up with it easily enough. But I do not think I am in the least inferior to those "super-apostles." I may not be a trained speaker, but I do have knowledge. We have made this perfectly clear to you in every way. 
 
Was it a sin for me to lower myself in order to elevate you by preaching the gospel of God to you free of charge? I robbed other churches by receiving support from them so as to serve you. And when I was with you and needed something, I was not a burden to anyone, for the brothers who came from Macedonia supplied what I needed. I have kept myself from being a burden to you in any way, and will continue to do so. As surely as the truth of Christ is in me, nobody in the regions of Achaia will stop this boasting of mine.
 
ՊՕՂՈՍ ԱՌԱՔԵԱԼԻ ԵՐԿՐՈՐԴ ՆԱՄԱԿԸ ԿՈՐՆԹԱՑԻՆԵՐՈՒՆ (10.18 - 11.10)  
Իսկապէս ընտրուածը ան չէ՛ որ ինքզինք կը գովէ, այլ ան՝ որ Տիրոջ կողմէ կը գովուի:

Սակայն կը յուսամ քիչ մը ներողամիտ կ’ըլլաք, եթէ անմտօրէն ես ալ պարծենամ, ըրածներս յիշեցնելով ձեզի: Իսկ դուք համբերութեամբ լսեցէք:

Ես ձեզի հանդէպ Աստուծոյ նախանձախնդրութեամբ լեցուած՝ կ’ուզեմ որ միայն Քրիստոսը սիրէք, ինչպէս մաքուր կոյս մը որ իր սէրը կը վերապահէ անոր՝ որ իր ամուսինը պիտի ըլլայ: Բայց կը վախնամ որ ձեր միտքը ապականի եւ հեռանաք Քրիստոսի հանդէպ ամբողջական եւ մաքուր նուիրումէն, ճիշդ ինչպէս Եւան խաբուեցաւ օձին խորամանկ սուտերէն: Կը վախնամ որ նոյնքան դիւրութեամբ ընդունիք ո՛եւէ մէկը՝ որ մեր քարոզածէն տարբեր փրկիչ մը, ձեր ստացած Հոգիէն տարբեր հոգի մը, կամ ձեր ընդունած Աւետարանէն տարբեր աւետարան մը կը քարոզէ ձեզի:

Չեմ գիտեր թէ ես ձեր այդ նշանաւոր «առաքեալ»ներէն բանով մը ետ կը մնա՞մ: Թէպէտ ճարտար խօսող մը չեմ, բայց խօսածս գիտեմ: Եւ կարծեմ ատիկա ապացուցանեցի ձեզի ամէն ինչով: Արդեօք մե՞ղք գործեցի, որ Աստուծոյ Աւետարանը ձրիօրէն քարոզեցի ձեզի եւ ինքզինքս խոնարհեցուցի՝ ձեզ բարձրացնելու համար: Ձեւով մը միւս եկեղեցիները կողոպտած եղայ, ապրուստս անոնցմէ առնելով, որպէսզի ձեզի ծառայեմ ձրիօրէն: Ձեր քով եղած ատենս նոյնիսկ երբ կարիքի մէջ եղայ, ձեզմէ ոեւէ մէկուն բեռ չեղայ. Մակեդոնիայէն եկած եղբայրները հոգացին պէտքերս: Եւ ինչպէս անցեալին զգուշացայ, ասկէ ետք եւս ամէն կերպով պիտի զգուշանամ ձեզի բեռ ըլլալէ: Բայց Քրիստոսի ճշմարտութեամբը, որ իմ ներսիդիս է, կ’ըսեմ՝ թէ այս բաներով պիտի պարծենամ ամբողջ Աքայիայի մէջ, բոլորին պատմելով:
 
THE GOSPEL OF JESUS CHRISTACCORDING TO ST. MARK (10.1-12)
Jesus then left that place and went into the region of Judea and across the Jordan. Again crowds of people came to him, and as was his custom, he taught them. 
Some Pharisees came and tested him by asking, "Is it lawful for a man to divorce his wife?"   
"What did Moses command you?" he replied.   
They said, "Moses permitted a man to write a certificate of divorce and send her away."   

"It was because your hearts were hard that Moses wrote you this law," Jesus replied. "But at the beginning of creation God 'made them male and female.' 'For this reason a man will leave his father and mother and be united to his wife, and the two will become one flesh.' So they are no longer two, but one. Therefore what God has joined together, let man not separate."   

When they were in the house again, the disciples asked Jesus about this. He answered, "Anyone who divorces his wife and marries another woman commits adultery against her. And if she divorces her husband and marries another man, she commits adultery."
 
ՅԻՍՈՒՍ ՔՐԻՍՏՈՍԻ ԱՒԵՏԱՐԱՆԸ ԸՍՏ ՄԱՐԿՈՍԻ (10.1-12)
Յիսուս հոնկէ ելլելով, եկաւ Հրէաստանի սահմանները, Յորդանան գետին դիմացի կողմը, եւ դարձեալ ժողովուրդը խռնուեցաւ իր շուրջ, եւ ինք իր սովորութեան համաձայն նորէն անոնց կ’ուսուցանէր:
Փարիսեցիները Յիսուսը փորձելու մտադրութեամբ մօտեցան անոր եւ հարցուցին.
– Մեր Օրէնքին համաձայն մէկը իրաւունք ունի՞ իր կինը արձակելու:
Յիսուս անոնց պատասխանեց.
– Մովսէս ի՞նչ օրէնք սահմանեց ձեզի:
Անոնք պատասխանեցին.
– Մովսէս մեզի արտօնութիւն տուաւ բաժանման թուղթ տալու կնոջ եւ արձակելու զայն:
Յիսուս ըսաւ անոնց.
– Մովսէս ձեր խստասրտութեան պատճառով այդ օրէնքը սահմանեց: Սակայն սկիզբէն, արարածներու ստեղծագործութեան ժամանակ, Աստուած «արու եւ էգ ստեղծեց մարդիկը» եւ ըսաւ անոնց. «Այս պատճառով այրը պիտի ձգէ իր հայրն ու մայրը եւ իր կնոջ միանայ, եւ երկուքը մէկ մարմին պիտի ըլլան»: Հետեւաբար այլեւս երկու չեն, այլ՝ մէկ մարմին: Արդ, ոեւէ մէկը թող չբաժնէ անոնք՝ որ Աստուած միացուց:
Տան մէջ աշակերտները դարձեալ նոյն նիւթին շուրջ հարցուցին Յիսուսի: Անիկա պատասխանեց.
– Ով որ իր կինը արձակէ եւ ուրիշ մը առնէ՝ շնութիւն ըրած կ’ըլլայ առաջինին դէմ: Կինն ալ, եթէ իր ամուսինէն արձակուելէն ետք ուրիշի մը հետ ամուսնանայ՝ կը շնայ:
EVENTS AT ST. SARKIS CHURCH
LITURGICAL CALENDAR
PAREGENTAN OF THE HOLY CROSS OF VARAK
This Sunday, September 19, is the Paregentan (Eve) of the Fast of the Holy Cross of Varak. Monday to Friday are fasting days leading up to next Sunday, September 26, when the Feast of the Holy Cross of Varak will be commemorated.

FEASTS OF SAINTS FEBRONIA, MARIANA, AND SHOUSHAN
Next Tuesday, September 21, the Armenian Church remembers Febronia, Mariana, and Shoushan. The best known of the three is Shoushan, daughter of Vartan Mamigonian and great-granddaughter of Sahag Bartev. She was educated under the tutelage of St. Sahag and her grandmother, Sahaganoosh. Her father’s life and martyrdom influenced her to become a devout and faithful Christian. Her birth name was Varteny, but she was called Shoushan because of her extraordinary piety. She was married to Vazken, a son of a Georgian king, and had three sons and a daughter. After the death of her father-in-law, her husband became power hungry, went to Persia, renounced the Christian faith and returned to Georgia with another wife, and tried to force Shoushan to renounce her Christian faith. Even after years of imprisonment and torture she refused to renounce the faith for which her father had fought so valiantly.
Febronia was a nun of extraordinary beauty at Nisibis in Mesopotamia. She was offered to be spared from persecution and torture if she renounced her religion. She refused and was brutally martyred.
Although the daughter of idol worshippers, Mariana was raised by a woman who was secretly a Christian and was baptized at the age of twelve. At the age of fifteen she confessed to her father that she was a Christian. She refused to renounce her religion, and refused the offer of marriage by a local official telling him that she was “married to Christ.” She was tortured and martyred.
REQUIEM REQUESTS
In memory of: All those martyred for the independence of Artsakh.
Requested by: Archbishop Anoushavan, Father Hrant, the Board of Trustees of St. Sarkis Church and all its auxiliary bodies. ARF Detroit Chapter.

In memory of: Lucia Sahagian, 7 days
Requested by: Father Hrant and the Board of Trustees of St. Sarkis Church.

In memory of: Kevin Kachigian, Mary Hovivian Onesian, and all deceased members of the Hovivian, Onesian, and Kachigian families
Requested by: Jacqueline, Noah, Alec, and Kennedy Onesian-Parker.

In memory of: Margaret Aslanian, 1 year
Requested by: Rubina Aslanian. Eleanore Homich.

In memory of: Edward Jevizian, 2 years
Requested by: Barbara Megregian. Richard and Nancy Megregian.

In memory of: Nevart Manoogian. Andy Kaloustian, 3 years
Requested by: Mr. and Mrs. Kaiser Krekorian.

In memory of: Stella Tian, 3 years
Requested by: Aaron and Sandi Tian. Dawn and Tony Soave. Manse Tian.

In memory of: Movses Movsesian, 5 years
Requested by: Anna Marie Movsesian, Dr. Gregory and Karen Movsesian and family, David and Anahit Movsesian and family, Mark Movsesian, Joseph and Michelle Movsesian and family.

In memory of: Elmas Mouradian. Vahan Mouradian. Armenouhi Mouradian. Hagop Tarpinian
Requested by: Alice Mouradian. Rose and George Mouradian Michele and Peter Mnatzakanian. Anita and Terry Grander. Kathy and Vaughn Mouradian and family.

In memory of: Rose Evarian, 20 years. Bedros Koloian. Baidzar Koloian. Pilag Koloian. Takoohi Evarian
Requested by: Mark and Eleanor Evarian. Katherine and Amit Sachdev, Aurora Rose, and Nishan (Nash). Mark and Mary Evarian and Nathan Nishan. Chris and Lauren Evarian-Bloetscher.
                              
In memory of: Hagop Matossian, 51 years. Mary Matossian, 11 years. Sirvart Nazarian, 2 years 
Requested by: Mr. and Mrs. Hovhannes and Silva Matossian. Mr. and Mrs. Serge Garabidian. Mr. and Mrs. Aram Manougian. Mr. and Mrs. Matt Bedikian.

In memory of: Kaspar & Mary Baburian. Haroutun & Siranouche Tchemenian
Requested by: Zarouhi Baburian. Alice Mouradian

In memory of: Rev. Fr. Bedros Mampreian, Yn. Hunazant Mampreian, Harry Mampreian, Krikor Mempreian, Verjin Mempreian, John Mempreian, Mugerdich Gench Hagopian, Haiganoosh Gench Hagopian, Hrayr Harry Movsesian, Anitza Papasian
Requested by: Helen Mempreian Movsesian.

In memory of: Alisia Basmajian. Carl Bedigian. Aram Iskenderian. John Iskyan. Peter Mardikian. Garo Voskerijian
Requested by: Rose Kehetian.

In memory of: Vaghinag Koroghlian, 40 years (Cresskill, New Jersey)
Requested by: Ned and Aroxie Apigian.
 
In memory of: Ann Merian. Levon Merian. Agnes Gavoor.
Requested by: The Gavoors.
SPECIAL ANNOUNCEMENTS
John and Kathy Tossoian request prayers for the good health and well-being of Richard Melikian. 


The altar flowers this Sunday are donated by Susan Sarkesian and Diane Sarkesian in celebration of the 97th birthday of their mother, Sepeur “Zee” Sarkesian. 
May the Lord look over her and guide her through all the paths of her life.
This Sunday Renee Kalajian lights the altar candles and requests prayers for strength, good health and speedy recovery of her father Richard L. Kalajian.
The St. Sarkis Ladies’ Guild is preparing for the upcoming church bazaar. If you’d like to learn how to make these delicious Armenian foods, join the ladies on Monday mornings in the church kitchen.

September 20 - Katah
September 27 - Katah
October 4 - Boereg
October 11 - Boereg
October 18 - Kufteh
October 25 - Manti
November - 1 - Manti
November 8 - tbd
EMPLOYMENT OPPORTUNITY
The Manoogian Manor has two open positions: 
cook, and a kitchen aid, preferably one who speaks Armenian.  
For more information please inquire at the
Manoogian Manor at 734-522-5780.
All Available For You Online...
Do you want to request a Requiem Service for your departed loved ones? Do you have a Baptism to schedule? or a Wedding? or do you want to become a member of the Church?
All requests are easy today by using our online forms. Visit our website www.saintsarkis.org, go to the services tab, and you will be able to fill out any form you need online, or click on of the options on the right.
Online Donations

For your convenience, St. Sarkis Armenian Apostolic Church is now accepting online credit card donations using PayPal which is an easy and secure way to make your donations. To make a donation, please Click Here.

COMMUNITY ANNOUNCEMENTS
Stay Connected:
St. Sarkis Armenian Apostolic Church
19300 Ford Road, Dearborn, MI 48128
Phone:313-336-6200