Apitilirvik 2019                                               
Umikvighaat: MANIKHAUHIT Mikhautni Nutanguqnin
Tuniyalgit qangiqtitnagu Nuvipa 30, 2019

Tamna kiklikha tikiliqpiartuq pigiyaqnut 2019 manikhauhit mikhautninut. Tapkuat Havaktut Qayagitjuttikhainnik uvalu Ikayukhiakuttikhianit Katimayiit (WSCC) tuyutigiyat titiraq tamaitnut Nunavut tapkuatlu Nunatsiaq havaktittiyit itqaitittugit tapkuninga manikhauhit nutanguqni tuhagakhat.

Pittailininut akiliqhiyaqarniq, tuhaqhittaqaqtatit angiyunik ahianguqnit (25% avataanutluniit) manikhauhiqni mikhaani tikitniani Nuvipa 30, 2019. Tuhaqhitautigini kitutliqak ahianguqnit naqitlugu Tuhaqhitaut Manikhauhiqnut talvani WSCC Connect. 

Ikayuqhiutiyuq hivulirut nalvaulaq talvani WSCC Connect. Apiqhuutighaqaruvit aallannguqtiriyunut akiliqhiutinik, hivayaqlugit taapkua Havakviit Ikayuqtiit Nunattiami talvani 1-800-661-0792 Nunavunmilu talvani 1-877-404-4407. 
Naunaiyaqni Aktilat 101
Ihuaqhihimani tamna Havaktiita Munaridjutaita Kiinauyakhait

Mikhaani 4,000 havaktitiyit tahamani Nunatsiami Nunavunmilu hapummiyauyut tapkunanga havaktit utiqviuni havagutit. Una piyuq ilagiya katitlugu atugariyauniq, atuqtauvaktuq humiliqak nautiumatinut havakvit, tapkuat hapummiyai inmiguqtut havaktitiyit tahapkunanga pipkaqtitaunit maligaqtigut turangayut havakvikni aaniqtunut tapkunangalu angiyunut ilagiaqni naunaiyaqni aktilat piyakhaitni atuqhimanit atuinangittut ilagiaqni utiqviunini.

Tamna naunaiyaut aktilaqtai havaktitiyit akiliqni katitnit maniktakhanut taiyauyuq 'tamna Havaktiita Munaridjutaita Kiinauyakhait'. Una maniktakhat atuqtauyuq akiliqninut ihuaqutit piqaqtitnilu kivgaqtutit havaktinut aaniqhimayut ikayurtuqnilu tapkuat Havaktut Qayagitjuttikhainnik uvalu Ikayukhiakuttikhianit Katimayiit (WSCC) pittailitinut huliniit. Atuni ukiuni naunaiyaqni aktilat pinguriaqaqtai naamaktunik maniktakhat akiliqninut tamaita tatya hivunikhamilu akitunit piqatai havakvikni aaniqtut hatqiqnit naunaiyainiqmun ukiunganut, ilautitlugit aaniaqtailiniqmun munaqtauni, ihuaqhaqtauni maniktakhatlu himautai ihuaqutit.

Taima munaqtiuplutik uuminga maniktakhat, tapkuat Havaktut Qayagitjuttikhainnik uvalu Ikayukhiakuttikhianit Katimayiit (WSCC) Kavamaliqiniq Katimayiit puqtuhivalliqtai nutanguqhugitlu aktilat ukiuq tamaat piqaqtittangi akiliqtutit tatyamun hivunikhamutlu utiqviuyut akiliqtuqni, atuqpiaqtitni huniumaittumik naunaiyaqni aktilat havaktitiyunut ila aturiangi, ihuaqhihimani Havaktiita Munaridjutaita Kiinauyakhait hivunikhamun.

Puqtutqiyat utiqviuni akiliqtutit nakungittumiklu hanivaiviuni utiqtut tukilgit tapkuat havaktitiyut niriulat takuni akittuqpalliqninik atuqpaknit piqarutauni naunaiyainiq aktilat 2020-mi. Una naittuq hivitunia hivumuurut uukturautaanit hanayit akiliqhilaaqtangit atauhiinnaqarumik uukturautaanit haffumani tamainnut hanayit, unalu uukturautigiyakhaat tapkuat Havaktut Qayagitjuttikhainnik uvalu Ikayukhiakuttikhianit Katimayiit (WSCC) atuqpagaat aulladjutikhaanit nuvukhaat aullaqtilihaaqtakhainit nanminiriyaanit ilainnaatigut uukturautaanit. Havaktitiyiupluni, tailaqtatit aktilakha atuqpaknit havakvigiyaqnut, aktilangalu ukiumun manikhauhit.

Atuni ukiuni Nuvipami, tamaita havaktitiyut tuhaqhitpaktai atuni inungnut aktilat kitutluliqak ahianguqnit tapkuat qanurittuninut hanatyuhi qaiyumi ukiumi. Una tuhagakhaq ilaliutiniaq tapkununga 2020 Ukiumi Akiliuhiamut Naunaiyainiq ilaliutyaqni atiliuqhimani havaktitiyut pitaqniat titiraqaqvikkut piyaulatlu qaritauyakkut.

Takulaqtatit tapkuat Havaktut Qayagitjuttikhainnik uvalu Ikayukhiakuttikhianit Katimayiit (WSCC) tatya atuqhimanitlu aktilat takulugu WSCC Connect. Takulaqtat ilikkut naunaiyaqtaunit sainiqlutit talvunga uvaluniit pinguqlugu angmailarutikhat tapkununga WSCC Connect taqitlugulu tamna "My Assessment Rates" (Naunaiyautiga Aktilangi).

Qanuq aktualaqnitit aktilat - Havaktitiyi Hivuranaitni havarittiaqni pityutit

Piyanga utiqviuninut havagut atuttiariakha, atuqpiartuq piyakhat, havaktitiyiunirnut:
 • Pinguqtitlugu munariyautyutit piquyatigut tapkunanga Havaktit Ikayuutainut Maligaq.
 • Ihuaqhihimalugu atiliurnit.
 • Akiliqhinariqnuli akiliqhiviit naunaiyaqnirnut aktilat.
Naunaiyaqnity aktilat pihimayai tapkuat hivuranaitnit utirniqlu-havakniqmun havanguyut havakviknut havaktitiyitlu tapkunani. Taimattauq ahiitut nautiumatit, havakvuit pinahuaqtut havaktit hivuranaitninut mikhigiaqnilu aaniqnit pukhigiaqniagai naunaiyaqnit aktilat. Havakvit takuyat utiqviunit akitunit ilagiaqni takuniaqtat tapkuat aktilat ilaguiaqni piplugu. 

Tapkuat Havaktut Qayagitjuttikhainnik uvalu Ikayukhiakuttikhianit Katimayiit (WSCC) ikayurumaya nanminiriyat nakuuhivalliqnia hivuranaitnit havattiaqni. Qanuritkaluaqat anginia uvaluniit mikinia nanminiqit uvaluniit qanurittunia havariyat, piqaqtitiyaliuyutit ihuaqhihimanialu hivuranaittumik havakvik tamaitnut havaktit ilihimayalgit kangiqhimanilu tapkuat Havaanut Aanniaqtailinirnut unalu Aanniqtailinikhanut (OHS) havariyai atuqtut havariyainut. Hanalrutivut, piqaqnit, hivuranaitniqmutlu qauyihaiyit hamanittut ikayuriangi nanminiriyat pinguqtittangi ihuaqhihimanilu hakugiktumik hivuranaitnit havagutit atuqpiariangilu malikharniqnik tapkununga Havaanut Aanniaqtailinirnut unalu Aanniqtailinikhanut (OHS) piquyat. Nalupyakkuvit humin pigiariakhaq naunaiyalaqtat pigiyavut Havaanut Aanniaqtailinirnut unalu Aanniqtailinikhanut (OHS) Havagut Hivulirut, Havaanut Aanniaqtailinirnut unalu Aanniqtailinikhanut (OHS) Havagut Hivulirut , Turaqviguiluta uvaluniit qaitqulugit tapkuat Havaktut Qayagitjuttikhainnik uvalu Ikayukhiakuttikhianit Katimayiit (WSCC) havakviknut taphumunga Ikayuutit Aaniqnaittumik Uqaqtut taphumunga pityut piyumayaqnut.
Hivuranaqtut tuhaqhitautit havagutai 
Atuqiarialgit tamaitnut hivuranaittut Havagutai 


Tamna hivuranartuq huna quyagitnaq pilaq aaniqtitiniq piyaungitpat naamaktumik piiqtaunia uvaluniit munarinia. Tamaita havakvit hivuranaqnilgit. Havaktitiyiupluni, pihimayutit piquyatigut piyaqaqnit ilihaqtitni havaktitit qanuqtut naunaiqni munarinilu havakvikmi hivuranaqtut. Una ilaqarialik ilihautini havaktitit kitunikliqak hivuranaqnit pihimayut havakvikni, ikayuqtuqniniklu havagutinut hivuranaqniqnut naunaiqni tuhaqhitaqnilu.

Kitugaluaqat havakvikni avatigiyai takulugit qanurittuyangi, nalvaqniaqtatit hivuranaqnit pihimani tapkununga 6 aviktuqhimanit.
 • Hivuranaitnit hivuranaqnit: piittut uvaluniit naamangittut hivuranaipkutit hanalrutinut, tiitanganiq, hivuranaqtut pitquhiit uvaluniit qanuritnit, havakniq puqtuniqni, malingitpata aturialgit pityuhiit, huruqtut uvaluniit ahiruqtut hanalrutit uvaluniit Inminut Hapummityut Hanalrut (PPE);
 • Takukhauyut hivuranaqnit: hayuktut, nipituyut, qayurnaqtut, uunaqtut, alruyartuqtut, uuttarutaulat;
 • Avugiyauvaktut hivuranaqnit: naptuyut, imiqpalayut uvaluniit kaasit; iqakut hanahimayut amiakuit tahapkuatut puyunguqtut, piyuit uvaluniit huppuktaqnikut; tamaita hivuranaqtut hananit titiraquhiqtakhat puuriyai; tamnalu, piyariqhimayut Hivuranaittut Tuhagakhat Titiqat (SDS);
 • Uumayuvaluit hivuranaqnit: Auk, halumailrut, immaktiqnit, angutikhat iqakut uvaluniit timiminit, kumait kiiyiginit, nauhimayut;
 • Unagunaitnit hivuranaqnit: ihuaqhihimaitni timimun, atuqpallaqni akhuqtitpallaqnit, atuqattaqpallaqni hunanik tiguttaqnit;
 • Ihumaliqutit inuliqutit hivuranaqnit: Iqhitariniq, ningarniq pittiangitniqlu, munariyautiangitniq/ilaliutyarniq, akhut hulitquyauniq pitquiniq.
Havaktitiyuq Havangit

Havaktitiyiupluni, atuqpiariaqaqtatit piqarianga havagutinik naunaiqni munarinilu hivuranaqnit. Una ilagiyakha pigiyat Havaanut Aanniaqtailinirnut unalu Aanniqtailinikhanut Havagutit (OHS Havagutit) ilautitlugitlu tahapkuat ilagiyai:
 1. Atuqattartuq pityuhiuqattartuqlu havaq hivuranaqnit naunaiyaqnit.
 2. Pityuhiq naunaiyaqninut hivuranaqnit, tapkuat apiriyukhat: huna ihuinalaqa? Qanuq pilarianga? Hunat ikayuqhiutityutai pityutit? Qanuq pilaquqa tamna hivuranarniq piyakha? Hunauvat qanurityutaulaqnit? Hunaq huliniit piniaqitigu mikhigiaqninut hivuranaqniq?
  • Aturahuaquyavut atuqtauvakni pityuhit pinahuaquninut havaktit kiuttiaqninut tahapkuat apiqutit. Naunaipkutariplugit hivuranaqnit naunaiyaqnit piyauntatatiqvit talvani Titiraqvikhat makpiraq.
 3. Havagut piqninut uvaluniit munarininut hivuranaqnit.
 4. Naunaiyaqattaqnit hivuranaqni munarutit atuqpiariangi tapkuat atuttiariakhai mikhigiaqninut tapkuat hivuranaqnit.
Havaktit Havangi

Ilihautiyarangaktit havaktitit, nainaqlugu hitamanik atuqtakhatit hivuranarniqnut naunaiqni havagutit tiliuqninut havaktit tapkuninga "Takulugu. Ihumagilugu. Pilugu." Itqaititlugit havaktitit huliyaqaqnit havakni havakvikmi hivuranaittumik. Takugumik hivuranaqtumik, naliangugaluaqat titiraut natiqmi pipkailaq inungmik quyaqilviunia nivrallaqlunilu, uvaluniit alruyaq puungirtuq, havariyat hivuranaittumik qilamiklu hugiaqnia munariyanga uvaluniit piiqnia tamna hivuranaqniq, tuhaqhityutigilugulu. Tamna havariya ihuaqhihimani hivuranaittumik havakviqarniq tamaptingnit pihimayavut.

Piyaulat Havaktut Qayagitjuttikhainnik uvalu Ikayukhiakuttikhianit Katimayiit (WSCC) piqaqnit Nanminiriyaqnut:
 • Pigiyavut Havakvikni Aaniaqtailiniq Hivuranaitniqlu Havagut Hivulirut Mikiyunut Nanminiliknut ilaqartuq hivuranaqtunut naunaiqnit, tapkuat ilalgit titiqvikhat tatatiqvit naunaiyaqninut tuhaqhitainiqlu.
 • Pigiyavut Maliktaghat Havauhirnut tapkununga Hivuranaqnit Naunaiyaqnit titiqtai tamaita nanminiriyat piyaqaqtai atuqpiariakhat malikhaqniqnut tapkununga aaniaqtailiniq hivuranaitniqlu piquyat.
 • Hivuranaqtut unniqnit  makpiraliuqtauyut qanurilitniqnut atuqtauyut tahamani Ukiurtaqtumi. Tahapkuat unniqnit titiqtai humingaqni ulurianaqtut, unniqtuqnilu qanuqtut piiqnit uvaluniit munarini. Tahapkuat titiqat naunaiqtai turangayut ihumaalutit ukiuqtaqtumi havakviptiungni.
Pittailingitpiaqlitit  tuiraqvigini Havaktut Qayagitjuttikhainnik uvalu Ikayukhiakuttikhianit Katimayiit (WSCC) kitunikliqak apiqutikhaqaruvit hivuranaqtuqutiknut naunaiqni tuhaqhitaqninutlu havagutit, uvaluniit ikayuqtauyumaguvit pinguqtitninut tamna Havaanut Aanniaqtailinirnut unalu Aanniqtailinikhanut (OHS) Havagutit nanminiriyaqnut.
HAVAKVIIT UMIGHIMAVIIT

WSCC-kut aapisiat umikhimaniaq Quyalinnaup Ubluani talvani Hannanngaut, Aktuupa 14, angmatqiklunilu Aippiut, Aktuupa 15 talvani 8:30 ublaakut

Naunaiqhitiyaami aanniqtuqarluaqtumik havakvingnit huliyuqaqqalluuniit, hivayaqlugu 1-800-661-0792.

Naunaiqhitiyaami hivuuranaqtumik havaktunut, aturlugu Uqaqhimalugit Hivuuranaqtumik Havaktunut ikayuutit uvani WSCC Connect .
wscc.nt.ca   /  1.800.661.0792   *   wscc.nu.ca  /  1.877.404.4407