E-Newsletter - September 25, 2020
Our Church doors are officially open!
You may join us for worship LIVE-STREAMED on Facebook, for a limited time.

You do not need to have a facebook account to be able to watch. You can have access to our facebook page through our website www.saintsarkis.org by scrolling down to the events section and clicking on the facebook LIVE link. Send us a message if you have any questions.

Sunday Morning Service: 9:15 am
Sunday Divine Liturgy: 10:00 am
Wednesday Vespers Service: 6:30 pm
Fr. Hrant Kevorkian, Pastor
Thanks to the generous donations of the parishioners and friends of the Eastern United States, as of today the Armenian Prelacy has received $354,681, and has made the seventh transfer of $50,000 to Lebanon. Watch ARCHBISHOP Anoushavan's message below.
The need is still great. Donate what you can at donorbox.org/helplebanonnow
All Lebanon Relief donations are distributed to our sisters and brothers in Lebanon by the newly established Central Coordinating Committee composed of all Armenian denominations, political parties and organizations.
SUPPORT YOUR CHURCH WITH YOUR WEEKLY OFFERING

These are challenging times for all of us. The church is committed to supporting you in your spiritual and material needs, but it is a group effort. If you are able, please consider continuing to contribute to the church so that she can continue in her mission. Your Sunday offerings, collection plate and candle donations can all be done online or by mailing a check to the church.
LIGHT A VIRTUAL CANDLE
Lighting a candle is a way of extending one's prayer and showing solidarity with the person on whose behalf the prayer is offered. The candle symbolizes that prayer. 🕯
On Sundays, and Wednesdays, Rev. Fr. Hrant Kevorkian will lite a candle for every request received. If you would like to submit a request, you can contact Fr. Hrant, call the Church office at (313)336-6200, send us a message on social media, reply to this email, or click the button below.
Let's Read the Bible! Readings of the week.
  • Monday, September 28: St. David of Tvin Proverbs 13:1-7; Micah 7:18-20; Hebrews 12:1-7; Luke 13:22-30
  • Tuesday, September 29: Lamentations 3:22-56; 2 Timothy 3:10-15; Matthew 5:1-12
  • Wednesday, September 30: 2 Corinthians 12:10-18; Mark 10:35-45
  • Thursday, October 1: Sts. Sahag and Hamazasb the Princes Wisdom 6:11-21; Jeremiah 17:7-8; Romans 8:18-26; John 16:1-4
  • Friday, October 2: 2 Corinthians 12:19-13:4; Mark 11:15-26
  • Saturday, October 3: The 72 Holy Disciples of Christ - Wisdom 9:9-10:2; Exodus 15:27-16:1; 2 Corinthians 2:14-3:3; Luke 10:1-9
SUNDAY BIBLE READINGS
Bible Readings for Sunday, September 27, 2020
Feast of the Holy Cross of Varak
ՎԱՐԱԳԱՅ Ս. ԽԱՉԻ ՏՕՆ

Matthew 24:30-36
Then the sign of the Son Man will appear in heaven, and then all the tribes of the earth will mourn, and they will see the Son of Man coming on the clouds of heaven with power and great glory. And he will send out his angels with a loud trumpet call, and they will gather his elect from the four winds, from one end of heaven to the other.
“From the fig tree learn its lesson: as soon as its branch becomes tender and puts forth its leaves, you know that summer is near. So also, when you see all these things, you know that he is near, at the very gates. Truly I tell you, this generation will not pass away until all these things have taken place. Heaven and earth will pass away, but my words will not pass away.
“But about that day and hour no one knows, neither the angels of heaven, nor the Son, but only the Father.
Galatians 6:14-18
May I never boast of anything except the cross of our Lord Jesus Christ, by which the world has been crucified to me, and I to the world. For neither circumcision nor uncircumcision is anything; but a new creation is everything! As for those who will follow this rule—peace be upon them, and mercy, and upon the Israel of God.
From now on, let no one make trouble for me; for I carry the marks of Jesus branded on my body.
May the grace of our Lord Jesus Christ be with your spirit, brothers and sisters. Amen.

ՄԱՏԹԷՈՍ 24: 30-36
Ապա Մարդու Որդիին նշանը պիտի երեւի երկինքի մէջ, եւ աշխարհի բոլոր ժողովուրդները պիտի ողբան, երբ տեսնեն Մարդու Որդին, որ կու գայ ամպերուն վրայ բազմած՝ զօրութեամբ եւ մեծ փառքով: Երբ մեծաձայն փողը հնչէ, ան իր հրեշտակները պիտի ղրկէ, որպէսզի հաւաքեն իր ընտրեալները աշխարհի չորս կողմերէն, երկինքի մէկ ծայրէն մինչեւ միւսը:
Թզենին ձեզի թող օրինակ ըլլայ: Երբ տեսնէք որ անոր ճիւղերը կը կակուղնան եւ տերեւ կ’արձակեն, գիտէք թէ ամառը մօտ է: Նոյնպէս ալ, երբ բոլոր ըսածներս կատարուին, գիտցէք թէ Մարդու Որդիին գալուստը մօտ է եւ արդէն հասնելու վրայ է: Վստահ եղէք, որ այս սերունդը չանցած՝ ասոնք բոլորը պիտի պատահին: Նոյնիսկ եթէ երկինքն ու երկիրը անհետանան, խօսքերս պիտի չանհետանան:
 
–     Սակայն ո՛չ ոք գիտէ թէ ե՛րբ պիտի գայ այդ օրը կամ ժամը. ո՛չ երկինքի հրեշտակները, ո՛չ ալ Որդին, բայց միայն՝ Հայրը: 
 
 
ԹՈՒՂԹ ԳԱՂԱՏԱՑԻՆԵՐՈՒՆ 6: 14-18
Գալով ինծի, քա՛ւ լիցի որ մեր Տիրոջ Յիսուս Քրիստոսի խաչէն զատ ուրիշ բանով պարծենամ: Այդ խաչին միջոցաւ աշխարհը մեռած է այլեւս ինծի համար, ինչպէս ես մեռած եմ աշխարհին համար: Կարեւորը մարդուս թլփատուած կամ անթլփատ ըլլալը չէ, այլ՝ նոր արարած ըլլալը: Թող Աստուծոյ խաղաղութիւնն ու ողորմութիւնը ըլլան բոլոր անոնց հետ, որոնք այս սկզբունքին համաձայն կ’ապրին. բոլոր անոնց՝ որոնք իր ընտրեալ ժողովուրդը կը կազմեն:
 
Այսուհետեւ, խնդրեմ, ոեւէ մէկը աշխարհիկ հոգերով թող զիս չնեղէ, որովհետեւ ես Յիսուսի կը պատկանիմ, ինչպէս մարմնիս վրայ վէրքերուն սպիները կը վկայեն:
 
Եղբայրնե՛ր, մեր Տէր Յիսուս Քրիստոսի շնորհքը ձեր բոլորին հետ ըլլայ: Ամէն:
LITURGICAL CALENDAR
FEAST OF THE HOLY CROSS OF VARAK
This Sunday, September 27, is the Feast of the Holy Cross of Varak, a holiday that is unique to the Armenian Church and is celebrated two weeks after the Exaltation of the Holy Cross. After coming to Armenia, the Hripsimiants Virgins lived near Mount Varak. They had brought with them a fragment of the True Cross. Fleeing persecution, they sought refuge on the mountain where Hripsime hid the cross among the rocks before fleeing to Vagharshapat. In 653, a hermit named Todik found the hidden cross by following a brilliant light that illuminated the mountain and guided him inside the church to the altar where he found the cross. The light shone for twelve days. In memory of this event, Catholicos Nerses the Builder established the Feast of the Holy Cross of Varak. He wrote the beautiful hymn, “By the Sign of Your All Powerful Holy Cross,” (Nshanav Amenahaght Khachit).
The Monastery of St. Nishan (Varakavank) was built on Mount Varak, which is in the southeastern region of Van. It was home to one of the greatest libraries and museums, filled with ancient and contemporary books and works of art. The Monastery became even more prominent when Khrimian Hayrik established a publishing house and a school there, hoping to make the monastery an educational center. He founded the first newspaper to be published in historic Armenia, Artziv Vaspurakani, (The Eagle of Vaspurakan). The massacres and deportations of 1915 destroyed Hayrik’s hopes and plans, as well as so much more. Varakavank was destroyed by the Turkish army on April 30, 1915, during the siege of Van.

SAINT GEORGE (KEVORK) THE COMMANDER
This Saturday, September 26, the Armenian Church commemorates St. George (Kevork) the Commander, a third century Roman general who challenged the Emperor’s persecution of Christians by publicly tearing up the Emperor’s decree, and urging others to follow his example. To this day he remains a popular saint in the Armenian Church and is the patron saint of soldiers and scouts. As in many other instances, the Armenians have given St. George an Armenian national character. The Feast of St. George is always on the Saturday before the Feast of the Holy Cross of Varak.
Also commemorated this week:
Thursday, September 24, Bishops Barlaam, Anthimus and Irenaeus
Monday, September 28, Saint David of Dvin
Tuesday, September 29, Saint Eustace
NEWS AT ST. SARKIS
FLAG BLESSING TO COMMEMORATE
ARMENIA'S 2ND INDEPENDENCE
On Sunday, September 20, 2020, a special flag blessing took place on the occasion of the 29th anniversary of the second independence of the Republic of Armenia (September 21, 1991). The flags were presented by the Homenetmen of Detroit scouts - Yeghpayr Daron Markosian, Kouyr Pateel Jamgotchian, and Kouyr Narod Keyvanian.
FIRST DAY OF SUNDAY SCHOOL
Sunday, September 20, 2020, marked the first day of St. Sarkis Church's Hybrid Sunday School. Superintendent Knar Vartanian and all of the teachers were so happy to see their students again! Father Hrant opened the year with a special message and prayer.
MANOOGIAN MANOR VISIT
On Wednesday, September 23, 2020, Father Hrant brought a little bit of church to the residents at Manoogian Manor. After the service, Father Hrant gave the residents a special message.
FATHER HRANT'S 10th ANNIVERSARY OF ORDINATION
Saturday, September 26, 2020, is the 10 year anniversary of Father Hrant's ordination into the priesthood. We thank him for the dedicated service to our community and his faithful devotion to the Lord and our church. Father Hrant, may God bless you abundantly.
HOKEHANKISD
In memory of: MARGARET ASLANIAN (7 days)
Requested by: Father Hrant and the members of the Board of Trustees of St. Sarkis church.

In memory of: VARTAN KUPELIAN (40 days)
Requested by: Betty Kupelian. Lisa Kupelian. Anahid Kupelian. Peter, Kathy, Lauren & Pierce Kupelian. Nancy Der-Stepanian. Brian, Mya Satenig, Ella Anoush Der-Stepanian. James Hachigian. Maureen Hesburn. Dickran & Elizabeth KamarJohn & Kathy Tosoian. Navasart, Susie, Armen, Anoush, and Kevork Mardoyan.

In memory of: VICTORIA DARAKDJIAN (1 year)
Requested by: Garabed, Patricia, Rosanne & Gregory Darakdjian. Dickran & Elizabeth Kamar. Ryan & Ani Roma & Family. Edward & Kristy Kamar & Family. Mr. & Mrs. Ralph Kourtjian. Lucy Gurganian. Philip & Cynthia Kashigian.

In memory of: MOVSES MOVSESIAN (4 years)
Requested by: Loving wife Anna Movsesian, children Gregory and Karen, David and Anahit, Mark, Joseph and Michelle, grandchildren David and Linda, Armen, Jeffrey and Jessica, Emily, Joey, Noelle, Renee, Faith, and great grandchildren Camille, Caroline, and Jacob. Lucy Gurganian.

In memory of: MARITZA TORIKIAN (33 years), SOUREN TORIKIAN (23 years), MARDIROS TORIKIAN (10 years), VAHAKN KRADJIAN (1 year), OVSANNA KRADJIAN, GLORIA KADIAN, MIKE KADIAN
Requested by: Sarkis & Sirvart Telbelian. Michael, Tamar, Michael- Armen & Haig Kadian. Ara, Alenush & Lara Telbelian

In memory of: MICHAEL “KAJO” KAJOIAN
Requested by: Dr. Michael & Tracey Yangouyian, Lauren, Valen, & Ashley. Dr. David & Cindy Yangouyian. Paul, Chris, & Licia Yangouyian. Sal & Gloria Tatta, Kristina & Adrianne.

In memory of: REV. FR. HAROUTIUN DAGLEY (18 YEARS), YERETSGIN PATTY DAGLEY (11 years)
Requested by: Violet Gavoor
EVENTS AT ST. SARKIS CHURCH
SPECIAL ANNOUNCEMENTS
Special Prayers

Father Hrant, the Board of Trustees, and all the auxiliary bodies of St. Sarkis Church request special prayers for the good health and safety of the people in Lebanon and all around the world. May these trying days pass in peace.
On the occasion of the 10th Anniversary of Der Hrant’s ordination to the priesthood, Altar Flowers are donated and candles are lit today by
Yeretsgeen Tamar Kevorkian, Nareg & Lori. 

Special Thanks to the Agbabian family for donating the new Armenia and Artsakh flags which are beautifully hung inside the church.
All Available For You Online...
Do you want to request a Requiem Service for your departed loved ones? Do you have a Baptism to schedule? or a Wedding? or do you want to become a member of the Church?
All requests are easy today by using our online forms. Visit our website www.saintsarkis.org, go to the services tab, and you will be able to fill out any form you need online, or click on of the options on the right.
Online Donations

For your convenience, St. Sarkis Armenian Apostolic Church is now accepting online credit card donations using PayPal which is an easy and secure way to make your donations. To make a donation, please Click Here.

COMMUNITY EVENTS / ANNOUNCEMENTS
Stay Connected:
St. Sarkis Armenian Apostolic Church
19300 Ford Road, Dearborn, MI 48128
Phone:313-336-6200