E-Newsletter - September 25, 2021
Our Church doors are open!

Morning Service 9:15 a.m.
Divine Liturgy 10:00 a.m.

Fr. Hrant Kevorkian, Pastor
PRELATES OF U.S. AND CANADA ISSUE JOINT APPEAL FOR LEBANON

The Prelates of the three Armenian Prelacies of North America, His Eminences Archbishop Anoushavan Tanielian, of the Eastern United States, and Archbishop Papken Tcharian, of the Prelacy of Canada, and His Grace Bishop Torkom Donoyan, of the...

Read more
armenianprelacy.org
SUPPORT YOUR CHURCH
WITH YOUR WEEKLY OFFERING
My Weekly Offering

Tithing or giving a weekly offering is one of our customary Christian practices that is freely given by the faithful based on their financial abilities. This is an expression of thanksgiving, praising God, and showing our love for God and His Church.

Read more
www.facebook.com
Let's Read the Bible! Readings of the week.
  • Monday, September 27:  Sts. David of Tvin, and the Martyrs Lambeos and Lambeas Proverbs 13:1-7; Micah 7:18-20; Hebrews 12:1-7; Luke 13:22-30
  • Tuesday, September 28: Eustathius and his wife Theophistia and their two sons, the Virgins Iermonia and Catherine Lamentations 3:22-56; 2 Timothy 3:10-15; Matthew 5:1-12
  • Wednesday, September 29: 2 Corinthians 12:10-18; Mark 10:35-45
  • Thursday, September 30: Sts. Sahag and Hamazasb the Princes Wisdom 6:11-21; Jeremiah 17:7-8; Romans 8:18-26; John 16:1-4 
  • Friday, October 1: 2 Corinthians 12:19-13:4; Mark 11:15-26
  • Saturday, October 2: The 72 Holy Disciples of Christ Wisdom 9:9-10:2; Exodus 15:27-16:1; 2 Corinthians 2:14-3:3; Luke 10:1-9
SUNDAY BIBLE READINGS
Bible Readings for Sunday, September ձ-, 2021
Third Sunday of the Exaltation (Fast of the Holy Cross of Varak)
ԽԱՉՎԵՐԱՑԷՆ ԵՏՔ Գ. ԿԻՐԱԿԻ
 

THE EPISTLE OF ST. PAUL TO THE GALATIANS (6:14-18)
May I never boast except in the cross of our Lord Jesus Christ, through which the world has been crucified to me, and I to the world. Neither circumcision nor uncircumcision means anything; what counts is a new creation. Peace and mercy to all who follow this rule, even to the Israel of God.   
Finally, let no one cause me trouble, for I bear on my body the marks of Jesus.   
The grace of our Lord Jesus Christ be with your spirit, brothers. Amen.
 
  ՊՕՂՈՍ ԱՌԱՔԵԱԼԻ ՆԱՄԱԿԸ   ԳԱՂԱՏԱՑԻՆԵՐՈՒՆ (6.14-18)
Գալով ինծի, քա՛ւ լիցի որ մեր Տիրոջ Յիսուս Քրիստոսի խաչէն զատ ուրիշ բանով պարծենամ: Այդ խաչին միջոցաւ աշխարհը մեռած է այլեւս ինծի համար, ինչպէս ես մեռած եմ աշխարհին համար: Կարեւորը մարդուս թլփատուած կամ անթլփատ ըլլալը չէ, այլ՝ նոր արարած ըլլալը: Թող Աստուծոյ խաղաղութիւնն ու ողորմութիւնը ըլլան բոլոր անոնց հետ, որոնք այս սկզբունքին համաձայն կ’ապրին. բոլոր անոնց՝ որոնք իր ընտրեալ ժողովուրդը կը կազմեն:
Այսուհետեւ, խնդրեմ, ոեւէ մէկը աշխարհիկ հոգերով թող զիս չնեղէ, որովհետեւ ես Յիսուսի կը պատկանիմ, ինչպէս մարմնիս վրայ վէրքերուն սպիները կը վկայեն:
Եղբայրնե՛ր, մեր Տէր Յիսուս Քրիստոսի շնորհքը ձեր բոլորին հետ ըլլայ: Ամէն:
       
THE GOSPEL OF JESUS CHRIST ACCORDING TO MATTHEW (24:30-36)
 Then the sign of the Son of Man will appear in heaven, and then all the tribes of the earth will mourn, and they will see the Son of Man coming on the clouds of heaven with power and great glory. And he will send out his angels with a loud trumpet call, and they will gather his elect from the four winds, from one end of heaven to the other.   
From the fig tree learn its lesson: as soon as its branch becomes tender and puts forth its leaves, you know that summer is near. So also, when you see all these things, you know that he is near at the very gates. Truly I tell you, this generation will not pass away until all these things have taken place. Heaven and earth will pass away, but my words will not pass away. But about that day and hour no one knows, neither the angels of heaven, nor the Son, but only the Father.

ՅԻՍՈՒՍ ՔՐԻՍՏՈՍԻ ԱՒԵՏԱՐԱՆԸ ԸՍՏ ՄԱՏԹԷՈՍԻ (24:30-36)
Ապա Մարդու Որդիին նշանը պիտի երեւի երկինքի մէջ, եւ աշխարհի բոլոր ժողովուրդները պիտի ողբան, երբ տեսնեն Մարդու Որ-դին, որ կու գայ ամպերուն վրայ բազմած՝ զօրութեամբ եւ մեծ փառքով: Երբ մեծաձայն փողը հնչէ, ան իր հրեշտակները պիտի ղրկէ, որպէսզի հաւաքեն իր ընտրեալները աշխարհի չորս կողմերէն, երկինքի մէկ ծայրէն մինչեւ միւսը:
Թզենին ձեզի թող օրինակ ըլլայ: Երբ տեսնէք որ անոր ճիւղերը կը կակուղնան եւ տերեւ կ’արձակեն, գիտէք թէ ամառը մօտ է: Նոյնպէս ալ, երբ բոլոր ըսածներս կատարուին, գիտցէք թէ Մարդու Որդիին գալուստը մօտ է եւ արդէն հասնելու վրայ է: Վստահ եղէք, որ այս սերունդը չանցած՝ ասոնք բոլորը պիտի պատահին: Նոյնիսկ եթէ երկինքն ու երկիրը անհետանան, խօսքերս պիտի չանհետանան:

– Սակայն ո՛չ ոք գիտէ թէ ե՛րբ պիտի գայ այդ օրը կամ ժամը. ո՛չ երկինքի հրեշտակները, ո՛չ ալ Որդին, բայց միայն՝ Հայրը: 
EVENTS AT ST. SARKIS CHURCH
LITURGICAL CALENDAR
FEAST OF THE HOLY CROSS OF VARAK
This Sunday, September 26, is the Feast of the Holy Cross of Varak, a holiday that is unique to the Armenian Church and is celebrated two weeks after the Exaltation of the Holy Cross. After coming to Armenia, the Hripsimiants Virgins lived near Mount Varak. They had brought with them a fragment of the True Cross. Fleeing persecution, they sought refuge on the mountain where Hripsime hid the cross among the rocks before fleeing to Vagharshapat. In 653, a hermit named Todik found the hidden cross by following a brilliant light that illuminated the mountain and guided him inside the church to the altar where he found the cross. The light shone for twelve days. In memory of this event, Catholicos Nerses the Builder established the Feast of the Holy Cross of Varak. He wrote the beautiful hymn, “By the Sign of Your All-Powerful Holy Cross” (Nshanav Amenahaght Khachit).
The Monastery of St. Nishan, also called Varakavank, was built on Mount Varak, which is in the southeastern region of Van. It was home to one of the greatest libraries and museums, filled with ancient and contemporary books and works of art. The Monastery became even more prominent when Khrimian Hayrik established a publishing house and a school there, hoping to make the monastery an educational center. He founded the first newspaper to be published in historic Armenia, Artziv Vaspurakani (The Eagle of Vaspurakan). The massacres and deportations of 1915 destroyed Hayrik’s hopes and plans, as well as so much more. Varakavank was destroyed by the Turkish army on April 30, 1915, during the siege of Van.
By the sign of your all-victorious cross, O Christ, lover of mankind, keep us from the unseen enemy, for you alone are the King of Glory, blessed forever. On it you stretched out your spotless hands and shed your blood for the salvation of the universe for you alone are the King of Glory, blessed forever. At your second coming when the holy sign shall appear, once again make your servants worthy of renewal for you alone are the King of Glory, blessed forever.
May your cross be our refuge by its flame-like radiance; it is named the tree of life; you crushed the enemy and unloosed the sentence of death for the salvation of the universe. Sending up praises the heavens rejoice and the earth rejoices at the discovery of the holy cross like the four-winged rock which enlightened this world by its sun-like rays. Jerusalem rejoiced, believers were glad; they adorned themselves in marvelous garment for they saw the victorious sign; all creation was adorned with its light.

SAINT GEORGE (KEVORK) THE COMMANDER
This Saturday, September 25, the Armenian Church commemorates St. George (Kevork) the Commander, a third century Roman general who challenged the Emperor’s persecution of Christians by publicly tearing up his decree and urging others to follow his example. To this day he remains a popular saint in the Armenian Church and is the patron saint of soldiers and scouts. As in many other instances, Armenians have given St. George a national character. The Feast of St. George is always on the Saturday before the Feast of the Holy Cross of Varak.
REQUIEM REQUESTS
In memory of: Kevin Kachigian, 40 days
Requested by: Virginia Kachigian and Christopher Kachigian. Karen Goulasarian. Mariam Nersesian & Adreena Nersesian. Father Garbed and Yn. Roberta Kochakian.

In memory of: Helene Avedisian, 40 days
Requested by: Family of Helene Avedisian

In memory of: Helen Avedisian. Max and Rosette Tirian.
Requested by: Stephen and Deborah Dakhlian.

In memory of: Arthur Masis Sogoian, one of 16 godfathers of St. Sarkis Church. Passed away on January 23, 2021 in Arizona.
Requested by: Deanna Kent.

In memory of: Victoria Darakdjian, beloved wife and mother, 2 years
Requested by: Garabed, Patricia, Rosanne, and Gregory Darakdjian.

In memory of: Maro Boyadjian. All deceased members of the Pilibosian, Bzdigian, and Garabedian families.
Requested by: Mr. and Mrs. Nichan and Alice Pilibosian. Mr. and Mrs. Roupen and Takouhi Kechichian and family. Tamar Ferhadson and family. Alan and Ani Broglin. Vahan and Courtney Pilibosian and Evie. Randy and Sharon Broglin.
SPECIAL ANNOUNCEMENTS
Sourp Kevork - Saint George 
Saturday, September 25th is the day of Sourp Kevork / Saint George. On this occasion Father Hrant and the members of the Board of Trustees of St. Sarkis Church would like to wish every Kevork, Kevo, George, Georgina, Georgette, and Georgi Ann in the community a very happy name day.
Feast of the Holy Cross of Varak
This Sunday, September 26th, is the Feast of the Holy Cross of Varak. On this occasion Father Hrant and the members of the Board of Trustees of St. Sarkis Church would like to wish every Varak in the community a very happy name day.
The St. Sarkis Ladies’ Guild is preparing for the upcoming church bazaar. If you’d like to learn how to make these delicious Armenian foods, join the ladies on Monday mornings in the church kitchen.

September 27 - Katah
October 4 - Boereg
October 11 - Boereg
October 18 - Kufteh
October 25 - Manti
November - 1 - Manti
November 8 - tbd
EMPLOYMENT OPPORTUNITY
The Manoogian Manor has two open positions: 
cook, and a kitchen aid, preferably one who speaks Armenian.  
For more information please inquire at the
Manoogian Manor at 734-522-5780.
All Available For You Online...
Do you want to request a Requiem Service for your departed loved ones? Do you have a Baptism to schedule? or a Wedding? or do you want to become a member of the Church?
All requests are easy today by using our online forms. Visit our website www.saintsarkis.org, go to the services tab, and you will be able to fill out any form you need online, or click on of the options on the right.
Online Donations

For your convenience, St. Sarkis Armenian Apostolic Church is now accepting online credit card donations using PayPal which is an easy and secure way to make your donations. To make a donation, please Click Here.

COMMUNITY ANNOUNCEMENTS
Stay Connected:
St. Sarkis Armenian Apostolic Church
19300 Ford Road, Dearborn, MI 48128
Phone:313-336-6200