E-Newsletter - September 29, 2023


Morning Service 9:15 a.m.

Divine Liturgy 10:00 a.m.


 

Third Sunday of the Exaltation

Գ. Կիրակի Վերացման Ս. Խաչի


Feast of the Holy Cross of Varak

Տօն Վարագայ Ս. Խաչ


 Celebrant: Father Hrant Kevorkian

NEWS FROM ST. SARKIS CHURCH

On Sunday, September 24, St Sarkis Church Ladies' Guild dedication prayer took place during the Divine Liturgy. The following ladies were honored and recognized for their service to the Church for over 25 years: Sharon Broglin, 37 years; Rose Kehetian, 36 years; Helen Mempreian Movsesian, 33 years; Helen Derderian, 32 years; Colette Gulian, 32 years; Anna Movsesian, 32 years; Sandra Mooradian, 28 years; Angela Benian, 26 years. Thanks to all the Ladies' Guild members for their dedication and commitment to the St Sarkis Church and community.

On Saturday, September 23, the community gathered at St. Sarkis Church Lillian Arakelian Hall to receive updates from ARF CC, ARS, and ANCA regarding the recent situation in Artsakh, ways to help the displaced families, and how to take action to urge the US government to sanction Azerbaijan for the genocide it committed against the Armenians of Artsakh.


The town hall was followed by a candlelight vigil and prayer for Artsakh at the St Sarkis Church Sanctuary.

EVENTS AT ST. SARKIS CHURCH

Let's Read the Bible! Readings of the week.

  • Monday, October 02: Sts. David of Tvin, and the Martyrs Lambeos and Lambeas Proverbs 13:1-7; Micah 7:18-20; Hebrews 12:1-7; Luke 13:22-30
  • Tuesday, October 03: Eustathius and his wife Theophistia and their two sons, the Virgins Iermonia and Catherine Lamentations 3:22-56; 2 Timothy 3:10-15; Matthew 5:1-12
  • Wednesday, October 04: 2 Corinthians 12:10-18; Mark 10:35-45
  • Thursday, October 05: Sts. Sahag and Hamazasb the Princes Wisdom 6:11-21; Jeremiah 17:7-8; Romans 8:18-26; John 16:1-4
  • Friday, October 06: 2 Corinthians 12:19-13:4; Mark 11:15-26
  • Saturday, October 07: The 72 Holy Disciples of Christ Wisdom 9:9-10:2; Exodus 15:27-16:1; 2 Corinthians 2:14-3:3; Luke 10:1-9

SUNDAY BIBLE READINGS

Bible Readings for October 01, 2023


THE EPISTLE OF ST. PAUL TO THE GALATIANS (6:14-18)

May I never boast except in the cross of our Lord Jesus Christ, through which the world has been crucified to me, and I to the world. Neither circumcision nor uncircumcision means anything; what counts is a new creation. Peace and mercy to all who follow this rule, even to the Israel of God.   

Finally, let no one cause me trouble, for I bear on my body the marks of Jesus.   

The grace of our Lord Jesus Christ be with your spirit, brothers. Amen.

 

  ՊՕՂՈՍ ԱՌԱՔԵԱԼԻ ՆԱՄԱԿԸ   ԳԱՂԱՏԱՑԻՆԵՐՈՒՆ (6.14-18)

Գալով ինծի, քա՛ւ լիցի որ մեր Տիրոջ Յիսուս Քրիստոսի խաչէն զատ ուրիշ բանով պարծենամ: Այդ խաչին միջոցաւ աշխարհը մեռած է այլեւս ինծի համար, ինչպէս ես մեռած եմ աշխարհին համար: Կարեւորը մարդուս թլփատուած կամ անթլփատ ըլլալը չէ, այլ՝ նոր արարած ըլլալը: Թող Աստուծոյ խաղաղութիւնն ու ողորմութիւնը ըլլան բոլոր անոնց հետ, որոնք այս սկզբունքին համաձայն կ’ապրին. բոլոր անոնց՝ որոնք իր ընտրեալ ժողովուրդը կը կազմեն:

Այսուհետեւ, խնդրեմ, ոեւէ մէկը աշխարհիկ հոգերով թող զիս չնեղէ, որովհետեւ ես Յիսուսի կը պատկանիմ, ինչպէս մարմնիս վրայ վէրքերուն սպիները կը վկայեն:

Եղբայրնե՛ր, մեր Տէր Յիսուս Քրիստոսի շնորհքը ձեր բոլորին հետ ըլլայ: Ամէն:

       

THE GOSPEL OF JESUS CHRIST ACCORDING TO MATTHEW (24:30-36)

 Then the sign of the Son of Man will appear in heaven, and then all the tribes of the earth will mourn, and they will see the Son of Man coming on the clouds of heaven with power and great glory. And he will send out his angels with a loud trumpet call, and they will gather his elect from the four winds, from one end of heaven to the other.   

From the fig tree learn its lesson: as soon as its branch becomes tender and puts forth its leaves, you know that summer is near. So also, when you see all these things, you know that he is near at the very gates. Truly I tell you, this generation will not pass away until all these things have taken place. Heaven and earth will pass away, but my words will not pass away. But about that day and hour no one knows, neither the angels of heaven, nor the Son, but only the Father.


ՅԻՍՈՒՍ ՔՐԻՍՏՈՍԻ ԱՒԵՏԱՐԱՆԸ ԸՍՏ ՄԱՏԹԷՈՍԻ (24:30-36)

Ապա Մարդու Որդիին նշանը պիտի երեւի երկինքի մէջ, եւ աշխարհի բոլոր ժողովուրդները պիտի ողբան, երբ տեսնեն Մարդու Որ-դին, որ կու գայ ամպերուն վրայ բազմած՝ զօրութեամբ եւ մեծ փառքով: Երբ մեծաձայն փողը հնչէ, ան իր հրեշտակները պիտի ղրկէ, որպէսզի հաւաքեն իր ընտրեալները աշխարհի չորս կողմերէն, երկինքի մէկ ծայրէն մինչեւ միւսը:

Թզենին ձեզի թող օրինակ ըլլայ: Երբ տեսնէք որ անոր ճիւղերը կը կակուղնան եւ տերեւ կ’արձակեն, գիտէք թէ ամառը մօտ է: Նոյնպէս ալ, երբ բոլոր ըսածներս կատարուին, գիտցէք թէ Մարդու Որդիին գալուստը մօտ է եւ արդէն հասնելու վրայ է: Վստահ եղէք, որ այս սերունդը չանցած՝ ասոնք բոլորը պիտի պատահին: Նոյնիսկ եթէ երկինքն ու երկիրը անհետանան, խօսքերս պիտի չանհետանան:

– Սակայն ո՛չ ոք գիտէ թէ ե՛րբ պիտի գայ այդ օրը կամ ժամը. ո՛չ երկինքի հրեշտակները, ո՛չ ալ Որդին, բայց միայն՝ Հայրը: 


REQUIEM REQUESTS

In memory of: Suzy Tazian Borden, 7 days

Requested by: Der Hrant and the Board of trustees

Cheryl (Afetian) O’Connor, 40 days

Requested by: Kevin O’Connor; Sandra and Michele Afetian and Andrew Cacossa; Mary Afetian-George; Flora and Simone Simonian; Matios & Katie Simonian and Family; Skyler & Lyric Simonian-Holiday; Frank & Deb Bruening and Family; Tom & Judy Bruening and Family; Angie, David and Brian Afetian and Families; Richard & Sandy Afetian; Allan & Lynda O’Shea; John & Jill Nichols; Glenn & Cindy Matigian; John & Margaret Marr and Family; Kathleen Bock and Family; Larry & Aimee Bird and Family; Dale & Therese Boulware and Family; Hazel Simkins; Clem & Becky Nowak; Brian & Yvonne Hall


In memory of: Michael John Skowronski, 40 days

Requested by: John & Patricia Skowronski, Tim & Cara Skowronski and Family, Chris & Krystyna Skowronski and Family, Matios & Katie Simonian and Family, Mary Afetian-George and Flora Simonian


In memory of: Mislehem Bedrossian, 1 year; Bedros Bedrossian, 30 years; Krikor Dakessian; Boghos Mardirossian; Sirvart Mardirossian

Requested by: Mr. and Mrs. Harout & Araxie Bedrossian, Mr. and Mrs. Megerdich & Mariana Bedrossian, Mr. and Mrs. Hagop & Azniv Bedrossian, Mrs. Tamitza Dakessian, Shant & Sarine Dakessian, Mr. Harout and Lara Dakessian, Mr. and Mrs. Hovig & Silva Sagherian, Christopher Sagherian, Mr. and Mrs. Sebouh & Dzovinar Hamakordzian, Mr. and Mrs. Samo & Natella Bedrossian, Mr. and Mrs. Peter & Narine Bedrossian, Mr. and Mrs. Paul & Katie Bedrossian 


In memory of: Victoria Darakdjian, 4 years

Requested by: Garabed, Patricia, Rosanne and Gregory Darakdjian


In memory of: Donald “George” George, 5 years

Requested by: Mary Afetian-George, Flora Simonian and Family, Matios & Katie Simonian and Family, Robert & Jani George and Family


In memory of: Edward Afetian, 22 years

Requested by: Sandra and Michele Afetian and Andrew Cacossa, Mary Afetian-George, Flora Simonian and Family, Matios & Katie Simonian and Family


In memory of: Thomas and Valentina Afetian, John and Margaret Afetian, George and Vera Pylypenko

Requested by: Angie, David, Brian Afetian and Families; Richard and Sandy Afetian; Rosemary Afetian


In memory of: Laura Ani Gavoor, 21 years

Requested by: Violet Gavoor, Nancy Gavoor, Niffin Family, Mark & Judy Gavoor & Family, Susie Arzoian & Family


In memory of: Kaiser & Marguerite Krekorian

Requested by: Kohar Koloian


In memory of: Seeran Arzoian

Requested by: Susie Arzoian


In memory of: Patricia Sarkisian Dagley and Fr Haroutiun Dagley 

Requested by: Gavoor Family, Susie Arzoian 


In memory of: Donabed, Mari, and Anto Engeyan; Gayzag Engeian; Haroutioun and Yester Kassabian

Requested by: Markosian family

ANNOUNCEMENTS

This Sunday the Fellowship hour is sponsored by all Afetian, Simonian and O’Connor Families in memory Cheryl (Afetian) O’Connor.

May God rest her soul in peace.

All Available For You Online...
Do you want to request a Requiem Service for your departed loved ones? Do you have a Baptism to schedule? or a Wedding? or do you want to become a member of the Church?
All requests are easy today by using our online forms. Visit our website www.saintsarkis.org, go to the services tab, and you will be able to fill out any form you need online, or click on of the options on the right.
Requiem Form
Baptism Form
Wedding Form
Membership Form
Online Donations

For your convenience, St. Sarkis Armenian Apostolic Church is now accepting online credit card donations using PayPal which is an easy and secure way to make your donations. To make a donation, please Click Here.

General Donation
Monthly Offering
In Lieu Of Flower Donation
Membership Dues

COMMUNITY EVENTS

Stay Connected:
St. Sarkis Armenian Apostolic Church
19300 Ford Road, Dearborn, MI 48128
Phone:313-336-6200
Facebook  Twitter  Instagram