NOTIFICATION OF COMBINED SEWER OVERFLOW (CSO)

Notification #3-3-2022

Warning: This overflow consists, or likely consists, of untreated or partially treated sewage and waste. Avoid contact with the affected water bodies for 48 hours after the overflow ceases due to increased health risks from bacteria and other pollutants. See website for more information on whether specific resource areas, such as bathing beaches, are affected.


 • Discharge Location: Outfall #001 behind Walmart, Tobias Boland Way
 • Overflow Began: 09/06/2022 05:26 AM
 • Overflow Ended:  09/06/2022 06:56 PM
 • Estimated Volume Based on 3-Year History: 11.584 Million Gallons
 • Actual Volume Based on Metered Flow: 4.848 Million Gallons
 • Permittee: City of Worcester - NPDES Permit # MA0102997
 • Waters & Areas Potentially Affected: Blackstone River in Worcester, Millbury, Sutton and Grafton

Sincerely,


DPW&P Water & Sewer Operations

18 East Worcester Street

Worcester, MA 01604

Phone: 508-929-1300

Fax: 508-799-1448

Facebook  Twitter  Email
City of Worcester Logo

NOTIFICACIÓN DE DESBORDAMIENTO DE ALCANTARILLADO COMBINADO (CSO)

Nro. de notificación #3-3-2022

Advertencia: Este desbordamiento está compuesto, probablemente, por aguas residuales tratadas parcialmente y por residuos. Evite el contacto con las masas de agua afectadas hasta 48 horas después del cese del desbordamiento debido a la presencia de bacterias y otros contaminantes que aumentan los riesgos para la salud. Consulte el sitio web para obtener más información sobre si están afectadas determinadas zonas de recursos, como los balnearios.


 • Ubicación del vertido: Desembocadura nro. 001 detrás de Walmart, Tobias Boland Way
 • Inicio del desbordamiento:09/06/2022 05:26 AM 
 • Finalización del desbordamiento09/06/2022 06:56 PM
 • Volumen calculado en función de 3 años de antecedentes: 11,584 millones de galones
 • Volumen real en función del flujo medido: 4.848 millones de galones
 • Permisionario: ciudad de Worcester - Nro. de permiso del Sistema Nacional de Eliminación de Descargas Contaminantes (NPDES) MA0102997
 • Aguas y áreas posiblemente afectadas: río Blackstone en Worcester, Millbury, Sutton y Grafton

Atentamente,

 

Operaciones de agua y alcantarillado del Departamento de Obras Públicas y Parques (DPW&P)

18 East Worcester Street

Worcester, MA 01604

Teléfono: 508-929-1300

Fax: 508-799-1448

Facebook  Twitter  Email
City of Worcester Logo

THÔNG BÁO TRÀN CỐNG KẾT HỢP (CSO)

Thông Báo #3-3-2022

Cảnh Báo: Việc tràn cống này có, hoặc có khả năng chứa nước thải và chất thải chưa được xử lý hoặc chỉ mới xử lý một phần. Hãy tránh tiếp xúc với những vùng nước bị ảnh hưởng trong vòng 48 giờ sau khi việc tràn cống ngừng lại do vi khuẩn và những chất ô nhiễm khắc làm gia tăng nguy cơ gây hại cho sức khỏe. Xem trang web để biết thông tin liệu các khu vực tài nguyên cụ thể, chẳng hạn như các bãi tắm biển, có bị ảnh hưởng hay không.


 • Địa Điểm Xả Tràn: Cửa Cống số 001 ở phía sau Walmart, Tobias Boland Way
 • Cống tràn bắt đầu lúc: 06/09/2022 05:26 AM
 • Cống tràn ngừng lại lúc: 06/09/2022 06:56 PM 
 • Ước tính thể tích tràn dựa trên lịch sử 3 năm gần nhất: 11,584 triệu ga-lông
 • Thể tích tràn thực dựa trên lưu lượng nước đã đo: 4.848 triệu ga-lông
 • Bên Được Cấp Phép:: Thành phố Worcester - Giấy Phép NPDES số MA0102997
 • Các Vùng Nước và Khu Vực Có Khả Năng Bị Ảnh Hưởng: Sông Blackstone River ở Worcester, Millbury, Sutton và Grafton

Trân trọng,

 

Ban Điều Hành Nước và Cống Thoát DPW&P

18 East Worcester Street

Worcester, MA 01604

Điện thoại: 508-929-1300

Fax: 508-799-1448

Facebook  Twitter  Email