MARCH 15                                                                                                                                                                                                                                                                    11 /2019
www.stmaryaac.org                                                                                                                                                                                                                                                                          E-Newsletter Archive
St. Mary Armenian Apostolic Church 
Rev. Fr. Hovsep Karapetyan, Pastor
4125 Fessenden St. NW, Washington, DC 20016 
Tel. 202-363-1923
Email. stmarychurchdc@gmail.com
SUNDAY, MARCH 17, 2019
Morning Service
10:00 AM

Holy Badarak
10:30 AM

Celebrant
Rev. Fr. Hovsep Karapetyan 

Ushers
Mrs. Elsy Melkonian and Mr. Armik Khatchatourians

Parish Council Members on Duty
Mr. Jack Guirahossian, Mr. Zakar, Mr. Artur Sivaslian

Choir
Mrs. Edita Kalayjian

Organist
Mrs. Karine Muradyan

Bible Reading
Isaiah 56:1-57:21, 
Ephesians 4:17-5:14, Luke 16:1-31
HOKEHANKIST 
REQUIEM SERVICE

HOKEHANKIST
REQUIEM SERVICE  

For the Soul of: 
Varuzhan Yenokyan

Requested by:
Daugther Karine Yenokyan, son-in-law Artak Azizyan, grandsons David Azizyan and Tigran Azizyan
 
-------------------------------------------------
To request a Hokehankist/Requiem Service
Please contact the Church Office
by 12:00 Noon on Thursday
202-363-1923 or 
E-mail  stmarychurchdc@gmail.com
Veil of Separation -
The Altar Curtain in the
Armenian Church

During Great Lent, the altar curtain remains closed in the Armenian Church to symbolize man's expulsion from the Garden of Eden and to emphasize the spirit of repentance and forbearance characterizing the 40-day period preceding Holy Week. Many churches replace the traditional altar curtain with dark and simple drapery bearing little or no embroidery.
To read more click here
Part-Time Church Maintenance Supervisor Opportunity 

St. Mary Church is looking for a part-time church building maintenance supervisor.

If interested and would like to know more details, please contact the church office by email stmarychurchdc@gmail.com or 
call 202-363-1923.
St. Mary Armenian Church
WED Educational
Fund Scholarship 

Application for WED Educational Fund Scholarship is now available at St. Mary website www.stmaryaac.org.  The application deadline for the 2019-20 academic year is 
May 31, 2019.

Click here to access the scholarship application. If you have questions, contact St. Mary Church office at  stmarychurchdc@gmail.com
Diocese Now Accepting 
Scholarship Applications

Applications for Diocesan scholarships are now available online. The application deadline for the 2019-20 academic year is May 17, 2019.

Each year the Diocese awards scholarships to promising youth who are headed to college. The Diocese seeks students who are active in their local parishes and have assumed leadership roles in their communities.

Click here to access the scholarship application. For information, contact Maria Barsoumian at (212) 686-0710.
UPCOMING EVENTS
Armenian Dance Classes

March 27, April 3 and 10 
Every Wednesday during Lenten Period
Worship Service, Spiritual Discussion and Lenten Dinner


March 23
Saintly Women's Guild Day 

March 29
Town Hall meeting wit
Armenian Defense Minister
Mr. Davit Tonoyan


March 31
Women's Guild 
Annual Mid-Lenten Luncheon

April 3
Wish for a Cure Gala


April 7
The Trial of Soghomon Tehlirian, 
A Play by Perch Zeytuntsyan


April 9
Free Bus Ride from St. Mary to the
Congressional Armenian Genocide Commemoration


April 9
Armenian Genocide commemoration

See details here

April 14
Palm Sunday 
ACYOA Juniors Luncheon and Program 


  April 14, 18, 19, 20 and 21
Holy Week and Easter Schedule

April 26
Lecture and Book Signing
by Dr. Taner Akcam


May 18
Welcome Bishop Daniel Back to America 

CALENDAR OF FEASTS & EVENTS
March 27, April 3 and 10
Every Wednesday during Lenten Period
Worship Service, Spiritual Discussion and Lenten Dinner

March 23            
Women's Guild Saintly Women's Day

March 31
Women's Guild Annual 
Mid-Lenten Luncheon

April 7
Annunciation to the Virgin Mary

April 7
The Trial of Soghomon Tehlirian 
A Play by  Perch Zeytuntsyan
 
April 14
Palm Sunday
ACYOA Juniors Luncheon and Program

April 21
Easter Sunday

April 24
Feast of the Holy Martyrs of 
the Armenian Genocide

April 26
Dr. Akcam Lecture, at St. Mary Church
(Details to follow)

May 17-19
Spring Food Festival

May 25
Ararat Avak Society Brunch

May 30
Feast of the Ascension of Our Lord Jesus Christ
FAR NEWS CORNER

Two Doctors and Their Dedication to the Families of Rural Armenia

In addition to running Ayrum Medical Center, Dr. Gandzapar Saratikyan and his wife, Dr. Marusya Yeghishyan, have been professional partners for the past 29 years. Since 1990, both have worked relentlessly to provide comprehensive healthcare in their Tavush Province hometown.   The only family doctors in Ayrum, Gandzapar and Marusya at one point had to walk miles and miles or travel by horseback to get to patients in need; they've become accustomed to working 24/7 without relief. In 2016, the two were accepted into FAR's Continuing Medical Education (CME) program for comprehensive training in pediatrics, an area where both of them felt they needed more knowledge about the latest approaches and methods of treatment. "The real doctor is not one who just understands his/her patients and their concerns, but also the one who tries to make a difference in the community, in patients' lives, and in the healthcare system," says Gandzapar. To learn more, go to  LINK

To  support this project, go to  LINK
TOP STORIES

SUNDAY OF THE STEWARD

Sunday of the Unjust Steward Jesus' parable about an unjust steward who was accused of cheating his master (Luke 16:1-17-the reading for Sunday, March 4) is famous for being difficult to understand. But it gives very concrete clues about what it means to be a "good steward."
 
The steward is a figure who comes up in many of Jesus' parables-a "stock character," we might say, who would have been very recognizable to Christ's listeners. What did stewards do, in the time of Jesus? What made them so interesting to our Lord?
 
Click here to read more.
  
ՏՆՏԵՍԻ ԿԻՐԱԿԻ

Մեծ Պահքի չորրորդ կիրակին կոչվում է Տնտեսի, ըստ այդ օրվա խորհուրդը բացատրող անիրավ տնտեսի մասին առակի: Այն հիշատակում է միայն Ղուկաս ավետարանիչը, որի բովանդակությունը հետևյալն է: Մի մեծահարուստ իմանում է, որ տնտեսը վատնում է իր ունեցվածքը, կանչում է նրան եւ հաշիվ պահանջում, որոշում հեռացնել աշխատանքից: Տնտեսը հասկանում է, որ կարող է անգործ մնալ, խորամանկության է դիմում: Նա կանչում է տիրոջ պարտապաններին, նրանց շնորհում իրենց ունեցած պարտքի մի մասը: Եվ այս ամենից հետո տերը գովում է տնտեսին` հնարամտությամբ վարվելու համար: Առաջին հայացքից թվում է, թե հակասություն կա այս գովեստի մեջ: Բայց անիրավ տնտեսը պարտապաններին շնորհում է այն, ինչն ավելիով գրել էր իր օգտին` պարտքի շնորհումով` ոչ մի վնաս չպատճառելով իր տիրոջը: Տերը գովում է տնտեսին` իր հասանելիք շահույթից հրաժարվելու համար: Այսինքն` հույժ գովելի է հրաժարումը, որն էլ հենց պահքի իմաստն է:
Պահքը մարդուն որեւէ գայթակղությունից հրաժարվելու ունակություն է սովորեցնում, հրաժարում, որից սկսվում է ինքնազսպումը կամ անձի ուրացումը: Քրիստոս ասում է. «Եվ ով իր խաչը չի վերցնում ու Իմ ետևից չի գալիս, Ինձ արժանի չէ» (Մատթ. 10:38): Այս առակը հորդորում է յուրաքանչյուրին հրաժարվելով և ինքնազսպմամբ հասնել փրկության: Առակի այլաբանական իմաստն այս է: Հարուստ մարդը խորհրդանշում է Աստծուն, անիրավ տնտեսը` մեղավորին, որը երկար ժամանակ անհոգ կերպով վատնում էր Աստծո տված շնորհները, մինչեւ որ Աստված նրան պատասխանատվության է կանչում: Անիրավ տնտեսը խորհրդանշում է այն բոլոր մարդկանց, ովքեր զղջում են, ներում իրենց պարտապանների պարտքերը եւ սիրելի դառնում հրեշտակներին ու արդարներին:
PARISH NEWS

Saintly Women's Day

Our annual Saintly Women's Day celebration will take place on Saturday, March 23 at 11:00 am. Please join our Women's Guild members and community to honor three women from the Holy Gospels: the woman who touched Jesus' cloak, the woman who anointed Jesus' head at Bethany and the Syrophoenician woman. 

Our guest speaker this year is  Prof. Robin Darling Young, Ph.D. She is an associate professor of theology and religious studies at the Catholic University of America. Prof. Darling Young is a prominent scholar of Early Christianity and History of Christianity, Christian Theology and Spirituality, Christianity in the East/Middle East, Monasticism, Orthodox Churches and Ecumenical Relations. The topic of her presentation will be: "Women Saints in the Narratives of Early Christian Armenia". 

  Click here to see the flyer for more details

St. Mary ACYOA Jr. Lock-in

Our ACYOA  Juniors  held their annual lock in at St. Mary Chrch on March 15-16. The event was both fun and spiritually  fulfilling for our youth. Thirteen Junior members gathered for activities, games and spiritual connection, facilitated by Ms. Becky Bagdasarian, Mr. Eric Ashbahian and Mr. Daron Bedrosian. In the evening they participated  in a beautiful peace service led by Der Hovsep. Der Hayr also gave them a message and explained  the purpose of the Lenten period  in our church, it's true meaning and how to effectively  keep the Lent in their hearts and minds. 

The teens enjoyed pizza and snacks while they played games and relished in one another's company before returning home on Saturday morning. Special thanks to Ms. Becky Bagdasarian and Mr. Zaven Kalayjian for chaperoning overnight. 

Visit to Baltimore Armenian School

On Saturday, March 16, Der Hovsep Karapetyan was a guest speaker at the Armenian School of Greater Baltimore (ASGB). He spoke with the students and their families about the Christian faith, the Armenian church, and the Lenten season as we prepare for Easter. 

The children made 'stained glass' crafts, learned the proper way to greet a Der Hayr ("Orhnetsek Der Hayr" to which Der Hayr responds "Asdevats Orhneh"), and received small crosses from Jerusalem and 2019 Armenian Church Family Lenten Calendar, with ideas, activities, and Scripture readings for a meaningful Great Lent.

ASGB holds Eastern Armenian language and culture classes for students Pre-k through grade 10. Classes meet on Saturdays from 10:00 am - 12:30 pm in Linthicum, MD. For more information contact asgbmd1@gmail.com.

Submited by:
Sophia Shahverdian Hawit

Lenten Service, Discussion and Dinner Series 2019

The third presentation of a six night series took place on Wednesday, March 20. Parishioners and friends came together for a worship service, spiritual presentation and dinner with this year's theme entitled "Leading to Easter: Searching the Soul". The topic concentrates on the journey through Lent meditating on the last three chapters of the Gospel of Matthew. The season of Lent is a season for searching the soul through the lenses of the people closest to Jesus in His last hours. The last three chapters of Matthew are a juxtaposition of stories.
 
Mr. Avedis Seferian gave a meditation on "how at the hour of crisis, our hope is in prayer", concentrating on the verses found in Matthew 26:31-46. He led the audience through the story of Jesus' extraordinary and costly victory in the Garden of Gethsemane and the extraordinary failure of his disciples in that same dark hour.

Toward the end of the service and presentation the parishioners enjoyed each others fellowship and dinner hosted and sponsored by the ACYOA  Juniors.

Please, join us next Wednesday and make your Lenten journey more meaningful and fulfilling.  

  Click here  to see the flyer.

Please join us
Every Wednesday during the Lenten Period
LENTEN WORSHIP SERVICE 7:00 PM         
SPIRITUAL DISCUSSION 7:30 PM  
LENTEN DINNER 8:00 PM
 
"Leading to Easter: Searching the Soul"
 
Please join us Wednesdays during Lent for prayer service, spiritual discussion, and dinner.
This year we will journey through Lent meditating on the last three chapters of the Gospel of Matthew.
The season of Lent is a season for searching the soul. As you study Matthew 26-28, you will search your own soul through the lenses of the people closest to Jesus in His last hours. The last three chapters of Matthew are a juxtaposition of stories.
Throughout our journey we will address Communion, Jesus' deserters, His submission to the Father, and His crucifixion. While the theme of rejection runs through these chapters in Matthew, there is good news: joy of the resurrection that you can experience with new eyes.

DIOCESAN AND OTHER NEWS

Patriarch Mesrob II Laid to Rest

In a solemn ceremony at the Sourp Asdvadzadzin Church of the Armenian Patriarchate in Kumkapi, His Beatitude Archbishop Mesrob II Mutafyan, the 84th Armenian Patriarch of Constantinople, received the final anointing on Sunday, March 17, before being laid to rest in the Armenian cemetery in Sisli, Istanbul.

Patriarch Mesrob had passed away on March 8, after a long period of illness, at the city's Sourp Prgich Armenian Hospital.

The funeral was attended by dignitaries from various governments, religious institutions, and sister churches. Condolence messages were read from His Holiness Karekin II, the Supreme Patriarch and Catholicos of All Armenians; from His Holiness Aram I, Catholicos of the Great House of Cilicia; and from Pope Francis, pontiff of the Roman Catholic Church, who had visited the ailing Patriarch in the hospital in 2014.

Patriarch Nourhan Manougian of the Armenian Patriarchate of Jerusalem-where Mutafyan once studied-attended the funeral, among other Armenian Church dignitaries.

Reportedly, with the death of Patriarch Mutafyan, the process of electing an 85th Armenian Patriarch is expected to begin later this year.

Episcopal Ordination Pilgrimage: Places Still Available

Faithful from throughout the Eastern Diocese are planning to travel to Armenia to share in the consecration of our Diocesan Primate, Fr. Daniel Findikyan, as a bishop of the Armenian Church. The splendid ceremony will take place on the weekend of May 11-12, 2019. The sacrament will be conferred by the hand of His Holiness Karekin II, the Supreme Patriarch and Catholicos of All Armenians, at Holy Etchmiadzin.

Those wishing to witness the consecration in person can still register to join the special "pilgrimage" to Armenia being sponsored by the Diocese.

The two travel packages on offer arrange for members of the group to take part in the Evening Service on Saturday, May 11; the Divine Liturgy and Ordination on Sunday, May 12; the antranig badarak (inaugural Divine Liturgy) of the newly-ordained Bishop Daniel on Monday, May 13; and a special banquet for American-Armenian pilgrims, in honor of the Primate, on Monday evening.

For pilgrimage dates, costs, and other details, click on the links to view a flyer-or contact the travel agency directly.

After his episcopal ordination, the Primate will return to the U.S. to celebrate his first Divine Liturgy as bishop among the faithful of the Eastern Diocese. That service will take place on Saturday, May 18, at New York's St. Vartan Cathedral, beginning at 10 a.m. It will be followed by a reception in the Diocesan Center's Haik and Alice Kavookjian Auditorium.

Click here to view a flyer with information on the May 18 events.
2019 Diocesan Assembly to Meet in Watertown, MA

The 117th Diocesan Assembly will convene May 2-4, 2019, at the Marriott Hotel in Burlington, MA. The St. James Church of Watertown, MA, will host the Diocesan Assembly, the concurrent Women's Guild Assembly, and the Clergy Conference (meeting April 29-May 1), bringing together hundreds of Armenian Church leaders from the Eastern Diocese. Diocesan Primate the Very Rev. Fr. Daniel Findikyan will preside.

Clergy, Diocesan delegates, and parish council chairs will soon receive notification (via mail and e-mail) regarding registration. Information on the 117th Diocesan Assembly-including online registration and room reservations-will be available on the St. James parish website in the coming weeks.
MEMBERSHIP AND DUES 

 Please Stay Current with Your Membership
St. Mary Church brings us together to worship, educate, and serve, yet we need your help to sustain this mission. 
We call upon you to renew, or become a new member, because dues are the largest part of our church income 
to help keep our beloved parish doors open.

Your Membership
MAKES A DIFFERENCE
Help us fulfill our mission to sustain and grow our ministries, worship programs and activities 
to  strengthen our church family for generations to come. 
Thank you for your generosity and support.

To Learn More About Membership

To Become A Member

READ MORE NEWS FROM DIOCESE 
 
  BIBLE READING
16 Then Jesussaid to the disciples, "There was a rich man who had a manager, and charges were brought to him that this man was squandering his property. 2 So he summoned him and said to him, 'What is this that I hear about you? Give me an accounting of your management, because you cannot be my manager any longer.' 3 Then the manager said to himself, 'What will I do, now that my master is taking the position away from me? I am not strong enough to dig, and I am ashamed to beg. 4 I have decided what to do so that, when I am dismissed as manager, people may welcome me into their homes.'5 So, summoning his master's debtors one by one, he asked the first, 'How much do you owe my master?' 6 He answered, 'A hundred jugs of olive oil.' He said to him, 'Take your bill, sit down quickly, and make it fifty.' 7 Then he asked another, 'And how much do you owe?' He replied, 'A hundred containers of wheat.' He said to him, 'Take your bill and make it eighty.' 8 And his master commended the dishonest manager because he had acted shrewdly; for the children of this age are more shrewd in dealing with their own generation than are the children of light. 9 And I tell you, make friends for yourselves by means of dishonest wealth so that when it is gone, they may welcome you into the eternal homes.
10 "Whoever is faithful in a very little is faithful also in much; and whoever is dishonest in a very little is dishonest also in much. 11 If then you have not been faithful with the dishonest wealth,who will entrust to you the true riches? 12 And if you have not been faithful with what belongs to another, who will give you what is your own? 13 No slave can serve two masters; for a slave will either hate the one and love the other, or be devoted to the one and despise the other. You cannot serve God and wealth."
14 The Pharisees, who were lovers of money, heard all this, and they ridiculed him. 15 So he said to them, "You are those who justify yourselves in the sight of others; but God knows your hearts; for what is prized by human beings is an abomination in the sight of God.
16 "The law and the prophets were in effect until John came; since then the good news of the kingdom of God is proclaimed, and everyone tries to enter it by force. 17 But it is easier for heaven and earth to pass away, than for one stroke of a letter in the law to be dropped.
18 "Anyone who divorces his wife and marries another, commits adultery, and whoever marries a woman divorced from her husband commits adultery.
19 "There was a rich man who was dressed in purple and fine linen and who feasted sumptuously every day. 20 And at his gate lay a poor man named Lazarus, covered with sores, 21 who longed to satisfy his hunger with what fell from the rich man's table; even the dogs would come and lick his sores. 22 The poor man died and was carried away by the angels to be with Abraham. The rich man also died and was buried. 23 In Hades, where he was being tormented, he looked up and saw Abraham far away with Lazarus by his side. 24 He called out, 'Father Abraham, have mercy on me, and send Lazarus to dip the tip of his finger in water and cool my tongue; for I am in agony in these flames.' 25 But Abraham said, 'Child, remember that during your lifetime you received your good things, and Lazarus in like manner evil things; but now he is comforted here, and you are in agony. 26 Besides all this, between you and us a great chasm has been fixed, so that those who might want to pass from here to you cannot do so, and no one can cross from there to us.' 27 He said, 'Then, father, I beg you to send him to my father's house- 28 for I have five brothers-that he may warn them, so that they will not also come into this place of torment.'29 Abraham replied, 'They have Moses and the prophets; they should listen to them.' 30 He said, 'No, father Abraham; but if someone goes to them from the dead, they will repent.' 31 He said to him, 'If they do not listen to Moses and the prophets, neither will they be convinced even if someone rises from the dead.
Luke 16:1-31

1 Եւ Յիսուս իր աշակերտներին ասաց. «Մի մեծահարուստ մարդ կար, որ մի տնտես ունէր. եւ նրա մասին ամբաստանութիւն եղաւ, որպէս թէ վատնում է իր տիրոջ ունեցուածքը: 2 Տէրը կանչեց նրան եւ ասաց. "Այս ի՞նչ եմ լսում քո մասին. տո՛ւր քո տնտեսութեան հաշիւը, որովհետեւ այլեւս տնտես լինել չես կարող": 3 Տնտեսը իր մտքում ասաց. "Ի՞նչ պէտք է անեմ, քանի որ իմ տէրը տնտեսութիւնս ինձնից վերցնում է. հողի վրայ աշխատել չեմ կարող, մուրալ ամաչում եմ: 4 Գիտեմ, թէ ինչ պիտի անեմ, որպէսզի, երբ տնտեսութիւնիցս հեռացուեմ, ընդունեն ինձ իրենց տները": 5 Եւ իր տիրոջ պարտապաններից իւրաքանչիւրին մէկ առ մէկ իր մօտ կանչելով՝ առաջինին ասում է՝ "Իմ տիրոջը ինչքա՞ն պարտք ունես": 6 Եւ սա ասում է՝ "Հարիւր տակառիկ ձէթ". եւ տնտեսը նրան ասում է՝ "Ա՛ռ քո մուրհակը եւ նստի՛ր ու անմիջապէս գրի՛ր՝ յիսուն": 7 Ապա դարձեալ միւսին ասում է՝ "Դու ինչքա՞ն պարտք ունես". եւ սա ասաց՝ "Հինգ հարիւր պարկ ցորեն": Տնտեսը նրան ասաց՝ "Ա՛ռ քո մուրհակը եւ նստի՛ր ու գրի՛ր՝ չորս հարիւր": 8 Եւ տէրը գովեց անիրաւ տնտեսին, որովհետեւ հնարամտութեամբ գործեց, քանի որ այս աշխարհի որդիները աւելի հնարամիտ են, քան լոյսի որդիները իրենց սերնդի մէջ»: 9 «Եւ ես ձեզ ասում եմ. անիրաւ մամոնայից ձեզ համար բարեկամներ արէք, որպէսզի, երբ այն պակասի, յաւիտենական յարկերի տակ ընդունեն ձեզ: 10 Քիչ բանի մէջ հաւատարիմը շատի մէջ էլ հաւատարիմ է. իսկ քչի մէջ անիրաւը, շատի մէջ էլ անիրաւ է: 11 Արդ, եթէ անիրաւ մամոնայի մէջ հաւատարիմ չեղաք, ձեզ ո՞վ կը վստահի ճշմարիտը: 12 Եւ եթէ օտարինը եղող բանի մէջ հաւատարիմ չեղաք, ձերը ո՞վ կը տայ ձեզ: 13 Ոչ մի ծառայ երկու տիրոջ ծառայել չի կարող. որովհետեւ, եթէ մէկին ատի, միւսին կը սիրի. կամ եթէ մէկին մեծարի, միւսին էլ կ՚արհամարհի: Չէք կարող ե՛ւ Աստծուն ծառայել, ե՛ւ մամոնային»:14 Երբ փարիսեցիները լսում էին այս բոլորը, նրան պախարակում էին, քանի որ արծաթասէր էին: 15 Եւ նրանց ասաց. «Դուք էք, որ մարդկանց առաջ ձեզ արդար էք ձեւացնում, սակայն Աստուած ձեր սրտերը գիտէ. որովհետեւ այն, որ մարդկանց առաջ բարձր է, Աստծու առաջ զազրելի է: 16 Օրէնքն ու մարգարէները մինչեւ Յովհաննէսն էին. այնուհետեւ աւետարանւում է Աստծու արքայութիւնը, եւ ամէն ոք բռնի է ուզում ձեռք բերել այն: 17 Աւելի հեշտ է, որ երկինք ու երկիր անցնեն, քան թէ օրէնքից մէկ նշանախեց ընկնի: 18 Ով որ իր կնոջն արձակում է եւ մի ուրիշին առնում, շնանում է. իսկ ով որ արձակուածին է առնում, շնանում է»:19 «Մի մեծահարուստ մարդ կար, որ բեհեզ ու ծիրանի էր հագնում եւ ամէն օր առատապէս ուրախութիւն էր անում: 20 Եւ Ղազարոս անունով մի աղքատ մարդ ընկած էր նրա դռան առաջ՝ վէրքերով ծածկուած: 21 Եւ ցանկանում էր լցնել իր որովայնը այն փշրանքներով, որոնք թափւում էին մեծահարուստի սեղանից: Եւ դեռ շներն էլ գալիս էին ու լիզում նրա վէրքերը: 22 Երբ աղքատը մեռաւ, հրեշտակները նրան տարան Աբրահամի գոգը. մեծահարուստն էլ մեռաւ եւ թաղուեց: 23 Եւ դժոխքում, մինչ սա տանջանքների մէջ էր, բարձրացրեց իր աչքերը, հեռուից տեսաւ Աբրահամին եւ Ղազարոսին էլ՝ նրա գրկում հանգստացած: 24 Եւ նա աղաղակեց ու ասաց. "Հա՛յր Աբրահամ, ողորմի՛ր ինձ եւ ուղարկի՛ր Ղազարոսին, որ իր մատի ծայրը թրջի ջրով եւ զովացնի լեզուս, որովհետեւ այս տապից պապակում եմ": 25 Եւ Աբրահամը նրան ասաց. "Որդեա՛կ, յիշի՛ր, որ դու ստացար քո բարիքները այնտեղ, քո կեանքի ընթացքում, իսկ Ղազարոսն էլ՝ չարչարանքները. այժմ սա այստեղ մխիթարւում է, իսկ դու այդտեղ պապակում ես: 26 Եւ այս բոլորից բացի, մեծ վիհ կայ մեր եւ ձեր միջեւ. եթէ ուզենան այստեղից ձեզ մօտ անցնել, չեն կարողանայ. ոչ էլ այդտեղից մէկը կարող է մեզ մօտ անցնել": 27 Մեծահարուստն ասաց. "Արդ, աղաչում եմ քեզ, հա՛յր, որ Ղազարոսին ուղարկես իմ հօր տունը, - 28 որտեղ ես հինգ եղբայրներ ունեմ, - որպէսզի նրանց վկայութիւն տայ, որ նրանք էլ չգան տանջանքների այս վայրը": 29 Եւ Աբրահամն ասաց. "Նրանք ունեն Մովսէս եւ մարգարէներ, թող նրա՛նց լսեն": 30 Եւ նա ասաց. "Ո՛չ, հա՛յր Աբրահամ. բայց եթէ մեռելներից մէկը նրանց մօտ գնայ, նրանք կ՚ապաշխարեն": 31 Եւ Աբրահամը նրան ասաց. "Եթէ Մովսէսին եւ մարգարէներին չեն լսում, մեռելներից մէկն էլ եթէ յարութիւն առնի, չպիտի համոզուեն"»:

     Ղուկասի 16.1-31
COME VISIT THE ST. MARY GIFT SHOP

Our gift shop is furnished with distinctive and unique items from Armenians all over the world. 
Some of the items are Armenian crosses, jewelry, paintings, religious tiles and tapestry icons, children  and adult books, T-shirts, hats, bags, Armenian CDs, Armenian artwork, and much more. 
The Gift Shop is open every week after Sunday  Church services and by appointment.
    
St. Mary Armenian Apostolic Church 
Serves the Greater Washington, DC and Baltimore communities. Our mission is to proclaim and grow together 
in our Apostolic Faith in Christ Jesus and to sustain our Christian Armenian identity. We celebrate our long and enduring legacy, 
the beautiful  traditions of our religious and national heritage, with Christian servitude, and with love and reverence towards our Church. 
We invite you and welcome you to be a part of our church, worship with us, and experience the true love of Christ as we grow together as a community.

Sign-up and Stay Connected  with  St. Mary Church E-Newsletters and Correspondence.
St. Mary Armenian Apostolic Church 
Relies on the generosity of individual donors so that it may continue ensuring service  to God and 
fellowship  to the Armenian Community.  Your support is deeply appreciated.