MARCH 1                                                                                                                                                                                                                                                                    9 /2019
www.stmaryaac.org                                                                                                                                                                                                                                                                          E-Newsletter Archive
St. Mary Armenian Apostolic Church 
Rev. Fr. Hovsep Karapetyan, Pastor
4125 Fessenden St. NW, Washington, DC 20016 
Tel. 202-363-1923
Email. stmarychurchdc@gmail.com
SUNDAY, MARCH 3, 2019
Morning Service
10:00 AM

Holy Badarak
10:30 AM

Celebrant
Rev. Fr. Hovsep Karapetyan 

Ushers
Mrs. Sara Arabian and Mr. Garbis Chubukian

Parish Council Members on Duty
Mr. Jack Guirahossian, Mr. Zakar, Mr. Artur Sivaslian

Choir
Mrs. Edita Kalayjian

Organist
Mrs. Karine Muradyan

Bible Reading
Isaiah 58:1-14, Romans 13:11-14:25, 
Matthew 6:1-21.
HOKEHANKIST 
REQUIEM SERVICE
HOKEHANKIST
REQUIEM SERVICE  

For the Souls of: 
Deceased Members of the
Knights and Daughters of Vartan

Requested by:
Knights and Daughters of Vartan

For the Souls of:
Meline Panosian Michalopoulos & Shnorik Tarakadjian

Requested by:
Nicholas Michalopoulos and Christine Burke and their families

Hospitality Table to be Hosted by:
Knights and Daughters of Vartan

-------------------------------------------------
To request a Hokehankist/Requiem Service
Please contact the Church Office
by 12:00 Noon on Thursday
202-363-1923 or 
E-mail  stmarychurchdc@gmail.com
ANNUAL JOURNAL 2018
St. Mary Armenian Church
Annual Journal 2018 
is Now Available Online

Click here to view the various events and activities that took place in 2018

Hard copy of the Annual Journal 2018 is available for purchase in  
St. Mary Gift Shop
ST. MARY ANNUAL 
PARISH ASSEMBLY
ST. MARY ANNUAL PARISH ASSEMBLY
took place on Sunday, February 10.

Click here to see the Report Booklet
Part-Time Church Maintenance Supervisor Opportunity 

St. Mary Church is looking for a part-time church building maintenance supervisor.

If interested and would like to know more details, please contact the church office by email stmarychurchdc@gmail.com or 
call 202-363-1923.
St. Mary Armenian Church
WED Educational
Fund Scholarship 

Application for WED Educational Fund Scholarship is now available at St. Mary website www.stmaryaac.org.  The application deadline for the 2019-20 academic year is 
May 31, 2019.

Click here to access the scholarship application. If you have questions, contact St. Mary Church office at  stmarychurchdc@gmail.com
Diocese Now Accepting 
Scholarship Applications

Applications for Diocesan scholarships are now available online. The application deadline for the 2019-20 academic year is May 17, 2019.

Each year the Diocese awards scholarships to promising youth who are headed to college. The Diocese seeks students who are active in their local parishes and have assumed leadership roles in their communities.

Click here to access the scholarship application. For information, contact Maria Barsoumian at (212) 686-0710.
UPCOMING EVENTS
Armenian Dance Classes
 
March 2
Women's Guild Paregentan 
Dinner and Dance 


March 6, 13, 20, 27, April 3 and 10 
Every Wednesday during Lenten Period
Worship Service, Spiritual Discussion and Lenten Dinner


April 7
The Trail of Soghomon Tehlirian, 
A Play by Perch Zeytuntsyan


March 23
Saintly Women's Guild Day 

  April 14, 18, 19, 20 and 21
Holy Week and Easter Schedule
CALENDAR OF FEASTS & EVENTS
March 2
Women's Guild Paregentan 
Dinner and Dance 

March 23            
Women's Guild Saintly Women's Day

April 7
Annunciation to the Virgin Mary

April 7
The Trail of Soghomon Tehlirian 
A Play by  Perch Zeytuntsyan
 
April 14
Palm Sunday

April 21
Easter Sunday

April 24
Feast of the Holy Martyrs of 
the Armenian Genocide

April 26
Dr. Akcam Lecture

May 17-19
Spring Food Festival

May 30
Feast of the Ascension of Our Lord Jesus Christ
FAR NEWS CORNER

CASP Support Helps One Child to Better Cope with his Grief

After his father was killed by sniper fire in the Four-Day War of April 2016, 10-year-old Rafayel Danielyan could not cope. "Rafayel was traumatized. He isolated himself from family and peers, and wouldn't talk to anyone for a while," said his grandma, Nona.


After his father was killed, Rafayel's mother Lusine was left on her own to figure out a way to support her children. What helped Lusine and her children was the Children of Armenia Sponsorship Program (CASP), which, through the generous support from the Knights of Vartan, extended additional financial aid to children who had lost their fathers in the Four-Day War. Since 2017, 18 children from Artsakh and 44 children from Armenia have received this aid, which totals $250 per child, annually. CASP also supports 550 other children with stipends throughout Armenia and Javakhk. To read more, go to LINK
To support project's like CASP, go to: LINK
TOP STORIES

Great Lent Begins in March

This year, the Armenian Church calendar designates Monday, March 4, as the first day of Great Lent: the season when Christians consciously turn away from worldly matters and make the effort through prayer, fasting, study, and introspection to prepare for the spiritual drama of Holy Week and Easter Sunday.

The Scriptural basis for Lent resides in the 40-day period Christ spent in the wilderness following his baptism. In the words of St. Matthew's Gospel (4:12): "Then Jesus was led up by the Spirit into the wilderness to be tempted by the devil. And he fasted forty days and forty nights, and afterward he was hungry."

During Lent we are called to follow the Holy Spirit to confront our own "inner wilderness", the realm of spiritual emptiness engendered by sin, laziness, and vanity. Through prayer, fasting, Bible-reading, and self-examination, we are given an opportunity to renew our commitment to God, and gain the strength to work at being more loving, humble, and gentle.  Click here to learn more about the Armenian Church traditions concerning Great Lent.

Join us for our 2018 Lenten Series Spiritual Journey Toward Easter on Lenten Wednesdays. To see the details  click here

Click here to downloaded the Lenten Brochure. 
ԲՈՒՆ ԲԱՐԵԿԵՆԴԱՆ

Բարեկենդան նշանակում է բարի կենդանություն, բարեկեցություն, ուրախություն: Եկեղեցական աստվածպաշտության մեջ բարեկենդան է կոչվում յուրաքանչյուր շաբաթապահքին, ինչպես նաև Մեծ պահքին նախորդող օրը: Վերջինս կոչվում է Բուն բարեկենդան, իսկ մնացածն անվանում են իրենց հաջորդող պահքի անունով: Բացի Ծննդյան պահքի բարեկենդանից՝ բոլոր մյուսները համընկնում են կիրակի օրվան:

Քրիստոնյայի համար «բարեկենդան» բառը ոչ թե կենցաղային, այլ հոգևոր իմաստ ունի՝ խորհրդանշելով այն ճշմարիտ բարի կյանքը և մեղքի մահով չվնասված հոգու կենդանի վիճակը, որի մեջ մարդը գտնվում էր դրախտում՝ նախքան մեղանչելը: Քրիստոնյայի նպատակն է վերստին ստանալ ադամական մեղքի պատճառով կորցրած այդ սկզբնական բարեկենդանությունը, որը շնորհվելու է համընդհանուր հարության օրը՝ ուղիղ հավատով և բարեպաշտությամբ ընթացողներին:

Այդ օրը, հիշելով դրախտի ուրախալից կյանքի վայելչությունը և տոնական սեղանի շուրջ զվարճանալով, հավատացյալը միաժամանակ խորհրդածում է առաջիկա պահքի մասին և ուխտադրվում «ապաշխարության արժանի գործեր» կատարել [Մատթ. 3.8]:
PARISH NEWS

ACYOA Juniors Snow Tubing

On February 23rd, the ACYOA Juniors youth group enjoyed a day trip to Liberty Mountain in Pennsylvania. A group of teens, and a few of the brave chaperons, donned their snow pants and slid down the hill at the Snow Tubing center! Afterwards they had lunch and time of fellowship. 
Special thanks goes out to Catherine Sahakian for organizing the event.

Click here to see more photos
 
Paregentan Dinner and Dance

St. Mary Armenian Church Women's Guild invites you to a traditional Paregentan Dinner and Dance. The event will take place on March 2, 2019 at 7:00 pm and will feature DJ Bedros.

Click here for more details

Please join us
Every Wednesday during the Lenten Period
LENTEN WORSHIP SERVICE 7:00 PM         
SPIRITUAL DISCUSSION 7:30 PM  
LENTEN DINNER 8:00 PM
 
"Leading to Easter: Searching the Soul"
 
Please join us Wednesdays during Lent for prayer service, spiritual discussion, and dinner.
This year we will journey through Lent meditating on the last three chapters of the Gospel of Matthew.
The season of Lent is a season for searching the soul. As you study Matthew 26-28, you will search your own soul through the lenses of the people closest to Jesus in His last hours. The last three chapters of Matthew are a juxtaposition of stories.
Throughout our journey we will address Communion, Jesus' deserters, His submission to the Father, and His crucifixion. While the theme of rejection runs through these chapters in Matthew, there is good news: joy of the resurrection that you can experience with new eyes.

DIOCESAN AND OTHER NEWS

Science Education for Rural Armenia

Teachers in Armenia's rural districts often have trouble keeping up with the kind of training and resources that can inspire students to pursue the sciences.

But thanks to a Fund for Armenian Relief initiative, six school science labs have been refurbished in Armenia's Berd region. The labs-renovated as part of FAR's Breaking the Cycle of Poverty program-will allow students in the impoverished border region to advance beyond textbook learning to practical, hands-on experimentation.

In addition to providing new equipment for physics, chemistry, and biology classes, FAR also arranged training for local science teachers in the respective disciplines.

Click the link to read more on FAR's blog.

New Let There Be...! Podcast

Armenians have always been known as a verbally expressive people, with a long tradition of witty sayings and wise proverbs suitable to almost any circumstance.

A great number of these Armenian expressions have their roots in the Bible, liturgy, and the Christian faith. Learn some of these common sayings in our latest podcast in the Let There Be...! series: " Let There Be Idioms."
2019 Diocesan Assembly to Meet in Watertown, MA

The 117th Diocesan Assembly will convene May 2-4, 2019, at the Marriott Hotel in Burlington, MA. The St. James Church of Watertown, MA, will host the Diocesan Assembly, the concurrent Women's Guild Assembly, and the Clergy Conference (meeting April 29-May 1), bringing together hundreds of Armenian Church leaders from the Eastern Diocese. Diocesan Primate the Very Rev. Fr. Daniel Findikyan will preside.

Clergy, Diocesan delegates, and parish council chairs will soon receive notification (via mail and e-mail) regarding registration. Information on the 117th Diocesan Assembly-including online registration and room reservations-will be available on the St. James parish website in the coming weeks.
MEMBERSHIP AND DUES 

 Please Stay Current with Your Membership
St. Mary Church brings us together to worship, educate, and serve, yet we need your help to sustain this mission. 
We call upon you to renew, or become a new member, because dues are the largest part of our church income 
to help keep our beloved parish doors open.

Your Membership
MAKES A DIFFERENCE
Help us fulfill our mission to sustain and grow our ministries, worship programs and activities 
to  strengthen our church family for generations to come. 
Thank you for your generosity and support.

To Learn More About Membership

To Become A Member

READ MORE NEWS FROM DIOCESE 
 
  BIBLE READING
1 Զգո՛յշ եղէք, որ ձեր ողորմութիւնը մարդկանց առջեւ չանէք, որպէս թէ այն լինէր ի ցոյց նրանց. այլապէս վարձ չէք ընդունի ձեր Հօրից, որ երկնքում է: 2 Այլ երբ ողորմութիւն անես, փող մի՛ հնչեցրու քո առջեւ, ինչպէս անում են կեղծաւորները ժողովարաններում եւ հրապարակներում, որպէսզի փառաւորուեն մարդկանցից: Ճշմարիտ եմ ասում ձեզ՝ այդ իսկ է նրանց վարձը: 3 Այլ երբ դու ողորմութիւն անես, թող քո ձախ ձեռքը չիմանայ, թէ ինչ է անում քո աջը, 4 որպէսզի քո ողորմութիւնը ծածուկ լինի, եւ քո Հայրը, որ տեսնում է, ինչ որ ծածուկ է, կհատուցի քեզ յայտնապէս: 5 Եւ երբ աղօթես, չլինե՛ս կեղծաւորների նման, որոնք սիրում են ժողովարաններում եւ հրապարակների անկիւններում աղօթքի կանգնել, որպէսզի մարդկանց երեւան. ճշմարիտ եմ ասում ձեզ՝ այդ իսկ է նրանց վարձը: 6 Այլ դու, երբ աղօթես, մտի՛ր քո սենեակը, փակի՛ր քո դռները եւ ծածո՛ւկ աղօթիր քո Հօրը, եւ քո Հայրը, որ տեսնում է, ինչ որ ծածուկ է, կհատուցի քեզ յայտնապէս: 7 Աղօթք անելիս շատախօս մի՛ եղէք, ինչպէս հեթանոսները, որովհետեւ նրանք կարծում են, թէ իրենց շատ խօսքերի պատճառով լսելի կլինեն: 8 Արդ, նրանց չնմանուէ՛ք, որովհետեւ ձեր Հայրը գիտէ, թէ ինչ է ձեզ պէտք, նախքան որ դուք նրանից մի բան ուզէք: 9 Եւ արդ, դուք այսպէ՛ս աղօթեցէք. "Հա՛յր մեր, որ երկնքում ես. սուրբ թող լինի քո անունը. 10 քո թագաւորութիւնը թող գայ. քո կամքը թող լինի երկրի վրայ, ինչպէս որ երկնքում է. 11 մեր հանապազօրեայ հացը տո՛ւր մեզ այսօր. 12 եւ ների՛ր մեզ մեր յանցանքները, ինչպէս որ մենք ենք ներում նրանց, որ յանցանք են գործում մեր դէմ. 13 եւ մի՛ տար մեզ փորձութեան, այլ փրկի՛ր մեզ չարից. որովհետեւ քոնն է թագաւորութիւնը եւ զօրութիւնը եւ փառքը յաւիտեանս. ամէն": 14 Եթէ դուք մարդկանց ներէք իրենց յանցանքները, ձեր երկնաւոր Հայրն էլ ձեզ կների: 15 Իսկ եթէ դուք մարդկանց չներէք իրենց յանցանքները, ձեր Հայրն էլ ձեզ չի ների ձեր յանցանքները: 16 Երբ ծոմ պահէք, տրտմերես մի՛ եղէք կեղծաւորների նման, որոնք իրենց երեսները այլանդակում են, որպէսզի մարդկանց այնպէս երեւան, թէ ծոմ են պահում. ճշմարիտ եմ ասում ձեզ՝ այդ իսկ է նրանց վարձը: 17 Այլ երբ դու ծոմ պահես, օծի՛ր քո գլուխը եւ լուա՛ քո երեսը, 18 որպէսզի չերեւաս մարդկանց որպէս ծոմ պահող, այլ քո Հօրը՝ գաղտնաբար. եւ քո Հայրը, որ տեսնում է, ինչ որ ծածուկ է, կհատուցի քեզ: 19 Գանձեր մի՛ դիզէք ձեզ համար երկրի վրայ, ուր ցեց եւ ժանգ ոչնչացնում են, եւ ուր գողերը պատերն են ծակում ու գողանում, 20 այլ գանձե՛ր դիզեցէք ձեզ համար երկնքում, որտեղ ո՛չ ցեց եւ ո՛չ ժանգ չեն ոչնչացնում, եւ ո՛չ էլ գողերը պատերն են ծակում ու գողանում. 21 քանի որ ուր ձեր գանձերն են, այնտեղ եւ ձեր սրտերը կլինեն: 
Մատթեոսի 6.1-21

"Beware of practicing your piety before men in order to be seen by them; for then you will have no reward from your Father who is in heaven. "Thus when you give alms, sound no trumpet before you, as the hypocrites do in the synagogues and in the streets, that they may be praised by men.  Truly, I say to you, they have received their reward.  But when you give alms, do not let your left hand know what your right hand is doing, so that your alms may be in secret; and your Father who sees in secret will reward you.  "And when you pray, you must not be like the hypocrites; for they love to stand and pray in the synagogues and at the street corners, that they may be seen by men.  Truly, I say to you, they have received their reward.  But when you pray, go into your room and shut the door and pray to your Father who is in secret; and your Father who sees in secret will reward you. "And in praying do not heap up empty phrases as the Gentiles do; for they think that they will be heard for their many words.  Do not be like them, for your Father knows what you need before you ask him.  Pray then like this: Our Father who art in heaven, Hallowed be thy name.  Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven.  Give us this day our daily bread; and forgive us our debts, as we also have forgiven our debtors; And lead us not into temptation, But deliver us from evil.  For if you forgive men their trespasses, your heavenly Father also will forgive you; but if you do not forgive men their trespasses, neither will your Father forgive your trespasses. "And when you fast, do not look dismal, like the hypocrites, for they disfigure their faces that their fasting may be seen by men.  Truly, I say to you, they have received their reward.  But when you fast, anoint your head and wash your face, that your fasting may not be seen by men but your Father who is in secret; and your Father who sees in secret will reward you.  "Do not lay up for yourselves treasures on earth, where month and rust consume and where thieves break in and steal, but lay up for yourselves treasures in heaven, where neither month nor rust consumes and where thieves do not break in and steal.  For where your treasure is, there will your heart be also."
Matthew 6:1-21
COME VISIT THE ST. MARY GIFT SHOP

Our gift shop is furnished with distinctive and unique items from Armenians all over the world. 
Some of the items are Armenian crosses, jewelry, paintings, religious tiles and tapestry icons, children  and adult books, T-shirts, hats, bags, Armenian CDs, Armenian artwork, and much more. 
The Gift Shop is open every week after Sunday  Church services and by appointment.
    
St. Mary Armenian Apostolic Church 
Serves the Greater Washington, DC and Baltimore communities. Our mission is to proclaim and grow together 
in our Apostolic Faith in Christ Jesus and to sustain our Christian Armenian identity. We celebrate our long and enduring legacy, 
the beautiful  traditions of our religious and national heritage, with Christian servitude, and with love and reverence towards our Church. 
We invite you and welcome you to be a part of our church, worship with us, and experience the true love of Christ as we grow together as a community.

Sign-up and Stay Connected  with  St. Mary Church E-Newsletters and Correspondence.
St. Mary Armenian Apostolic Church 
Relies on the generosity of individual donors so that it may continue ensuring service  to God and 
fellowship  to the Armenian Community.  Your support is deeply appreciated.