Nieuwsupdate 14
Steunpakket 3
Steunpakket 3

Het coronavirus heeft grote gevolgen voor de gezondheid van de Nederlandse bevolking, onze samenleving en economie. Duidelijk is dat de economische gevolgen van corona langer aan zullen houden waardoor het kabinet heeft besloten om de steunmaatregelen als de NOW, TOZO en TVL te verlengen. Daarnaast is er meer helderheid geschetst over de manier waarop de betalingsachterstand van belastingen dient te worden ingelost.

1. Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (NOW 3.0)

Het kabinet verlengt de NOW per 1 oktober 2020 met drie tijdvakken van 3 maanden. Het eerste tijdvak van de NOW 3.0 is aan te vragen vanaf 16 november 2020 met terugwerkende kracht tot 1 oktober 2020.

Het minimale omzetverlies om aanspraak te kunnen maken op de NOW gaat in het tweede tijdvak omhoog naar van 20% naar 30%. In het eerste tijdvak blijft dit percentage 20%.

De steun over 9 maanden kent een gelijke afbouw van vergoedingspercentages: van 80%, naar 70% naar 60%.
NOW 3.0
Minimale omzetverlies
Maximale compensatie
oktober t/m december 2020
20%
80%
januari t/m maart 2021
30%
70%
april t/m juni 2021
40%
60%
Tegenover de afbouw van vergoeding, bestaat de mogelijkheid om de loonsom geleidelijk te laten dalen met 10%, 15% en 20% zonder dat dit ten koste gaat van de subsidie.

De korting die in de bestaande NOW 2.0 wordt toegepast op het moment dat er sprake is van bedrijfseconomisch ontslag (ontslagboete), wordt losgelaten.

Het maximaal te vergoeden loon per werknemer zal in het derde tijdvak worden verlaagd naar maximaal 1x het dagloon.

De inspanningsverplichting gericht op scholing en het verbod op het uitkeren van dividend en bonusuitkeringen blijven in de NOW-systematiek bestaan.

Ook als een werkgever geen aanspraak heeft gemaakt op de NOW 1.0 of de NOW 2.0 kan de werkgever gebruik maken van de NOW 3.0.

De vaststelling van de NOW 3.0 subsidie vindt na afloop van de drie tijdvakken plaats, vanaf de zomer van 2021.

2. Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (TOZO 3.0)

De TOZO wordt met 9 maanden verlengd tot 1 juli 2021. Na deze periode is het reguliere Besluit bijstand voor zelfstandigen (Bbz) van toepassing. Ook deze regeling loopt via gemeenten.

Nieuwe voorwaarde van de TOZO 3.0 is dat de ondernemer over niet meer dan € 46.520 aan directe geldmiddelen mag beschikken, zoals contant geld, bank- en spaarsaldi en effectenbezit. Daarbij blijven bedrijfskapitaal, de eigen woning en afgeschermd pensioen buiten de berekening.

De toets op het inkomen van de partner uit de TOZO 2.0 blijft van kracht.

Ook blijft de mogelijkheid bestaan om een lening via de TOZO af te sluiten voor maximaal € 10.157.

Ondernemers die zich vanwege corona op hun toekomst willen heroriënteren, kunnen hier vanaf 1 januari 2021 begeleiding bij krijgen via de gemeente.

De startdatum van de aanvraagmogelijkheid van de TOZO 3.0 kan per gemeente verschillen. Houdt de website van uw gemeente in de gaten voor meer informatie.

3. Tegemoetkoming vaste lasten mkb (TVL)

De TVL wordt vanaf 1 oktober 2020 met 9 maanden verlengd. Dit komt in de praktijk neer op 3 tijdvakken van 3 maanden.

Het maximale subsidiebedrag per 3 maanden wordt verhoogd naar € 90.000. Het minimale subsidiebedrag voor 3 maanden is € 1.000.

Het minimale omzetverlies om aanspraak te kunnen maken op de TVL wordt stapsgewijs verhoogd van 30%, naar 40% en uiteindelijk 45%.

De TVL blijft maximaal 50% van het fictief bepaalde bedrag aan vaste lasten vergoeden met een maximum van € 90.000 per 3 maanden.
NOW 3.0
Minimale omzetverlies
Maximale compensatie
oktober t/m december 2020
30%
€ 90.000
januari t/m maart 2021
40%
€ 90.000
april t/m juni 2021
45%
€ 90.000
Het omzetverlies wordt vastgesteld door de maanden waarvoor de aanvraag geldt, te vergelijken met diezelfde maanden in 2019.

De overige voorwaarden zijn voor zover nu bekend ongewijzigd ten opzichte van de bestaande regeling.


4. Uitstel van betaling belastingen

Het aanvragen van uitstel of verlening van uitstel van betaling belastingen vanwege corona is mogelijk tot 1 oktober 2020.

De nieuwe opgekomen betalingsverplichtingen van belastingen dienen per 1 januari 2021 te worden hervat, tenzij het uitstel al eerder is afgelopen.

De opgebouwde belastingschuld die op 1 januari 2021 aanwezig is, dient in maximaal 24 gelijke maandelijkse termijnen te worden afgelost.

De belastingplichtige ontvangt in december 2020 een brief met informatie over een betalingsregeling voor de opgebouwde schuld, waarvan de eerste termijn in januari 2021 vervalt.

De verlaging van de invorderingsrente naar 0,01% wordt verlengd tot eind 2021.

Voorlopige aanslagen IB/VPB 2019 verhogen
De verlaging van de belastingrente naar 0,1% wordt niet verlengd. Dit tarief wordt met ingang van 1 oktober 2020 verhoogd naar 4%. Vanwege deze tariefstijging kan het aantrekkelijker zijn om de voorlopige aanslag vennootschapsbelasting/inkomstenbelasting 2019 alsnog te verhogen. Op deze wijze kan de verschuldigdheid van belastingrente worden beperkt.

Indien het bovenstaande niet op u van toepassing is dan kunt u deze e-mail als niet verzonden beschouwen.

Heeft u vragen? Bel ons of neem contact op met uw relatiebeheerder
Daamen & van Sluis Accountants Belastingadviseurs
T +31(0)10 458 11 44
info@daasluis.nl