Saint Spyridon

Greek Orthodox Church

Sunday, June 19th, 2022The Sunday of All Saints

Orthros 9am-Divine Liturgy 10am


Complimentary Valet Parking

Presiding priest: 
Fr. Gregory Telemachos Stamkopoulos
Protopresbyter of the Ecumenical Throne
Email: fathergregory@saintspyridon.net
For emergencies- Cell: 475-689-8318

Fathers Message

Αγαπητοί αδελφοί και αδελφές εν Χριστώ.

 

Είμαστε όλοι μέλη ενός σώματος, του αγίου σώματος του Χριστού που είναι η εκκλησία Tου. Η εκκλησία του Χριστού αποτελείται από αγίους. Όλους αυτούς τους γνωστούς ή αγνώστους αγίους, τους γιορτάζουμε την Κυριακή μετά από την Πεντηκοστή. Από τη στιγμή που κάποιος βαπτίζεται στην κολυμβήθρα του βαπτίσματος, αποκτάει τη δυνατότητα να γίνει άγιος. Όλα τα μέλη του σώματος του Χριστού είναι άγια, γιατί άγιο είναι το σώμα του Χριστού. Ανεξάρτητα αν όπως λέει ο Απόστολος Παύλος είναι μικρό ή μεγάλο μέρος, είναι μάτι ή χέρι, πόδι ή νύχι, τα μέλη του σώματος παίζουν το ρόλο τους και έχουν τη σπουδαιότητά τους. Ο κάθε χριστιανός είναι μοναδικός απέναντι στο Θεό. Μια σχέση μοναδική με το Θεό, η οποία καθορίζει την ψυχή. Μέσα στην εκκλησία μας ο άνθρωπος αγιάζεται και βαδίζει προς τη σωτηρία. Αυτή η μοναδική αρμονία διαταράσσεται με την αμαρτία και τον εγωισμό μας. Έτσι η αμαρτία δημιουργεί πρόβλημα όχι μόνο προσωπικό ή απλά ηθικό αλλά λειτουργικό. Ο Θεός μας καλεί σε μετάνοια και μετάνοια σημαίνει η κατανόηση της θέσης του ανθρώπου, αναφορικά με τη σχέση με το Χριστό. Γιορτάζοντας αυτή τη γιορτή των αγίων Πάντων καλούμαστε να επαναπροσδιορίσουμε τον εαυτό μας, κατανοώντας τη θέση μας σε σχέση με τους συνανθρώπους μας και με το Θεό. Αποδεχόμενοι την πρόσκληση του Χριστού και της Εκκλησίας του να γίνουμε ας μετάσχουμε και εμείς της αγιότητας μαζί με όλους τούς γνωστούς και αγνώστους αγίους που γιορτάζουμε την Κυριακή.

 

Με τιμή και ευχές

Πρωτοπρ. Γρηγόριος Σταμκόπουλος

Προϊστάμενος Ι.Ν.Αγ. Σπυρίδωνος, Νέας Υόρκης.

 

 

Beloved brothers and sisters in Christ.


We are all members of one body, the holy body of Christ, which is His Church. The Church of Christ consists of saints. We celebrate all these known or unknown saints on the Sunday after Pentecost. From the moment we get baptized in the baptismal font, we have the opportunity to become saints. All the parts of the body of Christ are holy because the body of Christ itself is holy. Regardless of whether that part is small or large, eye or hand, foot or nail, the body members play their role and have their importance. Every Christian is unique in front of God. This exceptional relationship with God determines the soul of man. In the Church, man is sanctified, in an unbreakable path towards salvation. This unique harmony is disturbed by our sin and selfishness. Thus, sin creates problems not only personal or simply moral but functional. God calls us for repentance. That means understanding and fertilizing our relationship with Christ and renouncing sin. Let us celebrate this feast of All Saints, redefining ourselves, loving our fellow men and God, and avoiding sins and selfishness. Accepting this invitation of Christ and His Church for sanctification, let us also participate in His holy Body and Blood with all the known and unknown saints from the beginning of time, whose feast we celebrate this Sunday.


Protopresbyter Gregory Stamkopoulos

Presiding Priest St. Spyridon Greek Orthodox Church, NYC
Ἀριθμ. Πρωτ. 134/2022 


Ἀρχιεπισκοπικὴ ἐγκύκλιος γιὰ τὴν ἡμέρα τοῦ πατέρα.

 

Ἡ Κυριακὴ τῶν Ἁγίων Πάντων

19 Ἰουνίου 2022

Πρὸς τοὺς Σεβασμιωτάτους καὶ Θεοφιλεστάτους Ἀρχιερεῖς, τοὺς Εὐλαβεστάτους Ἱερεῖς καὶ Διακόνους, τοὺς Μοναχοὺς καὶ τὶς Μοναχές, τοὺς Προέδρους καὶ τὰ Μέλη τῶν Κοινοτικῶν Συμβουλίων, τοὺς Ἐντιμολογιωτάτους Ἄρχοντες τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, τὰ μέλη τῆς Ἡγεσίας τῶν 100, τὰ Ἡμερήσια καὶ Ἀπογευματινὰ Σχολεῖα, τὶς Φιλοπτώχους Ἀδελφότητες, τὴ Νεολαία, τὶς Ἑλληνορθόδοξες Ὀργανώσεις καὶ ὁλόκληρο τὸ Χριστεπώνυμο πλήρωμα τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς.

 

Προσφιλεῖς ἀδελφοὶ καὶ ἀδελφὲς ἐν Χριστῷ,

Κατὰ τὴ σημερινὴ ἡμέρα, ἡ ὁποία εἶναι ἀφιερωμένη στὸν πατέρα, παρακαλῶ ὅλες τὶς κοινότητες τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς μας, νὰ τιμήσουμε τοὺς «πατέρες» τῶν ἐνοριῶν μας, σὲ ὅλη τὴν Ἀμερική, δηλαδὴ τοὺς κληρικούς μας, οἱ ὁποῖοι μᾶς διακονοῦν θυσιαστικά. Αὐτὴ εἶναι ἡ δεύτερη χρονιά, κατὰ τὴν ὁποία τιμοῦμε τοὺς κληρικοὺς τῆς ἐκκλησίας μας, εἰδικὰ τὴν ἡμέρα αὐτή. Τὸ γεγονὸς δέ, ὅτι ἡ ἑορτὴ συμπίπτει μὲ τὴν Κυριακὴ τῶν Ἁγίων Πάντων δίνει ἰδιαίτερη βαρύτητα γιὰ νὰ τιμήσουμε αὐτοὺς ποὺ ὁ ἀπόστολος Παῦλος ὀνομάζει «κλητοῖς ἁγίοις» (Ρωμ. 1,7).

Εἶναι δὲ εὐκαιρία σήμερα νὰ τιμήσουμε τοὺς «ἐν Χριστῷ πατέρες μας» καὶ μὲ τὴν πραγματοποίηση ἐράνων πρὸς ἐνίσχυση τοῦ Συνταξιοδοτικοῦ Ταμείου τῶν Κληρικῶν. Ἡ γεναιοδωρία σας θὰ βοηθήσει στὴ σταθεροποίηση τοῦ ταμείου γιὰ τὴ συνεχὴ ἀσφαλιστικὴ κάλυψη τῶν κληρικῶν μας, οἱ ὁποῖοι θυσιάζονται νυχθημερῶς γιὰ τὶς κοινότητές μας. Οἱ δωρεές σας μποροῦν νὰ πραγματοποιηθοῦν εἴτε ἀτομικὰ κατευθείαν στὴν Ἀρχιεπισκοπή, εἴτε μέσῳ τῶν κοινοτήτων, οἱ ὁποῖες ὑποστηρίζουν τὴν προσπάθεια μετέχοντας στὸ Ταμεῖο Συνταξιοδότησης τῶν Κληρικῶν. Κάθε ποσό, μὲ ὅποιο τρόπο καὶ ἂν δοθεῖ, συμβάλλει στὴν προσπάθεια ἐξυγείανσης τοῦ Ταμείου, ἐκπληρώνοντας τοὺς σκοπούς του.

Ἐκφράζω τὴν εὐγνωμοσύνη μου σὲ κάθε ἕναν ἀπὸ ἐσᾶς προσωπικά καὶ σὲ κάθε μέλος τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς, γιὰ τὴν ὑποστήριξη, τόσο τὴν πνευματικὴ ὅσο καὶ τὴν ὑλική, ποὺ δίνετε στοὺς κληρικούς μας. Ἡ συμμετοχὴ στὴ ζωὴ τῆς ἐκκλησίας μας μὲ τὴ στήριξη καὶ τὴν ἀγάπη ποὺ δίνετε στοὺς κληρικούς μας εἶναι ζωτικῆς σημασίας γιὰ τὴν πρόοδο ὡς Ἐκκλησία. Ἔτσι, λοιπόν, ἂς τιμήσουμε τοὺς πνευματικούς μας πατέρες, δίνοντας στὸν ἑαυτό μας τὴν εὐκαιρία νὰ ἀσκήσουμε ἀληθινὴ φιλανθρωπία ἐνισχύοντας τὸ Ταμεῖο Συνταξιοδότησης τῶν Κληρικῶν.


Μὲ πατρικὲς εὐχὲς καὶ ἀγάπη ἐν Χριστῷ,

 


 

† ὁ Ἀμερικῆς ἘλπιδοφόροςProt. No. 134/2022


Archepiscopal Encyclical for Father’s Day


Sunday of All Saints

June 19, 2022

Unto the Most Reverend and Right Reverend Hierarchs, Pious Priests and Deacons, the Monks and Nuns, Presidents and Members of Parish Councils, Honorable Archons of the Ecumenical Patriarchate, Members of Leadership 100, the Day and Afternoon Schools, Philoptochos Societies, the Youth, Greek Orthodox Organizations, and the entirety of the Christ-named Plenitude of the Holy Archdiocese of America:

My Beloved Sisters and Brothers in Christ,

This Father’s Day, I ask for our entire Archdiocese to remember the “fathers” of our communities across the nation — that is, our very own clergy, who serve everyone so selflessly. This is our second year of recognizing the parish clergy of the Church on this special occasion. And the fact that it coincides with the feast of All Saints gives it even greater force, as we ourselves are all “called to be saints” as well (Romans 1:7).

We observe this day for our priestly “fathers in Christ” by asking for special collections to be made for the Clergy Pension Fund. Your generosity will help secure this fund for future generations of clergy, who sacrifice so much for the life of our communities. Such donations can be made either individually — with voluntary, charitable giving — or through parishes, which support this effort by their participation in the Clergy Benefits Program. Either way, every gift has a tremendous impact on the health of the fund, by bringing it to its full potential.

And so, I express to each and every member of our Sacred Archdiocese my profound gratitude for the support — both material and spiritual — that they offer to our priests. Your dedication to the life of our parishes through your sustaining love for the clergy is vital to our progress as a Church. Therefore, as we fulfill the injunction to ‘honor our fathers,’ let us make of this Father’s Day a very special opportunity for true philanthropy and support the Clergy Pension Fund.


With paternal blessings and love in Christ,


† ELPIDOPHOROS

Archbishop of America
Archbishop Elpidophoros Launches Ukraine Relief Fund

Donate now: Visihttps://www.goarch.org/donate/ukraine
In response to the tragic humanitarian crisis in Ukraine, and the immediate aid needed there, His Eminence Archbishop Elpidophoros of America announced a major fundraising effort today that will help those most affected by the Russian invasion.
The first action taken by Archbishop Elpidophoros this morning was to donate $100,000 to the Ecumenical Patriarchate to support the efforts of the Orthodox Church of Ukraine. Archbishop Elpidophoros also announced the creation of the Ukrainian Relief Effort, which was established in collaboration with International Orthodox Christian Charities (IOCC)*.
Together, the Archdiocese and IOCC aim to raise $1 million for both immediate and long-term support of the Ukrainian people.
In his Encyclical on the crisis, Archbishop Elpidophoros states:
"We join our spirit to the spirit of His All-Holiness and exhort all our Faithful: offer prayers and tangible support for all the Ukrainian People, those of the Orthodox Church of Ukraine and those of the Ukrainian Orthodox Church under the Moscow Patriarchate, those of the Ukrainian Catholic and Jewish communities, and all who find themselves in the dire circumstances of war.”

House Blessing or to order Artoklasia and Kolyva
(1 week notice please)
Please contact the Church Office
Tel: 212-795-5870
f:212-795-4758
office@saintspyridon.net
LIGHT A CANDLE Click to Donate
Please consider making a one time or recurring donation to Our Church. Your donation will help us continue to provide loving ministries, most especially during this pandemic, and into the future.
Saint Spyridon Live Stream please click
Our Church is live streaming all of the Divine Services as an alternative to attending services in person.  You can watch services directly. God keep you safe!


 Community News

We are pleased to announce the bells have been installed and we are now enjoying the beautiful sounds echoing throughout the neighborhood.We would like to thank the community for their generosity.


SUNDAY SCHOOL GRADUATION

June 26th 2022Please join us in celebrating our Sunday School students


Congratulate Evdokiya Tsekas, our graduate and college-bound. 

We have watched her grow in her faith and are proud of the lovely lady she has become.  
Saint Spyridon Church is now open with no capacity restrictions. However, we require everyone entering the church to register and wear a mask at all times.

 2022 Stewardship Campaign

Click and Pay your Stewardship or Make a Donation

In January, we started our 2022 Stewardship Campaign by reaching out to all of St. Spyridon’s parishioners and friends. We feel blessed and humbled by your enthusiastic response. But there is still a lot to do. To face the uncertainty of the future, we need to build our community here and now based on the embodiment of Christ’s teaching and example. This is why stewardship is so crucial.

 As you know, Orthodox Christian Stewardship is a way of life that acknowledges our responsibility before God. A primary goal of stewardship is spiritual growth. We become Stewards when we believe in God and begin to act on our beliefs. As Orthodox Christians, we acknowledge that every aspect of our life is a gift from Him. We are called to cheerfully offer back to God a portion of the gifts with which we have been blessed.

 An Orthodox Christian Steward is an active participant in the life of the Church, as the Body of Christ, in its prayers and services, in its social and philanthropic activities.

 So, what can we do? Offer Treasury. Sure, we need it to keep our church open. But we can also give of our Time and Talent to the Church. What does that mean? Good question! In an effort to make stewardship more concrete, the Stewardship Committee has decided to dedicate the next four Sundays to stewardship awareness. We will bring in people who will share with the community their experience with stewardship.

The Stewardship Committee

SAINT SPYRIDON PHILOPTOCHOS SOCIETY

Thank you to the Ladies Philoptochos for preparing 900 Koulourakia for the Clergy- Laity Conference!!


Would you like to host coffee fellowship?

Please contact the church office at

212-795-5870 or

e-mail:office@saintspyridon.net


Today's Coffee fellowship is hosted

by:

The Ladies of Philoptochos

 Kali PareaKali Parea meets every Tuesday and Thursday from 11:30 am to 3:00 pm at church.
Everyone is welcome. Enjoy a lovely lunch along with games, movies and arts and crafts.

Η Καλή Παρέα συναντιέται κάθε Τρίτη και Πέμπτη από τις 11:30 π.μ. έως τις 3:00 μ.μ. στην εκκλησία. Όλοι ενθαρρύνονται να εγγραφούν. Διασκεδαστικές δραστηριότητες έχουν οργανωθεί, ταινίες, παιχνίδια, τέχνες και χειροτεχνίες.

 Girls Scouts, Sunday School

St. Spyridon is fortunate to have a very strong and thriving Sunday School program. The Sunday School program teaches our children and youth the Orthodox faith through teachings of the Bible as well as materials obtained from the Greek Orthodox Archdiocese. 
Information:
Curriculum runs from September to June each year Classes begin immediately after Holy Communion and are 45 - 60 minutes in length.AHEPA

American Hellenic Educational Progressive Association

We invite you to become a member of the George Papaeleas Chapter 367 of AHEPA, which is associated with the growing St. Spyridon Community. The chapter meets on Sunday’s, at the St. Spyridon Community Center on a monthly or bi-monthly basis. It was founded in 1950 and is named after its founder.
AHEPA is the largest organization of Greek Americans in the country, and internationally too. Its membership consists of Phil-Hellenes as well (friends of Greece). The organization started in 1922 and its mission is to promote Hellenism, Education, Philanthropy, Civic Responsibility, Family, and Individual Excellence.

If you are interested in joining our chapter, and for more information, please contact our Membership Chairman, George J. Patsalos by E-mail: gjpatsalos@gmail.com

Children's Quiet RoomPlease feel free to bring your child to the Quiet Room to read a book if they are restless in church. 
Our Quiet Room is outside the elevator on the church level. There are sofas and a basket with books. 

The Saint Spyridon Byzantine Music Ministry

We are introducing the Saint Spyridon Byzantine Music Ministry.
This ministry will offer a wonderful learning experience about the Psaltic art of Byzantine Chanting. Our own protopsaltis Mr. Panagiotis Zagaliotis will be leading classes on theory as well practical, beginning Sunday, February 13, 2022
immediately after the Divine Liturgy.
Classes will be offered in English and Greek.
If interested please email at the church office:
office@saintspyridon.net

Hymns of the Day

Resurrectional Apolytikion in the Plagal Fourth Mode

From on high didst Thou descend, O Compassionate One; to burial of three days hast Thou submitted that Thou mightest free us from our passions. O our Life and Resurrection, Lord, glory be to Thee.

Reading is under copyright and is used with permission, all rights reserved by: Holy Transfiguration Monastery


Ἐξ ὕψους κατῆλθες ὁ εὔσπλαγχνος, ταφὴν καταδέξω τριήμερον, ἵνα ἡμᾶς ἐλευθερώσῃς τῶν παθῶν. Ἡ ζωὴ καὶ ἡ Ἀνάστασις ἡμῶν, Κύριε δόξα σοι.

Reading is under copyright and is used with permission, all rights reserved by: Greek Standard Text


Apolytikion for All Saints in the Fourth Mode

Adorned in the blood of Thy Martyrs throughout all the world as in purple and fine linen, Thy Church, though them, doth cry unto Thee, O Christ God: Send down Thy compassions upon Thy people; grant peace to Thy commonwealth, and great mercy to our souls.

Reading is under copyright and is used with permission, all rights reserved by: Holy Transfiguration Monastery


Τῶν ἐν ὅλῳ τῷ κόσμῳ Μαρτύρων σου, ὡς πορφύραν καὶ βύσσον τὰ αἵματα, ἡ Ἐκκλησία σου στολισαμένη, δι' αὐτῶν βοᾷ σοι· Χριστὲ ὁ Θεός, τῷ λαῷ σου τοὺς οἰκτιρμούς σου κατάπεμψον, εἰρήνην τῇ πολιτείᾳ σου δώρησαι, καὶ ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν τὸ μέγα ἔλεος.

Reading is under copyright and is used with permission, all rights reserved by: Greek Standard Text


Apolytikion for the Church in the First Mode

O Father, God-bearer, Spyridon, you were proven a champion and Wonder Worker of the First Ecumenical Council. You spoke to the girl in the grave and turned the serpent to gold. And, when chanting your prayers, most sacred One, angels ministered with you. Glory to Him who glorified you; glory to Him who crowned you; glory to Him who, through you, works healing for all.

 

Τῆς Συνόδου τῆς πρώτης ἀνεδείχθης ὑπέρμαχος, καὶ θαυματουργὸς θεοφόρε, Σπυρίδων Πατὴρ ἠιμῶν, διὸ νεκρὰ σὺ ἐν τάφῳ προσφωνεῖς, καὶ ὄφιν εἷς χρυσοῦν μετέβαλες, καὶ ἐν τῷ μέλπειν τὰς ἁγίας σου εὐχάς, Ἀγγέλους ἔσχες συλλειτουργούντάς σοὶ Ἱερώτατε, Δόξα τῶ σὲ δοξάσαντι, δόξα τῶ σὲ στεφανώσαντι, δόξα τῶ ἐνεργοῦντι διὰ σοῦ πάσιν ἰάματα.


Seasonal Kontakion in the Plagal Fourth Mode

As the first-fruits of our nature to the Planter of created things, the world presenteth the God-bearing martyred Saints in off'ring unto Thee, O Lord. Through their earnest entreaties, keep Thy Church in deep peace and divine tranquillity, through the pure Theotokos, O Thou Who art greatly merciful.

Reading is under copyright and is used with permission, all rights reserved by: Holy Transfiguration Monastery


Ὡς ἀπαρχὰς τῆς φύσεως, τῷ φυτουργῷ τῆς κτίσεως, ἡ οἰκουμένη προσφέρει σοι Κύριε, τοὺς θεοφόρους Μάρτυρας, ταῖς αὐτῶν ἱκεσίαις, ἐν εἰρήνῃ βαθείᾳ, τὴν Ἐκκλησίαν σου, διὰ τῆς Θεοτόκου συντήρησον, πολυέλεε.

Reading is under copyright and is used with permission, all rights reserved by: Greek Standard Text Epistle Reading

Prokeimenon. Fourth Mode. Psalm 67.35,26.

God is wonderful among his saints.

Verse: Bless God in the congregations.

The reading is from St. Paul's Letter to the Hebrews 11:33-40; 12:1-2.

Brethren, all the saints through faith conquered kingdoms, enforced justice, received promises, stopped the mouths of lions, quenched raging fire, escaped the edge of the sword, won strength out of weakness, became mighty in war, put foreign armies to flight. Women received their dead by resurrection. Some were tortured, refusing to accept release, that they might rise again to a better life. Others suffered mocking and scourging, and even chains and imprisonment. They were stoned, they were sawn in two, they were tempted, they were killed with the sword; they went about in skins of sheep and goats, destitute, afflicted, ill-treated - of whom the world was not worthy - wandering over deserts and mountains and in dens and caves of the earth. And all these, though well attested by their faith, did not receive what was promised, since God had foreseen something better for us, that apart from us they should not be made perfect. Therefore, since we are surrounded by so great a cloud of witnesses, let us also lay aside every weight, and sin which clings so closely, and let us run with perseverance the race that is set before us, looking to Jesus the pioneer and perfecter of our faith.


Προκείμενον. Fourth Mode. ΨΑΛΜΟΙ 67.35,26.

Θαυμαστὸς ὁ Θεὸς ἐν τοῖς Ἁγίοις αὐτοῦ.

Στίχ. Ἐν Ἐκκλησίαις εὐλογεῖτε τὸν Θεὸν.

τὸ Ἀνάγνωσμα Πρὸς Ἑβραίους 11:33-40, 12:1-2.

Ἀδελφοί, οἱ Ἅγιοι πάντες διὰ πίστεως κατηγωνίσαντο βασιλείας, εἰργάσαντο δικαιοσύνην, ἐπέτυχον ἐπαγγελιῶν, ἔφραξαν στόματα λεόντων, ἔσβεσαν δύναμιν πυρός, ἔφυγον στόματα μαχαίρας, ἐνεδυναμώθησαν ἀπὸ ἀσθενείας, ἐγενήθησαν ἰσχυροὶ ἐν πολέμῳ, παρεμβολὰς ἔκλιναν ἀλλοτρίων. Ἔλαβον γυναῖκες ἐξ ἀναστάσεως τοὺς νεκροὺς αὐτῶν· ἄλλοι δὲ ἐτυμπανίσθησαν, οὐ προσδεξάμενοι τὴν ἀπολύτρωσιν, ἵνα κρείττονος ἀναστάσεως τύχωσιν· ἕτεροι δὲ ἐμπαιγμῶν καὶ μαστίγων πεῖραν ἔλαβον, ἔτι δὲ δεσμῶν καὶ φυλακῆς· ἐλιθάσθησαν, ἐπρίσθησαν, ἐπειράσθησαν, ἐν φόνῳ μαχαίρας ἀπέθανον· περιῆλθον ἐν μηλωταῖς, ἐν αἰγείοις δέρμασιν, ὑστερούμενοι, θλιβόμενοι, κακουχούμενοι - ὧν οὐκ ἦν ἄξιος ὁ κόσμος - ἐν ἐρημίαις πλανώμενοι καὶ ὄρεσιν καὶ σπηλαίοις καὶ ταῖς ὀπαῖς τῆς γῆς. Καὶ οὗτοι πάντες, μαρτυρηθέντες διὰ τῆς πίστεως, οὐκ ἐκομίσαντο τὴν ἐπαγγελίαν, τοῦ θεοῦ περὶ ἡμῶν κρεῖττόν τι προβλεψαμένου, ἵνα μὴ χωρὶς ἡμῶν τελειωθῶσιν. Τοιγαροῦν καὶ ἡμεῖς, τοσοῦτον ἔχοντες περικείμενον ἡμῖν νέφος μαρτύρων, ὄγκον ἀποθέμενοι πάντα καὶ τὴν εὐπερίστατον ἁμαρτίαν, διʼ ὑπομονῆς τρέχωμεν τὸν προκείμενον ἡμῖν ἀγῶνα, ἀφορῶντες εἰς τὸν τῆς πίστεως ἀρχηγὸν καὶ τελειωτὴν Ἰησοῦν.


 Liturgical Gospel Reading

The Sunday of All Saints

The Reading is from Matthew 10:32-33; 37-38; 19:27-30

The Lord said to his disciples, "Every one who acknowledges me before men, I also will acknowledge before my Father who is in heaven; but whoever denies me before men, I also will deny him before my Father who is in heaven. He who loves father or mother more than me is not worthy of me; and he who loves son or daughter more than me is not worthy of me; and he who does not take his cross and follow me is not worthy of me." Then Peter said in reply, "Lo, we have left everything and followed you. What then shall we have?" Jesus said to them, "Truly, I say to you, in the new world, when the Son of man shall sit on his glorious throne, you who have followed me will also sit on twelve thrones, judging the twelve tribes of Israel. And every one who has left houses or brothers or sisters or father or mother or children or lands, for my name's sake, will receive a hundredfold, and inherit eternal life. But many that are first will be last, and the last first."


The Sunday of All Saints

Κατὰ Ματθαῖον 10:32-33, 37-38, 19:27-30

Εἶπεν ὁ Κὐριος τοῖς ἑαυτοῦ μαθηταῖς· Πᾶς οὖν ὅστις ὁμολογήσει ἐν ἐμοὶ ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, ὁμολογήσω κἀγὼ ἐν αὐτῷ ἔμπροσθεν τοῦ πατρός μου τοῦ ἐν οὐρανοῖς. ὅστις δ᾿ ἂν ἀρνήσηταί με ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, ἀρνήσομαι αὐτὸν κἀγὼ ἔμπροσθεν τοῦ πατρός μου τοῦ ἐν οὐρανοῖς. ῾Ο φιλῶν πατέρα ἢ μητέρα ὑπὲρ ἐμὲ οὐκ ἔστι μου ἄξιος· καὶ ὁ φιλῶν υἱὸν ἢ θυγατέρα ὑπὲρ ἐμὲ οὐκ ἔστι μου ἄξιος· καὶ ὃς οὐ λαμβάνει τὸν σταυρὸν αὐτοῦ καὶ ἀκολουθεῖ ὀπίσω μου, οὐκ ἔστι μου ἄξιος. Τότε ἀποκριθεὶς ὁ Πέτρος εἶπεν αὐτῷ· ἰδοὺ ἡμεῖς ἀφήκαμεν πάντα καὶ ἠκολουθήσαμέν σοι· τί ἄρα ἔσται ἡμῖν; ὁ δὲ ᾿Ιησοῦς εἶπεν αὐτοῖς· ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι ὑμεῖς οἱ ἀκολουθήσαντές μοι, ἐν τῇ παλιγγενεσίᾳ, ὅταν καθίσῃ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐπὶ θρόνου δόξης αὐτοῦ, καθίσεσθε καὶ ὑμεῖς ἐπὶ δώδεκα θρόνους κρίνοντες τὰς δώδεκα φυλὰς τοῦ ᾿Ισραήλ. καὶ πᾶς ὃς ἀφῆκεν οἰκίας ἢ ἀδελφοὺς ἢ ἀδελφὰς ἢ πατέρα ἢ μητέρα ἢ γυναῖκα ἢ τέκνα ἢ ἀγροὺς ἕνεκεν τοῦ ὀνόματός μου, ἑκατονταπλασίονα λήψεται καὶ ζωὴν αἰώνιον κληρονομήσει. Πολλοὶ δὲ ἔσονται πρῶτοι ἔσχατοι καὶ ἔσχατοι πρῶτοι.


Memorials

Memorial


Antonios Tsoukalas - 10 Days

Spyridoula Tsoukala - 10 Years


If you would like to order kolyva please call the church office 1 week in advance: 

212-795-5870

or

           email:office@saintspyridon.net

SCHEDULE FOR CHURCH SERVICES

June 2022

*Complimentary Parking available

Wednesday, June 1st

Apodosis of Pascha

Orthros 8 am - Divine Liturgy 9 am


Thursday, June 2nd 

Holy Ascension

Orthros 8 am - Divine Liturgy 9 am


Sunday, June 5th

Fathers of the 1st Council Sunday

Orthros 9 am - Divine Liturgy 10 am


Saturday, June 11th 

Satruday of Souls

Memorial Service

Orthros 9 am - Divine Liturgy 10 am


Sunday, June 12th

Holy Pentecost

Vespers of Knee-bending

Orthros 9 am - Divine Liturgy 10 am


Sunday, June 19th

The Sunday of All Saints

Orthros 9 am - Divine Liturgy 10 am


Wednesday, June 22nd

Paraklisis 7pm


Friday, June 24th

Nativity of the Forerunner

John the Baptist

Orthros 8 am - Divine Liturgy 9 am


Sunday, June 26th

2nd Sunday of Mathew

Orthros 8 am - Divine Liturgy 9 am


Wednesday, June 29th

Peter and Paul, the Holy Apostles

Orthros 8 am - Divine Liturgy 9 am


Thursday, June 30th

Synaxis of the Twelve Holy Apostles

Orthros 8 am - Divine Liturgy 9 am Next >
Ecumenical Patriarchate News
Archdiocese News