Nieuwsupdate Corona 5!
NOW is bedoeld voor bedrijven die meer dan 20% omzet mislopen door de coronacrisis. Het loket bij het UWV wordt op waarschijnlijk maandag 6 april a.s. geopend en uiterlijk op 14 april a.s..

Hieronder in het kort de naar onze mening belangrijkste elementen van deze regeling. Uiteraard zullen wij de ontwikkelingen op de voet volgen en informatie updaten waar nodig. U kunt ook de links van overheidsinformatie volgen.

Omzet
 • Definitie van omzet: netto omzet zoals in het jaarrekeningenrecht.
 • Vergelijking van omzetverlies in drie maanden namelijk maart/april/mei of april/mei/juni of mei/juni/juli vergeleken met 25% van de jaaromzet 2019.
 • Omzet op concernniveau (= fiscale eenheid).
Loonkosten
 • Aanvraag per loonheffingennummer
 • De loonsom bestaat uit het loon waarover de premies werknemersverzekeringen worden afgedragen, het SV-loon van januari 2020.
 • Het loon van alle werknemers die in januari 2020 bij de aanvrager in dienst waren tellen hierin mee.
 • Voor de berekening van de subsidie telt maximaal € 9.538 van het loon per werknemer mee ( per maand).
 • De eventuele betaling van vakantiebijslag telt niet mee in de loonsom.
 • pensioenpremies (zowel het werkgeversdeel als het werknemersdeel), premies voor de werknemersverzekeringen en (in veel gevallen) een reservering voor het uitbetalen van vakantiegeld worden vergoed. Daarvoor hanteert het UWV een opslag van 30% bovenop de loonsom.
 • Ook zieke medewerkers worden meegenomen.
Overig
 • Bij ontslag om bedrijfseconomische redenen een boete achteraf.

Wat is de definitie van omzet? 
Voor de definitie van omzet wordt aangesloten bij de omzetdefinitie in het jaarrekeningenrecht.

Kern is dat het omzetbegrip in deze regeling zo dicht mogelijk aansluit bij het activiteitenniveau van de onderneming, instelling, of het concern. Hierin wordt uitgegaan van de netto-omzet: de opbrengst uit levering van goederen en diensten uit het bedrijf van de rechtspersoon onder aftrek van kortingen en over de omzet geheven belasting. Opbrengsten zijn baten die ontstaan bij de uitvoering van de normale activiteiten van een onderneming. Dit betekent dat omzet wordt verantwoord als de activiteiten betrekking hebben op de levering van goederen of diensten voor een specifieke klant waarmee een (verkoop)contract is gesloten.

Ontvangt u andere opbrengsten dan uit de verkoop, zoals uitkeringen, subsidies, renteopbrengsten en bijdragen vanuit een overheidsinstelling of andere opbrengsten, zoals giften, of declaraties vanuit zorgverzekeraars? Dan vallen deze opbrengsten voor de regeling ook onder omzet.

Hebben grote en middelgrote rechtspersonen hun netto-omzet paraat?
Grote en middelgrote rechtspersonen hebben hun netto-omzet paraat. Wel is het zo dat middelgrote rechtspersonen in hun winst- en verliesrekening alleen het bruto-bedrijfsresultaat hoeven te melden (en niet hun netto-omzet), maar dit is geen probleem. Middelgrote rechtspersonen moeten namelijk een verhoudingscijfer publiceren dat de netto-omzetontwikkeling ten opzichte van het voorgaande jaar weergeeft. 

Hebben kleine ondernemers hun netto-omzet paraat?
De definitie sluit ook voor de meeste kleine ondernemers goed aan bij hun huidige boekhouding. Micro- en kleine rechtspersonen hoeven de netto-omzet niet afzonderlijk te verantwoorden in de jaarrekening en vaak ook geen jaarrekening te maken. Wel mogen zij in de meeste gevallen de omzet hanteren die zij ook gebruiken voor hun aangiften bij de Belastingdienst. Daarom kunnen ook kleine ondernemers dit voor zichzelf uitrekenen. Heeft u hulp van een boekhouder of administratiekantoor? Dan kunt u ook aan hen om hulp vragen.  

Hoe wordt de omzetdaling berekend? 
U kunt een verwachte omzetdaling opgeven in een aangesloten meetperiode van drie maanden die naar keuze start op 1 maart, 1 april of 1 mei 2020 (bijvoorbeeld van 1 april t/m 30 juni). De omzet in deze driemaandsperiode wordt vergeleken met een referentieperiode. Uitgangspunt is dat de referentieperiode de omzet van januari tot en met december 2019 is gedeeld door vier. Ondernemingen die op 1 januari 2019 nog niet bestonden hanteren een andere berekening van de omzetdaling ( 1 maart tot en met 29 februari 2020) 

Wordt bij de berekening van de omzet rekening gehouden met seizoensinvloeden? 
Er is gekozen voor een omzetberekening die eenvoudig is vast te stellen en goed controleerbaar is. Dit is nodig omdat de regeling eenvoudig moet zijn om snel grote aantallen aanvragen te kunnen behandelen. Daarin wordt in zekere mate met verschillende factoren rekeningen gehouden, maar niet met elke factor afzonderlijk, zoals seizoensinvloeden.

Moet de periode waarin subsidie wordt gekregen hetzelfde zijn als de periode waarin de omzetdaling zich voordoet (meetperiode)?
Nee. De tegemoetkoming in de loonkosten heeft betrekking op de loonkosten tussen maart en mei 2020, ongeacht over welke van driemaandsperioden (meetperiode) de omzet is bepaald.

Stel: de werkgever is onderdeel van een concern. Wordt de omzetdaling dan berekend op niveau van het concern of een werkmaatschappij? 
Als u onderdeel van een concern bent dan moet u de omzet van de groep of verbonden rechtspersonen tezamen opgeven om te bepalen of u in aanmerking komt voor de NOW. De werkgevers in de groep moeten dus hetzelfde percentage verwachte omzetdaling en dezelfde meetperiode voor de omzetdaling kiezen.
Sommige ondernemingen zullen verschillende takken in afzonderlijke werkmaatschappijen hebben ondergebracht; anderen zullen dat niet gedaan hebben en hebben het in één werkmaatschappij. Dergelijke organisatorische keuzes zouden niet van invloed moeten zijn op de bepaling of men voor NOW in aanmerking komt. Daarom is gekozen voor een omzetbepaling op concernniveau. Op concernniveau komen juist de omzetdaling en de inzet van personeel bij elkaar. Dat is onder andere het geval bij personeelsb.v.’s, waarbij de werknemers in dienst zijn bij een andere entiteit dan de entiteiten waar de omzet wordt gegeneerd. Op concernniveau kunnen deze aan elkaar worden verbonden. Ook is gekozen voor dit niveau vanwege de helderheid en de controleerbaarheid. Daarbij is met name van belang de grote rol die onderlinge verrekeningen kunnen hebben in de omzetbepaling per erkmaatschappij. Voor het jaarrekeningenrecht is namelijk de omzetbepaling op het concernniveau doorslaggevend.

Hoe wordt de loonsom bepaald?
De subsidie bedraagt maximaal 90% van de loonsom. Als werkgever vraagt u de NOW aan per loonheffingennummer. De loonsom zal dus vastgesteld worden per loonheffingennummer. Ingeleende krachten (zoals payroll- en uitzendkrachten) tellen niet mee in de loonsom van het bedrijf waar ze de werkzaamheden verrichten.

De loonsom bestaat uit het loon waarover de premies werknemersverzekeringen worden afgedragen, het SV-loon. Het UWV gebruikt daarbij meestal de loonsom van januari 2020. Het loon van alle werknemers die in januari 2020 bij de aanvrager in dienst waren tellen hierin mee. Voor de berekening van de subsidie telt maximaal € 9.538 van het loon per werknemer mee.

Bij de definitieve vaststelling van de subsidie, na afloop van de subsidieperiode, wordt de loonsom van januari 2020 vergeleken met de loonsom van de maanden maart 2020 tot en met mei 2020. Als de loonsom gedaald is, wordt de subsidie ook lager. Tot de loonsom worden niet de werkgeversbetalingen voor uitkeringen gerekend. Deze krijgt de werkgever immers al vergoed via UWV. De eventuele betaling van vakantiebijslag telt ook niet mee in de loonsom.

De werkgever heeft naast het loon te maken met andere kosten voor de werknemers, zoals bijvoorbeeld pensioenpremies (zowel het werkgeversdeel als het werknemersdeel), premies voor de werknemersverzekeringen en (in veel gevallen) een reservering voor het uitbetalen van vakantiegeld. Ook deze kosten worden vergoed. Daarvoor hanteert het UWV een opslag van 30% bovenop de loonsom.

Wordt in de loonsom ook de loonsom van zieke medewerkers meegenomen?
Ja. Het loon van alle verzekeringsplichtige werknemers telt mee bij de berekening van de loonsom mits ze worden doorbetaald.

Maakt vakantiegeld deel uit van de loonsom?
De NOW biedt ook compensatie voor aanvullende lasten en kosten zoals werkgeverspremies, pensioenpremies (werknemers- en werkgeversdeel) en de opbouw van vakantiebijslag. De eventuele betaling van vakantiebijslag telt niet mee in de loonsom. 

Wat als ik na een NOW-toekenning toch noodgedwongen mensen moet ontslaan vanwege bedrijfseconomische redenen?
Van u als werkgever wordt verwacht dat u gedurende de periode tussen 18 maart en 31 mei 2020 geen ontslagaanvraag doet bij UWV doet wegens bedrijfseconomische redenen.

Schendt u deze voorwaarde door toch een ontslagaanvraag in te dienen bij UWV, dan zal UWV deze aanvraag in behandeling nemen en daarop beslissen. Bij de vaststelling van de subsidie wordt daarvoor dan wel een correctie doorgevoerd. Voor het doorvoeren van deze correctie is niet van belang of UWV de ontslagaanvraag heeft toe- of afgewezen. Bij de definitieve vaststelling van de NOW-toekenning wordt bepaald wat het loon is van de werknemers voor wie ontslag is aangevraagd. Dit loon wordt vervolgens verhoogd met 50%. Dit loon plus de vermeerdering van 50% wordt vervolgens in mindering gebracht op de totale loonsom op grond waarvan de uiteindelijke hoogte van de subsidie wordt gebaseerd.

Op welke periode heeft het verwachte omzetverlies betrekking?
U vraagt subsidie aan voor de loonsom in maart, april en mei in verband met een verwachte terugval in de omzet van meer dan 20%. Als u verwacht dat het effect van de huidige situatie pas met vertraging in uw omzetcijfer zichtbaar wordt, kunt u aangeven dat u de periode voor de omzetvergelijking één of twee maanden later wil laten starten. U kunt starten op 1 maart, 1 april of 1 mei. De verwachte omzet in de 3 maanden van de door u gekozen periode, vergelijkt u met de totale omzet in 2019, gedeeld door vier, zodat beide cijfers zien op een omzet over 3 maanden. Op basis daarvan berekent u het omzetverlies in procenten.

Maken aanvullende kosten (zoals pensioenpremies) onderdeel uit van de loonsom?
De werkgever heeft naast het loon te maken met andere kosten voor de werknemers, zoals bijvoorbeeld pensioenpremies (zowel het werkgeversdeel als het werknemersdeel), premies voor de werknemersverzekeringen en (in veel gevallen) een reservering voor het uitbetalen van vakantiegeld. Ook deze kosten worden vergoed. Een individuele berekening daarvan is niet mogelijk voor de NOW. UWV hanteert voor alle werkgevers een zelfde opslag van 30% bovenop de loonsom.

Telt een onregelmatigheidstoeslag mee bij het bepalen van de hoogte van de loonsom?
Ja. Een onregelmatigheidstoeslag maakt onderdeel uit van het socialeverzekeringsloon dat wordt gebruikt om de loonsom te bepalen.  

Hoe werkt de uitbetaling?
Als een bedrijf aan alle voorwaarden voldoet, keert het UWV een voorschot van 80 procent uit. Dat gebeurt in drie termijnen. Het eerste deel wordt binnen twee tot vier weken na indiening van de aanvraag ingediend.
Binnen 24 weken na afloop van de periode waarvoor een bedrijf NOW heeft ontvangen, moet de subsidie nog eens vastgesteld worden. Daarvoor is ( voor grotere bedragen) een accountantsverklaring nodig. Binnen 22 weken zal er dan een eindafrekening worden opgesteld.
Dan wordt ook bepaald of het restant wordt uitbetaald of dat het voorschot te ruim was en er moet worden terug betaald.

Misbruik wordt streng gestraft.

Wanneer stopt de regeling? 
In principe start de regeling met terugwerkende kracht op 1 maart 2020 en eindigt de maatregel eind mei. Maar het is mogelijk om de regelingen met nog eens drie maanden te verlengen, als dat nodig is. Daarover wordt vóór 1 juni besloten. 

Het is niet zeker dat dan de voorwaarde hetzelfde blijven. Het kan zijn dat er een ander omzetcriterium wordt opengesteld, dat de aftoppingsgrens voor individuele salarissen daalt of dat er een lagere vergoeding wordt gegeven. Ook kan er een scholingsverplichting aan worden toegevoegd.

We kunnen ons heel goed voorstellen dat ook nu nog veel vragen bij u leven over deze regeling en de wijze van aanvragen. We verwachten dat u over E herkenning dient te beschikken. Als u dat nog niet heeft raden wij u aan dit zo snel mogelijk aan te vragen. Uiteraard kunnen wij u ondersteunen bij vragen over uw omzet of uw loonsom. Benader daarvoor uw contactpersoon binnen Daamen en van Sluis, het liefst per mail, omdat we zoals bekend allemaal zoveel mogelijk vanuit huis werken. We zullen doen wat we kunnen om u te ondersteunen.

Heeft u vragen? Bel ons!
Daamen & van Sluis Accountants en Belastingadviseurs
T +31(0)10 458 11 44
info@daasluis.nl