Uitnodiging informatiebijeenkomst
Beste ouders/verzorgers,

Op dinsdag 26 november van 19.00 uur tot 20.30 is er een informatieavond over het beleid van onze scholen. We nodigen u graag uit om hierbij aanwezig te zijn.

Tijdens deze informatieavond geven wij informatie over het nieuwe strategische beleidsplan van de stichting voor 2019-2023 en leggen we uit hoe dit zichtbaar wordt in het onderwijs voor uw kind. Ook is er aandacht voor de organisatie van onze scholen en de financiële positie van de stichting. Het nieuwe strategische beleidsplan kunt u hieronder lezen.

Vanzelfsprekend zal er ook gelegenheid zijn tot het stellen van vragen.  

Om een inschatting te maken hoeveel ouders/verzorgers zullen komen, stellen wij het op prijs als u ons even laat weten dat u komt. U kunt een email sturen naar inge@schakelaruba.com.

Met vriendelijke groet,
Inge La Haye
 
Samen Groeien

Strategisch beleidsplan 2019-2023
Met plezier presenteren wij het strategisch beleidsplan van Stichting Onderwijs Combina (SOC). Een plan dat de voedingsbodem vormt voor de verdere groei van onze scholen en dat richting geeft aan onze opdracht om kinderen het beste en mooiste uit zichzelf te laten halen. De teams, het management, bestuur en Schakelraad hebben zich gezamenlijk ingezet om de speerpunten voor de komende periode te benoemen.
Met de gezamenlijke waarden en ambities zoals wij die omschrijven in dit plan, zetten wij de hoofdlijnen uit voor de SOC-scholen. Daarmee benadrukken wij de onderlinge verbondenheid en bieden tegelijkertijd ruimte om het verschil te maken. Bewezen onderwijskundige inzichten nu en in de toekomst zullen we hierbij als inspiratiebron gebruiken.
SOC wil graag groeien, zich verder ontwikkelen, en dat willen wij samen doen. Met nieuwe ideeën, inzichten en feedback houden wij elkaar scherp en kunnen wij elkaar inspireren om kinderen te helpen het beste uit zichzelf te halen. 

Veel leesplezier

Met vriendelijke groet,
Inge La Haye, Wendy Jongstra-Maessen, Claudia Baur
Dit is Stichting Onderwijs Combina
Onze stichting
De stichting is opgericht in 1995 door moeders die een Nederlandstalige school voor ogen hadden. Op 21 augustus 1995 begonnen twee enthousiaste leerkrachten met 18 leerlingen op Basisschool De Schakel (po). Inmiddels is de school uitgebreid met Peutergroep Prikichi in 2007, het Schakel College voor Mavo, Havo en Vwo (vo) in 2008 en Time 2 Play in 2014.  

De scholen hebben een particuliere status. In 2018-2019 volgden 400 leerlingen onderwijs op SOC en waren er 50 medewerkers in vaste dienst.
Bestuursfilosofie
Belangrijk uitgangspunt in de bestuursfilosofie van SOC is dat verantwoordelijkheden zo laag mogelijk in de organisatie liggen. De directeur heeft een ruim mandaat en de schoolleiders en hun teams hebben veel professionele ruimte om op schoolniveau verantwoordelijkheid te nemen. Daarbij hoort: laten zien wat je doet, reflecteren op dat wat je doet en je verantwoorden voor het behalen van je doelen. Dat geldt voor alle niveaus in de organisatie. 

Besturen en dagelijkse leiding op de scholen 
SOC heeft een toezichthoudend bestuur. De directeur geeft leiding aan de schoolleiders, vertegenwoordigt de stichting naar buiten en is verantwoordelijk voor alle beleidsgebieden van de organisatie. De schoolleiders zijn binnen de bestuurlijke kaders verantwoordelijk voor het dagelijks aansturing op hun school. 
Het bestuur is formeel eindverantwoordelijk en heeft nog een aantal essentiële vaststellingsbevoegdheden. De kerntaken van het bestuur zijn het toezicht houden op de op de dagelijkse leiding van de organisatie, het optreden als klankbord voor de directeur en de werkgeversrol. Uitgangspunt is dat wat er op elk niveau in de organisatie gedaan wordt, ondersteunend is aan een optimale en brede ontwikkeling van de leerlingen. 

Advies
Onze leerlingen praten via de leerlingenraad mee over het beleid van SOC. De ouders en medewerkers doen dit via de Schakelraad.
Missie en visie
Missie
Op onze scholen willen wij onze leerlingen een sterke onderwijskundige basis meegeven (sociaal, cognitief en studievaardigheden), waarmee ze een succesvolle schoolloopbaan doorlopen die recht doet aan hun mogelijkheden en talenten en hen goed voorbereidt op de wereld van morgen.
Visie
Op onze scholen staat een optimale leerervaring en sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen centraal in een stimulerend, veilig en prettig schoolklimaat. Basisschool de Schakel en Peutergroep Prikichi werken met het Nederlands curriculum. Op het Schakel College wordt het Nederlands en Arubaans curriculum aangeboden. Er is aandacht voor maatschappelijke betrokkenheid en we bereiden de kinderen voor op een goede aansluiting op vervolgonderwijs. De Schakel wil op Aruba de meest vooraanstaande school zijn en blijven op het gebied van kwaliteit en resultaten.
De kernwaarden van onze scholen
Persoonlijke aandacht
Op school voelen kinderen zich gezien en gehoord. Ze ervaren persoonlijke betrokkenheid bij hun welzijn en ontwikkeling. 
Maatwerk waar mogelijk
Ons onderwijsaanbod is gedifferentieerd en sluit aan bij de mogelijkheden van kinderen en houdt daar waar mogelijk rekening met de individuele behoefte van het kind.
Modern Nederlands georiënteerd onderwijs
Wij werken continu aan onderwijsvernieuwing en volgen de nieuwste ontwikkelingen. We staan onder toezicht van zowel de Nederlandse als Arubaanse onderwijsinspectie.
Professionele lerende cultuur
Het team zet zich gedreven, enthousiast en met passie in om uit elke leerling het beste te halen. Voor ons onderwijs geldt dat continu wordt gezocht naar kansen voor verbetering van het onderwijs, en naar wat het beste is voor leerlingen. In alle keuzes staan de effecten op de dagelijkse onderwijspraktijk voorop.  
Onze kracht: de parels van de scholen
Onderwijsresultaten
We zijn trots op de consistente opbrengsten/resultaten van de scholen die op of boven het gemiddelde niveau van Nederland liggen en de vervolg successen van onze leerlingen als ze de school verlaten hebben.   
Persoonlijke aandacht
Leerlingen voelen zich gezien en gehoord. Ze ervaren persoonlijke betrokkenheid bij hun welzijn en ontwikkeling. De inzet van teamleden in combinatie met kleinschaligheid en de organisatie van de school vormen een basis voor het ontstaan van een fijne, veilige en persoonlijke sfeer op school. 
Zorgstructuur
Vanwege de kleinschaligheid van Aruba kan de school minder terugvallen op externe voorzieningen, zoals in Nederland gebruikelijk. Om dit te ondervangen investeren we in een goede zorgstructuur op onze school. Het directe contact tussen onze zorgcoördinatoren, leerlingen en groepsleerkrachten/docenten/leidsters draagt veel bij aan het welbevinden en de resultaten van leerlingen die wat extra zorg/aandacht nodig hebben.  
Afstanden overbruggen
Het team weet, in samenwerking met ouders, de grote afstand tot Nederland te overbruggen, de dynamiek in leerlingpopulatie en teamwisselingen te ondervangen en is bereid die extra stap te zetten als we daarmee het verschil kunnen maken voor een leerling.
Trends
Toekomstbestendig leren
Nieuwe banen, nieuwe vormen van samenwerken en nieuwe technologieën bepalen straks hoe de arbeidsmarkt en het leven van kinderen er uit ziet die nu op school zitten.
Het is noodzakelijk hen hierop voor te bereiden en leerlingen de kennis, vaardigheden en houdingen mee te geven die nodig zijn om op een stabiele, bestendige manier te blijven leren. Onze snel veranderende wereld hecht steeds meer belang aan vaardigheden als leren leren en reflectie, toepassen van vaardigheden en kritisch denken en ICT/digitalisering (informatiegeletterdheid en informatiemanagement). 

Sociale veiligheid
Sociale veiligheid is een actueel maatschappelijk thema binnen de Arubaanse en de Nederlandse samenleving. Voor scholen betekent dit het creëren van een veilig leerklimaat en een omgeving waar geen ruimte is voor (ongewenst) grensoverschrijdend gedrag. Zo is de school een veilige oefenplaats waar leerlingen kunnen leren, fouten kunnen maken en zich kunnen ontwikkelen. 

Burgerschap / Maatschappelijk verbinden
Onze leerlingen groeien op in een multiculturele samenleving. Scholen hebben een opdracht om het ‘actief burgerschap en de sociale integratie’ van leerlingen te bevorderen. Te zorgen dat ze kennis hebben en kennis maken met de verschillende achtergronden en culturen van leeftijdgenoten. Bij actief burgerschap is er de bereidheid om een actieve bijdrage te leveren aan de samenleving en de culturele identiteit

Meertaligheid
Er is meer aandacht voor onderwijsvormen voor het toenemend aantal leerlingen dat meertalig opgroeit. Het huidige taalcurriculum dat overwegend monolinguaal is uitgewerkt moet meer vorm krijgen vanuit een meertalig perspectief. Als de bron van meertaligheid beter wordt benut kunnen leerlingen beter participeren in het onderwijs. 

Economie Aruba
De economische situatie van Aruba staat onder druk. De komende jaren wordt er geen tot beperkte economische groei verwacht. De schuldenpositie van het land is hoog en de overheid staat voor de grote uitdaging om begrotingstekorten structureel terug te dringen. 
Hoe willen we dat het onderwijs van SOC er in 2023 uit ziet?
SOC blijft op Aruba de meest vooraanstaande school op het gebied van kwaliteit en resultaten om leerlingen een sterke onderwijskundige basis (sociaal, cognitief, studievaardigheden) mee te geven. Daarbij blijft het Nederlandse curriculum en het Nederlands als instructietaal richtinggevend. 

In ons schoolconcept kiezen we bewust voor een traditionele/adaptieve aanpak waarin we moderne vernieuwingen integreren. We ervaren dat dit goed aansluit bij de behoefte en achtergrond van de meeste leerlingen en dit het kwaliteitsniveau waarborgt bij de dynamische bewegingen binnen de leerlingenpopulatie en het team.

We zetten in op de volgende speerpunten ten aanzien van ons onderwijs

 • Brede ontwikkeling van kennis en vaardigheden
We bedden werkvormen voor coöperatief leren en onderzoekend leren structureel in binnen het onderwijsaanbod.

 • Zelfstandig leren / eigenaarschap bij leerlingen
De leerkracht organiseert en zet leerlingen aan het denken. Om het leren leren van leerlingen te bevorderen is er een volgende stap gezet in de richting van reflectie (formatief leren binnen het VO) en onderzoeken, stimuleren we leerlingen om meer zelfsturing, medeverantwoordelijkheid en gedeeld eigenaarschap te nemen.

 • ICT vaardigheden op hoog niveau
We zien leerlingen en leerkrachten die optimaal gebruik maken van de technologische ontwikkelingen om de informatiegeletterdheid en informatiemanagement te versterken.

 • Aansluiting cultuur en identiteit
Om recht te doen aan de multiculturele verscheidenheid van onze leerlingenpopulatie is er een doordacht aanbod voor het verbinden van culturen, identiteiten en geloofsovertuigingen binnen de school.

 • Maatschappelijk betrokken
Daarnaast investeren we in de maatschappelijke betrokkenheid van onze leerlingen door onze Interact organisatie op stichtingsniveau projecten te laten begeleiden, zodat alle leerlingen binnen de stichting hierin een rol kunnen spelen.

 • Ouderbetrokkenheid
Om ouders en leerlingen nog meer als educatief partner te betrekken bij ons onderwijs is er bij Prikichi en de Basisschool een ouderconsulent die taalbarrières en verschillen in multiculturele verscheidenheid kan overbruggen en zijn er klassenouders.

 • Taalvaardigheid centraal
Om beter tegemoet te komen aan het meertalig perspectief en de regionale culturele achtergrond van veel van onze leerlingen zien we een prominentere status van het Engels in ons onderwijs. Taalvaardigheid in de breedste zin van het woord staat centraal op onze scholen. In 2023 zal duidelijk zijn of we in samenwerking met de Arubaanse overheid binnen het voortgezet onderwijs een breder Engelstalig curriculum kunnen aanbieden.

 • Educatieve partner
Bij het Schakel College is de leerling een actieve gesprekspartner in de gouden driehoek, school, ouders, leerling over zijn/haar doelen en verwachtingen. De leerling bereidt het rapportgesprek met de mentor voor en voert dit zelf.

 • Vakoverstijgend samenwerken
Bij het Schakel College creëren we jaarlijks momenten voor thematisch groepsdoorbrekend en vakoverstijgend werken. 
We zetten in op de volgende speerpunten voor ons personeel

 • Leren van elkaar
De professionals op onze scholen zetten zich dagelijks in voor een brede ontwikkeling van onze leerlingen. Er is een lerende cultuur van onderwijsgevenden binnen de school. De leerteams (Professionele Leergemeenschappen) benutten ontwikkeltijd optimaal om stapje voor stapje continu te blijven werken aan verbetering van de onderwijskwaliteit. Dit traject is versterkt met de inzet van structurele werkvormen om het leren van elkaar en de lerende organisatie te stimuleren en collegiale consultatie als een structureel element in te zetten

 • Ontwikkeling en nascholing
Er is meer ruimte voor gepersonaliseerd leren voor medewerkers waarbij in het ontwikkeling- en nascholingsaanbod meer rekening wordt gehouden met individuele behoeften.

 • Professionele houding en cultuur
We zien een verdere groei in professionele cultuur en houding van onze onderwijsgevenden. Daarbij is er ruimte voor autonomie en een goede balans met reflectie en eigenaarschap. 

 • Communicatie
Naast de bestaande communicatiestructuur tussen bestuur, directie en team creëren we meer momenten om met betrokken medewerkers van gedachten te kunnen wisselen over actuele thema’s (open dialoog).

 • Arbeidsvoorwaarden
Het proces is doorlopen om het huidige loongebouw toekomstbestendig te maken en beter te laten aansluiten bij de behoeften van personeel, binnen de kaders van financieel gezond management. 

We zetten in op financiële continuïteit

 • Financieel verantwoord en gezond
We zien een organisatie met een verantwoord financieel beleid, die financieel gezond is, die risico's beheerst en in staat is om investeringen ten dienste van het onderwijs te doen. Bestuurlijk uitgangspunt is dat de meerjarenbegroting sluitend is om de continuïteit van SOC te borgen, waarbij de kwaliteit van het onderwijs aan de kinderen leidend is. Door de beperkte middelen dienen steeds weer keuzes gemaakt te worden om de doelstellingen en ambitie van SOC op effectieve en efficiënte wijze te realiseren. Transparantie bij het maken van keuzes is essentieel om draagvlak te creëren. De keuzes die in de komende jaren worden gemaakt, worden zo ingericht dat bij veranderde omstandigheden deze goed bij te sturen zijn. 

 • Financieel toegankelijk
Het financieel beleid richt zich op voldoende en aantrekkelijke financiële toegankelijkheid voor leerlingen. Het SOC streeft naar meer homogene groepen en parallelgroepen in de groepen 3 t/m 8 op de Basisschool. Het Schakel College mag nog wat groeien in het aantal leerlingen. Dit is een wens van leerlingen en leerkrachten om ervaringen en kennis breder te kunnen delen. Om dit te kunnen realiseren wordt gezocht naar een aanvullende financieringsstroom.
Ons motto:
Mijn school, mijn toekomst