כאָטש טייל מענטשן האָבן הנאה פֿון די זומערדיקע היצן האָבן אַנדערע ליבערשט די קילע, פֿרישע, האַרבסטיקע לופֿט, ווען סע בײַטן זיך די קאָלירן פֿון די בלעטער און די געפֿאַלענע בלעטער קנאַקן זיי אונטער די פֿיס.

[KhOTSh TEYL MENTShN HOBN HANÓE FUN DI ZÚMERDIKE HITSN HOBN ÁNDERE LÍBERShT DI KÍLE, FRÍShE, HÁRBSTIKE LUFT, VEN SE BAYTN ZIKh DI KOLÍRN FUN DI BLÉTER UN DI GEFÁLENE BLÉTER KNAKN ZEY ÚNTER DI FIS.]

Although some people enjoy the summer heat, others prefer the cool crisp air of autumn, when the leaves start turning and the fallen leaves crunch under their feet.


autumn (adj.): האַרבסט...; האַרבסטיק; אָסיענ...; אָסיענדיק
[HARBST…; HÁRBSTIK; ÓSYEN…; ÓSYENDIK]

autumn (n.): דער האַרבסט, ־ן; דער אָסיען, ־ס
[DER HARBST, -N; DER ÓSYEN, -S]

deciduous tree: דער בלעטערבױם, ...בײמער
[DER BLÉTERBOYM, ...BEYMER]

fall foliage: דאָס האַרבסט־געבלעטער
[DOS HÁRBST-GEBLÉTER]

falling leaves: (פֿאַלנדיקע בלעטער; דער בלעטערפֿאַל (קאָל׳
[FÁLNDIKE BLÉTER; DER BLÉTERFAL (coll.)]

Indian summer: דער חשװן־⁠זומער; דער שפּעטזומער; דער װײַבערשער זומער
[DER KhÉZhVN-ZÚMER; DER ShPÉTZUMER; DER VÁYBERShER ZÚMER]

leafy: בלעטער(ד)יק
[BLÉTER(D)IK]

pumpkin pie: דער דיניעפּײַ, -ען
[DER DÍNYEPAY, -EN]

rainy: רעגנדיק
[RÉGNDIK]

rake (n.): די גראַבליע, ־⁠ס
[DI GRÁBLYE, -S]

rake leaves: צונױפֿשאַרן די בלעטער
[TSUNÓYFShARN DI BLÉTER]

scarf: די שאַל, ־⁠ן; דאָס שאַליקל, ־⁠עך; די שאַרף, ־⁠ן
[DI ShAL, -N; DOS ShÁLIKL, -EKh; DI ShARF, -N]

season: דער סעזאָן, ־⁠ען; די צײַט פֿון יאָר
[DER SEZÓN, -EN; DI TSAYT FUN YOR]

sweater weather: דער סוועטער־וועטער
[DER SVÉTER-VÉTER]

It’s the end of summer: ס׳איז שוין סוף זומער
[S’IZ ShOYN SOF ZÚMER]

The leaves are turning: סע בײַטן זיך די קאָלירן פֿון די בלעטער 
[SE BAYTN ZIKh DI KOLÍRN FUN DI BLÉTER]

The leaves crunch under your feet: די בלעטער קנאַקן דיר אונטער די פֿיס 
[DI BLÉTER KNAKN DIR ÚNTER DI FIS]

The season is changing: סע בײַט זיך דער סעזאָן
[SE BAYT ZIKh DER SEZÓN]

There’s a nip in the air: סע כאַפּט אַ פֿרעסטל
[SE KhAPT A FRESTL]Listen here to Meyshke Alpert & Janet Leuchter singing Beyle Schaechter-Gottesman's "Harbstlid": https://open.spotify.com/track/5KX2hyFtQE7kXBIGRjFVnm

אָט דאָ איז בײלע שעכטער־גאָטעסמאַנס ″האַרבסטליד″, געזונגען פֿון מײשקע אַלפּערט און פֿרימעט־מירל לױכטער: https://open.spotify.com/track/5KX2hyFtQE7kXBIGRjFVnm

Many more words available in the Comprehensive ‭English-Yiddish Dictionary,

Sign up for the searchable online version here: englishyiddishdictionary.com


You can find the archive of all the "Verter fun der Vokh" lists at:

The League for Yiddish is a 501c3 organization
and depends solely on your membership donations
to provide you with the "Verter fun der Vokh."

League for Yiddish
Follow us on Facebook and Twitter at @yidishlige (or through the buttons below)!