דאָס עופֿעלע/The Baby
[DOS EYFELE]

The nursing mother was so happy when her husband started to feed the baby with a bottle.
די זייגערין האָט זיך אַזוי דערפֿרייט ווען איר מאַן האָט אָנגעהויבן געבן דעם קינד דאָס פֿלעשל.
[DI ZÉYGERN HOT ZIKh AZÓY DERFRÉYT VEN IR MÁN HOT ÓNGEHOYBN 
GEBN DEM KÍND DOS FLÉShL.]

The baby lay in her crib and laughed at the colorful mobile.
דאָס פּיצעלע איז געלעגן אין וויג און געשמײכלט אױפֿן קאָליריקן מאָבילעכל.
[DOS PÍTSELE IZ GELÉGN IN VÍG UN GEShMÉYKhLT AFN KOLÍRIKN MOBÍLEKhL.]

Little children don’t let you sleep; big ones don’t let you live. [Yiddish saying]
קליינע קינדער לאָזן נישט שלאָפֿן; גרויסע קינדער לאָזן נישט לעבן.
[KLÉYNE KÍNDER LOZN NIShT SHLÓFN; GRÓYSE KÍNDER LOZN NIShT LÉBN...]baby: דאָס עופֿעלע, ־⁠ך; דאָס װיקלקינד, ־⁠ער; דאָס פּיצל, ־⁠עך; דאָס פּיצעלע, ־⁠ך
[DOS ÉYFELE, -⁠Kh; DOS VÍKLKIND, -⁠ER; DOS PITSL, -⁠EKh; DOS PÍTSELE, -⁠Kh]

bassinet: דאָס באַסינעטל, ־⁠עך; דאָס עופֿל־⁠געלעגערל, ־⁠עך
[DOS BASINÉTL, -⁠EKh; DOS ÉYFL-⁠GELÉGERL, -⁠EKh]

block: דאָס קלעצל, ־⁠עך; דאָס קלעצעלע, ־⁠ך
[DOS KLETSL, -⁠EKh; DOS KLÉTSELE, -⁠Kh]

booster seat: דאָס הייב־בענקעלע, ־ך
[DOS HÉYB-BÉNKELE, -Kh]

bottle-feed: געבן (+ דאַט׳) דאָס פֿלעשל
[GEBN (+ dat.) DOS FLEShL]

breast-feed/nurse: זײגן; געבן (+ דאַט׳) די ברוסט; געבן (+ דאַט׳) צו זײגן
[ZEYGN; GEBN (+ dat.) DI BRUST; GEBN (+ dat.) TSU ZEYGN]

car seat: דאָס (קינד־)זיצעלע, ־⁠ך
[DOS (KÍND-)ZÍTSELE, -⁠Kh]

crib: דאָס (פּרענטש)בעטל, ־⁠עך; דאָס בעטעלע, ־⁠ך; די װיג, ־⁠ן
[DOS (PRÉNTSh)BETL, -⁠EKh; DOS BÉTELE, -⁠Kh; DI VIG, -⁠N]

diaper (n.): דאָס װינדעלע, ־⁠ך; דאָס װינדל, ־⁠עך; דאָס װיקעלע, ־⁠ך
[DOS VÍNDELE, -⁠Kh; DOS VINDL, -⁠EKh; DOS VÍKELE, -⁠Kh]

diaper/change a diaper: איבערפּאַקן; איבערװיקלען; איבערװינדלען; באַלײגן
[ÍBERPAKN; ÍBERVIKLEN; ÍBERVINDLEN; BALÉYGN]

have a dirty diaper: האָבן אַ פּעקל; האָבן אַן אָנגעמאַכט װינדעלע
[HOBN A PEKL; HOBN AN ÓNGEMAKhT VÍNDELE]

diaper wipe: דאָס (אונטער)װישערל, ־⁠עך
[DOS (ÚNTER)VÍShERL, -⁠EKh]

feed formula (to): קאָרמע|(נע)ן (+ דאַט׳) מיט מילכפֿאָרמל; געבן (+ דאַט׳) דאָס פֿלעשל
[KÓRME|(NE)N (+ dat.) MIT MÍLKhFORML; GEBN (+ dat.) DOS FLEShL]

highchair: די קאָרמעשטול, ־⁠ן; דאָס עסטישעלע, ־⁠ך
[DI KÓRMEShTUL, -⁠N; DOS ÉSTIShELE, -⁠Kh]

lay down for a nap (vt.): צו֜לייגן 
[TSÚLEYGN]

mobile: דאָס מאָבילעכל, ־⁠עך
[DOS MOBÍLEKhL, -⁠EKh]

nap (n.): דער דרימל; דער דרעמל
[DER DRIML; DER DREML]

nursing baby: דאָס זייגקינד, ־ער
[DOS ZÉYGKIND, -ER]

nursing mother: די זייגערין, ־ס
[DI ZÉYGERN, -S]

onesie: דאָס אײן־מלבושל, ־⁠עך
[DOS EYN-MÁLBEShL, -⁠EKh]

pump breast milk: אָפּציִען די מיל(ע)ך; לאָזן אָפּשפּריצן די מיל(ע)ך; אַרױסדריקן מיל(ע)ך פֿון דער ברוסט
[ÓPTSIEN DI MIL(E)Kh; LOZN ÓPShPRITSN DI MIL(E)Kh; ARÓYSDRIKN MIL(E)Kh FUN DER BRUST]

rattle: דאָס קלאַפּערל, ־⁠עך; דער גראַגער, ־⁠ס; די קאַלעקאָטקע, ־⁠ס
[DOS KLÁPERL, -⁠EKh; DER GRÁGER, -⁠S; DI KALEKÓTKE, -⁠S]

skin-to-skin contact: דער קאָנטאַקט הויט אויף הויט
[DER KONTÁKT HÓYT AF HÓYT]

sleep sack: דאָס שלאָפֿזעקל, ־עך
[DOS ShLÓFZEKL, -EKh]

squeaky toy: דאָס פּישטשע־שפּילעכל, ־עך
[DOS PÍShTShE-ShPÍLEKhL, -EKh]

stuffed animal: דאָס אױסגעשטאָפּטע חיהלע, ־⁠ך
[DOS ÓYSGEShTOPTE KhÁYELE, -⁠Kh]

swaddle (n.): די וויקלשנור, ־ן; דאָס וויקלטוך, ...טיכער
[DI VÍKLShNUR, -N; DOS VÍKLTUKh, ...TIKhER]

swaddle (v.): אײַנװיקלען
[ÁYNVIKLEN]

Many more words available in the Comprehensive ‭English-Yiddish Dictionary.
New revised & expanded edition available now at

Sign up for the searchable online version here: englishyiddishdictionary.com


You can find the archive of all the "Verter fun der Vokh" lists at:

The League for Yiddish is a 501(c)(3) organization
and depends solely on your membership donations
to provide you with the "Verter fun der Vokh."

League for Yiddish
Follow us on Facebook and Twitter at @yidishlige (or through the buttons below)!