דער 14טער יולי איז געוואָרן אַ נאַציאָנאַלער יום־טובֿ בײַ די פֿראַנצויזן ווײַל אין יענעם טאָג אין 9871 האָט מען געשטורעמט די באַסטיל, באַפֿרײַט די מלוכה־געפֿאַנגענע, און דערמיט האָט זיך אָנגעהויבן די פֿראַנצייזישע רעוואָלוציע. 
!פֿרײַהייט, גלײַכקייט, ברידערשאַפֿט

[DER FÉRTSETER YÚLI IZ GEVÓRN A NATSYONÁLER YÓNTEF BA DI FRANTSÓYZN VAYL IN YÉNEM TOG IN ZÍBETSN NAYN UN ÁKhTSIK HOT MEN GEShTÚREMT DI BASTÍL, BAFRÁYT DI MELÚKhE-GEFÁNGENE, UN DERMÍT HOT ZIKh ÓNGEHOYBN DI FRANTSÉYZIShE REVOLÚTSYE. 
FRÁYHAYT, GLÁYKhKEYT, BRÍDERShAFT!]

July 14th became a national holiday in France because on that day in 1789 the Bastille was stormed, the political prisoners were liberated, and that was the start of the French Revolution.
Liberté, egalité, fraternité!Bastille Day: דער פֿערצעטער יולי
[DER FÉRTSETER YÚLI]

bicorn (Napolean’s hat): דער צוויישפּיציקער הוט
[DER TSVÉYShPITSIKER HUT]

constitution: די קאָנסטיטו֜ציע, ־ס
[DI KONSTITÚTSYE, -S]

crepe: די קרעפּ, ־ן
[DI KREP, -N]

Eiffel Tower: דער אייפֿל־טורעם
[DER ÉYFL-TÚREM]

feudalism: דער פֿעאָדאַליזם
[DER FEODALÍZM]

France: דאָס) פֿראַנקרײַך)
[(DOS) FRÁNKRAYKh]

French (language): דאָס פֿראַנצייזיש
[DOS FRANTSÉYZISh]

French bread/baguette: דער באַגע֜ט, ־ן
[DER BAGÉT, -N]

French Jew: דער פֿראַנצײזישער (געבויגן); דער פֿראַנצײזישער ייִד, ־⁠ן
[DER FRANTSÉYZIShER (declined); DER FRANTSÉYZIShER YID, -N]

Frenchman: דער פֿראַנצויז, ־ן
[DER FRANTSÓYZ, -N]

republic: די רעפּובליק, ־ן
[DI REPUBLÍK, -N]

French Revolution: די פֿראַנצייזישע רעוואָלוציע
[DI FRANTSÉYZIShE REVOLÚTSYE]

Frenchwoman: די פֿראַנצױזין <פֿראַנצױזקע>, ־⁠ס
[DI FRANTSÓYZN <FRANTSÓYZKE>, -S]

Liberté, egalité, fraternité!: !פֿרײַהייט, גלײַכקייט, ברידערשאַפֿט
[FRÁYHAYT, GLÁYKhKEYT, BRÍDERShAFT!]

military parade: דער מיליטערישער פּאַראַד, ־ן
[DER MILITÉRIShER PARÁD, -N]

monarchy: די מאָנאַרכיע, ־ס
[DI MONÁRKhYE, -S]

Paris: דאָס) פּאַריז)
[(DOS) PARÍZ]

political prisoner: (דער מלוכה־⁠געפֿאַ֜נגענער (געב׳
[DER MELÚKhE-GEFÁNGENER (declined)]

quiche: דער קיש, ־ן
[DER KISh, -N]

storm (v.): שטורעמען; (אײַנ)נעמען מיט שטורעם
[ShTÚREMEN; (ÁYN)NÉMEN MIT ShTÚREM]

Vive la France!: !לאַנג לעבן זאָל פֿראַנקרײַך
[LANG LEBN ZOL FRÁNKRAYKh!]


Many more words available in the Comprehensive English-Yiddish Dictionary

Sign up for the searchable, online version at englishyiddishdictionary.com