לאַ֜נג נאָך דער אַבאָלי֜ציע‮ האָבן אַפֿראָאַמעריקאַ֜נער‮ נישט געהאַ֜ט‮ די פֿו֜לע רעכט‮ ווי בי֜רגערס און האָבן‮‮ פֿאַ֜קטיש ‮‮ווײַ֜טער געלע֜בט סעגרעגי֜רטע‮ לעבנס און געלי֜טן פֿון‮ דיסקרימינאַ֜ציע און ראַסי֜זם‮. ‮‮נאָכן אײַ֜נפֿירן דאָס געז‮ע֜‮ץ‮‮ ‮‮פֿאַר בי֜רגעררעכט אין ‮4691 איז, לעגאַ֜ל‮ גערע֜דט, אַ‮ סך בע֜סער געוואָ֜רן, נאָר‮ מע קעמפֿט‮ ווײַ֜טער‮‮ פֿאַר גלײַ֜כע רעכט‮ אין אַ֜לע‮ ספֿע֜רעס פֿון‮ לעבן, אַרײַ֜נגערעכנט‮ דערציִ֜ונג‮, געזו֜נט־באַדי֜נונג‮ און אַ יושרדיקע‮ באַהוי֜זונג‮‮, צווישן ‮אַ֜נדערע.

[LÁNG NOKh DER ABOLÍTSYE HOBN AFROAMERIKÁNER NIShT GEHÁT DI FÚLE REKhT VI BÍRGERS UN HOBN FÁKTISh VÁYTER GELÉBT SEGREGÍRTE LEBNS UN GELÍTN FUN DISKRIMINÁTYSE UN RASÍZM. NOKhN ÁYNFIRN DOS GEZÉTS FAR BÍRGERREKhT IN 1964 IZ, LEGÁL GERÉDT, A SAKh BÉSER GEVÓRN, NOR ME KEMFT VÁYTER FAR GLÁYKhE REKhT IN ÁLE SFÉRES FUN LEBN, ARÁYNGEREKhNT DERTSÍUNG, GEZÚNT-BADÍNUNG UN A YÓYShERDIKE BAHÓYZUNG, TSVIShN ÁNDERE.]


abolition: די אַבאָלי֜ציע; דאָס אָ֜פּשאַפֿן שקלאַפֿערײַ֜
[DI ABOLÍTSYE; DOS ÓPShAFN ShKLAFERÁY]

Black History Month: דער חודש לכּבֿוד דער אַפֿראָאַמעריקאַ֜נער געשי֜כטע
[DER KhÓYDESh LEKÓVED DER AFROAMERIKÁNER GEShÍKhTE]

blues: די בלו֜זמוזיק
[DI BLÚZMUZIK]

busing: דער אויטאָבו֜ס־צו֜פֿיר
[DER OYTOBÚS-TSÚFIR]

civil right(s): (דאָס בי֜רגעררעכט (ל״י
[DOS BÍRGERREKhT (sg.)]

civil rights struggle: דאָס געראַ֜נגל פֿאַר בי֜רגעררעכט
[DOS GERÁNGL FAR BÍRGERREKhT]

civil rights movement: די באַװע֜גונג פֿאַר בי֜רגעררעכט 
[DI BAVÉGUNG FAR BÍRGERREKhT]

desegregation: די דעסעגרעגאַ֜ציע; די דעסעגרעגי֜רונג
[DI DESEGREGÁTSYE; DI DESEGREGÍRUNG]

discriminate: דיסקרימיני֜רן
[DISKRIMINÍRN]

discrimination: די דיסקרימינאַ֜ציע
[DI DISKRIMINÁTSYE]

equality: די/דאָס גלײַ֜כקײט
[DI/DOS GLÁYKhKEYT]

equal rights: (גלײַ֜כע רעכט; די גלײַ֜ך־⁠באַרע֜כטיקונג (ל״י
[GLÁYhE REKhT; DI GLÁYKh-BARÉKhTIKUNG (sg.)]

have equal rights: האָבן גלײַ֜כע רעכט; זײַן גלײַ֜ך־⁠באַרע֜כטיקט
[HOBN GLÁYhE REKhT; ZAYN GLÁYKh-BARÉKhTIKT]

fair housing: די יושרדיקע באַהוי֜זונג
[DI YÓYShERDIKE BAHÓYZUNG]

freedom fighters: קע֜מפֿערס פֿאַר פֿרײַ֜הײט
[KÉMFERS FAR FRÁYHAYT]

Freedom Riders: פֿרײַ֜הייט־פֿאָ֜רערס
[FRÁYHAYT-FÓRERS]

inequality: די/דאָס או֜מגלײַכקײט
[DI/DOS ÚMGLAYKhKEYT]

jazz: דער דזשעז
[DER DZhEZ]

Ku Klux Klan: דער קו־קלוקס־קלע֜ן
[DER KU-KLUKS-KLÉN]

lynch: לינטשן
[LINTShN]

lynch mob: די לי֜נטשבאַנדע, ־ס
[DI LÍNTShBANDE, -S]

lynching: די לי֜נטשונג, ־ען; דאָס לינטשערײַ֜, ־ען
[DI LÍNTShUNG, -EN; DOS LINTShERÁY, -EN]

racism: דער ראַסי֜זם
[DER RASÍZM]

segregation: די סעגרעגאַ֜ציע; די סעגרעגי֜רונג
[DI SEGREGÁTSYE; DI SEGREGÍRUNG]Many more words available in the Comprehensive English-Yiddish Dictionary

Sign up for the searchable, online version at englishyiddishdictionary.com