װאָס באַקט זיך בײַ אײַך // VÓS BÁKT ZIKh BA ÁYKH?
What's baking in your oven?

-----
bake (v./imp.): באַקן
[BAKN]

bake (v./pf.): אָ֜פּבאַקן; אױ֜סבאַקן
[ÓPBAKN; ÓYSBAKN]

baking pan: דער בעקן, ־⁠ס; דער באַ֜קפֿאַן, ־⁠ען
[DER BEKN, -S; DER BÁKFAN, -EN]

baking powder: דער באַ֜קפּראָשיק
[DER BÁKPROShIK]

baking soda: די (באַ֜ק)סאָ֜דע
[DI (BÁK)SÓDE]

bread: דאָס ברױט, ־⁠ן
[DOS BROYT, -N]

cake yeast: דאָס הײ֜װנשטיק
[DOS HÉYVNShTIK]

corn meal: די/דאָס קוקורו֜זע־⁠מעל; די/דאָס פּאַפּשױ֜מעל
[DOS/DI KUKURÚZE-MEL; DOS/DI PAPShÓYMEL]

dough: דאָס טייג
[DOS TEYG]

flour (n.): דאָס/די מעל
[DOS/DI MEL]

flour (v.): באַשי֜טן <באַשפּרע֜נקלען> מיט מעל; פֿאַרמע֜ליקן
[BAShÍTN <BAShPRÉNKLEN> MIT MEL; FARMÉLIKN]

knead the dough: אוי֜ס)קנעטן דאָס טייג)
[(ÓYS)KNETN DOS TEYG]

lump of dough: דאָס שטיק טייג, שטי֜קער טייג
[DOS ShTIK TEYG, ShTÍKER TEYG]

powdered yeast: דער הײ֜װן־⁠פּראָ֜שיק
[DER HÉYVN-PRÓShIK]

pre-heat the oven: אױ֜סהײצן <אָ֜נהײצן> דעם אויוון
[ÓYSHEYTSN <ÓNHEYTSN> DEM OYVN]

rise (of dough): אוי֜פֿגיין
[ÚFGEYN]

rolling pin: דאָס װאַ֜לגערהאָלץ, ...העלצער; די קאַ֜טשלקע, ־⁠ס
[DOS VÁLGERHOLTS, ...HELTSER; DI KÁTShLKE, -S]

roll: די בו֜לקע, ־⁠ס; דאָס בו֜לקעלע, ־⁠ך; דער זעמל, –; דאָס ברײטל, ־⁠עך
[DI BÚLKE, -S; DOS BÚLKELE, -Kh; DER ZEML, –; DOS BREYTL, -EKh]

rye bread: דאָס קאָ֜רנברױט
[DOS KÓRNBROYT]

sourdough bread: דאָס זוי֜ערטייג־ברויט
[DOS ZÓYERTEYG-BROYT]

whole-wheat bread: דאָס ראַ֜זעװע <קלײַ֜ענװײצענע/ גאַ֜נצװײצענע> ברױט
[DOS RÁZEVE <KLÁYENVEYTSENE/GÁNTSVEYTSENE> BROYT

yeast: הייוון (ל״ר)
[HEYVN (pl.)]

Man doesn’t live by bread alone.
נישט אױף ברױט אַלײ֜ן לעבט דער מענטש.
[NIShT AF BROYT ALÉYN LEBT DER MENTSh.]

She makes a good living.
זי האָט ברויט מיט אַ מע֜סער
[ZI HOT BROYT MIT A MÉSER.]

That takes the cake!
!ס׳איז נישט אױ֜סצוהאַלטן!; דאָ֜ס דאַרף מען קע֜נען
[S’IZ NIShT ÓYSTSUHALTN!; DÓS DARF MEN KÉNEN!]


Many more words available in the Comprehensive English-Yiddish Dictionary

Sign up for the searchable, online version at englishyiddishdictionary.com