אָקטאָבער איז דער חודש פֿון ברוסטראַק־אינפֿאָרמירונג, איז גאָר וויכטיק זיך צו דערוויסן די פֿאַקטן וועגן דער קרענק און אָננעמען מיטלען זיך צו פֿאַרהיטן דערפֿון. למשל, האָט איר געוווּסט אַז אין איין פֿאַל פֿון פֿערציק האָט אַן אַשכּניזשע פֿרוי די גענען־מוטאַציע „בראַקאַ“ וואָס העכערט איר ריזיקע פֿון ברוסטראַק און ראַק פֿון דער אייערנעסט? 

[OKTÓBER IZ DER KhÓYDESh FUN BRÚSTRAK-INFORMÍRUNG, IZ GOR VÍKhTIK ZIKh TSU DERVÍSN DI FAKTN VEGN DER KRENK UN ÓNNEMEN MÍTLEN ZIKh TSU FARHÍTN DERFÚN. LEMÓShL, HOT IR GEVÚST AZ IN EYN FAL FUN FÉRTSIK HOT AN AShKENÁZIShE FROY DI GENÉN-MUTÁTSYE “BRÁKA” VOS HÉKhERT IR RÍZIKE FUN BRÚSTRAK UN RAK FUN DER ÉYERNEST?]

October is Breast Cancer Awareness Month, so it’s very important to learn the facts about the disease and take measures to prevent getting it. For instance, did you know that 1 in 40 Ashkenazi women has the BRCA gene mutation that increases her risk of breast and ovarian cancer?


1 in 40: איין פֿאַל פֿון פֿערציק
[EYN FAL FUN FÉRTSIK]

benign: גוט־מיניק
[GÚT-MÍNIK]

biopsy (n.): די ביאָפּסיע, ־ס
[DI BYÓPSYE, -S]

biopsy (v.): מאַכן אַ ביאָפּסיע
[MAKhN A BYÓPSYE]

breast cancer: דער ברוסטראַק
[DER BRÚSTRAK]

have breast cancer: לײַדן ברוסטראַק; לײַדן פֿון ‹אױף› אַ ברוסטראַק; קראַנק זײַן אױף ברוסטראַק
[LAYDN BRÚSTRAK; LAYDN FUN <AF> A BRÚSTRAK; KRANK ZAYN AF BRÚSTRAK]

diagnose cancer: שטעלן אַ דיאַגנאָז פֿון אַ ראַק; דיאַגנאָזירן אַ ראַק 
[ShTELN A DYAGNÓZ FUN A RAK; DYAGNOZÍRN A RAK]

diagnosis: דער דיאַגנאָז, ־ן
[DER DYAGNÓZ, -N]

genetic testing: דאָס גענעטישע טעסטירן
[DOS GENÉTIShE TESTÍRN]

localized: לאָקאַליזירט
[LOKALIZÍRT]

lumpectomy: דער גוליע־⁠אױסשניט, ־⁠ן
[DER GÚLYE-ÓYSShNIT, -N]

She had a lumpectomy: (מ׳האָט איר אױסגעשניטן אַ גוליע (פֿון ברוסט
[M’HOT IR ÓYSGEShNITN A GÚLYE (FUN BRUST)]

lymph node: די לימפֿדריז, ־⁠ן; די לימפֿאַטישע דריז, ־⁠ן; די לימפֿגיל, ־⁠ן
[DI LÍMFDRIZ, -N; DI LIMFÁTIShE DRIZ, -N; DI LÍMFGIL, -N]

malignant tumor: דער בײז־⁠מיניקער אָנװוּקס ‹טומאָר›, ־⁠ן; דער בײזװוּקס, ־⁠ן
[DER BÉYZ-MÍNIKER ÓNVUKS <TUMÓR>; DER BÉYZVUKS, -N]

mammogram: די מאַמאָגראַם, ־⁠ען
[DI MAMOGRÁM, -EN]

mastectomy: דאָס אַראָפּנעמען די ברוסט; די מאַסטעקטאָמיע, ־⁠ס
[DOS ARÓPNEMEN DI BRUST; DI MASTEKTÓMYE, -S]

metastasis: דער מעטאַסטאַז, ־⁠ן; די פֿאַרשפּרײטונג, ־⁠ען
[DER METASTÁZ, -N; DI FARShPRÉYTUNG, -EN]

metastasize: פֿאַרשפּרײטן זיך
[FARShPRÉYTN ZIKh]

magnetic resonance imaging: די טאָמאָגראַפֿיע דורך מאַגנעטישער רעזאָנאַנץ
[DI TOMOGRÁFYE DURKH MAGNÉTIShER REZONÁNTS]

MRI: דער עם־⁠ער־⁠אי; דער עם־⁠אַר־⁠אײַ
[DER EM-AR-Í; DER EM-AR-ÁY]

ovary: די אײערנעסט, ־⁠ן; דער אײערשטאָק, ־⁠ן
[DI ÉYERNEST, -N; DER ÉYERShTOK, -N]

risk (n.): די ריזיקע, ־ס; די סכּנה, ־ות
[DI RÍZIKE, -S; DI SAKÓNE, -S]

at risk: אײַנגעשטעלט; אין אַ סכּנה
[ÁYNGEShTELT; IN A SAKÓNE/SEKÓNE]

screening: די געזונט־⁠זיפּונג, ־⁠ען
[DI GEZÚNT-ZÍPUNG, -EN]

screening mammogram: די מאַמאָגראַפֿישע זיפּונג, ־ען
[DI MAMOGRÁFIShE ZÍPUNG, -EN]

stage: די סטאַדיע, ־⁠ס
[DI STÁDYE, -S]

surgery: די אָפּעראַציע, ־⁠ס; די כירורגיע
[DI OPERÁTSYE, -S; DI KhIRÚRGYE]

survival rate: די/דאָס איבערלעביקײט
[DI/DOS ÍBERLEBIKEYT]

ultrasound: די אולטראַסאָנאָגראַם, ־⁠ען
[DI ÚLTRASONOGRÁM, -EN]


Many more words available in the Comprehensive ‭English-Yiddish Dictionary,

Sign up for the searchable online version here: englishyiddishdictionary.com


You can find the archive of all the "Verter fun der Vokh" lists at:

The League for Yiddish is a 501c3 organization
and depends solely on your membership donations
to provide you with the "Verter fun der Vokh."

League for Yiddish
Follow us on Facebook and Twitter at @yidishlige (or through the buttons below)!