אַלע פֿיר יאָר קענען זיך אַ סך פֿון אונדז צוויי וואָכן לאַנג נישט אַוועקרײַסן פֿונעם טעלעוויזאָר (צי קאָמפּיוטער) ווײַל מיר מוזן קוקן אויף אַלע אָלימפּישע פֿאַרמעסטן און זען ווער סע געווינט די גרעסטע צאָל מעדאַלן.  

[ALE FIR YOR KÉNEN ZIKh A SAKh FUN UNDZ TSVEY VOKhN LANG NIShT AVÉKRAYSN FÚNEM TELEVÍZOR (TSI KOMPYÚTER) VAYL MIR MUZN KUKN AF ÁLE OLÍMPIShE FARMÉSTN TSU ZEN VER SE GEVÍNT DI GRÉSTE TSOL MEDÁLN.]

Every four years, many of us can’t tear ourselves away from the TV (or computer) for two weeks because we just have to see all the Olympic events and who wins the most medals.


bronze medal: דער בראָנדזענער מעדאַל, ־ן
[DER BRÓNDZENER MEDÁL, -N] 

compete (against): (פֿאַרמעסטן זיך (מיט/קעגן); קאָנקורירן (מיט
[FARMÉSTN ZIKH (MIT/KEGN); KONKURÍRN (MIT)]

discus throw: דאָס דיסקוס־װאַרפֿן
[DOS DÍSKUS-VARFN]

diving: דאָס נורקען
[DOS NÚRKEN]

gold medal: דער גאָלדענער מעדאַל, ־ן 
[DER GÓLDENER MEDÁL, -N]

gymnastics: די גימנאַסטיק (ל״י)
[DI GIMNÁSTIK (sg.)]

hammer throw: דער האַמערװאָרף
[DER HÁMERVORF]

high jump: דער הױכשפּרונג, ־ען
[DER HÓYKhShPRUNG]

hurdle race: דער באַריערן־לױף
[DER BARYÉRN-LOYF]

javelin: די װאַרפֿשפּיז, ־ן
[DI VÁRFShPIZ, -N]

long jump: דער װײַטשפּרונג, ־ען
[DER VÁYTShPRUNG, -EN]

the Olympics: (די אָלימפּיאַדע (ל״י
[DI OLIMPYÁDE (sg.)]

Olympic flame: דער אָלימפּישער פֿלאַם
[DER OLÍMPIShER FLAM]

pole-vault: הױכשפּרינגען מיט אַ דראָנג ‹שטאַנג›; דראָנגשפּרינגען
[HÓYKhShPRINGEN MIT A DRONG <ShTANG>; DRÓNGShPRINGEN]

race (n.): דער פֿאַרמעסט, ־ן; דער קאָנקורס, ־ן; דאָס געיעג, ־ן
[DER FARMÉST, -N; DER KONKÚRS, -N; DOS GEYÉG, -N]

relay race: דער שטאַפֿעטן־פֿאַרמעסט, ־ן
[DER ShTAFÉTN-FARMÉST, -N]

shot put: דער קױלנװאָרף
[DER KÓYLNVORF]

silver medal: דער זילבערנער מעדאַל, ־ן 
[DER ZÍLBERNER MEDÁL, -N] 

swimming: דאָס שווימען
[DOS ShVÍMEN]

track and field: דער שפּרינג־און־לױף; די לײַכט־אַטלעטיק
[DER ShPRÍNG-UN-LÓYF; DI LÁYKhT-ATLÉTIK]

triple jump: דער דרײַשפּרונג, ־ען
[DER DRÁYShPRUNG, -EN]


Many more words available in the Comprehensive English-Yiddish Dictionary

Sign up for the searchable, online version at englishyiddishdictionary.com