דער יע֜רלעכער טאָג פֿון דער ערד העלפֿט שטאַרקן די ווי֜סיקייט פֿון סבֿיבֿה־ענינים, און איז שוין דערמי֜ט געוואָ֜רן אַ פּאָפּולע֜רע צײַט אַז דער בריי֜טער עולם זאָל זיך צונוי֜פֿזאַמלען און אוי֜פֿהייבן דאָס מיסט‮‮, פֿאַרזע֜צן ביי֜מער אָדער‮‮‮ זיך סתּם‮‮ אַרו֜מקוקן אויף דער שיי֜נקייט פֿון דער‮‮ נאַטו֜ר.
 

[DER YÉRLEKhER TOG FUN DER ERD HELFT ShTARKN DI VÍSIKEYT FUN SVÍVE-INYÓNIM, UN IZ ShOYN DERMÍT GEVÓRN A POPULÉRE TSAYT AZ DER BRÉYTER ÓYLEM ZOL ZIKh TSUNÓYFZAMLEN UN ÚFHEYBN DOS MIST, FARZÉTSN BÉYMER ODER ZIKh STAM ARÚMKUKN AF DER ShÉYNKEYT FUN DER NATÚR.]

The annual Earth Day helps strengthen awareness of environmental issues, and has thereby become a popular time for many communities to gather together to clean up litter, plant trees, or simply reflect on the beauty of nature. 


biofuel(s): דאָס ביאָברע֜נװאַרג
[DOS BYOBRÉNVARG]

biomass: די ביאָמאַ֜סע
[DI BYOMÁSE]

climate change: דער קלימאַ֜טן־בײַט
[DER KLIMÁTN-BAYT]

compost (n.): דער קאָמפּאָ֜סט
[DER KOMPÓST]

compost (v.): קאָמפּאָסטי֜רן
[KOMPOSTÍRN]

Earth Day: דער טאָג פֿון דער ערד
[DER TOG FUN DER ERD]

ecology: די עקאָלאָ֜גיע
[DI EKOLÓGYE]

environment: די סבֿיבֿה
[DI SVÍVE]

environmental justice: די/דאָס עקאָלאָ֜גישע גערע֜כטיקייט
[DI/DOS EKOLÓGIShE GERÉKhTIKEYT]

geothermal power: די געאָטע֜רמישע קראַפֿט
[DI GEOTÉRMIShE KRAFT]

recycle: אי֜בערני֜צעװע|ן; אי֜בערציקלען
[ÍBERNÍTSEVE|N; ÍBERTSIKLEN]

recycling: דער אי֜בערניץ; דאָס אי֜בערניצעװען; דאָס אי֜בערציקלען
[DER ÍBERNITS; DOS ÍBERNITSEVEN; DOS ÍBERTSIKLEN]

renewable energy: די באַנײַ֜עװדיקע ענע֜רגיע
[DI BANÁYEVDIKE ENÉRGYE]

solar energy: די זו֜ן־ענע֜רגיע
[DI ZÚN-ENÉRGYE]

solar panel: דער זו֜נפּאַנע֜ל, ־ן
[DER ZÚNPANÉL, -N]

solar-powered: באַכּוחט פֿון דער זון
[BAKÓYEKhT FUN DER ZUN]

sustainable energy: די אױ֜סהאַלטעװדיקע ענע֜רגיע
[DI ÓYSHALTEVDIKE ENÉRGYE]

wind-generated: געטרי֜בן פֿו֜נעם װינט
[GETRÍBN FÚNEM VINT]

wind turbine: די װי֜נטטורבי֜ן, ־ן
[DI VÍNTTURBÍN, -EN]

wind power: די ווי֜נטקראַפֿט
[DI VÍNTKRAFT]


Many more words available in the Comprehensive English-Yiddish Dictionary

Sign up for the searchable, online version at englishyiddishdictionary.com